Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23040/2019
CPV Kód:48421000-5
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 302282645
E-mail: balogh.eszter@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Égert Zsuzsa
Telefon: +36 309481592
E-mail: egert.zsuzsa@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IBM gyártói szoftver licence támogatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001223062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48421000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
IBM gyártói szoftver licence támogatás beszerzése (ELA)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 20697 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 210 - 512630
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
FAKSZ: dr Márkus Tímea 00318, drmarkustimea@t-online.hu , helyettes faksz: dr. Borbély Magdolna 00132, drborbelymagdolna@t-online.hu. AK az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli. AK a tárgyi eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek-t. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kellcsatolni:bármely nyilatkozatot aláíró(k) hiteles aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó írásos meghatalmazást. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (3) bek.-re. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére von. Nemlegestartalmú nyilatkozat is. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kap.t rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.)Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, melyeket a Kbt.kötelezően előír. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re. Folyamatban lévő vált.bej. eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség esetén is) nyilatkoznia kell.Ha AT-nek van folyamatban lévő vált.bej. eljárása, szükséges csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 13. §-aszerinti dokumentumokat. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazástaz ott foglalt előírások szerint. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részérőlcsatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell -a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezetrészéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv. képviseletében eljárhat. AK nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)létrehozását. AK a IV.2.6) pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttségen 30 napot ért. AT az ajánlat benyújtásakor az ajánlata részeként köteles benyújtani a megajánlott termékeket és a kért fizetési ütemezést tartalmazó ajánlattételi lapot. Érvényesen megajánlható ütemezés: az első évre az ajánlati ár 50-65%-a, második és harmadik évre a fennmaradó nettó ajánlati ár egyenlő részletekben, legfeljebb 5% eltéréssel. Ettől eltérő fizetési ütemezést érvényes ajánlatként ajánlatkérő nem fogad el. Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.A felhívás I.1) és I.2) pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. AK az eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő 19.000.000,- Ft mértékben. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az AK K&H Banknál vezetett 110403239-00027183-00000001 számú számlájára történő átutalással, továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni a KD-ban foglaltak szerint.
Helyesen:
FAKSZ: dr Márkus Tímea 00318, drmarkustimea@t-online.hu , helyettes faksz: dr. Borbély Magdolna 00132, drborbelymagdolna@t-online.hu. AK az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli. AK a tárgyi eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek-t. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell csatolni:bármely nyilatkozatot aláíró(k) hiteles aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó írásos meghatalmazást. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (3) bek.-re. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére von. Nemleges tartalmú nyilatkozat is. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kap.t rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.)Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, melyeket a Kbt.kötelezően előír. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re. Folyamatban lévő vált.bej. eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség esetén is) nyilatkoznia kell.Ha AT-nek van folyamatban lévő vált.bej. eljárása, szükséges csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 13. §-aszerinti dokumentumokat. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell -a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezetrészéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv. képviseletében eljárhat. AK nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)létrehozását. AK a IV.2.6) pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttségen 30 napot ért. AT az ajánlat benyújtásakor az ajánlata részeként köteles benyújtani a megajánlott termékeket és a kért fizetési ütemezést tartalmazó ajánlattételi lapot. Érvényesen megajánlható ütemezés: az első évre az ajánlati ár 50-65%-a, második és harmadik évre a fennmaradó nettó ajánlati ár egyenlő részletekben, legfeljebb 5% eltéréssel. Ettől eltérő fizetési ütemezést érvényes ajánlatként ajánlatkérő nem fogad el. Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.A felhívás I.1) és I.2) pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. AK az eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő 19.000.000,- Ft mértékben. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az AK K&H Banknál vezetett 10403239-00027183-00000001 számú számlájára történő átutalással, továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni a KD-ban foglaltak szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ