Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23047/2019
CPV Kód:50232100-1
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:Székesfehérvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35756712
Postai cím: Szent Vendel Utca 17/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503872019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503872019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítási lámpatestek karbantartása, 2020
Hivatkozási szám: EKR001503872019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Közvilágítási lámpatestek karbantartása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási lámpatestek karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A jelen szerződés keretében 11000 db Székesfehérvár területén lévő közvilágítási lámpatest karbantartását (üzemeltetését) kell elvégezni. A karbantartandó lámpatestek típus szerinti megoszlása:
- 6% kompakt fénycsöves lámpatest
- 8% új lámpatest (a lámpatestek jótállással rendelkeznek, így a jótállás körébe tartozó javításkor anyag költséggel nem járnak)
- 86% Na fényforrású lámpatest
A Vállalkozó a karbantartási munkát csak akkor végezhet, amikor a lámpák a világítási időszakban egyébként is üzemben vannak (világítási üzemidő); a karbantartás miatt nem lehet a lámpákat a világítási üzemidőn kívül üzembe helyezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi átalánydíj (nettó Ft/hó) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Részekre történő ajánlattétel kizárásnak indoka: A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás egy műszaki és gazdasági egységet képez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az alábbi M1)-M6) szerinti alkalmassági követelmények teljesülnek (azoknak megfelel), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az M1)-M6) alkalmassági követelmények tekintetében előírt alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az alkalmasságot az alábbiak szerint kell igazolni:
M/1) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján, a Korm. rendelet 23.§-a szerint. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás mennyiségét (az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapíthatósága érdekében a referenciának tartalmaznia kell, hogy a referenciaként megjelölt munka hány db lámpatest karbantartását foglalta magában)
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M2) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember (szervezet) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - megnevezése, az alkalmassági követelmény vonatkozásában releváns jogosultsága vagy képzettsége (cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat formájában történő) ismertetésével kell igazolni. A b) pont szerinti szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó továbbá az előírt képzettség meglétét igazoló okirat egyszerű másolata (bizonyítvány, oklevél).
M3) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló gépjárművek (cégszerű aláírással ellátott nyilatkozat formájában történő) leírásával kell igazolni, amely nyilatkozatnak tartalmaznia kell a rendelkezésre állás jogcímét is (saját tulajdon, bérleti vagy egyéb, a gép rendelkezésre állását biztosító jogviszony), továbbá csatolni kell a gépjármű forgalmi engedély és az emelőgép felülvizsgálati jegyzőkönyv egyszerű másolatát is.
M/4) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés c) pontja alapján, az MSZ EN ISO 9001:2008, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány másolata csatolásával, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedéseinek ismertetésével kell igazolni.
M/5) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés g) pontja alapján, az MSZ EN ISO 14001:2005, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány másolata csatolásával, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak ismertetésével kell igazolni.
M/6) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés d) pontja alapján, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) (MEBIR), vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolata csatolásával kell igazolni.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db legalább 1 év időtartamú közvilágítási lámpatestek karbantartása (üzemeltetése) tárgyú, a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően teljesített referencia munkával, amely legalább 8000 db lámpatest karbantartását magában foglalja.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet MV-VI és MV-ÉV, vagy korábbi szabályozás szerint azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik;
b) legalább 4 fő szakember, akik rendelkeznek OKJ közvilágítási KIF-FAM bizonyítvánnyal és OKJ emelőgép kezelői bizonyítvánnyal (a 4 fő szakember mindegyikének kell rendelkeznie mindkét elvárt OKJ-s képzettséggel).
M3) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi eszközzel, berendezéssel, műszaki felszereltséggel:
- legalább 2 db, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes műszaki vizsgával rendelkező kosaras gépjármű, amelyből az egyik gépjármű munkamagassága legalább 14 méter, a másik gépjármű munkamagassága legalább 21 méter.
M4) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére, javítására vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, független minősítő intézmény által kibocsátott tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedéseinek leírásával.
M5) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére, javítására vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, független minősítő intézmény által kibocsátott tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak leírásával.
M6) Alkalmas az ajánlattevő amennyiben rendelkezik MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerre (MEBIR) vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerre vonatkozó független minősítő intézmény által kibocsátott tanúsítvánnyal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: (Folytatás a VI.3.4.) pontból)
12) Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-a és 114.§ (6) bekezdésének megfelelő alkalmazásával, továbbá az alábbiak figyelembe vételével, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. A kiegészítő tájékoztatás kérés és a válasz megküldése az EKR-ben történik. Kérjük, hogy a válaszadás megkönnyítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kérésüket szerkeszthető word formátumban is szíveskedjenek megküldeni. A kiegészítő tájékoztatást AK az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. AK felhívja a figyelmet, hogy ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. napnál később érkezik be, azt nem tekinti ésszerű időben feltett kérdésnek és erre vonatkozóan a kiegészítő tájékoztatást az AK nem köteles megadni. AK, ha nem tudja a választ ésszerű időben megadni, illetve későn érkezett kérdés esetén, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, aKbt. 52. § (4)-(5) bekezdései szerint, a Kbt. 114. § (4a) bekezdés szerinti eltéréssel élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
13) Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdései és 114. § (4a) bekezdése, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítására a Kbt. 55.§ (1)- (4) és (6)-(7) bekezdései, az eljárást megindító felhívás visszavonására és a közbeszerzéstől történő visszalépésre a Kbt. 53.§ (1)-(2) és (4) bekezdései értelemszerűen alkalmazandók. Az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 53.§ (8) bekezdése szerint vonhatja vissza.
14) A tárgyalásos eljárásban az AK a KD-ban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő vonatkozásában a végleges ajánlat megtételére vonatkozó felhívás, az ajánlattevők vonatkozásában a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi
határidő lejárta tekintendő. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. AK ugyanakkor jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul - elektronikus úton az EKR-ben - értesíti az ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ezen időponttól számított 30 napos időtartamra.
15) Az ajánlatok elbírálására a Kbt. következő rendelkezései megfelelően alkalmazandók: 69-72.§§-ai, 73.§ (1), (2), (4) és (6), 75.§, 76-77.§§-ai, 79.§-a, 80.§-a azzal, hogy a Kbt. 80.§ (1) b) pontja szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető. AK a Kbt. 71.§ (6) második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatok felbontásáról az EKR rendszer által automatikusan generált jegyzőkönyvet az AK a bontástól számított 5 napon belül megküldi az ajánlattevőknek.
17) AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) e) pontját nem alkalmazza.
18) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítési kötbér, melynek mértéke minden késedelemmel érintett lámpatestre vonatkozóan nettó 50.000 Ft, minden további munkanap késedelem esetén további nettó 10.000 Ft, de legfeljebb a nettó havi vállalkozói díj 30 %-a.
Jótállás: minden javítással érintett lámpatestre vonatkozóan 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő számla benyújtására havonta ad lehetőséget, és az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint, átutalással fizeti meg. Fizetési határidő a számla kiállításától számított 30 nap.
Ajánlatkérő a teljesítés elismerésére és az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit alkalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződés 2020. január 1. napjától 1 éves határozott időtartamra jön létre.
2. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés megkötésére és annak teljes időtartama alatt rendelkezik Székesfehérváron vagy annak vonzáskörzetében elhelyezkedő olyan bérelt vagy saját tulajdonú területtel („telephely”), amelyen az alábbi, 3. pont szerinti kosaras gépjárművek és kezelő személyzet elhelyezése jogszerűen megoldható és, amelyről a Megrendelő sürgős hibajavítás jellegű karbantartási munka igénye esetén a munka, a kosaras gépjármű(vek) bevonásával legkésőbb 1 órán belül megkezdhető.
3. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik legalább 2db 21 m és legalább 2db 14 m munkamagasságú kosaras gépjárművel, melyből legalább 1 db 21 m magas és 1 db 14 m magas kosaras gépjármű és kezelő személyzete naponta, legalább a karbantartási munkára alkalmas világítási üzemidőben a telephelyen (vagy munkavégzés esetén Székesfehérváron) tartózkodik.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az
ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módjáról és időpontjáról a tárgyalást megelőzően tájékoztatja az ajánlattevőket. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen.
A felek a tárgyalás során a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyalnak.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen, ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges műszaki tartalom és szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban – az EKR rendszeren keresztül – hívja fel. A végleges ajánlatokat a jelen
felhívás VI.3.4.7) szerint kell benyújtani. Végleges ajánlatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az első ajánlatán az ajánlattevő nem módosít és a végleges ajánlat az első ajánlattal egyező értékelésre kerülő ajánlati elemekkel és műszaki tartalommal kerül benyújtása. Amennyiben a tárgyalás(ok) során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a tárgyalások
eredményeként véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról a végleges ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell; a tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses és műszaki feltételek el nem fogadása, továbbá, ha az ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújt be, az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A végleges ajánlatok felbontására a jelen felhívás VI.3.4.16) pont szerint kerül sor. Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő vonatkozásában a végleges ajánlat megtételére vonatkozó felhívás, az
ajánlattevők vonatkozásában a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejárta tekintendő.
Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig - egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül - minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni vagy két munkanapon belül az EKR-ben meg kell küldeni.
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2019/12/17 (év/hó/nap), 14:00 óra; helyszíne az ajánlatkérő I.1) pontban megadott címén a 2. emeleti tárgyaló.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/12/17 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés, továbbá (1) bekezdés b) és c) pontja szerint történik. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020 november
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Az ajánlatkérő („AK”) Kbt. 117.§ szerinti, egy szakaszból álló, tárgyalásokat is magában foglaló közbeszerzési eljárást folytat le, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
2) AK a közbeszerzési dokumentumokat („KD”) elektronikus úton hozzáférhetővé teszi jelen eljáráshoz rendelten a KD között a www.ekr.gov.hu címen.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) a) és b) pont, Kbt. 67.§ (4) és a Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatokat.
4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68.§ (4) szerinti információkkal.
5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (ha az ajánlatban nyilatkozata csatolásra kerül) és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9.§-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.
6) Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
7) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései irányadók.
8) Az ajánlat magyar nyelven nyújtható be. A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
9) AK a III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételt és igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
10) A legalacsonyabb ár értékelési szempont választásának indoka: AK igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
11) AK az önálló eljárási szabályok meghatározása körében utal arra, hogy a Kbt. 117. § szerinti eljárást az eljárás teljeskörű nyilvánosságának biztosítása és a tárgyalás lehetőségének egyszakaszos eljárás keretében történő biztosíthatósága érdekében alkalmazza. Az eljárás szabályai a felhívás jelen VI.3.4) pontjában (és annak a III.1.4) pontban tett folytatásában), a
tárgyalás szabályai a IV.1.4) pontjában kerültek meghatározásra.
(Folytatás a III.1.4) pontban)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges