Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:22943/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317822019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317822019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szekunderköri szivattyúk karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001317822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szekunderköri szivattyúk karbantartása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szekunderköri szivattyúk karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:42124200-6
50500000-0
50531000-6
50532100-4
71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szekunderköri és külső üzemi WILO fűtés keringtető szivattyúinak (tervezett mennyiség 50 db/év), GRUNDFOS fűtés keringtető szivattyúinak (tervezett mennyiség: 15 db/év), FLYGT búvárszivattyúinak (tervezett mennyiség 25 db/év), egyéb kereskedelmi forgalomban kapható búvárszivattyúinak (tervezett mennyiség 10 db/év) és biztonsági osztályba nem besorolt egyéb centrifugál szivattyúinak (tervezett mennyiség 10 db/év), összes tervezett mennyiség 110 db/év, keretszámban, összesen megadva 550 db, ciklikus karbantartása, felújítása, hibajavítása, szervizelése (szervizutak – szervizút1 és szervizút2 együttesen – tervezett mennyisége 80 db/év, keretszámban, összesen megadva 400 db) és kapcsolódó mérnöki szakértői munkák (mérnöki munkák tervezett mennyisége 10 óra/év, keretszámban, összesen megadva 50 óra): a szivattyúk javításával, karbantartásával, szervizelésével, élettartamával kapcsolatos szakvélemények, egyedi mérések, értékelések, elemzések készítése.
A technológiai rendszerekből kiszerelt berendezések javítását minden esetben műhely körülmények között kell végrehajtani.
A szolgáltatás az Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 2 (ABOS2) biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerekhez kapcsolódik.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkatrész árak %-os engedménye a gyártói listaárakhoz képest 5
2 A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg a Szerződés futamideje alatt nem merül ki Megrendelő a teljesítés véghatáridejét jogosult módosítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
A jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
• A részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt és a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani.
• Az EEKD-ban a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Ha a részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálat során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja esetében a részvételre jelentkezőnek az EEKD-ban fel kell tüntetnie a szükséges adatokat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a részvételre jelentkezőnek a fűtéskeringtető, búvár- és centrifugál szivattyúkra vonatkozó karbantartási, javítási és szervizelési feladatokkal kapcsolatos tevékenységből származó árbevételről szóló, EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
A részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:
A Kbt. 69.§ (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontra és 19. § (2) bekezdésre is.
A részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredmény-kimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy működésének a teljes ideje alatt a fűtéskeringtető, búvár- és centrifugál szivattyúkra vonatkozó karbantartási, javítási és szervizelési feladatokkal kapcsolatos tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 120.000.000 HUF értéket. Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, akkor a részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint. Ez esetben a részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése az irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65.§ (12) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) b) i), (3a) a) pont, 22.§ (1) és (2) pontjaira is. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is eljárhat.
M.4. alkalmassági feltétel: A WILO, a GRUNDFOS és a FLYGT szivattyú gyártók mindegyike, vagy ezek feljogosított képviselete által kiadott, cégszerűen aláírt igazolás másolata, a szivattyúk javítására, karbantartására, szervizelésre vonatkozóan kiadott szerviz jogosultságról.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem fejezett be fűtéskeringtető, búvár- és centrifugál szivattyúkra vonatkozó karbantartási, javítási és szervizelési feladatokat az alábbiak szerint:
a) összesen legalább 90 db fűtéskeringtető szivattyú vonatkozásában elvégzett karbantartási, javítási és/vagy szervizelési feladat,
b) összesen legalább 51 db búvárszivattyú vonatkozásában elvégzett karbantartási, javítási és/vagy szervizelési feladat,
c) összesen legalább 9 db centrifugál szivattyú vonatkozásában elvégzett karbantartási, javítási és/vagy szervizelési feladat.
A referenciák esetében mindegyik munkánál teljesülnie kell annak, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:
a) minimum 1 fő gépész vagy villamos szakirányú minimum középfokú végzettségű, karbantartást irányító szakemberrel, aki karbantartás-irányítási területen legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik,
b) minimum 2 fő gépész szakirányú szakmunkás végzettségű, karbantartási feladatokat végző szakemberrel, aki szivattyú karbantartási területen legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik,
c) minimum 1 fő villamos szakirányú szakmunkás végzettségű szakemberrel, aki szivattyú karbantartási területen legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik,
d) minimum 1 fő darukötözői és talajszintről kezelhető darukezelői (OKJ 31 582 03 0100 2101 vagy ezzel egyenértékű) képesítéssel rendelkező szakemberrel.
Egy személy megnevezhető több pozícióra is, de minimum 3 fővel kell teljesíteni a fenti alkalmassági feltételeket.
M3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 50 m2 alapterületű műhellyel, ami legalább 1 tonna teherbírású daruval ellátott, a közbeszerzés tárgyát képező szivattyúk közül bármelyik (legalább) 3 db egyidejű karbantartására alkalmas, és elkülönített mosó térrel, valamint elsősegély felszereléssel rendelkezik.
M4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet) 4. § (4) bekezdése alapján, ha nem rendelkezik a WILO, a GRUNDFOS és a FLYGT szivattyú gyártók mindegyike, vagy ezek feljogosított képviselete által a szivattyúk javítására, karbantartására, szervizelésére vonatkozóan kiadott szerviz jogosultsággal (szerviz jogosultság: melyben a gyártó, vagy a feljogosított képviselete írásban tanúsítja, hogy a részvételre jelentkezőt kiképezték a WILO, a GRUNDFOS és a FLYGT gyártmányok karbantartására, javítására, szervizelésére, és a vállalkozót szervezeti felépítése, eljárásai, eszközei alkalmassá teszik ezen feladatok elvégzésére).
Folytatás a III.1.4) pontban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) folytatása:
M5. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet) 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS (Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása) 2 biztonsági kategóriába sorolt gépészeti berendezések karbantartására vonatkozó minősítéssel vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelemmel.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
2. A szerződéskötés feltétele lesz, hogy az ajánlattevő rendelkezzen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott ABOS 2 biztonsági osztályba sorolt gépészeti berendezések karbantartására vonatkozó minősítéssel mindazon gazdasági szereplők vonatkozásában, akik az adott tevékenységet végzik.
Fentiek igazolására, vállalására az ajánlatkérő az ajánlatban nyilatkozatot kér be, mely nyilatkozat bármely feltételének be nem tartása, a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési és szabályszegési kötbér. Jótállási kötelezettség.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, a kifizetések forintban történnek.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.A szerződéskötés feltétele lesz, hogy az erőmű technológiai rendszerein történő helyszíni karbantartási feladatok teljesítéséért felelős minimum 1 fő helyszíni karbantartást irányító szakember, rendelkezzen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. TLF004_M2 eljárásrendje szerinti felelős munkavezetői jogosultsággal forgógép karbantartói szakterületen.
Folytatás a III.1.4) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/01/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/03/10 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024.03.01.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rendelkezések:
- kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
- verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
- üzleti titok: Kbt. 44. §; 424/2017. (XII.19) Korm. rend. 11. § (4) bek.
- dokumentumok benyújtása: Kbt. 41. § (1) bek., 41/A. §
- a jelentkezés nem nyújtható be fax és e-mail útján
- tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
- hiánypótlás és felvilágosítás: Kbt.71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
- változásbejegyzés: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §.
2. A részvételi jelentkezés, az ajánlattétel, az igazolások benyújtásának és a teljesítésnek a nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
3. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Minősített ajánlattevők: Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a részvételi felhívás III.1.2 pontjában eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a részvételi felhívás III.1.3 pontjában szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
6. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
7. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány
Részszempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. Karbantartási nettó ár Ft-ban, súlyszám: 90, fordított arányosítás
2. Az alkatrész árak %-os engedménye a gyártói listaárakhoz képest, súlyszám: 5, fordított arányosítás
3. A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap), súlyszám: 5, hasznossági függvény
A fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont.
A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. A (közös) részvételre jelentkezők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben – Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat – a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva – benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]
9. A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
10. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan.
11. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
Folytatás a VI.4.3) pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/01/06 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.
VI.3) További információk pont folytatása
12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
13. A jelen felhívásban, ill. a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, az EKR rendelet rendelkezései és a Ptk. irányadó.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.
15. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2020.01.20.
16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2020.01.23.
17. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.03.19.
18. FAKSZ: dr. Sóthy Tímea, 00642
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák