Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23004/2019
CPV Kód:79540000-1
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:1037 Budapest, Kunigunda útja 64. valamint más külső helyszínek Magyarország területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001521072019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001521072019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szinkrontolmácsolás szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR001521072019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79540000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az MTVA műsorgyártási tevékenysége során, az MTVA székhelyén vagy külső helyszíneken megvalósuló hír- sport és egyéb műsorszámok készítése során szinkrontolmácsolási szolgáltatás nyújtása szolgáltatási keretszerződés alapján a műszaki leírásban foglaltak szerint
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A megrendelésre kerülő szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető részekre történő ajánlattétel biztosítását, annak tárgyi, vagy időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szinkrontolmácsolási szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79540000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. valamint más külső helyszínek Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szinkrontolmácsolási szolgáltatást jellemzően AK székhelyén a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti működő stúdiókban történő műsorgyártás során szükséges nyújtani, azonban ettől eltérő helyszíneken is felmerülhet a műsorokhoz kapcsolódó szinkrontolmácsolási szolgáltatás igénybe vétele.
A tolmácsolási szolgáltatás a műsorgyártás során legtöbb esetben hír-, vallási- és sportműsorokban történik, ezért kiemelten fontos Ajánlatkérő számára az ezen a területeken szerzett jártasság.
Ajánlatkérő jellemzően az alábbi nyelvek viszonylatában vesz igénybe tolmácsolási szolgáltatást, az adatok tájékoztató jellegűek és az eddigi felhasználási arányt tükrözik:
- Alapnyelvek: angol, francia, német, spanyol – a teljes mennyiség ~80 %-a
- az EU területén használt nyelveken valamint orosz nyelven – a teljes mennyiség ~15 %-a
- Egyéb nyelveken: arab, kínai, héber, japán, vietnámi valamint más ázsiai nyelveken – a teljes mennyiség ~5 %-a
Ajánlatkérő a szinkrontolmácsolási feladatot 0,5 nap bontásban jogosult kiszámlázni (Ajánlatkérő fél nap alatt a 4 órát meg nem haladóan nyújtott szolgáltatást érti).
Amennyiben a szolgáltatást hétvégén vagy munkaszüneti napon kívánja Ajánlatkérő igénybe venni, úgy Ajánlatkérő az ajánlatában foglalt, ezen soron megadott áron jogosult a számlázásra.
Túlóra esetén - mely alatt Ajánlatkérő a folyamatosan, 8 óra időtartamot meghaladóan nyújtott szolgáltatást érti – Ajánlattevő a többletmunkát óránként, az ajánlatban megadott áron számlázhatja.
A szinkrontolmácsolási szolgáltatást Ajánlatkérő működésének sajátosságából adódóan (televízió műsor előállítása) kora reggeltől késő estig terjedő időtartamban veszi igénybe. A munkatársak Budapest területén történő helyszínre utaztatásáról Ajánlattevő gondoskodik.
Ajánlattevő dedikált kapcsolattartójának 0-24 óra között rendelkezésre állást kell biztosítania.
Ad hoc (azonnali) igény esetén a tolmács Ajánlatkérő székhelyére érkezése 3 órán belül szükséges.
Ajánlatkérő további elvárása, hogy ajánlattevő rendelkezzen a teljesítés során 2 fő angol, 1 fő német, 1 fő francia és 1 fő orosz nyelvű anyanyelvi szinten tolmácsolni képes munkatársakkal azzal, hogy anyanyelvi szintnek tekintendő a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti C2 szintű vagy azzal egyenértékű nyelvtudás, melynek igazolása a nyelvvizsgabizonyítvány.
Nyelvvizsga bizonyítvány hiányában elfogadott, amennyiben a teljesítés során olyan szakemberek kerülnek bevonásra, akik az említett nyelvek egyikén legalább 36 hónap angol/német/francia/orosz nyelven történő szinkrontolmácsi tapasztalattal rendelkeznek.
Ajánlatkérő elvárása ill. a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára igazolhatóan rendelkezzen az előbbi szakemberekkel azzal, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem igazolja az előbbi szakemberek rendelkezésre állását, úgy azt az AK a szerződéskötéstől történő visszalépésként veszi figyelembe és alkalmazza az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményeket.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a szakemberek rendelkezésre állásáról, illetőleg a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt tolmácsolni képes munkatársak önéletrajzát, amely önéletrajzból ki kell derülnie, hogy a szakember anyanyelvi szinten beszéli valamely előbb megjelölt nyelvek (angol, német, francia vagy orosz) egyikét vagy az önéletrajzából ki kell derülnie, hogy rendelkezik legalább 36 hónap angol vagy német vagy francia vagy orosz nyelven történő szinkrontolmácsi tapasztalattal.
A szakemberek között átfedés megengedett azzal, hogy a bemutatott szakemberek száma ezen esetben sem lehet kevesebb 3 főnél.
Ajánlatkérő jogosult az eseti megrendelésben előírni, hogy bizonyos feladatok ellátására Ajánlattevő anyanyelvi szinten beszélő / tolmácsolni képes munkatársat diszponáljon a feladat ellátására.
Amennyiben a munkavégzés (szinkrontolmácsolás) időtartama meghaladja az eseti megrendelésben előre jelzett időtartamot – mely az Ajánlatkérő műsorkészítésre irányuló alaptevékenysége miatt előfordulhat – úgy ajánlattevőnek kötelessége a szolgáltatást a kért időtartamban biztosítani.
A szolgáltatás koordinálásában, irányításában az Ajánlattevő által dedikált kapcsolattartónak (a felhívás III.1.3.) pont M2.) alpont szerinti szakember) kell részt vennie, aki az eseti megrendelésben megjelölt MTVA munkatárs útmutatásai alapján irányítja a tolmácsok munkáját az elvárásoknak megfelelően.
A fenti feladatok ellátása legalább 1 fő, legalább 36 hónapos tolmácsolás tevékenység irányításában szerzett szakmai vezetői tapasztalattal rendelkező szakember bevonását feltételezi.
AK a tolmácsolási igényt tartalmazó Eseti megrendelést legalább a szolgáltatás igénybe vételét megelőző 24 órával korábban köteles megküldeni a szolgáltatást nyújtó Ajánlattevőnek. Az esemény előtt 3 órával, vagy annál rövidebb idővel jelzett igény (Ad hoc igény) esetén Ajánlattevő sürgősségi/azonnali felár elszámolására jogosult az ajánlatában foglaltak szerint.
A szolgáltatás becsült mennyisége havi 15 – 20 alkalom (60-80 óra) (0,5 napos egységet tekintve 1 alkalomnak). A becsült mennyiség nem jelent lehívási kötelezettséget és a szolgáltatás során a műsorstruktúra figyelembe vételével egyes hónapokban ennél több, egyes hónapokban ennél kevesebb is lehet.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére.
További információk a KD műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.angol nyelvű, este 20 órától reggel 6 óráig tartó ügyeleti időben felmerülő ad hoc igény kielégítésének vállalása (igen/nem válasz megadásával)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Összesített ajánlati ár (HUF+ÁFA) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: AK a szerződés időtartamát legfeljebb 3 (három) alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja, amennyiben a keretösszeg nem került felhasználásra (lehívásra).
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK a II.2.7.) pont kiegészítéseként közli, hogy a teljesítés kezdő időpontja 2020.01.01 azzal, hogy amennyiben a megjelölt dátumig nem kerül sor a szerződés aláírására, úgy a teljesítés kezdő időpontja a szerződés mindkét fél általi aláírása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet ill. a Kbt. szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni.
A „Kbt. 67. § (4) bek” és a „Nyilatkozat kizáró okokról” megnevezésű nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése”) a nyilatkozatokat az Ajánlattevőnek ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatokban foglaltak nem megfelelőek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni – figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható
M1 Az Ajánlattevő tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (szinkrontolmácsolási szolgáltatás nyújtására irányuló) teljesítéseinek bemutatásával, megjelölve legalább a teljesítés idejét (a szolgáltatás megkezdése és befejezése időpontjának (év, hó, nap) megjelölésével), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), illetve a részéről információt adó személy elérhetőségét, a teljesített szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen) és mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
M2 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, az aktuális munkáltató megjelölését is tartalmazó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza egyszerű másolatának csatolásával, a szakmai gyakorlat megjelölésével (év/hónap/nap bontásban) (amelyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható), valamint rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolatának csatolásával. A szakmai önéletrajzot olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. [Kr. 21. § (1) b)]
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. [Kr. 21. § (1) b)].
A referenciákat ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. [Kr. 23.§]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha
M1 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összességében egy vagy több szerződésből összeadódó, összességében legalább 540 óra (1 óra alatt 60 perc értendő), a közbeszerzés tárgya szerinti szinkrontolmácsolási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával, melyből legalább egy szerződés minimum 12 hónapig folyamatosan fennálló időszakra vonatkozott..
M2 nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő felelős szakmai vezetőt, aki legalább 36 hónap szakmai vezetői tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő szakmai vezetői gyakorlat alatt a fenti időtartamban történő olyan munkakörben való foglalkoztatást érti, mely során a felelős szakmai vezető legalább 5 fő szinkrontolmács munkáját irányította és/vagy feladataikat koordinálta, a határidőket ellenőrizte illetve a megrendelőkkel kapcsolatot tartott.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. [Kbt. 65. § (6)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző hat éven (72 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést megerősítő biztosítékok:
Késedelmes teljesítés esetén Szolgáltató késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek alapja a késedelmesen teljesített Eseti megrendelés (lehívás) nettó ellenértéke, mértéke 30 % / megkezdett óra, 30 perc késedelemtől kezdődően, de legfeljebb az eseti megrendelésben foglalt érték 60 %-a. Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett Eseti megrendelés 50 %-a az eseti lehívás nettó ellenértékére, mint alapra vetítetten, de legfeljebb az eseti megrendelésben foglalt érték 60 %-a.
Meghiúsulási kötbér az Eseti megrendelés meghiúsulása esetén a lehívás nettó ellenértékére, mint kötbéralapra vetített ellenérték 100 %-a
A szerződés nyertes ajánlattevő(k) (szerződést teljesítő szolgáltató(k)) általi 10 alkalommal történő olyan megszegése esetén, amely szerződésszegésért felelős, a Megrendelő a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés még nem teljesített (le nem hívott keretösszegének) 20 % -a.
Megrendelő jogosult vállalkozóval szemben a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni.
További információk a KD szerződéstervezet fejezetében.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: AK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (a beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra)
AK a Kbt. 135. § (1)-nek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el. Az ellenérték kifizetése a teljesítést követően, havonta utólag, az Eseti megrendelés alapján kiállított teljesítésigazolás(ok) tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében 6:130. § (1)-(2)-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik.
Vidéki munkavégzés esetén AT jogosult km díjat felszámolni, melynek mértéke személyenként a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010 (II.26) Korm. rendelet rendelkezése alapján kerül meghatározásra. A távolság meghatározásának az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti helyszíne valamint vidéki helyszín közötti legrövidebb távolságot kell oda-vissza figyelembe venni. Az utazási költségtérítést a számlán külön soron kell szerepeltetni.
AK részszámlázási lehetőséget a fentiek szerint biztosít. AK előleget nem biztosít.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
A részletes szabályokat a KD tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68. §.-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő biztosítja az ajánlatban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása esetén a hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont pontkiosztás módszere szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot az ajánlati árral (nettó HUF) és a II.2.5.) pont szerinti minőségi vállalással
b. az ajánlati árat alátámasztó árrészletező táblázatot, amelynek tartalmaznia kell a napidíjat (számlázási egység 0,5 nap) a táblázatban szereplő részletezésnek megfelelően (nettó HUF)
c. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
d. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
e. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást
f. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
g. AT nyilatkozatát, hogy a nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára igazolhatóan rendelkezni fog legalább 2 fő angol, 1 fő német, 1 fő francia és 1 fő orosz nyelvű anyanyelvi szinten tolmácsolni képes munkatárssal
4.) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
6) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (9)]
7) Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó.
8) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
9) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
10) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
11) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
12) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/lajstromszám): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
13) Az EMF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges