Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23197/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászapáti Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:5130 Jászapáti Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy karakterkorlátra tekintettel a teljesítés helyeit részletesen a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászapáti Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24055235
Postai cím: Dr. Szlovencsák Imre Utca 2.
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Ferenc
Telefon: +36 57540100
E-mail: polgarmester@jaszapati.hu
Fax: +36 57540100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszapati.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.jaszapati.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari park építése 2.
Hivatkozási szám: EKR000553162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jászapáti Városi Önkormányzat által TOP-1.1.1.15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése az alábbi munkák mentén: Ipartelepi bekötőút A tervezett és meglévő útcsatlakozás 29,74 m hosszban csatlakozik
egymáshoz. A meglévő ipartelepi út mindkét irányban szélesítésre kerül. A szélesítés a 0+016 – 0+860 km szelvények között kerül
kiépítésre. Az új 7,5 m-es útburkolatra mindkét irányban 1,25 m szélességű kerékpársáv kerül kijelölésre. A 0+860 és a 1+057.17 km
szelvényig mindkét irányban aszfaltburkolatú kiszolgáló út épül, valamint a végszelvény mögött 15 m hosszú zúzottkővel kialakított
sárrázó. A tervezett hengerelt aszfalt burkolat szélesség 6 m, melyen kijelölésre kerül 1,5 x 1,5 m kiosztású nyitott kerékpársáv.
Közvilágítás A közvilágítási hálózat csatlakozási pontja a Pélyi úti transzformátorállomás. A csatlakozó vezeték 4x25mm2. A kábel az
ipartelepi utat útátfúrással keresztezi. Az átfúrást DN100 KG PVC csővel kell elkészíteni. Az átfúrásnál a vezeték keresztezi ill.
megközelíti a meglévő gáz vezetéket. A munkavégzés során az érintett közműtulajdonosoktól a szakfelügyeletet meg kell rendelni. A
beépített világítási teljesítmény 2600W. A kábelek a lámpaoszlopok szerelvénylapjába csatlakoznak. A kábelfektetés 0,7 m mély
kábelárokba történik homokágy készítéssel, jelzőszalag elhelyezésével az MSZ 13207 szerint. A közvilágítási hálózat kiépítése során a
037 új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre 9600 lumen, 75W lámpatestekkel, L9.8 tip 9m fénypontmagasságú vb. oszlopokkal. A
lámpatesteket A21 jelű alumínium karra kell elhelyezni A lámpatesteket fém testét ill. a lámpakart érintésvédelemmel kell ellátni. Az
érintésvédelmet a szerelvénylaptól induló 3x2.5 vezeték zöld/sárga vezetőjének felhasználásával kell elkészíteni. Ivóvíz Az ipartelepi
ingatlanok vízellátása egy körvezetékes hálózat kiépítésével fog megtörténni. Az ivóvízellátás a TRV Zrt. üzemeltetésében álló DN 150
és DN 200 PE vezetékre csatlakozó új PE 100 o 110 x 6,6 SDR17 ivóvízvezeték létesül. A tervezett közületi gerincvezetékre o 90 x 5,4
PE 100 SDR17 csőtípusú ingatlan bekötések kerülnek kialakításra. Épül összesen V-1 ivóvíz közterület gerincvezeték: 2166 fm, V-1-1
közterületi gerincvezeték 165,5 fm. Gerincvezetékre csatlakozó bekötővezeték 193,5 fm. Épül még 11 db DN 80 föld feletti tűzcsap, 40
m tűzcsap vezeték o90x5,4 PE anyagból, 13 db bekötővezetéken lévő vízmérő és 9 db szerelvényakna. Szennyvíz Csapadékvízelvezetés
Távközlés Gázellátás Villamos energia-ellátás Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy karakterkorlátra tekintettel a teljes közbeszerzési
mennyiséget a dokumentáció tartalmazza
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 495996444 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipari park építése 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5130 Jászapáti Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy karakterkorlátra tekintettel a teljesítés helyeit
részletesen a dokumentáció tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászapáti Városi Önkormányzat által TOP-1.1.1.15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése az alábbi munkák mentén: Ipartelepi bekötőút A tervezett és meglévő útcsatlakozás 29,74 m hosszban csatlakozik
egymáshoz. A meglévő ipartelepi út mindkét irányban szélesítésre kerül. A szélesítés a 0+016 – 0+860 km szelvények között kerül
kiépítésre. Az új 7,5 m-es útburkolatra mindkét irányban 1,25 m szélességű kerékpársáv kerül kijelölésre. A 0+860 és a 1+057.17 km
szelvényig mindkét irányban aszfaltburkolatú kiszolgáló út épül, valamint a végszelvény mögött 15 m hosszú zúzottkővel kialakított
sárrázó. A tervezett hengerelt aszfalt burkolat szélesség 6 m, melyen kijelölésre kerül 1,5 x 1,5 m kiosztású nyitott kerékpársáv.
Közvilágítás A közvilágítási hálózat csatlakozási pontja a Pélyi úti transzformátorállomás. A csatlakozó vezeték 4x25mm2. A kábel az
ipartelepi utat útátfúrással keresztezi. Az átfúrást DN100 KG PVC csővel kell elkészíteni. Az átfúrásnál a vezeték keresztezi ill.
megközelíti a meglévő gáz vezetéket. A munkavégzés során az érintett közműtulajdonosoktól a szakfelügyeletet meg kell rendelni. A
beépített világítási teljesítmény 2600W. A kábelek a lámpaoszlopok szerelvénylapjába csatlakoznak. A kábelfektetés 0,7 m mély
kábelárokba történik homokágy készítéssel, jelzőszalag elhelyezésével az MSZ 13207 szerint. A közvilágítási hálózat kiépítése során a
037 új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre 9600 lumen, 75W lámpatestekkel, L9.8 tip 9m fénypontmagasságú vb. oszlopokkal. A
lámpatesteket A21 jelű alumínium karra kell elhelyezni A lámpatesteket fém testét ill. a lámpakart érintésvédelemmel kell ellátni. Az
érintésvédelmet a szerelvénylaptól induló 3x2.5 vezeték zöld/sárga vezetőjének felhasználásával kell elkészíteni. Ivóvíz Az ipartelepi
ingatlanok vízellátása egy körvezetékes hálózat kiépítésével fog megtörténni. Az ivóvízellátás a TRV Zrt. üzemeltetésében álló DN 150
és DN 200 PE vezetékre csatlakozó új PE 100 o 110 x 6,6 SDR17 ivóvízvezeték létesül. A tervezett közületi gerincvezetékre o 90 x 5,4
PE 100 SDR17 csőtípusú ingatlan bekötések kerülnek kialakításra. Épül összesen V-1 ivóvíz közterület gerincvezeték: 2166 fm, V-1-1
közterületi gerincvezeték 165,5 fm. Gerincvezetékre csatlakozó bekötővezeték 193,5 fm. Épül még 11 db DN 80 föld feletti tűzcsap, 40
m tűzcsap vezeték o90x5,4 PE anyagból, 13 db bekötővezetéken lévő vízmérő és 9 db szerelvényakna. Szennyvíz Csapadékvízelvezetés
Távközlés Gázellátás Villamos energia-ellátás Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy karakterkorlátra tekintettel a teljes közbeszerzési
mennyiséget a dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1.1. szerinti szakember jogosutság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap) 10
2 M.1.2. szerinti szakember jogosutság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap) 10
3 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) min. max. 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003
II.2.9) További információ:
Előleg ígénylése esetén annak elszámolása a számla értékéből történik. -A szolgáltatás ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (4)
-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint — az alakilag és tartalmilag helyes — számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül
átutalással történik. -A kifiz. pénzneme: HUF. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari park építése 2.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 495996444
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; szakfelügyelet; közmű építés közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; forgalomtechnikai munkák; irtási munkák; bontási munkák; földmunka; szállítás; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; szakipari munkák; szennyvízátemelő villamos munkái út közvilágítás villamos munkák stb.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241

Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556244

Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges