Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2304/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Enying Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8131 Enying (Balatonbozsok) Gárdonyi Géza u. 86/3. hrsz.;8130 Enying, Kossuth Lajos u. 26., hrsz.: 483;Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi G. u., 39 hrsz. és Enying, Kossuth L. u. 25. alatti 1332 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Enying Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60209160
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 26
Város: Enying
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viplak Tibor
Telefon: +36 22572639
E-mail: jegyzo.pmhiv@enying.eu
Fax: +36 22572649
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.enying.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1.GYEJÓ, 2. Polg. hiv. energetika, 3. óvoda tetők
Hivatkozási szám: EKR000899392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.sz.rész: Jelenleg 2irodát használó intézm. több mint 400 m2 épületben. Eredmény számszerűsíthető célértéke: 426 m2, a meglévő épület funkcionális, gépészeti, villamossági, szakipari és energetikai korszerűsítésével. 2.sz.rész: Homlokzati (12 cm vastag), lábazati és födém (padlás és lapostető, 20-20 cm vastag) szigetelés, hőszigetelő üvegezésű fa és műanyag nyílászárókra történő csere, kazán kondenzációs gázkazánra cserélése. Eredmény számszerűsíthető célértéke: 33 CO2 tonna / év megtakarítás. 3.sz.rész: Balatonbozsok: óvoda tető felújítása (héjazat cseréje, fedélszék szükség szerinti megerősítése) tartószerkezeti ellenőrzéssel támogatva (Mennyezet hőszigetelés a zárófödémen, rögzítéssel, hőszigetelő lemezzel, 300 m2) és Enying óvoda tetőfelújítása (Mennyezet hőszigetelés a zárófödémen, hőszigetelő lemezzel, 320 m2)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakít.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8131 Enying (Balatonbozsok) Gárdonyi Géza u. 86/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelenleg 2 irodát használó intézmény több mint 400 m2 épületben. Eredmény számszerűsíthető célértéke: 426 m2, a meglévő épület funkcionális, gépészeti, villamossági, szakipari és energetikai korszerűsítésével. Irányadók a TOP-4.2.1-15 pályázati kiírás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-421-15-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bvtse-fejlesztse A pályázati felhívás 5.6 pontja alapján: átalakítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 250.000,-/nettó m2-t, így az e feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. Ezúton tájékoztatja az Ajánlatkérő a T. Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás az 1 rész vonatkozásában feltételes közbeszerzési eljárás, melyre a Kbt. 53. § (5)-(6) szabályai vonatkoznak, Ajánlatkérő a TOP-4.2.1-15 pályázati felhívásban foglaltak alapján további támogatást fog igényelni, a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítást fog benyújtani - amennyiben a beérkezett ajánlatok közül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat szerinti ajánlati ár meghaladja a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 projektben már megítélt támogatási összeget. Ezesetben a vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés módosítás aláírása. További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több) (előny a több) 20
2 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati nettó ár(egyösszegű átalányár,opcióval)Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az alábbi beszerzésére vételi jogot szerez (Ptk. 6:225.§) és a nyertes ajánlattevő által vállalt ellenérték ismeretében dönthet annak megrendeléséről és azt döntése szerint megrendelheti. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján az opciós tételt megrendeli. Ajánlatkérő a vételi jog érvényesítéséről a kivitelezési szerződés teljesítési határidejét megelőző 14. naptári napig dönt, és tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt.
- költségvetési kiírásban a „4 Építész II.ütem” fejezetben szereplő tételek
- költségvetési kiírásban az „5 Napelem II.ütem” fejezetben szereplő tételek
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Enyingi Polgármesteri Hiv. energetikai korszerűs.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8130 Enying, Kossuth Lajos u. 26., hrsz.: 483
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati (12 cm vastag), lábazati és födém (padlás és lapostető, 20-20 cm vastag) szigetelés, hőszigetelő üvegezésű fa és műanyag nyílászárókra történő csere, kazán kondenzációs gázkazánra cserélése. Eredmény számszerűsíthető célértéke: 33 CO2 tonna / év megtakarítás. Irányadók a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 pályázati kiírás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-321-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse A pályázati felhívás 5.7 pontja alapján: Általános esetben, az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket, így az e feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. Ezúton tájékoztatja az Ajánlatkérő a T. Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás a 2. rész vonatkozásában feltételes közbeszerzési eljárás, melyre a Kbt. 53. § (5)-(6) szabályai vonatkoznak, Ajánlatkérő a TOP-3.2.1-15 pályázati felhívásban foglaltak alapján további támogatást fog igényelni, a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítást fog benyújtani - amennyiben a beérkezett ajánlatok közül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat szerinti ajánlati ár meghaladja a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 projektben már megítélt támogatási összeget. Ezesetben a vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés módosítás aláírása. További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több) 20
2 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati nettó ár(egyösszegű átalányár,opcióval)Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az alábbi beszerzésére vételi jogot szerez (Ptk. 6:225.§) és a nyertes ajánlattevő által vállalt ellenérték ismeretében dönthet annak megrendeléséről és azt döntése szerint megrendelheti. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján az opciós tételt megrendeli. Ajánlatkérő a vételi jog érvényesítéséről a kivitelezési szerződés teljesítési határidejét megelőző 14. naptári napig dönt, és tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt.
- „II. ütem Gépész árazatlankv.” költségvetési kiírásban szereplő tételek
- „II.ütem_Építészeti_árazatlan kv” költségvetési kiírásban szereplő tételek
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Enying és Balatonbozsok óvoda tetőfelújítások
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi G. u., 39 hrsz. és Enying, Kossuth L. u. 25. alatti 1332 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonbozsok: óvoda tető felújítása (héjazat cseréje, fedélszék szükség szerinti megerősítése) tartószerkezeti ellenőrzéssel támogatva (Mennyezet hőszigetelés a zárófödémen, rögzítéssel, hőszigetelő lemezzel, 300 m2) és Enying óvoda tetőfelújítása (Mennyezet hőszigetelés a zárófödémen, hőszigetelő lemezzel, 320 m2) Irányadók a pályázati kiírás feltételei: http://www.kormany.hu/download/4/3a/f0000/%C3%96nkorm%C3%A1nyzati%20fejleszt%C3%A9sek_2017_p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf (támogatói okirat ikt. száma: BMÖFTE/ 1 - 2 /2018) További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. A beszerzés a Kormány „egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításról” szóló 2068/2017. (XII. 28.) határozatában hozott döntése alapján részesült támogatásban. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása elnevezésű előirányzat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több) 20
2 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakít.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A TOP-4.2.1-15 kódszámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázati felhívás 5.6 pontja a következőt rögzíti: „Az elszámolhatóság további feltételei. … Fajlagos költségkorlátok: A projekt tervezése során az alábbi fajlagos költségkorlátokat szükséges figyelembe venni: - Új építés, bővítés, átalakítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 250.000 Ft/nettó m²-t. …”
A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. sz. rész II.2.4) pontjában az ajánlatkérő előírta, hogy: "A pályázati felhívás 5.6 pontja alapján: átalakítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 250.000,-/nettó m2-t, így az e feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen."
Tekintettel arra, hogy egyik ajánlat sem felel meg az ajánlattételi felhívás 1. sz. rész II.2.4) pontjában foglalt idézett követelményének, így a fenti ajánlatok érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) e) és (6) c) szerint („(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.”)
A közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a lentiek szerint kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek (Kbt. „75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;”).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: JAKSAÉP-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52688481
Postai cím: Rákóczi F. Utca 7
Város: Bikács
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23099915217

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Enyingi Polgármesteri Hiv. energetikai korszerűs.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás 5.7 pontja a következőt rögzíti: „Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni: Fajlagos beruházási költség-korlátok: 1) Általános esetben, az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket.”
A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 2. sz. rész II.2.4) pontjában az ajánlatkérő előírta, hogy: "A pályázati felhívás 5.7 pontja alapján: Általános esetben, az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket, így az e feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen."
Tekintettel arra, hogy egyik ajánlat sem felel meg az ajánlattételi felhívás 2. sz. rész II.2.4) pontjában foglalt idézett követelményének, így a lenti ajánlatok érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) e) és (6) c) szerint („(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.”)
A közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a fentiek szerint kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek (Kbt. „75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;”).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: JAKSAÉP-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52688481
Postai cím: Rákóczi F. Utca 7
Város: Bikács
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23099915217

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Enying és Balatonbozsok óvoda tetőfelújítások
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot. (Kbt. „75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;”)
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges