Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23109/2019
CPV Kód:30192000-1
Ajánlatkérő:Vas Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 44 épület címének megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.;Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 44 épület címének megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.;Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 44 épület címének megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14356962
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galankó Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fax-, nyomtató és multifunkciós eszköz kellékanyag
Hivatkozási szám: EKR000240572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Fax-, nyomtató kellékanyag:
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 988 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Az 1. rész tekintetében további legfeljebb 95 db kellékanyag vételi opció 1. pontjaként kerül meghatározásra, melynek részletei az ajánlati felhívás vonatkozó rész II.2.10. pontjában szerepelnek.
Ezen felül az 1. rész tekintetében további legfeljebb 296 db kellékanyag vételi opció 2. pontjaként kerül meghatározásra, melynek részletei az ajánlati felhívás vonatkozó rész II.2.10. pontjában szerepelnek.
Ajánlatkérő, az 1. rész tekintetében az opció 3.pontjaként a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, fenti mennyiségektől opció keretében + 30 %-kal eltérhet, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. rész esetében kimeríthető mindösszesen (alapmennyiség + valamennyi opció összeadott értéke) mennyiség nem haladhatja meg az 1 284 db-ot)
2. rész: Multifunkciós eszköz kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utángyártott és utántöltött multifunkciós eszköz kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 540 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Továbbá a 2. rész tekintetében további legfeljebb 20 db kellékanyag vételi opció 1. pontjaként került meghatározásra, melynek részletei az ajánlattételi felhívás vonatkozó rész II.2.10. pontjában szerepelnek.
Ezen felül a 2. rész tekintetében további legfeljebb 162 db kellékanyag vételi opció 2. pontjaként kerül meghatározásra, melynek részletei az ajánlati felhívás vonatkozó rész II.2.10. pontjában szerepelnek.
Ajánlatkérő, a 2. rész tekintetében az opció 3.pontjaként a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, fenti mennyiségektől opció keretében + 30 %-kal eltérhet, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. rész esetében kimeríthető mindösszesen (alapmennyiség + valamennyi opció összeadott értéke) mennyiség nem haladhatja meg a 702 db-ot.
3. rész (feltételes közbeszerzés, hatályba kizárólag a feltétel bekövetkezése esetén lép)
A 3. rész alapján megkötött szerződés hatályba léptető feltétele: A központosított közbeszerzési portálon a közbeszerzési eljárás előkészítésének időpontjában található releváns keret-megállapodásokban kizárólag 1 ajánlattevő képes szállítani. Megrendelésükre kizárólag abban az esetben – csak azon időtartamra és termékek tekintetében - kerülhet sor, amennyiben az érintett, keretmegállapodásokban ajánlattevője nem képes a temék(ek) szállítására.

A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és/vagy utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta) összesen 618 db egyedi megrendelés alapján szállítva.

A Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel AK - valamennyi rész tekintetében -felhívja a gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ) figyelmét, hogy a közbeszerzést eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be.
AK ellenőrzési körén kívül eső bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
A 168/2004. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés alapján nem kerülhet sor olyan termék vagy szolgáltatás beszerzésére AK részére, amelyre vonatkozóan a KEF által megkötött KSZ vagy KM lép hatályba. Az esetlegesen hatályban lévő vagy hatályba lépő KEF által megkötendő KSZ-ben vagy KM-ban szereplő termékek és szolgáltatások tekintetében – a KEF KSZ vagy KM hatályba lépésének időpontjában – a jelen eljárás tárgyát képező szerződés hatályát veszti, feltéve, hogy adott termék és szolgáltatás vonatkozásában nem állnak fenn hivatkozott Korm rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak, mely szerint AK a KSZ-ben meghatározott és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a KSZ szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19341047 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fax-, nyomtató kellékanyag
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192112-9
További tárgyak:30192113-6
30192300-4
30192320-0
30192340-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 44 épület címének megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Fax-, nyomtató kellékanyag:
A Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 988 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Az 1. rész tekintetében további legfeljebb 95 db kellékanyag vételi opció 1. pontjaként kerül meghatározásra, melynek részletei az ajánlati felhívás vonatkozó rész II.2.10. pontjában szerepelnek.
Ezen felül az 1. rész tekintetében további legfeljebb 296 db kellékanyag vételi opció 2. pontjaként kerül meghatározásra, melynek részletei az ajánlati felhívás vonatkozó rész II.2.10. pontjában szerepelnek.
Ajánlatkérő, az 1. rész tekintetében az opció 3.pontjaként a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, fenti mennyiségektől opció keretében + 30 %-kal eltérhet, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. rész esetében kimeríthető mindösszesen (alapmennyiség + valamennyi opció összeadott értéke) mennyiség nem haladhatja meg az 1 284 db-ot)
A Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel AK felhívja a gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ) figyelmét, hogy a közbeszerzést eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be.
AK ellenőrzési körén kívül eső bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
A 168/2004. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés alapján nem kerülhet sor olyan termék vagy szolgáltatás beszerzésére AK részére, amelyre vonatkozóan a KEF által megkötött KSZ vagy KM lép hatályba. Az esetlegesen hatályban lévő vagy hatályba lépő KEF által megkötendő KSZ-ben vagy KM-ban szereplő termékek és szolgáltatások tekintetében – a KEF KSZ vagy KM hatályba lépésének időpontjában – a jelen eljárás tárgyát képező szerződés hatályát veszti, feltéve, hogy adott termék és szolgáltatás vonatkozásában nem állnak fenn hivatkozott Korm rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak, mely szerint AK a KSZ-ben meghatározott és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a KSZ szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Ptk. 6:169 § (2) bekezdése szerint meghatározott 24 hónap időtartam felett megajánlott termékszavatosság időtartama (hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó rész II.2.4. pontja valamint a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában foglaltak szerint.
Opció 1. pont:
A központosított közbeszerzés keretében az előkészítés szakaszában érvényes keret-megállapodásokban nem elérhető kellékanyagok, a valós szükséglet szerint, típusonként legfeljebb évi 1 db beszerzésre kerülhet sor. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen irányú igényünk keletkezik.
Opció 2. pont:
A központosított közbeszerzési portálon a közbeszerzési eljárás előkészítésének időpontjában található releváns keret-megállapodásokban kizárólag 1 ajánlattevő képes szállítani. Megrendelésükre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintett, keret-megállapodásokban ajánlattevője nem képes a temék(ek) szállítására.
Opció 3. pont:
Ajánlatkérő, az 1. rész tekintetében az opció 3.pontjaként a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, fenti mennyiségektől opció keretében + 30 %-kal eltérhet, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. rész esetében kimeríthető mindösszesen (alapmennyiség + valamennyi opció összeadott értéke) mennyiség nem haladhatja meg az 1 284 db-ot)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ár értékelési szempont az ajánlati ár (nettó Ft), melyet egyösszegben, nettó Ft formában kell megadni a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

II.2.1)
Elnevezés: Multifunkciós eszköz kellékanyag
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192112-9
További tárgyak:30192113-6
30192300-4
30192320-0
30192340-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 44 épület címének megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Multifunkciós eszköz kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utángyártott és utántöltött multifunkciós eszköz kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 540 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Továbbá a 2. rész tekintetében további legfeljebb 20 db kellékanyag vételi opció 1. pontjaként került meghatározásra, melynek részletei az ajánlattételi felhívás vonatkozó rész II.2.10. pontjában szerepelnek.
Ezen felül a 2. rész tekintetében további legfeljebb 162 db kellékanyag vételi opció 2. pontjaként kerül meghatározásra, melynek részletei az ajánlati felhívás vonatkozó rész II.2.10. pontjában szerepelnek.
Ajánlatkérő, a 2. rész tekintetében az opció 3.pontjaként a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, fenti mennyiségektől opció keretében + 30 %-kal eltérhet, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. rész esetében kimeríthető mindösszesen (alapmennyiség + valamennyi opció összeadott értéke) mennyiség nem haladhatja meg a 702 db-ot.

A Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel AK felhívja a gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ) figyelmét, hogy a közbeszerzést eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be.
AK ellenőrzési körén kívül eső bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
A 168/2004. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés alapján nem kerülhet sor olyan termék vagy szolgáltatás beszerzésére AK részére, amelyre vonatkozóan a KEF által megkötött KSZ vagy KM lép hatályba. Az esetlegesen hatályban lévő vagy hatályba lépő KEF által megkötendő KSZ-ben vagy KM-ban szereplő termékek és szolgáltatások tekintetében – a KEF KSZ vagy KM hatályba lépésének időpontjában – a jelen eljárás tárgyát képező szerződés hatályát veszti, feltéve, hogy adott termék és szolgáltatás vonatkozásában nem állnak fenn hivatkozott Korm rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak, mely szerint AK a KSZ-ben meghatározott és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a KSZ szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Ptk. 6:169 § (2) bekezdése szerint meghatározott 24 hónap időtartam felett megajánlott termékszavatosság időtartama (hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó rész II.2.4. pontja valamint a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában foglaltak szerint.
Opció 1. pont:
A központosított közbeszerzés keretében az előkészítés szakaszában érvényes keret-megállapodásokban nem elérhető kellékanyagok, a valós szükséglet szerint, típusonként legfeljebb évi 1 db beszerzésre kerülhet sor. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen irányú igényünk keletkezik.
Opció 2. pont:
A központosított közbeszerzési portálon a közbeszerzési eljárás előkészítésének időpontjában található releváns keret-megállapodásokban kizárólag 1 ajánlattevő képes szállítani. Megrendelésükre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintett, keret-megállapodásokban ajánlattevője nem képes a temék(ek) szállítására.
Opció 3. pont:
Ajánlatkérő, a 2. rész tekintetében az opció 3.pontjaként a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, fenti mennyiségektől opció keretében + 30 %-kal eltérhet, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. rész esetében kimeríthető mindösszesen (alapmennyiség + valamennyi opció összeadott értéke) mennyiség nem haladhatja meg a 702 db-ot.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ár értékelési szempont az ajánlati ár (nettó Ft), melyet egyösszegben, nettó Ft formában kell megadni a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

II.2.1)
Elnevezés: Fax,nyomtató kellékanyag II.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192112-9
További tárgyak:30192113-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 44 épület címének megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész (feltételes közbeszerzés, hatályba kizárólag a feltétel bekövetkezése esetén lép)
A 3. rész alapján megkötött szerződés hatályba léptető feltétele: A központosított közbeszerzési portálon a közbeszerzési eljárás előkészítésének időpontjában található releváns keret-megállapodásokban kizárólag 1 Ajánlattevő képes szállítani. Megrendelésükre kizárólag abban az esetben – csak azon időtartamra és termékek tekintetében - kerülhet sor, amennyiben az érintett, keretmegállapodásokban ajánlattevője nem képes a temék(ek) szállítására.

A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és/vagy utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta) összesen 618 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Ptk. 6:169 § (2) bekezdése szerint meghatározott 24 hónap időtartam felett megajánlott termékszavatosság időtartama (hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ár értékelési szempont az ajánlati ár (nettó Ft), melyet egyösszegben, nettó Ft formában kell megadni a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fax-, nyomtató kellékanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72674284
Postai cím: Kőszegi Utca 6 fszt. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: toth.l@irokez.hu
Telefon: +36 204926850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94328313
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17748280
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7312432
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A beszerzésre kerülő termékek teljesítési helyekre történő szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69917664
Postai cím: Kankalin Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7451
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24179089214

Hivatalos név: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96075140
Postai cím: Kiss Ernő Út 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205

Hivatalos név: ManOPen Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59892517
Postai cím: Pattantyús Ábrahám Körút 3
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12672293213

Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72674284
Postai cím: Kőszegi Utca 6 fszt. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488218

Hivatalos név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31454070
Postai cím: Kőér Utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12937303242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Multifunkciós eszköz kellékanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72674284
Postai cím: Kőszegi Utca 6 fszt. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: toth.l@irokez.hu
Telefon: +36 204926850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94328313
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16111781
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7433275
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A beszerzésre kerülő termékek teljesítési helyekre történő szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96075140
Postai cím: Kiss Ernő Út 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205

Hivatalos név: ManOPen Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59892517
Postai cím: Pattantyús Ábrahám Körút 3
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12672293213

Hivatalos név: Dockland Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67470260
Postai cím: Vizimolnár Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14760082241

Hivatalos név: ÍRISZ Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35179102
Postai cím: Óradna Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24313698241

Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72674284
Postai cím: Kőszegi Utca 6 fszt. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488218

Hivatalos név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31454070
Postai cím: Kőér Utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12937303242

Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69917664
Postai cím: Kankalin Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7451
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24179089214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Fax,nyomtató kellékanyag II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72674284
Postai cím: Kőszegi Utca 6 fszt. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: toth.l@irokez.hu
Telefon: +36 204926850
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94328313
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10367515
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4595340
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A beszerzésre kerülő termékek teljesítési helyekre történő szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96075140
Postai cím: Kiss Ernő Út 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205

Hivatalos név: ManOPen Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59892517
Postai cím: Pattantyús Ábrahám Körút 3
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12672293213

Hivatalos név: Dockland Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67470260
Postai cím: Vizimolnár Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14760082241

Hivatalos név: ÍRISZ Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35179102
Postai cím: Óradna Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24313698241

Hivatalos név: Szintézis Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22921202
Postai cím: Tihanyi Árpád Út 2
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12890341208

Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72674284
Postai cím: Kőszegi Utca 6 fszt. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488218

Hivatalos név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31454070
Postai cím: Kőér Utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12937303242

Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69917664
Postai cím: Kankalin Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7451
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24179089214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges