Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23045/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Művelődési Központ
Teljesítés helye:Debrecen közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint;Debrecen közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint;Debrecen közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint;Debrecen közigazgatási területe a specifikációban részletezettek szerint;Debrecen közigazgatási területe a specifikációban részletezettek szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonú nonprofit
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Művelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92755783
Postai cím: Piac Utca 22.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőnyi Sándorné
Telefon: +36 52413939
E-mail: szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu
Fax: +36 52413939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.debrecenimuvkozpont.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.debrecenimuvkozpont.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001466142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001466142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonú nonprofit
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.9.2-16 projekt 2020. évi rendezvényei
Hivatkozási szám: EKR001466142019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő európai uniós forrásból származó pályázat keretében rendezvényszervezési szolgáltatás
beszerzését kívánja megvalósítani 5 részben 2020. évi rendezvényekre vonatkozóan.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Családi rendezvények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Családi rendezvények szervezése a 2020-as évben a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
21 db program:
Családi piknik - városrészi családi nap
Városrészi egészségnap
Júlia nap a Júliatelepen - gyermekek napja
Közösségi Piknik
Szüreti Családi Nap a hagyományok jegyében
Óvárosi Családi Majális
Szent György Nap a Szentlászlófalván
Ludaskerti Vigasság- Közösségi Nap
Manók napja- gyereknap az Újkert Északon
" Lipem- lopom a szőlő" szüreti mulatság a hagyományok jegyében
"Lipem lopom a szőlőt…" - szüreti családi délután
Újkerti Lurkók Majálisa
Városrészi Családi Juniális
Kertségi Ínyencek
Őszköszöntő és családi nap
Tégláskerti Családi fieszta és ügyességi vetélkedők
Tégláskerti Őszi Családi Délután
Jó gyereknek lenni- családi délután gyereknap alkalmából
Bihari nap- családi nap
Józsai tanyázó
Padkaporos táncház
A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ A II.2.7. pontban feltüntetett kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatására tekintettel későbbi kezdési időpontra módosulhat, de ezen esetben is valamennyi feladat/rendezvény megszervezése/ellátása ajánlattevő feladata.

II.2.1)
Elnevezés: Hagyományorző programok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Hagyományőrző programok szervezése a 2020-as évben a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

70 db program:
A Húsvéti ünnepkör megünneplése a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség közreműködésével
ADVENTI Gyülekezeti közösségi ünnepség
Advent a kertségben
Betlehemes a kertségben
Kreatív Húsvéti készülődés
Adventre hangolva
Farsangi Csapó Bál
A Húsvéti ünnepkör Nagyerdőalján
ADVENTI közösségi ünnep
Hagyományőrző Húsvét
Óvárosi Közösségek és Mesterségek Ünnepe
Generációs farsangi Maskarádé
ADVENTI KONCERT (DAB Székház)
Generációk találkozása
Generációk találkozása A Vénkerti közösségekkel az IDŐSEK NAPJA alkalmából -ünnepi program
Luca napi ravaszságok - kotyolás, jóslás és a boszorkányok - hagyományőrző nap
Szomszédünnep
"Mesetarisznya" Újkerti Népmese Nap
Újkerti Virágvasárnap
Újkerti Utcazene Fesztivál
"Mesterségem címere" népi kismesterségek tábora
,,Hellasz a Tímárházban" - görög hagyományok megismerése és táncház
"Tündérország"- mesés programok családoknak
"Mesterségek tárháza"hagyományőrző délelőtt
Nosztalgia Nap és Teadélután - az Idősek Napja alkalmából
"Karácsonyi hangulatban" - családi nap az advent jegyében
Idősek hónapja
Adventi ünnep
Anyák napi koncert és közösségi éneklés Életadóknak!
Vezér utcai Mikulásvárás
Gyereknapi Sportdélután
Csak ügyesen! Nyíltszíni játék és felüdülés közösségi formációban
Tök jó! Halloween party kicsiknek és nagyoknak
Advent jegyében
,,Adventi gyertyagyújtás"
,,Mézeskalács házikója délután"
Challenge day
Bringás piknik
Tócóskerti advent
Húsvéti készülődés
Délutáni zsongás a sétányon
Tócóskerti bringaparti
Közösségek húsvétja
Betlehem készítés a Medgyessy Gimnázium diákjai bevonásával
Fuss, sétálj a Tócóskertben!
Kertségi Huszárpróba
Adventi családi kézműves délután
Családi nap és főzőverseny
"Itt a farsang áll a bál.." Farsangi mulatság
"Malacra fel" Kerekestelep és Bánk városrészek közös disznótora
Idősek napja - idősek hónapja alkalmából
Mindenki Boldogkerti!-Boldogkerti Szomszédsági Ünnep
Hang ár - Fiatalok Találkozási Ünnepe
Szomszédvárak sport-és ügyességi Versenye
Karácsonyi dallamcsokor és szeretetkosár
Homokkerti gyermekünnep-és aszfaltrajz fesztivál
Homokkerti Nyílt színi Közösségi Ünnep és Utcabál
Kertvárosi Kerékpáros Délután és Ügyességi verseny
Zene füleinknek-Koncertélmény mindenkinek
Közösségi Szomszédünnep a József Attila telepen
"Áll a bál a Kertvárosban"-Farsangi mulatság és területi találkozó
Karácsonyi koncert
Tavaszváró zenés délután
Őszi ízkavalkád- főzőverseny
Államalapító királyunk
Start!- Futóverseny gyerekeknek
Alsójózsai Betlehemes
"Honfoglalóink nyomában" – történelmi fesztivál a település névadójáról
Bánki zenei fesztivál
Bánki gasztronómiai fesztivál
A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ A II.2.7. pontban feltüntetett kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatására tekintettel későbbi kezdési időpontra módosulhat, de ezen esetben is valamennyi feladat/rendezvény megszervezése/ellátása ajánlattevő feladata.

II.2.1)
Elnevezés: Ismeretterjesztés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ismeretterjesztő programok szervezése a 2020-as évben a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
68 db program:
Nem csak a húszéveseké a világ! - nyugdíjasok farsangi mulatsága
Megy a gőzös… Vasutas Gyereknap a VOKE-ban
"Nyitott kapuk" - közösségek találkozója és bemutatkozása
Észak-keleti városrészek közösségi újságja - résztvevők felkészítése
Észak-keleti városrészek közösségi újságja - megjelentetés
„Egészséges időskor” - egészségnap időseknek
Párbeszéd a kultúráról és a művészetről - városrészi szomszédsági találkozás
SZÍN-KÉP-MÁS
Csapat építés, közösségfejlesztés - új elem
Környezetvédelmi nap, szomszédsági lomtalanítás, garázsvásár
"Tiszta Virágos Utca" pályázat
Városrészi sportnap
Szomszédsági tanács találkozó
Tankatalógus - tanulókörök
"Tiszta Virágos Utca" pályázat
Környezetvédelmi nap, szomszédsági lomtalanítás, garázsvásár
Környezetvédelmi előadás és kiadvány
Szomszédsági lomtalanítás, garázsvásár
Művészeti ismeretterjesztő előadás
Értékeink nyomában
Dobozi Esték
Fő az egészség! - egészégmegőrző előadások
A csapók története- helytörténeti előadások
Központban: a generációk
Zene szárnyán
Mit gondolsz? Ismeretterjesztő előadás
Generációs kapocs
Irodalmi kávéház
Bolgár hagyományok megismerése, Bolgár kertészekről Megemlékezés
Makettkészítő verseny és környezettudatos nap a Víz Világapja alkalmából
Libakerti Focikupa és Egészségmegőrző Nap
Libakerti helytörténeti séta
ZÖLD LÁBNYOM környezetvédő program a Föld napja alkalmából
Újrahasznosítás kreatívan-interaktív családi játszóház
Családi egészség és sport nap az Újkert Északon
Balkonkertészeti előadássorozat
Alternatív pedagógia módszerek szerepe az otthoni nevelésben-előadássorozat
Újkerti Zöld nap és szemétszüret
Történelmi előadás
Városrészi helytörténeti séta
Virágosítsunk!
Ez állati! Programok a közelgő Állatok Világnapja alkalmából
Fő az egészség! Tavaszváró Egészségórák
Városrészek futballkavalkádja
A "Sárgulás" története
Cukrászat és kreativitás – A Szőke Cukrászda munkássága
Csillagászati interaktív előadás kicsiknek
Március 15. a Tócóvölgyben
Te Szedd futás
Családsegítő előadás a Margit téri oviban
Tanulás módszertani fejlesztő tréning
Városrészi helytörténeti séta
Húsvétra készülünk! Interaktív ismeretterjesztés és hagyományápolás
Családi Egészségnap és Sporttalálkozó
Nagyszüleink kora- múltidézés
Madarak, fák napja- a Vadliba utcai játszótér rendbetétele
Nagyszüleink kora- múltidézés
Államalapító királyunk- előadás
Helyi vállalkozók fóruma
Helyi tankatalógus szerkesztése
dr Lévai Béla munkássága
Ismeretterjesztő előadás
Alsó és Felsőjózsai vállalkozók fóruma
Velünk élő hagyomány - kismesterségek
Az Ondódi Közösségi Ház belső dizájnjának kialakítása közösségi tervezéssel, a közösség által
Ondódi krónika" információs kiadvány megjelentetése negyedévente
"Ép testben, ép lélek" prevenciós közösségi találkozó - nyugdíjasoknak
"Híd a generációk között" - a generációk közötti tudásátadás jegyében

A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ A II.2.7. pontban feltüntetett kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatására tekintettel későbbi kezdési időpontra módosulhat, de ezen esetben is valamennyi feladat/rendezvény megszervezése/ellátása ajánlattevő feladata.

II.2.1)
Elnevezés: Kiállítások
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe a specifikációban részletezettek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kiállítások szervezése a 2020-as évben a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
14 db kiállítás:
Helyi alkotók, gyűjtők, értékek kiállítása
Az én városrészem, a mi múltunk - helytörténeti dokumentumok gyűjtése családi albumokból és kiállítás
Helytörténeti kiállítás
Borsos József élete dokumentum kiállítás
Újkerti alkotók és gyűjtők kiállítása
Otthoni kincseink- kiállítás
Húsvéti rajzpályázat eredményének bemutatása
A Tócóskert madár- és élővilága – fotókiállítás
Tócóskert Anno fotópályázat
Nyári élményeim- rajzkiállítás
Lakóhelyem története- fotókiállítás
Nyári élményeim- rajzkiállítás
Lakóhelyem története- fotókiállítás
Ismeretterjesztő kiállítás- a pálinkafőzés eszközei

A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ A II.2.7. pontban feltüntetett kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatására tekintettel későbbi kezdési időpontra módosulhat, de ezen esetben is valamennyi feladat/rendezvény megszervezése/ellátása ajánlattevő feladata.

II.2.1)
Elnevezés: Szakkörök, klubok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe a specifikációban részletezettek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szakkörök, klubok szervezése a 2020-as évben a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
47 db szakkör/klub:
Civilek a civilekért - a városrész civil szervezeteinek találkozója
Fiataloktól fiataloknak
„Nagyanyáink öröksége” – hagyományőrző foglalkozások gyerekeknek
Egyetemi amatőr előadók művészeti programja
Divat- színház- Irodalom workshop - új elem
Irodalmi teadélután - új elem
Dobozi Művésztelep
Helytörténeti Klub
Ismerjük meg a Dobozi Kertet!
Civilek a közösségért
Tea Délután
Irodalmi kávéház
SZATYOR' - kistermelők bemutatkozása
Wass Alber felolvasó maraton
Kertségi séták sorozat- Ismerjük meg a Vénkertet!
Baba-mama torna klub- heti egy alkalommal
Zenés baba-mama torna
Praktika Klub
„Kreatív óra” Hagyományőrző kézműves foglalkozás kicsiknek és felnőtteknek
Úrréti gasztro találkozó és közösségi délután
Alkossunk közösen!
Túrázzunk elődeink nyomán!
,,Gondold újra az ingedet"
Kezdődik az iskola-Tanuljunk angolul!
Tere-fere és főzőverseny
Kondipark workshop és verseny
Tea-délután az egészségért
Kerékpáros etikett és közlekedés mindenkinek
„Örökségünk nyomában” – hagyományőrző foglalkozások gyerekeknek
Nyári kézműves délutánok
Határtalan Európa klubfoglalkozások
"Sláger délután" Idősek napi rendezvény
Tea délután
Idősek Klubja
Húsvéti Ünnepi Sakkparty
Társasjáték klub
Kézműves klub
Varró tanoda
Kézműves klub
Hagyományőrző klub
Népmesekör – új elem
Józsai Filmtár
"Csináld magad!" - közösségi alkotónap
Szomszédolás - Városi nyugdíjas klubok találkozója
Baba-mama klub
"Mézeshuszár" játszóházi klub
Filmklub

A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ A II.2.7. pontban feltüntetett kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatására tekintettel későbbi kezdési időpontra módosulhat, de ezen esetben is valamennyi feladat/rendezvény megszervezése/ellátása ajánlattevő feladata.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapokon, egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Alvállalkozó és adott esetben
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, a K.r. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A K.r. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a K.r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [K.r. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani. A K.r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást nem alkalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három év legjelentősebb referenciáit. Ajánlatkérő a felhívás feladását
megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó személy neve és elérhetősége(tel/fax/mail),
• szolgáltatás tárgya, (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• teljesítés aránya (közös teljesítés esetén)
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdés szerint kell eljárni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmas, ha:
- 1. rész esetében: legalább 10 alkalommal valósított meg kulturális és/vagy családi témájú rendezvények szervezésére és/vagy
megrendezésérere irányuló rendezvényszervezési feladatokat.
2. rész: legalább 35 alkalommal valósított meg kulturális és/vagy hagyományőrző témájú rendezvények szervezésére és/vagy
megrendezésérere irányuló rendezvényszervezési feladatokat.
3. rész: legalább 34 alkalommal valósított meg kulturális és/vagy ismeretterjesztő témájú rendezvények szervezésére és/vagy
megrendezésérere irányuló rendezvényszervezési feladatokat.
feladatokat.
4. rész: legalább 7 alkalommal valósított meg képzőművészeti és/vagy kulturális témájú kiállítás szervezésére és/vagy megrendezésére irányuló rendezvényszervezési feladatokat.
5. rész: legalább 25 alkalommal valósított meg kulturális témájú klubok/szakkörök szervezésére és/vagy megrendezésére irányuló rendezvényszervezési feladatokat.
A fenti M1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé. Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja, mely alapján az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők tudják érdeklődésüket jelezni, majd ezt követően van lehetőségük az ajánlatok benyújtására.
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 52783658, e-mail: jszkkft@ gmail.com.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak nem szerkeszthető (pl..jpeg, vagy .pdf) fájlformátumúaknak kell lenniük, míg az ártáblázatot cégszerűen aláírt nem szerkeszthető (pl. .jpeg, vagy . pdf) ÉS szerkeszthető (xls/xlsx) formában is kéri benyújtani. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
4. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: - meghiúsulási kötbér - hibás teljesítési kötbér
Hibás teljesítési kötbér: az adott rendezvény értékének 15 %-a / hibás teljesítés.
Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 2 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: Megrendelő abban az esetben érvényesítheti, ha az Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, vagy amennyiben a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítést követően is hibásan teljesít, és Megrendelő a szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.
Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében: A számlák kifizetése utófinanszírozással történik a 272/2014.(XI.5.)Korm. rend. alapján. Ajánlatkérő
előleget biztosít max. a teljes megajánlott ár 30 % összegben.
Ajánlatkérő részszámlát biztosít havonta, melyben az adott hónapban lebonyolított rendezvényeket számolhatja el Ajánlattevő.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának
kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Jelen projekt a felhívás II.2.12.) pontjában megjelölt forráson kívül az alábbi projektekből valósul meg, 100,000000%-os támogatási intezitással:
1. és 4. rész esetében: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006.
2.,3. és 5. rész esetében: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
a VI.3.4. pont folytatása karakterkorlát miatt:
15.) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8)
bek.-ben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.
16.)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (
amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai
jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat
aláírja (aláírják), Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó nem tartozik a 2013. évi V. törvény
harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen
a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (4) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § alapján:
Az ajánlatokat az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított.
2.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
3.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon:
- a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
- adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról,
- a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségről.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a további benyújtandó EKR űrlapokat:
- Felolvasólap (EKR űrlap),
- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
- Nyilatkozat kizáró okokról (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontja szerinti kizáró ok igazolására (EKR űrlap)
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
- Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap), Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) (EKR űrlap),
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben) (EKR űrlap)
5.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
6.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8.) A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrendszert a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) közzétett útmutatója tart. Értékelési szempont valamennyi rész esetében: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy
ajánlatkérő igényeinek csak a beszerzés tárgyát képező – műszaki leírásban specifikált – konkrét paraméterekkel rendelkező eszközök
felelnek meg, és a meghatározott műszaki paraméterekhez képesti minőségi többlet ajánlatkérő számára nem jár gyakorlati,
funkcionális előnnyel, melyre tekintettel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott, az ajánlattevő által teljes körűen beárazott ártáblázatot és a kiadott rendezvény specifikáció alapján elkészített rendezvényszervezési ajánlatot, melyek szakmai ajánlatnak minősül a Kbt. 76.§ (13) bek. szerint. A szakmai ajánlat részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő nem tekinti nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának az ártáblázat bármelyik tétel mennyiségének, szövegének átírását, a tétel értékének „0”-val történő szerepeltetését, a tétel nem szerepeltetését vagy plusz tétel szerepeltetését - amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul, így ezen esetek az ajánlat érvénytelenségét vonják maga után!
10.) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási
szabályok a következők:
a) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a
nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:A Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit és 69. § (4)-(9) bekezdéseit nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
b) Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam (5 napban határozza meg AK) áll
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg tájékoztatja az érdeklődő gazdasági
szereplőket.
11.) FAKSZ: Dr. Papp-Lada Beáta (00476), Dr. Sütő Gyöngyi (00732).
12.) Ajánlatkérő a beszerzés jellegére, a rendezvények/programok eltérő jellegére tekintettel részajánlattételt biztosít.
13.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
14.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti
dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bek. szerinti ajánlattevő általi fordítást is.
Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás
tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
Karakterkorlát miatt folyt. a III.2.2. pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges