Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23127/2019
CPV Kód:45216112-2
Ajánlatkérő:Budapest Környéki Törvényszék
Teljesítés helye:A közbeszerzés mennyiségénél megjelölt helyrajzi számú ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Környéki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92339846
Postai cím: Thököly Út 97-101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Faller Beatrix
Telefon: +36 14676216
E-mail: FallerB@birosag.hu
Fax: +36 12522469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001227602019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001227602019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületrekonstrukció - Gödöllői Járásbíróság
Hivatkozási szám: EKR001227602019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45216112-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Gödöllői Járásbíróság és Járási Ügyészség (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 19.) épületének rekonstrukciója és bővítése.
Az 555 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozólag építőmesteri munkálatok, új épületszárny szerkezetépítése, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, strukturált informatikai hálózat, hő- és füstelvezetési rendszer, teremhangosító, tanúbehívó, ügyfélhívó rendszer, összetett védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, kép és hangrögzítő rendszer védőcsövezése, iratlift, közmű csatlakozások kiépítésének munkálatai, ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai, belsőépítészet, állagromlás javítása, villamos hálózatra kapcsolt 50 kWp alatti teljesítményű napelemes rendszer tervezése és kivitelezése.
554/1. és 556/4. hrsz.: Kapcsolódó rámpa-támfal építésének folytatásával kapcsolatos munkák: gyalogos rámpa – támfal építés, burkolat helyreállítás és forgalomkorlátozás
558. és 969. hrsz.: Közterületen folyó munkák: csapadékvíz elvezetés, csapadékvíz bekötés, burkolat helyreállítás, forgalomtechnika.
2. Adatok:
555 helyszínrajzi számú telkek területe: 1.754 m2
Beépítettség (555 hrsz.): 78,99%
Beépítési mód: kialakult állapot szerint
Épület szintszáma: pince, fsz.+1 emelet
Összes nettó hasznos alapterület: 2.738,45 m2
Zöldfelület (555 hrsz.): 185 m2
Szintterületi mutató (555 hrsz.): 1,95
Homlokzatmagasság: 10,9 m
Parkolóhelyek száma:
555 hrsz-ú teleken 2 db (1 db mozgáskorlátozottak részére, 1 db a BV intézet részére)
Az áramvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A kialakítás, valamint a felhasznált energia költsége Ajánlattevőt terheli.
Vízvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A fogyasztásmérés kialakítása Ajánlattevő feladata. A mérés kialakítása és a felhasznált víz költsége Ajánlattevőt terheli.
Jogerős építési engedély, megvalósulási terv és a módosított kiviteli terv rendelkezésre áll.
A tartalékkeret mértéke: a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-a.
További részletek a műszaki leírásban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kivitelezési feladat egy egységet képez, az építés során nincsenek önállóan megvalósítható munkarészek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Épületrekonstrukció - Gödöllői Járásbíróság
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45216112-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: A közbeszerzés mennyiségénél megjelölt helyrajzi számú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gödöllői Járásbíróság és Járási Ügyészség (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 19.) épületének rekonstrukciója és bővítése.
Az 555 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozólag építőmesteri munkálatok, új épületszárny szerkezetépítése, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, strukturált informatikai hálózat, hő- és füstelvezetési rendszer, teremhangosító, tanúbehívó, ügyfélhívó rendszer, összetett védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, kép és hangrögzítő rendszer védőcsövezése, iratlift, közmű csatlakozások kiépítésének munkálatai, ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai, belsőépítészet, állagromlás javítása, villamos hálózatra kapcsolt 50 kWp alatti teljesítményű napelemes rendszer tervezése és kivitelezése.
554/1. és 556/4. hrsz.: Kapcsolódó rámpa-támfal építésének folytatásával kapcsolatos munkák: gyalogos rámpa – támfal építés, burkolat helyreállítás és forgalomkorlátozás
558. és 969. hrsz.: Közterületen folyó munkák: csapadékvíz elvezetés, csapadékvíz bekötés, burkolat helyreállítás, forgalomtechnika.
2. Adatok:
555 helyszínrajzi számú telkek területe: 1.754 m2
Beépítettség (555 hrsz.): 78,99%
Beépítési mód: kialakult állapot szerint
Épület szintszáma: pince, fsz.+1 emelet
Összes nettó hasznos alapterület: 2.738,45 m2
Zöldfelület (555 hrsz.): 185 m2
Szintterületi mutató (555 hrsz.): 1,95
Homlokzatmagasság: 10,9 m
Parkolóhelyek száma:
555 hrsz-ú teleken 2 db (1 db mozgáskorlátozottak részére, 1 db a BV intézet részére)
Az áramvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A kialakítás, valamint a felhasznált energia költsége Ajánlattevőt terheli.
Vízvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A fogyasztásmérés kialakítása Ajánlattevő feladata. A mérés kialakítása és a felhasznált víz költsége Ajánlattevőt terheli.
Jogerős építési engedély, megvalósulási terv és a módosított kiviteli terv rendelkezésre áll.
A tartalékkeret mértéke: a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-a.
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2)1./pont szerinti szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata ( hónap, min. 0, max. 36) 8
2 A felhívás III.1.3.) M2)2./pont szerinti szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata ( hónap, min. 0, max. 36) 3
3 A felhívás III.1.3.) M2)3./pont szerinti szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata ( hónap, min. 0, max. 36) 3
4 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap,min.36 hónap, max. 60 hónap) 8
5 A jótállási időszak alatt a Megr. által bej. garanciális hiba Vállalk. általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentéstől számítva (min. 1 naptári nap max. 5 naptári nap kiszállási idő) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár (részletesen lsd. további információk) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5. pont szerinti minőségi részszempontok teljes megnevezése:
1./ A felhívás III.1.3.) M2)1./ pont szerinti MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 max. 36)
2./ A felhívás III.1.3.) M2)2./ pont szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 max. 36)
3./ A felhívás III.1.3. M2)3./ pont szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 max. 36)
5./ A jótállási időszak alatt a Megrendelő által bejelentett garanciális hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentéstől számítva (min. 1 naptári nap max. 5 naptári nap kiszállási idő)
A II.2.5. pont szerinti ár szempont teljes megnevezése:
Összesített tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár (HUF)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok
érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő, az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján. Egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás közzétételétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján aánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának) időpontját (év, hó, nap pontossággal) és helyét, a Megrendelő nevét és székhelyét, a Megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (MV-É/MV-ÉG/MV-ÉV) vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn. A szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni!
Az Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe, vagyis 1 naptári nap alatt legfeljebb 1 nap szakmai tapasztalat szerezhető.
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogyha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik:
M1) az eljárást megindító felhívás közzétételétől visszafelé számított legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, az előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, legalább egy darab, legalább nettó 2000 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó referenciával.
M2)
1./ legalább 1 fő okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezető 1. rész 2. pont szerinti "MV-É" jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
2./ legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti ”Építménygépészeti szakterület” „MV-ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
3./ legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja szerinti ”Építményvillamossági szakterület” „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-ának megfelelő forintösszeg/naptári nap mértékben, legfeljebb 20 naptári napig.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő mértékben.
Jótállás: az átadott munkarészekre a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott mértékű, illetőleg az ott NEM meghatározott épületszerkezetekre, továbbá építményekre a Vállalkozó ajánlata szerint.
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jótállási és teljesítési biztosíték nyújtása a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint.
Előleg visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli részének megfelelő mértékű, az ajánlatkérő javára szóló biztosíték, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés utófinanszírozású. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). A Vállalkozó öt darab részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezés szerint:
1. részszámla: a kivitelezés 20 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a mértékben.
2. részszámla: a kivitelezés 40 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a mértékben.
3. részszámla: a kivitelezés 55 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-a mértékben.
4. részszámla: a kivitelezés 70%-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozó díj 15%-a mértékben.
5. részszámla: a kivitelezés 85%-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 15%-a mértékben.
Végszámla: a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-a mértékben.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. Végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után van lehetőség. Az építési munka építési hatósági engedély köteles, ezért a 2007. évi CXXVII törvény 142. § (1) bekezdése alkalmazásának feltételei fennállnak, így fordított adózás alá esik. Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat Megrendelő részére Áfa nélkül kell kiállítani. Az Ajánlatkérő belföldi adóalany. Az eljárásban a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdése, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a, 32/A-32/B. §-a, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és 6.155. § (1) bekezdése is irányadó.
Tartalékkeret: a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-a.
Előleg: a nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) 10 %-a előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Előleg elszámolása az 1. és 2. részszámlában egyenlő arányban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők számára projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A 20 %-os készültségi fok része kell legyen a meglévő épületrész tetőfedésének, tető bádogozásának végleges, terv szerinti elkészítése.
A 20 %-os részszámlát megelőző rész-teljesítés igazolás nem adható ki a meglévő épület tetőfedésének, tető bádogozásának beázásmentes állapotú elkészülte nélkül. 40%-os készültséghez rendelt részhatáridő: a szerződés 7. sz. mellékletében rögzített határidő, de legkésőbb a 7. hónap utolsó napja, a készültséghez előírt teljesülési állapot a közbeszerzési dokumentumok szerint. A 40%-os készültséghez rendelt részhatáridő és a véghatáridő kötbérterhes.
A teljesítési (rész)határidő a munkaterület átadástól számítandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 11.000.000,- Ft
A befizetés helye: AK Magyar Államkincstárnál vezetett számlája
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01484681-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Lásd még további információk!
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: lsd. További információk
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1./ Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló funkción keresztül.
2./ Helyszíni bejárás időpontja: 2019. december 11. napján 10:00 óra. Találkozó: 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 19.
A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű.
3./ Az érvényes ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele, garanciaszerződése, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. A garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet. A Kbt. 35. § (5) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
4./ A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 200 M Ft/kár és 1 Mrd Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
5./ AK az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót.
6./ AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot NEM alkalmazza.
7./ Az AK a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak a felhívás III.1.3. M2) 1-3/ pont szerinti szakemberek jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) részszempontra tett megajánlást és a szakemberek megnevezését tekinti. A részszempontokra tett megajánlások igazolására már az ajánlatban meg kell nevezni a szakembereket, csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumokat vagy a szakemberek kamarai nyilvántartási számát, a szakemberek által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot.
8./ A Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően a teljesítési, jótállási biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
9./ Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel formátumban előírás benyújtani.
10./Az AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
11./ Az alkalmassági feltételek (III.1.1. és III.1.3.) és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
12./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13./ A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.
14./ Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakkal a bírálat során élni kíván (VI.3.11. pont).
15./ A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Összesített tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár (HUF) részszempont esetében: fordított arányosítás; Jótállás mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap,min.36 hónap, max. 60 hónap) részszempont esetében arányosítás (aránypár) módszer, a felhívás III.1.3.M2) 1-3/ pont szerinti szakemberek jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata ( hónap, min. 0, max. 36) részszempontok esetében: egyenes arányosítás; A jótállási időszak alatt a Megrendelő által bejelentett hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentéstől számítva (min. 1 naptári nap max. 5 naptári nap kiszállási idő) részszempont esetében: arányosítás (aránypár) módszer. Módszerek leírása részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
16./ FAKSZ: dr. Fónagy Tímea (00417).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges