Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23242/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Rád Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2613 Rád, Rákóczi út 2/A (hrsz: 4).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BERBAU 2002 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43751004
Postai cím: Petőfi Utca 11
Város: Rád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2613
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lieszkovszki Gábor
Telefon: +36 27528580
E-mail: hivatal@phrad.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.rad.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rád Község Önk.: bölcsőde tervezés, kivitelezés 2
Hivatkozási szám: EKR001399932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rád Község Önkormányzatának, a „Bölcsőde építése Rádon” című támogatási igényhez az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/52 azonosító számú projekt kapcsán kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és kivitelezési munkák ellátása.
A projekt keretében egy teljesen új, 1 csoportszobás, összesen 14 fő elhelyezését biztosító bölcsődei épület létrehozására kerül sor.
A projekt megvalósítási helye a Rád, Rákóczi út 2/A szám alatt (4 hrsz.) ingatlanon található, mely Rád Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van. Az ingatlan per és tehermentes. Az ingatlanon található a település óvodája és napközi otthonos konyhája, melyek meglévő épületét a projekt nem érinti, ahhoz csak egy nyaktaggal kapcsolódik az új épület a csapadékmentes átjárhatóság érdekében. A projekt keretében konyhafejlesztésre sem kerül sor.
A projekt keretében létrehozni kívánt bölcsőde beton sávalapokon nyugvó, földszintes, nyeregtetős, 174,48 m2 alapterületű tégla épület lesz, 1 db, több mint 52 m2 alapterületű csoportszobával. Az épület kerámia cserépfedést, műanyag nyílászárókat, árnyékolás gyanánt rejtett műanyag redőny a délnyugati és délkeleti oldalon, és 15 cm EPS külső szigetelést fog kapni a falakon, 20 cm a födémen. PVC és kerámia padlóburkolat kapnak a helyiségek, térkő burkolatot a külső részek.
Tekintve, hogy az új épület esetében a használatbavételre csak 2020-ban kerül sor, így alkalmazzuk a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltakat, az új épület kialakítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a 6. sz. mellékletben előírtak szerint, BB energetikai besorolásba fog kerülni.
Ez köszönhető a korszerű, alacsony hőátbocsátású anyagok beépítésének, a LED-es világítási rendszernek, és a megújuló energia alkalmazásának, azaz épület teljes használati melegvíz igényét biztosító, a projekt keretében telepítendő 29 kW névleges teljesítményű napkollektoros rendszernek.

A projekthez jelenleg elkészült engedélyes tervdokumentáció önálló akadálymentesítési tervfejezetet tartalmaz. Az akadálymentesítés teljes körű lesz, így többek között az épület megközelítésére, bejáratára, akadálymentes wc-mosdó helyiségre, és a foglalkoztatókra terjed ki. Az akadálymentes tervezés minden fajta fogyatékossági csoport igényeire való tekintettel készült, a fizikai mellett info-kommunikációs akadálymentesítést is tervezünk az intézményben az érzékszervi sérült személyek és idős emberek tájékozódásának és kommunikációjának megkönnyítése érdekében.
Az új épületen belül egy külön, 8,02 m2-es helyiségben kerül kialakításra a babakocsi tároló, így a babakocsik védve lesznek az időjárástól. A bejárat közelében az udvaron kap majd helyet a 10 férőhelyes kerékpártároló.
A projekt keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt parkoló-férőhely kialakításra kerül sor, számuk 12 db, melyből 1 db akadálymentes parkoló. Ebből az akadálymentes parkoló, továbbá egy másik parkoló az ingatlanon, a bejárat közelében kerül kialakításra, 10 db pedig közterületen az ingatlan előtt.
A beruházás keretében az óvodától kerítéssel elkerített, saját játszóudvar kialakítását is tervezzük, melyen a burkolt részeken túl zöldfelületi fejlesztéseket, és lombos fák ültetését is tervezzük a meglévő ősfák mellé.
A projekt keretében eszközbeszerzésre nem kerül sor, a bölcsődéhez szükséges valamennyi eszköz beszerzése saját forrásból finanszírozzuk.
Az építési engedélyes tervdokumentáció rendelkezésre áll. A projekt K-I-3094/18/2018 iktatószámon kiadott, jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105254990 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rád Község Önk.: bölcsőde tervezés, kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak:71320000-7
45000000-7
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2613 Rád, Rákóczi út 2/A (hrsz: 4).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rád Község Önkormányzatának, a „Bölcsőde építése Rádon” című támogatási igényhez az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/52 azonosító számú projekt kapcsán kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és kivitelezési munkák ellátása.
A projekt keretében egy teljesen új, 1 csoportszobás, összesen 14 fő elhelyezését biztosító bölcsődei épület létrehozására kerül sor.
A projekt megvalósítási helye a Rád, Rákóczi út 2/A szám alatt (4 hrsz.) ingatlanon található, mely Rád Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van. Az ingatlan per és tehermentes. Az ingatlanon található a település óvodája és napközi otthonos konyhája, melyek meglévő épületét a projekt nem érinti, ahhoz csak egy nyaktaggal kapcsolódik az új épület a csapadékmentes átjárhatóság érdekében. A projekt keretében konyhafejlesztésre sem kerül sor.
A projekt keretében létrehozni kívánt bölcsőde beton sávalapokon nyugvó, földszintes, nyeregtetős, 174,48 m2 alapterületű tégla épület lesz, 1 db, több mint 52 m2 alapterületű csoportszobával. Az épület kerámia cserépfedést, műanyag nyílászárókat, árnyékolás gyanánt rejtett műanyag redőny a délnyugati és délkeleti oldalon, és 15 cm EPS külső szigetelést fog kapni a falakon, 20 cm a födémen. PVC és kerámia padlóburkolat kapnak a helyiségek, térkő burkolatot a külső részek.
Tekintve, hogy az új épület esetében a használatbavételre csak 2020-ban kerül sor, így alkalmazzuk a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltakat, az új épület kialakítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a 6. sz. mellékletben előírtak szerint, BB energetikai besorolásba fog kerülni.
Ez köszönhető a korszerű, alacsony hőátbocsátású anyagok beépítésének, a LED-es világítási rendszernek, és a megújuló energia alkalmazásának, azaz épület teljes használati melegvíz igényét biztosító, a projekt keretében telepítendő 29 kW névleges teljesítményű napkollektoros rendszernek.

A projekthez jelenleg elkészült engedélyes tervdokumentáció önálló akadálymentesítési tervfejezetet tartalmaz. Az akadálymentesítés teljes körű lesz, így többek között az épület megközelítésére, bejáratára, akadálymentes wc-mosdó helyiségre, és a foglalkoztatókra terjed ki. Az akadálymentes tervezés minden fajta fogyatékossági csoport igényeire való tekintettel készült, a fizikai mellett info-kommunikációs akadálymentesítést is tervezünk az intézményben az érzékszervi sérült személyek és idős emberek tájékozódásának és kommunikációjának megkönnyítése érdekében.
Az új épületen belül egy külön, 8,02 m2-es helyiségben kerül kialakításra a babakocsi tároló, így a babakocsik védve lesznek az időjárástól. A bejárat közelében az udvaron kap majd helyet a 10 férőhelyes kerékpártároló.
A projekt keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt parkoló-férőhely kialakításra kerül sor, számuk 12 db, melyből 1 db akadálymentes parkoló. Ebből az akadálymentes parkoló, továbbá egy másik parkoló az ingatlanon, a bejárat közelében kerül kialakításra, 10 db pedig közterületen az ingatlan előtt.
A beruházás keretében az óvodától kerítéssel elkerített, saját játszóudvar kialakítását is tervezzük, melyen a burkolt részeken túl zöldfelületi fejlesztéseket, és lombos fák ültetését is tervezzük a meglévő ősfák mellé.
A projekt keretében eszközbeszerzésre nem kerül sor, a bölcsődéhez szükséges valamennyi eszköz beszerzése saját forrásból finanszírozzuk.
Az építési engedélyes tervdokumentáció rendelkezésre áll. A projekt K-I-3094/18/2018 iktatószámon kiadott, jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 24 hónap, 60 hónaptól a maximális pontszám jár) 20
2 A kivitelezésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) A II.2.5) pontban foglalt "Nettó ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszemponthoz tartozó vállalást az ajánlattevőknek a felolvasólapon meg kell bontaniuk, azaz a "Nettó ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszemponthoz tartozó vállalás az "1.1.) Nettó ajánlati ár - Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (nettó Ft)" és az "1.2.) Nettó ajánlati ár - Kivitelezési munkák (nettó Ft)" alszempontokra adott megajánlások összegét jelenti. A "Nettó ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszemponthoz tartozó súlyszám (70) megoszlása az alábbi:
"1.1.) Nettó ajánlati ár - Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (nettó Ft)" - súlyszám: 5;
"1.2.) Nettó ajánlati ár - Kivitelezési munkák (nettó Ft)" - súlyszám: 65.
Értékelés során kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont. Értékelés módszere az Ár szempont (és alszempontjai) esetén fordított arányosítás, a Minőségi kritérium 1. részszempontja [Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 24 hónap, 60 hónaptól a maximális pontszám jár] esetén egyenes arányosítás, a Minőségi kritérium 2. részszempontja [A kivitelezésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő)] esetén abszolút értékelés (pontkiosztás). Az értékelés módszere részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
A II.1.5) pontban megadott teljesítési határidő alatt a sikeres műszaki átadás-átvétel idejét kell érteni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Rád Község Önk.: bölcsőde tervezés, kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BERBAU 2002 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38223781
Postai cím: Rákóczi Út 48/2.
Város: Rád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2613
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezek@gmail.com
Telefon: +36 209704555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25092622213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105254990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BERBAU 2002 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38223781
Postai cím: Rákóczi Út 48/2.
Város: Rád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2613
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25092622213

Hivatalos név: KRCSIK és Társa Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35220930
Postai cím: Gerengay Pál Utca 3.
Város: Penc
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2614
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21388422213

Hivatalos név: BIJA-TÉK HAUS Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15689535
Postai cím: Mindszenty utca 81.
Város: Rád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2613
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25576403213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges