Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22928/2019
CPV Kód:90911000-6
Ajánlatkérő:Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Kölcsey Központ (4026 Debrecen Hunyadi u. 1-3. sz.);Debrecen, Nagyerdei Szabadtéri Színpad
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11277215
Postai cím: Hunyadi Utca 1-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Ildikó
Telefon: +36 52518400
E-mail: fodor@fonixinfo.hu
Fax: +36 52518404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fonixinfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fonixinfo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001519622019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001519622019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001519622019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Takarítási szolgáltatás beszerzése a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság részére a Kölcsey Központ (I. rész), valamint a Nagyerdei Szabadtéri Színpad (II. rész) tekintetében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kölcsey Központ
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Kölcsey Központ (4026 Debrecen Hunyadi u. 1-3. sz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Takarítási szolgáltatás beszerzése a Kölcsey Központ (I. rész) tekintetében
Takarítási feladatok ellátása megközelítőleg 10018 m2-en, ezen belül:
Irodaépület: 1764 m2
Közönségforgalmi és rendezvényterek: 8254 m2
Takarítandó üvegfelületek:
irodaépület lépcsőház üvegfal : 93 m2
üvegkorlát: 273 m2
panoráma lift üvegfelület: 200 m2
üveg előtető : 2x 90 m2, 1x 140 m2
alpintecnikával takakarítható üvegfelületek: 970 m2
Épület külső környezetének takarítása: 1800 m2
A takarítási feladatot napi, heti, havi, negyedéves, félévente történő takarítási rendszerességgel, továbbá megrendelő eseti megrendelése alapján kell ellátni a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Az előre tervezhető takarítási feladatok tekintetében (napi, heti, havi, negyedéves, féléves) takarítási feladatok tekintetében havi átalányár kerül alkalmazásra. A rendezvényekhez kapcsolódó eseti takarítási feladatok tekintetében óradíj kerül alkalmazásra, a szerződés e tekintetben egységáras elszámolású.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítható a Felek akarategyezősége esetén. Meghosszabbítás esetén a meghosszabbítás tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak. Meghosszabbítás esetén a szerződéses feltételek nem változnak, azonban a szerződéses ellenérték a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, KSH által közzétett infláció mértékével emelkedhet.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Nagyerdei Szabadtéri Színpad
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen, Nagyerdei Szabadtéri Színpad
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Takarítási szolgáltatás beszerzése a Nagyerdei Szabadtéri Színpad (II. rész) tekintetében
Takarítási feladatok ellátása megközelítőleg 2024 m2-en.
A Szabadtéri Színpad üzemelési ideje május 1-től szeptember 15-ig. Az üzemelési időszak alatt a létesítmény nagytakarítását 4 alkalommal kell elvégzeni Megrendelővel előre egyeztetett időpontokban.
A Szabadtéri Színpadon megrendezésre kerülő előadások előtti takarítási feladatokat várhatóan 40 alkalommal kell elvégezni a Szabadtéri Színpad üzemelési időszaka alatt.
Az ajánlatot mindkét kategória tekintetében egységáras módon, takarítási alkalomra vonatkoztatva kell megadni
Megrendelő a létesítményben megrendezésre kerülő rendezvények ideje alatt ügyeletes takarító személyzet rendelkezésre állását is kéri, melyre óradíj kerül alkalmazásra, a szerződés e tekintetben is egységáras elszámolású.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb a következő naptári évre meghosszabbítható a Felek akarategyezősége esetén. Meghosszabbítás esetén a meghosszabbítás tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak. Meghosszabbítás esetén a szerződéses feltételek nem változnak, azonban a szerződéses ellenérték a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, KSH által közzétett infláció mértékével emelkedhet.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell akkor is, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
/Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe./
M.2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. A leírásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: az eszköz megnevezése, gyártmánya, típusa, főbb műszaki paraméterei. (A főbb műszaki paramétereket akképpen kell meghatározni, hogy abból a minimális alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): .1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, összesen legalább
- az I. részajánlattételi kör vonatkozásában 7.000 m2 alapterületű épület(ek) takarítására vonatkozó takarítási szolgáltatás elvégzésére irányuló referenciával,
- a II. részajánlattételi kör vonatkozásában 1500 m2 alapterületű létesítmény(ek) takarítási szolgáltatás elvégzésére irányuló referenciával,
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincs

az I. részre történő ajánlattétel esetén
- legalább 1 db kosaras emelő
- legalább 2db ipari porszívó
- legalább 1 db háti porszívó
- legalább 1 db, a padló és a kőburkolat tisztításához alkalmas ipari takarítógép
- legalább 1 db nagy teljesítményű vizes porszívó
- legalább 6 db takarító kocsi
- legalább 2 db ipari lombszívó
- legalább 1 db nagy nyomású mosó berendezés
a II. részre történő ajánlattétel esetén
- legalább 2db ipari porszívó
- legalább 1 db háti porszívó
- legalább 4 db takarító kocsi
- legalább 2 db ipari lombszívó
Az M.1.) alkalmassági feltétel vonatkozásában, mindkét részre történő ajánlattétel esetében ajánlattevőnek csak az I. részajánlattételi kör tekintetében előirt referenciakövetelményt szükséges kielégítenie.
Az M.2.) alkalmassági feltétel vonatkozásában, mindkét részre történő ajánlattétel esetében ajánlattevőnek csak az I. részajánlattételi kör tekintetében előirt eszközállományra irányuló követelményt szükséges kielégítenie.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
I. rész
Késedelmi kötbér: Megrendelő késedelmi kötbért a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eseti, egyedi megrendelés alapján végzendő takarítási feladatok esetében kikötött teljesítési határidők, valamint ügyeletes takarító személy esetén a rendelkezésre állás megkezdése vonatkozásában beálló késedelem esetén érvényesít. Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult az adott feladat teljesítési határidejének elteltét, valamint ügyeletes takarító személy esetén a rendelkezésre állás megkezdésére meghatározott időpontot követő 1. órától. A kötbér mértéke az eseti takarítási feladatok tekintetében az adott eseti megrendelés nettó értékének 2 %-a/óra. A ügyeletes takarító személyzet biztosítása tekintetében kötbér mértéke a megrendelt ügyeleti időtartam nettó ellenértékének 2 %-a/óra/fő. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 5 óra lehet. A késedelmi kötbér maximumának elérésének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:
Hibás teljesítési kötbért Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesít, amennyiben a hibás teljesítésért a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési kötbér az elvégzett takarítási feladat tekintetében értelmezendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke az átalányáras feladatkör tekintetében a havi nettó vállalkozói díjának 5 %-a/alkalom. Az eseti megrendelés alapján megvalósítandó takarítási feladatiok tekintetében a hibás teljesítési kötbér mértéke az adott megrendelés nettó ellenértékének 5%-a/alkalom.
Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben a feladatainak ellátása nem felel meg a Megrendelő elvárásainak, a vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak, szakmai szokásoknak. Megrendelő a hibás teljesítési kötbért a hibás teljesítésről szóló második írásbeli figyelmeztetés után jogosult érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb két alkalommal érvényesíthető, a harmadik esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, mely esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít vagy késedelme az 5 órát eléri vagy meghaladja, vagy amennyiben a Vállalkozó a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítését követően is hibásan teljesít, illetőleg ha a szerződés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatályú felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke egy havi nettó vállalkozói átalánydíj.
Megrendelő az elállás és az azonnali hatályú felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás és az azonnali hatályú felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.8) pontban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződés tárgyának ellenértékét önkormányzati működési támogatásból fedezi. Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Az I. részajánlattételi kör vonatkozásában:
Az átalányáras feladatok tekintetében a szolgáltatás ellenértékét a folyamatosan vezetett és leigazolt Takarítási ellenőrzési napló alapján Megrendelő havonta a feladatok igazolt teljesítését követően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezéseinek megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki, összhangban a Kbt. 135. §-ában foglaltakkal. A számla a havi bruttó vállalási árral megegyező összegű.
Az eseti megrendelés alapján megvalósítandó takarítási feladatok, valamint az ügyeletes takarító személyzet biztosítása tekintetében az elszámolás egységáras. Vállalkozó a biztosított munkaerő óradíja alapján havonta (tárgyhót követő hónap 5. napjáig) kimutatást készít az adott hónapban igénybe vett munkaerőről, melynek ellenértékét megrendelő a feladatok igazolt teljesítését követően kiállított gyűjtőszámla Megrendelő általi kézhezvételének napját követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezéseinek megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása.
A II. részajánlattételi kör vonatkozásában:
Vállalkozó a havonta jogosult számlát benyújtani az adott hónapban végzett nagytakarítások, rendezvények előtt elvégzett takarítási alkalmak, továbbá az eseti megrendelés alapján biztosított ügyeletes takarító személyzet ellenértékéről. Az elszámolás egységáras alapú. Vállalkozó a nagytakarításokról és a rendezvények előtti takarításokról, valamint az ügyeletes takarítóként biztosított munkaerőről havonta (tárgyhót követő hónap 5. napjáig) kimutatást készít. A szolgáltatás ellenértékét a folyamatosan vezetett és leigazolt Takarítási ellenőrzési napló alapján Megrendelő havonta a feladatok igazolt teljesítését követően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezéseinek megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki, összhangban a Kbt. 135. §-ában foglaltakkal.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.6) A szerződés biztosítékai pont folytatása:
II. rész
Késedelmi kötbér: Megrendelő késedelmi kötbért a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, megrendelővel egyeztetett időpontban történő takarítási feladatok (nagytakarítás és rendezvények előtti takarítások) esetében kikötött teljesítési határidők, valamint ügyeletes takarító személy esetén a rendelkezésre állás megkezdése vonatkozásában beálló késedelem esetén érvényesít. Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult az adott feladat teljesítési határidejének elteltét, valamint ügyeletes takarító személy esetén a rendelkezésre állás megkezdésére meghatározott időpontot követő 1. órától. A kötbér mértéke 1 alkalomra eső nettó takarítási ellenérték 2%-a/óra. Az ügyeletes takarító személyzet biztosítása tekintetében kötbér mértéke a megrendelt ügyeleti időtartam nettó ellenértékének 2 %-a/óra/fő. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 5 óra lehet. A késedelmi kötbér maximumának elérésének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:
Hibás teljesítési kötbért Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesít, amennyiben a hibás teljesítésért a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési kötbér az elvégzett takarítási feladat tekintetében értelmezendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20.000 Ft/alkalom.
Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben a feladatainak ellátása nem felel meg a Megrendelő elvárásainak, a vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak, szakmai szokásoknak. Megrendelő a hibás teljesítési kötbért a hibás teljesítésről szóló második írásbeli figyelmeztetés után jogosult érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb két alkalommal érvényesíthető, a harmadik esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, mely esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít vagy késedelme az 5 órát eléri vagy meghaladja, vagy amennyiben a Vállalkozó a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítését követően is hibásan teljesít, illetőleg ha a szerződés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatályú felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nagytakarításokra vonatkozó összesített éves nettó vállalkozói díj (aza 1 alkalom négyszeresének) 20%-a.
Megrendelő az elállás és az azonnali hatályú felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás és az azonnali hatályú felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VI.3.4) További információk pont foltatása:
28. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés teljesítése során rendelkezzen érvényes ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti Környezetközpontú irányítási rendszerek, Követelmények és alkalmazási irányelvek című rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékával. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, valamint azt, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetközpontú irányítási rendszer által előírtakkal.
Ajánlattevő a szabvánnyal való rendelkezésről köteles nyilatkozni ajánlatában.
29. Ajánlatkérő az I. részajánlattételi kör tekintetében a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy ajánlattevő rendelkezzen legalább 12 fő takarító személlyel.
Ajánlattevő a fentiekről köteles nyilatkozni ajánlatában.
33. Ajánlattevő mindkét részajánlattételi kör tekintetében köteles a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázatot kitöltve, beárazva az ajánlat részeként csatolni. Az értékelésre kerülő ellenérték mindkét részajánlattételi kör vonatkozásában a táblázat végösszege.
31. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
32. A szerződés az I. részajánlattételi kör tekintetében a mindkét fél általi aláírás napján, de legkorábban 2020. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépéstől számított 12 hónapos határozott időtartamra jön létre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: VI.3.4) További információk pont foltatása:
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
17. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
18. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
19. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
20. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.) és M.2.) alkalmassági követelmény.
21. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül.
22. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 27. Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
23. Ajánlatkérő egyik részajánlattételi kör tekintetében sem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
24. Ajánlatkérő valamennyi részajánlattételi kör tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
25. Ajánlatkérő mindkét részajánlattételi kör tekintetében rögzíti, hogy a szerződés teljes időtartama alatt az alábbi előírásokat a nyertes ajánlattevőnek teljesítenie kell:
- A teljesítés során bevonásra kerülő takarító személyzet minden tagjának rendelkeznie kell a teljesítésbe történő első bevonásának napjától számítva 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal és egészségügyi alkalmassági igazolással. Az ezen dokumentumokban foglalt körülményeknek a szerződéses jogviszony hatálya alatt folyamatosan fenn kell állniuk. Ajánlattevő köteles ezen körülményról az ajánlata részeként nyilatkozni.
- A szerződéskötés időpontjában, továbbá a teljesítés során bevonásra kerülő takarító személyzet minden tagjának a nevét megrendelő számára meg kell adni, változást azonnal jelenti kell.
- A munkaterületen tartózkodó személyek közül egy főnek olyan olyan szolgálatvezetőnek kell lennie, aki a takarítási munkák végzését felügyeli, koordinálja és aki ellátja a kapcsolattartó feladatot a megrendelő és a vállalkozó között.
26. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén, a szerződés aláírását követően, de legkésőbb a szolgáltatás megkezdését megelőző napon a takarítási szolgáltatásban résztvevő valamennyi dolgozó titoktartási nyilatkozatának eredeti példányát Ajánlatkérőnek átadja.
27. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén gondoskodik a végrehajtói állomány folyamatos oktatásáról, ismereteik szinten tartásáról. Kiemelten kezelve a tűz-, munka-baleset- és környezetvédelmi, valamint eszköz használatra vonatkozó oktatást. Ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell azt is, hogy az oktatásokat dokumentálja, és az erre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állását/hozzáférhetőségét Ajánlatkérő számára folyamatosan biztosítja.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Mindkét részajánlattételi kör vonatkozásában:
1. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozat vagy más információ közlése írásban, elektronikus úton történik. Az elektronikus kommunikáció az EKR-ben történik.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelésére irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésére jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges.
7. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
14. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.2.2) és IV.1.4) pontokban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges