Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23037/2019
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: antaleva@mnv.hu
Fax: +36 12374295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001352362019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001352362019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés új gépjárművek beszerzése MNV
Hivatkozási szám: EKR001352362019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében új gépjárművek beszerzése az MNV Zrt. részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés új gépjárművek beszerzése MNV
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás szerint megadott besorolásnak (állami normatíva) megfelelő új személygépjárművek beszerzése.
Ajánlatkérő csak új állapotú, Magyarországon forgalomba helyezett gépkocsikra fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépkocsi minősül új állapotúnak, amely hiba és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján ajánlattevő újonnan (első alkalommal) és Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, és próbajárműként nem használták, valamint nem korábbi gyártású, mint 2019.
1. tétel: Az állami normatíva 7. kategória, 7. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (nem kombi) karosszériájú modell 4db (mind benzines)
2. tétel: Az állami normatíva 7. kategória, 7. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) karosszériájú modell 6db (mind benzines)
3. tétel: Az állami normatíva 8. kategória, 8. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) benzines 1 db
4. tétel: Az állami normatíva 8. kategória, 8. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) (mind dízel) 4 db
5. tétel: Az állami normatíva 8. kategória, 8. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (nem kombi) benzines 1 db
A részletes leírását, beleértve a normatíván felül elvárt felszereltségeket és követelményeket is, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Teljes flotta energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett] (l/100 km)  6
2 2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása [vegyes használat mellett] (g/km) 1
3 3. Teljes flotta nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/km) 1
4 4. Teljes flotta nem-metán szénhidrogének (NMHC) kibocsátása (mg/km)  1
5 5. Teljes flotta részecske kibocsátása (PM) (mg/km) 1
6 6. Előteljesítés mértéke (munkanap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0–100 Ajánlatkérő az 1-5. értékelési szempontok, valamint az ár esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza, míg az előteljesítés mértéke esetében egyenes arányosítást. Az előteljesítés mértéke esetében a Kbt.77.§ (1) bek. szerinti érték 40 munkanap Az ár kritérium alatt a Teljes flottára vonatkozó Ajánlati Ár (nettó HUF) értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely - a jelen felhívásban meghatározott - kizáró ok az eljárás során következik be.
Kizáró okok igazolási módja:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, azaz csak „alfa” pont kitöltését.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb az alkalmasság igazolásához szükséges szállításainak ismertetését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (1a) bek a) pont szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni
A referenciaigazolás(ok)ból, illetve a referencianyilatkozat(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági feltétel teljesülésének. A referenciaigazolás(ok)nak, illetve a referencianyilatkozat(ok)nak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését
- a (rész)teljesítés kezdő és befejező napját év, hónap, nap pontossággal
- a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét az alkalmasság megítéléséhez szükséges pontossággal
- részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként teljesített szerződés alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy a referenciaigazolás(ok)ból, illetve referencianyilatkozat(ok)ból a szállítás tárgyának a referenciát bemutató gazdasági szereplő által teljesített mennyiségének is ki kell derülnie, ugyanis az ajánlatkérő csak és kizárólag a szállításnak az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső mennyiségét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés szerinti igazolási módra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9); (11) bekezdései; Kbt.67.§ (3) bekezdés is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző összesen három évben (36 hónapban) rendelkezik az alábbi, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal: legalább összesen 10 db új személygépjármű szállítására (adásvételére) vonatkozó referencia/referenciák
Újnak minősül az a személygépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
Az alkalmassági feltétel több szerződésből származó referencia bemutatásával is teljesíthető.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciakövetelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlatkérő elő- és részteljesítést elfogad.
Az ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-ben foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő (rész)teljesítésenként biztosítja számla kibocsátásának lehetőségét. Részteljesítés az egyes gépjárművek vonatkozásában lehetséges.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér. Részletek a szerződésben.
A megajánlott gépjárművekre 4 év vagy 200 ezer km (amelyik előbb teljesül) - a hajtáslánc elemeire is vonatkozó - teljes körű, valamint 12 év, a karosszéria átrozsdásodására vonatkozó jótállást kell vállalni. A jótállás nem köthető a jogszabályban előírt feltételeknél szigorúbb követelményekhez.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció. Az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
2. Az ajánlathoz csatolandóak az ajánlatban aláíró személyek aláírási jogosultságát igazoló dokumentumok az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
3. Az eljárás során irányadók a Kbt. és a végrehajtási rendeletek vonatkozó utasításai, különös tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre.
4. Az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), (5), (6) [nemleges esetben is nyilatkozni kell], 67.§ (4), és - adott esetben -a Kbt.65.§(7) bek szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat.
5. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (közös ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek
8. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9. A IV.2.6. pontban megadott ajánlati kötöttség 30 napnak értelmezendő.
10. FAKSZ: Kollmann Örs László;00273;
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
12. A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
13. A forintban megadott áraknak (nettó HUF) tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót (kivéve az ÁFÁ-t), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettség ellenértékét azzal, hogy ajánlatkérő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, azaz az Ajánlati Árnak csak a rendszámtáblára vonatkozó illetéket kell magában foglalnia, továbbá a kötelező biztosítás díját az ajánlatban megajánlott árnak nem kell tartalmaznia.
14. A gépjárművekhez biztosítani kell a jogszabályban előírt alkatrész-ellátási kötelezettséget.
15. A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
16. Valamennyi megajánlott gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság és/vagy jogutódja által kiadott érvényes általános forgalombahelyezési engedéllyel (a továbbiakban típusbizonyítvánnyal). Valamennyi gépjármű esetében az ilyen típusbizonyítvány előlapját, valamint határozatát és indoklását az ajánlathoz csatolni kell. Csatolni kell továbbá a típusbizonyítvány azon oldalainak másolatát, amelyek az értékelés alapjául szolgáló adatokat tartalmazzák (üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett, vegyes használat melletti CO2 kibocsátás, NOx, NMHC, részecske kibocsátás). A típusbizonyítvány másolatában egyértelműen jelölni kell, hogy mely adatsor mely megajánlott gépjárműhöz tartozik.
17. A gépjárművek rendelkezzenek magyar nyelvű kezelési utasítással.
18. A személygépkocsik esetében a gépkocsik forgalomba helyezésétől számított egy évig 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) kell biztosítani.
19. A részajánlattétel kizárásának indoka: Az ajánlatkérő a beszerzés során érvényesíteni kívánja azt az árelőnyt, mely az egy szerződés keretében történő nagyobb mennyiségű értékesítés esetén várható
20. Az ajánlatkérő a Kbt.81.§ (4)-(5) bek. rendelkezéseit a bírálat során alkalmazni kívánja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák