Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23101/2019
CPV Kód:79821000-5, T
Ajánlatkérő:Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:100%%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96257120
Postai cím: Csalogány Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pásztor-Szőke Szilvia
Telefon: +36 14889402
E-mail: beszerzes@akk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MÁP PLUSZ nyomdai előállítása és leszállítása
Hivatkozási szám: EKR001328312019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5 T
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: 700 ezer darab Magyar Állampapír Plusz (továbbiakban: MÁP PLUSZ) nyomdai előállítása és leszállítása.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MÁP PLUSZ nyomdai előállítása és leszállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5 T
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
700 ezer darab MÁP PLUSZ 6 féle címletben történő nyomdai előállítása és leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár szerint történik, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésére, mely alapján a Kbt. 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
x Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállakozási Szerződés
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó Utca 13-17.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: raymond.raffay@pjrt.hu
Telefon: +36 13326900
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10829767244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40130000
A szerződés/rész végleges összértéke: 30450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eljárás típusa a Kbt. III. része 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) találhatók, melyet AK az EKR-ben tesz közzé és küld meg az ajánlattételre felhívott gazd. szereplőnek. 2. AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolg. felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
3. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig nyújtható be.
4. Az eljárásban a kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik.
5. A HNT eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalapra tekintettel nem megengedett.
6. AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő táj. esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§).
8. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a dokumentumokat aláíró, AT képviselőjének aláírási címpéldányát.
9. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 11-12. §-a az irányadó.
10. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, illetve a 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
13. AK nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
14. Az ajánlattétel nyelve magyar. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
15. A IV.3.4) pontban meghatározott 30 nap a tárgyalások befejezésétől számítva kell értelmezni (végleges ajánlat benyújtásának határideje).
16. Az AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki útmutató, biztonsági okokból, az előállítani kívánt értékpapír műszaki leírásait csak a rövidített változatban tartalmazza, mely az ajánlat elkészítéséhez szükséges. A teljes változatát csak a nyertes AT kapja meg. Továbbá a szerződés 2. számú mellékletét, az ÁKK Zrt. Adatkezelési Tájékoztatóját szintén csak a nyertes AT kapja meg (ez nem szükséges az ajánlat elkészítéshez).
17. A teljesítés helye: Magyar Posta Zrt., Raktározási és Készletgazdálkodási Szolgáltató Központ, (Értékpapír raktár, Budapest VIII. kerület Baross tér 11/c.) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. illetve a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges