Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23026/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Szekszárdi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Magyarország;Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64582957
Postai cím: Arany János Utca 23-25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerzsei Péter
Telefon: +36 74795222
E-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szekszard
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/szekszard
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001519552019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001519552019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE EFOP 3.1.6
Hivatkozási szám: EKR001519552019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés képzési szolgáltatások megszervezése tárgyában
A közbeszerzési eljárás során a részajánlattétel az AF II.1.6. pont szerint biztosított az alábbi részekre vonatkozóan:
— 1. rész Gyógypedagógiai, diagnosztikai és egyéb képzés (1)
— 2. rész Gyógypedagógiai, diagnosztikai és egyéb képzés (2)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Gyógypedagógiai, diagnosztikai és egyéb képzés (1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Műszaki leírás szerinti képzések szervezése 405 főre vonatkozóan és 788 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1 pontban, az adott rész vonatkozásában előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember, előírt minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (max. 24 hónap) 1
2 M.2.2. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakember többlettapasztalata a logopédiai fejlesztés terén (max.: 24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár valamennyi képzés tekintetében / Súlyszám: 8
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben az Uniós projekt végrehajtására a projekt véghatáridőt Központilag meghosszabbítják, a szerződés időbeli hatálya erre az időpontra tolódik, de maximum a megjelölt hónapon túl 3 hónappal. Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerint kezelik ezt a felek a szerződés szerint.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.1.6
II.2.13) További információ
Kiegészítés II.2.7 ponthoz:
A Vállalkozónak 2021. február 28. napjáig tartó határozott időtartamon belül kell teljesítenie a jelen Szerződés 4.2 pont (b) alpontja szerinti feladatokat a Műszaki leírásban foglaltak szerint (Teljesítési Határidő).
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

II.2.1) Elnevezés: Gyógypedagógiai, diagnosztikai és egyéb képzés (2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Műszaki leírás szerinti képzések szervezése 438 főre vonatkozóan és 1411 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.2. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakember többlettapasztalata a logopédiai fejlesztés terén (max.: 24 hónap) 1
2 M.2.3. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakember többlettapasztalata oktatási és/vagy képzési és/vagy tréneri tevékenység terén (max.: 24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár valamennyi képzés tekintetében / Súlyszám: 8
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben az Uniós projekt végrehajtására a projekt véghatáridőt Központilag meghosszabbítják, a szerződés időbeli hatálya erre az időpontra tolódik, de maximum a megjelölt hónapon túl 3 hónappal. Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerint kezelik ezt a felek a szerződés szerint
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.1.6
II.2.13) További információ
Kiegészítés II.2.7 ponthoz:
A Vállalkozónak 2021. február 28. napjáig tartó határozott időtartamon belül kell teljesítenie a jelen Szerződés 4.2 pont (b) alpontja szerinti feladatokat a Műszaki leírásban foglaltak szerint. (Teljesítési Határidő).
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi kizáró ok alkalmazását írja elő:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALKSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy ALKSZ-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi kizáró ok igazolási módok alkalmazását írja elő:
Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyil.-ot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az AF-ben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Mo.-on letelepedett AT a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint, a nem Mo.-on letelepedett AT pedig a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyil.-át a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs az utóbbi jogszabályhelyek szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-ot szükséges csatolni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az AK elfogadja, ha az AT a Kr. 7. § szerinti - korábbi közb. elj.-ban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az AV vagy az ALKSZ vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyil.-ot nyújt be arról, hogy az igénybe vett mindegyik AV és az ALKSZ (adott esetben természetes személy) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyil.-ot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az elj.-ban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A kizáró okok vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt rendelkezésekre.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek. és a Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezései.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) és (3a) a) alapján AT az AF feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) belül teljesített legjelentősebb szolg.-ainak ismertetésével tudja igazolni alk.-át ref.nyil.-tal vagy a szerz.-t kötő másik fél által adott ig.-sal a Kr. 23. § alapján.

M.2 A Kbt. 65. § (1) bek. b) és a Kr. 21. § (3) bek. b) alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ennek keretében AT-nek be kell nyújtania a bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai önéletrajzot, a rendelkezésre állási nyilatkozatot (a CV részeként), a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolatát. Részletinformációk az Ajánlati Dokumentáció I. kötet 19.13 pontjában találhatóak. 1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.
AJÁNLATTAL EGYIDŐBEN BENYÚJTANDÓ AZ M.2. telj.-be bevonni kívánt szakemberekről szóló nyil. és szakmai önéletrajz)
Az M.2.1) pont vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy a képzésszervezői tevékenységet az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike) végezze el. Ebben az esetben az alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § 7) bekezdésétől eltérően ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során a feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Az előírt alk. köv.-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint (együttesen, adataik összeadásával) felelhetnek meg.
Az alk. ig. során az AT a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7), (8) bek is irányadó.
Előzetes igazolás (az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozattal): AT ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek (ezen nyilatkozatban az AT az M.1. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni).
Utólagos igazolás a bírálat során (AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentum): Az M.1.alk.-i feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés ig.-ára a Kbt. 69. § (4) bek-ben foglaltak szerint az AK felhívására kerül sor, azzal, hogy a(z) (M.1. alk. köv.-ek telj.-ére von.-ó részletes adatokat tartalmazó), igazolódokumentumok az ajánlat részeként is benyújthatóak.
Amennyiben az AT/közös AT-k több részre vonatkozóan nyújtanak be ajánlatokat, úgy:
Egyrészt a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ig. (M.1. ref. nyil./ref.ig.) az ajánlattétellel érintett részek közül kizárólag a legmagasabb alkalmassági minimumkövetelménnyel érintett részre vonatkozóan teendő meg. Ebben az esetben az AT a 321-es Kr. 1. § (8) bek. alapján nyilatkozik arról, hogy ez utóbbi igazolást kéri figyelembe venni az összes többi, ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik:
- az első rész tekintetében legalább 300 főre vonatkozó képzés szervezésére és lebonyolítására vonatkozó referenciával.
- a második rész tekintetében 327 főre vonatkozó képzés szervezésére és lebonyolítására vonatkozó referenciával
A fenti követelmény egy vagy több szerződésből is teljesíthető.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb mértékű referenciával rendelkezni.
M2.
M2.1 Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik 1 fő olyan képzésszervezővel, aki rendelkezik felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) andragógia vagy pedagógusi végzettséggel, és legalább 24 hónap képzésszervezési szakmai tapasztalattal.
M.2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik 1 fő olyan logopédia szakon vagy szakirányon végzett, felsőfokú gyógypedagógus vagy gyógypedagógiai tanár végzettségű szakemberrel, aki legalább 12 hónap oktatási és/vagy képzési és/vagy tréneri szakmai tapasztalattal és minimum 24 hónap logopédiai fejlesztésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az időtartamok közötti átfedés megengedett!
M.2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) pszichológus vagy azzal egyenértékű végzettséggel és tréneri végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik minimum 12 hónap oktatási és/vagy képzési és/vagy tréneri szakmai tapasztalattal.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Részletek az Ajánlati Dokumentáció II. kötetében (Szerződéstervezetben).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi biztosítékokat írja elő:
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok, és különösen az Ajánlati Dokumentáció II. kötete (Szerződéstervezet) részletesen tartalmazza.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az AK által igazolt teljesítést követően a számla kifizetésére az AK által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. § rendelkezéseire is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi teljesítési feltételeket írja elő:
EFOP-3.1.6 uniós projekt, Európai Unió és a magyar állam költségvetéséből kerül finanszírozásra. Támogatási intenzitás: 100,00000 %. A szerződések a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozásúak. Az ajánlattétel a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF Részszámlázás szerződéstervezet szerint. A díj (rész)számlájának kiegyenlítése a teljesítését követően részszámlázási lehetőség biztosításával, Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bekezdésekben, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)-ben foglaltaknak is megfelelően, banki átutalással történik. Az elszámolás nettó Ft/fő alapon történik, azzal, hogy amennyiben a megfelelő létszámot ajánlatkérő nem tudja biztosítani folyamatosan a teljes képzés ideje alatt, úgy a tervezett létszám alapján kerül elszámolásra a képzés.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR001519552019 /reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Amennyiben a szerződés aláírásakor a fedezet nem áll a rendelkezésre a szerződés nem lép hatályba.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: I. Ár ért. szemp.: fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK. II. A szakember szakmai többlettapasztalata ért. szemp.: az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK Részletek az AD I. kötetben.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az alábbiak az összes rész tekintetében irányadóak:
1) A jelen közb. elj. a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint indított nyílt (hird.-nyel induló) közb. elj. (Kbt. Harmadik rész). A közb. elj. Kbt.40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.
2) Az aj.-hoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil.minták kitöltésével képzett nyil.-okat, valamint az AD I. kötetben rend.-re bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyil.-okat is az AD I. kötetben foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az aj.-ot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtan. által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghat.-t).
5) Foly.-ban lévő vált.bej. elj. esetében az AT köteles csatolni a cégb.-hoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és a cégb.-i érkeztetési igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot (utóbbi esetben nemleges nyil.-ot is).
7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
8) Azon alk. köv.-ek, amelyek a minősített AT-k hivatalos regisztrációs feltételeinél szigorúbbak: M.1., M.2.
9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
10) Közös AT-k kötelesek csatolni az együttműködési megállapodásba foglalt, egyértelmű felelősségváll.-ról szóló nyil.-ot.
11) AK az aj.-okat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az AF II.2.5)-ben meghat. legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ért.-i szempontok szerint értékeli. Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben.
12) A IV.2.5. pont alapján az aj. köt. időtartama 30 nap.
13) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0-tól 10,00-ig ad pontot.
14) Az Ajánlati Felhívás VI.3.11) pontjában és egyéb alpontjaiban foglaltak a Közbeszerzési Eljárás mindegyik részére vonatkoznak.
15. ) Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Horváth Helena Zsuzsanna, lajstromszám: 00461. (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.; 7090 Tamási, Petőfi u 12. (Pf. 37.); Telefon: +36 74470699; Fax: +36 74470699; E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges