Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22940/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Teljesítés helye:Felnőtt háziorvosi ügyelet: 1212 Budapest, Görgey A. tér 8. Éjszakai gyermekorvosi ügyelet: A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerületben található székhelyén vagy telephelyén biztosított helyiségekben vagy a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett, a Szolgáltató által fenntartott, a 1212 Budapest, Görgey A. tér 8. címtől gépkocsi közlekedéssel legfeljebb 15 km-re lévő telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60265285
Postai cím: GÖRGEY ARTÚR TÉR 8
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1212
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Metz Tímea
Telefon: +36 14276160
E-mail: metz.t@budapest21.hu
Fax: +36 14276160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tiesz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001408522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001408522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi ügyeleti szolgáltatások – Csepel TIESZ
Hivatkozási szám: EKR001408522019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közreműködői szerződés a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint, amelynek tárgya 24 órás központi felnőtt háziorvosi és az éjszakai gyermekorvosi ügyeleti ellátás teljes körű biztosítása Budapest XXI. Kerületében továbbá Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladat-átvállalási szerződésében/szerződéseiben meghatározott lakosok számára.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): vegyes ügyeleti rendszerben történő ellátása szakmailag nem támogatott, a NEAK finanszírozás lakosság szám alapján történik, az nem bontódik külön gyermek és felnőtt ügyeleti finanszírozásra. Az egységes finanszírozás alapján a gazdaságossági érdekeket figyelembe véve a rész-ajánlattétel biztosítása nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Orvosi ügyeleti szolgáltatások – Csepel TIESZ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Felnőtt háziorvosi ügyelet: 1212 Budapest, Görgey A. tér 8.
Éjszakai gyermekorvosi ügyelet: A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerületben található székhelyén vagy telephelyén biztosított helyiségekben vagy a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett, a Szolgáltató által fenntartott, a 1212 Budapest, Görgey A. tér 8. címtől gépkocsi közlekedéssel legfeljebb 15 km-re lévő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest, XXI. kerületében felnőtt és gyermek lakossága részére és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladat-átvállalási szerződésében/szerződéseiben meghatározott lakosság részére (mely nem terjed ki a helyszíni kiszállásra) határozott idejű szerződés (rendes felmondási idő: 6 hónap) keretében az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM. rendelet szerint működő központi felnőtt háziorvosi és az éjszakai gyermekorvosi ügyeleti ellátás teljes körű biztosítása, valamint a központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás esetében triage ellátása.
Érintett lakosságszám:
Az érintett lakosság létszáma Budapest, XXI. kerülete vonatkozásában 2019. január 01. napján:
felnőtt: 66050 fő
gyermek: 10150 fő
Az érintett lakosságszám a népességszám továbbá Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladat-átvállalási szerződésében/szerződéseiben meghatározott lakosságszám beépülésével változhat + -10%-ot (tájékoztató jellegű, előre nem becsülhető adat, amely nem mennyiségi opciót jelöl).

A 24 órás központi felnőtt háziorvosi ügyelet:
Munkanapokon 08.00-20.00 óráig 1 fő orvos, 1fő mentőtiszt, 1 fő gépkocsivezető (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat)
Az előző mondat szerinti időszakon kívül: 2 fő orvos (1 fő kijáró orvos és 1 fő ambuláns orvos) 1 ápoló, 1 gépkocsivezető
A 24 órás központi felnőtt háziorvosi ügyeletet helyben köteles ellátni, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett helyiségekben.
A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat által biztosított ügyeleti ellátást szolgáló helyiségek változhatnak, a nyertes ajánlattevő köteles elfogadni az előírásoknak megfelelő más helyiséget is.
Éjszakai házi gyermekorvosi ügyelet:
Munkanapokon (amennyiben a kezdési időpont munkanapra esik): 20.00-08.00 óráig 1 fő gyermekgyógyász szakorvos (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat), 1 fő ápoló, 1 gépkocsivezető
Munkaszüneti és ünnepnapokon (amennyiben a kezdési időpont munkaszüneti vagy ünnepnapra esik): 17.00-09.00 óráig 1 fő gyermekgyógyász szakorvos (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat), 1 fő ápoló, 1 gépkocsivezető.
Az éjszakai házi gyermekorvosi ügyeletet az Ajánlattevő a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerületben található, a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett székhelyén vagy telephelyén biztosított helyiségekben vagy a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett, általa fenntartott telephelyéről köteles ellátni, biztosítva a kiszállást a beteg otthonába történő hívás esetén. A telephely gépkocsival legfeljebb 15 km távolságra lehet a következő címtől: 1211 Budapest, Görgey A. tér 8.
Az ügyeleti ellátás célja a kerület felnőtt lakosságának 24 órás folyamatos, gyermek lakosságának éjszakai ellátása, a betegek vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások el-végzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályban meghatározott eljárásokban való részvétel.
Az ajánlattevő:
i. orvosi ellátásban részesíti: a rendelőben megjelent járó beteget, sérültet, hívásra lakáson, szálláson a fekvőbeteget, sérültet,
ii. szakellátó hiányában a rosszullétes beteg triázsolása munkanapokon 7.00 órától 19 óráig
iii. gondoskodik: a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról,
iv. igazolja a beteg keresőképtelenségét
v. hatósági megkeresésre orvosi látlelet készít, általános orvosi vizsgálatot végez,
vi. rendkívüli esetben a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen át nem veszi a mentés irányítását,
vii. ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat.
A további részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó vállalási díj (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/01/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.27.) Korm. rend. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) K. r. 17. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni, az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozatnak az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) és d) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosra kell kiterjednie.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
Alvállalkozó és – adott esetben – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) K. r. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani (űrlap kitöltésével) arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok
Az ajánlattevőnek az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek ajánlatában –űrlap kitöltésével - a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(8) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást az Ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.
Ajánlattevőnek/Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti személynek vagy szervezetnek – cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazott képviselő által aláírt nyilatkozatban – nyilatkoznia szükséges az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év tekintetében (üzleti évenként) a közbeszerzés tárgya szerinti orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összegéről. Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek közbeszerzés tárgya szerinti orvosi ügyeleti szolgáltatások ellátásából származó árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 100 000 000 Ft-ot, azaz százmillió forintot (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont).
Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek közbeszerzés tárgya szerinti orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásából származó árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.
Ha az ajánlattevő a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés).
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményre vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó igazolást az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§(4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
A 321/2015.(X.30.)K.r.21.§(3)bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) megkezdett szolgáltatások, a 321/2015.(X.30.)K.r.23.§ szerinti formában (az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással), minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő- és bejfejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
- nem önállóan teljesített referencia esetén jelölendő a saját teljesítés mértéke.
A referencia igazolása során a 321/2015.(X.30.)K.r.23.§-a irányadó.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
M/2:
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§(3)bekezdés b) pontja alapján előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt.69.§(4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására Ajánlattevőnek
1) megfelelően kitöltve be kell nyújtania a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről”) című EKR űrlapot, továbbá
2) megfelelően kitöltve be kell nyújtania a „Nyilatkozat a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” című EKR űrlapot;
[A „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” című űrlapon minimálisan az alábbi információkat szükséges megadni:
- Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése olyan pontossággal, amellyel a szakember által betöltendő, alkalmassági követelmény szerinti pozíció egyértelműen beazonosítható [pl.: M/2 a) pont], attól függően, hogy a megjelölt szakembert melyik pozícióra jelöli meg az ajánlattevő;
- A szakember neve;
- Szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése;
- Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel.
Ajánlattevő az űrlap kitöltésével a bemutatott szakemberek rendelkezésre állásáról is nyilatkozik, ezzel tudomásul veszi, hogy a szakemberek rendelkezésre állását a szerződés teljesítése során köteles biztosítani.
A „Nyilatkozat a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” című űrlapon minimálisan az alábbi információkat kell megjelölni:
- név (a szakember neve),
- végzettség/képzettség (az érintett alkalmassági követelménynek megfelelően),
- Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása
(Az „Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása” rovatban Ajánlatkérő az M/2. a) és b) pont szerinti szakemberek esetében a megszerzett szakmai gyakorlatot kéri bemutatni, az alábbiak szerint:
- ellátott feladatok rövid bemutatása, továbbá
- a gyakorlat kezdő és befejező dátuma (mindkettő egyaránt év, hónap, nap pontossággal feltüntetve).
A gyakorlati idő számítása során össze kell adni a gyakorlati napok számát, majd el kell osztani 30-al, és ennek az egész részét lehet figyelembe venni gyakorlati időként.
Amennyiben a „Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása” rovat megfelelő kitöltéséhez a rovat által biztosított karakterszám nem elegendő, úgy Ajánlattevő a szakmai tapasztalat további ismertetését cégjegyzésre jogosultja által cégszerűen (vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja által a meghatalmazásnak megfelelően) aláírt nyilatkozatában folytathatja – a nyilatkozatban elegendő a szakmai tapasztalat folytatólagos bemutatása, azonban a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett szakember megnevezését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a rovat kitöltése a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésére való tekintettel kötelező az M/2. a) és b) pontja szerinti szakembereknél kötelező, tekintettel arra, hogy ezen szakemberek esetében az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásához kitöltése nem nélkülözhető.
A „végzettség/képzettség” rovatban Ajánlatkérő az M/2. d) pont szerinti szakember esetében a B kategóriás járművezetői engedélyre való hivatkozást kéri feltüntetni (pl. „B” kategóriás járművezetői engedély”).
Az „Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása” rovat kitöltése az M/2. c) és d) pont szerinti szakemberek esetében nem kötelező.]
3) továbbá a fenti űrlapok kitöltésén túlmenően be kell nyújtani (fel kell tölteni):
- az a végzettséget és képzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at egyszerű másolatban (az M/2 d) szerinti szakember – gépkocsi vezető esetében ez a jogosítvány mindkét oldalának egyszerű másolata);
- az M/2. a)-b) pontjai szerinti orvos szakemberek esetében érvényes orvosi működési nyilvántartásuk vagy a továbbképzését vezető egyetem által kiállított továbbképzési pontösszesítőt és az Egészségügyi és Engedélyezési Hivatal felé benyújtott nyilvántartási kérelmet, továbbá más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumokat és azok magyar nyelvű fordítását.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), legalább 1 db olyan, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely legalább 12 hónapig folyamatosan teljesített háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra vonatkozott.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) megkezdett referenciát, teljesítéseket veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolásához bemutatott referenciával szemben követelmény, hogy annak teljesítésének befejező időpontja nem eshet az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évtől (36 hónaptól) korábbi időpontra, továbbá, hogy a referencia teljesítésének kezdő időpontja nem eshet az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évtől (72 hónaptól) korábbi időpontra. Az alkalmassági követelmények szerinti 12 hónapos időtartamnak a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben kell teljesülnie.
Egy referenciának csak és kizárólag az ugyanazon szerződés keretében teljesített szolgáltatások tekinthetők, a több, önálló szerződés keretében teljesített szolgáltatások tehát nem vonhatók össze egy referenciává.
A referencianyilatkozatból, illetve –igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.
M/2: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
a) minimum 2 fő, általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel rendelkező szakorvossal, akik külön-külön minimum 3 év háziorvosi gyakorlattal rendelkeznek. továbbá
b) minimum 2 fő, általános csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel rendelkező szakorvossal, akik külön-külön minimum 3 év háziorvosi és/vagy házi gyermekorvosi gyakorlattal rendelkeznek, továbbá
c) minimum 1 fő ápolóval (végzettsége: ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt), továbbá
d) minimum 1 fő – az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes - B kategóriás járművezetői engedéllyel rendelkező gépkocsivezetővel.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott a) és b) pont szerinti szakemberek személye között átfedés megengedetett., azaz amennyiben az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember tekintetében az a) pont és a b) pont szerinti feltételek egyaránt teljesülnek, úgy az adott szakember az a) és a b) pont tekintetében egyaránt bemutatható.
Ajánlattevőnek ajánlatában –űrlap kitöltésével - a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt.114.§(2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér fizetésére köteles a teljesítés megkezdésének késedelme esetén, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként az adott késedelemmel érintett teljesítésrészre a szerződés 4.1.1. vagy 4.1.2. pontja szerint eső havi nettó megbízási díjrész 12-szeresének 1%-a.
Meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a szerződés azonnali hatályú felmondását eredményező súlyos megszegése esetén, melynek mértéke melynek mértéke a szerződésből a meghiúsulás napjától a szerződés 2.1. pontja szerinti 2025. január 31-ig hátralévő időtartamra a szerződés 4.1. pontja szerinti megbízási díjjal számított teljes „fennmaradó díjazás” 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályhelyekre:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (5), (6) bekezdések;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 6:155. §,Ptk.6:186.§(1) bekezdés
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme HUF. Az ellenérték teljesítése átutalás útján történik. A kifizetés módja havonta utólag, az Ajánlatkérő által aláírt Teljesítésigazolás alapján. Fizetési határidő 30 nap.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozatalának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2.sz. melléklete, továbbá a 4/2000 EüM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR-ben történik a Kbt. 68. §-ában foglaltaknak és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltaknak megfelelően (www.ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az eljárás azonosítója: EKR001408522019. Az ajánlatot az EKR-ben (ElektronikusKözbeszerzésiRendszer) kell benyújtani (ekr.gov.hu).
2.Ajánlatkérő az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat (KD) és annak részeként a 424/2017.(X.19.)K.r. (EKR r.) szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben, az I.3. pont szerinti elérhetőségen. Az ajánlat elkészítésére a Kbt.66.§(1)bek. irányadó.
3. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
4.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatát az erre szolgáló űrlap kitöltésével.
5.Az ajánlatban az erre szolgáló űrlapon ki kell tölteni a felolvasólapot a Kbt.68.§(4)bek. szerinti tartalommal (Kbt.66.§(5)bek.).
6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (űrlapon) meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. [Kbt.66.§(6)a)-b)]
Ha ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy erre vonatkozóan is nyilatkozni kell.
7. Ajánlattevőnek (űrlapon) a Kbt.67.§(4)bek. szerint is nyilatkoznia kell.
8.A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel ajánlattevő az ajánlatban (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
9. A nyertes ajánlattevőnek a teljes szolgáltatási időtartamban (2020.02.01-től 2025.01.31-ig) rendelkeznie kell orvosi szakmai feladatai ellátásból eredő valamennyi kár viselésére kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással, amelynek kártérítési limitje évente legalább 30 millió Ft, káreseményként legalább 10 millió Ft.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti felelősségbiztosítással legkésőbb 2020.02.01. napján 00:00 órától rendelkezni fog (melyet legkésőbb 2020.01.31-én igazolni köteles) és annak hatályát a szerződés időbeli hatálya alatt fenntartja.
10. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg[321/2015.(X.30.)Kr.30.§ (4)].
11. Az ajánlattevőnek az ajánlatában (űrlapon) nyilatkoznia kell arról, hogy az éjszakai gyermekorvosi ügyelet ellátását az Ajánlatkérő által biztosított telephelyen, vagy saját maga által biztosított telephelyen kívánja-e biztosítani. Amennyiben az ajánlattevő az éjszakai gyermekorvosi ügyeletet saját maga által biztosított telephelyről kívánja ellátni, úgy az ajánlatban meg kell jelölnie a szolgáltatás teljesítési helyszíneként szánt, a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett telephelyének/székhelyének pontos címét. A telephely gépkocsival legfeljebb 15 km távolságra lehet a 1211 Budapest, Görgey A. tér 8. számtól. Az előző mondat szerinti távolságot a felek a www.viamichelin.com oldalon a pontos címek közötti legrövidebb távolság alapján ellenőrzik.
12.Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76.§(2)a)pontja szerinti legalacsonyabb ár.
13. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
14. Ajánlatkérő a Kbt.75.§(2)e)pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§(4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az AT-k tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt.73.§(4) bekezdés szerinti követelményeknek.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr.MesterAndrás(01029)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges