Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2326/2019
CPV Kód:75241000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090472019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090472019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösen a kiútért_Bűnmegelőzés programok
Hivatkozási szám: EKR000090472019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75241000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 „Közösen a kiútért” című projekt keretében
Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformálási programok és helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösen a kiútért_Bűnmegelőzés_programok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75241000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 „Közösen a kiútért” című projekt keretében bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformálási programok és helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése az alábbiakban részletezettek szerint: I/1. Helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése Cél: a közbiztonság javítása;Célcsoport: két nyíregyházi szegregátum területén – Huszár lakótelep és Keleti lakótelep- élő lakosság Programelem megnevezése: Helyi bűnmegelőzési stratégia és cselekvési terv elkészítése Programelem indokoltsága,leírása:A szegregátumok területén alacsony a lakosság biztonságérzete, jellemző az uzsorásoktól, futtatóktól való félelem. A szociális munka során a szakemberek rendszeresen találkoznak a prostitúció, a kamatos pénz, kisebb-nagyobb betörések, lopások és a testi sértések problémáival, így a különböző súlyú bűncselekmények jelen vannak a szegregátumok mindennapi életében.A beavatkozások célorientált megtervezéséhez és hatékony lebonyolításához szükséges a stratégiai megalapozottság.A tevékenység keretében bűnmegelőzési stratégia kidolgozása a feladat az akcióterületre vonatkozóan és hozzá kapcsolódó cselekvési tervek az akcióterületen belül elhelyezkedő két szegregátumra –partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel. I/2.Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési,szemléletformáló programok megvalósítása az alábbi programelemek tekintetében: Cél: a közbiztonság javítása Célcsoport: kétnyíregyházi szegregátum területén – Huszár lakótelep és Keleti lakótelep- élő lakosság 1.Programelem:Közös rendőrségi-lakossági workshop mediátor bevonásával Programelem leírása:Gyakoriság 6 havonta egy alkalommal.Bevontak mindkét szegregátumból. 2. Programelem:Biztonságra nevelő iskolai program Programelem indokoltsága,leírása:Tanévi félévenként 5 alkalom, össz.30 alkalom a program megvalósítási ideje alatt. Bűnmegelőzési –ifjúságvédelmi komplex prevenciós képzési program,benne a XXI.század modern kihívásaival (drog, alkohol, pszichés abúzusok, öngyilkosság, az ismert szenvedélybetegségek körén túl annak modern formái (pl. számítógép/mobiltelefon függőség stb./ - a függőségekhez kapcsolható fenyegetések, megtévesztő netes tartalmak felismerése,védekezés lehetőségei, segítségkérés lehetőségei, családon belüli erőszak felismerése, jelzése; intézményen belüli erőszak felismerése,jelzése; szenvedélybetegségek és a bűnelkövetés kapcsolata. Érzékenyítés/asszertivitás, személyiségfejlesztés, hatékony kommunikáció. 3.Programelem:Áldozattá válás megelőzésére és áldozatvédelemre irányuló program Programelem leírása: 6 havonta 1-1 alkalom. Figyelemfelhívás szóróanyagokkal, kortárs segítő csoport létrehozása,képzése, prevenciós előadások tartása,áldozatvédelem,segítségnyújtás lehetőségei,formái. 4. Programelem:Kapcsolati erőszak megelőzése Programelem leírása:Cél a szülők és gyermekek közötti kapcsolat megerősítése,a függőségi helyzetek megszüntetése, az agresszió visszaszorítása a párkapcsolatokban, esettanulmányos és szerepjátékok alkalmazásával.Gyakoriság:3 havonta 1 alkalom,össz.12 alkalom. 5.Programelem:Prostitúció, emberkereskedelem megelőzése Programelem leírása:Cél a lakosság figyelmének felhívása külföldi munkavégzéssel kapcsolatban,függőségi helyzetek és viszonyok megszüntetése,felvilágosító,szemléletformáló programok,prevenciós előadások útján.Gyakoriság:3 havonta 1 alkalom, összesen 12 alkalom. Karakterkorlát miatt folytatólagosan a II.2.8.) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Nettó ajánlati ár (mindösszesen) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 2
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma) megnevezésű rovat kitöltésére technikai okok miatt a II.2.4.) pontban rögzített információk teljeskörű feltüntetése érdekében került sor a karakterkorlátra tekintettel:
II.2.4.) pont folytatólagosan karakterkorlát miatt:
6. Programelem:Vagyonvédelem Programelem leírása: Vagyonvédelemben jártas, vagyonvédelmi cég/cégek bevonásával vagyonvédelmi előadások megtartása, megelőzés eszközei, formái, különféle vagyonvédelmi rendszerek bemutatója, távfelügyeleti rendszer működése, kiépítése. Képzések ajánlása, komplex bemutatása a vagyonvédelem iránt érdeklődőknek – helyi közösségekben szakemberek képzése (iskolai végzettség, bemeneti kompetencia alapján) – rajtuk keresztül híd építése,közösségformálás. Vagyonvédelmi cégek, vagyonvédelemben jártas szakemberek és a rendőrség együttműködése. Gyakoriság: 3 havonta 1 alkalom, összesen 12 alkalom. 7.Programelem:Polgárőrség fejlesztése Programelem leírása: Helyi járőrszolgálat szervezése,feladatellátásuk segítése, szervezeti ismeretek nyújtása (fenntarthatóság), nyomonkövetés. 8. Programelem: Felvilágosítás kutyatartásról, kutyák ivartalanítása, kóbor kutyák begyűjtése Programelem leírása: Szemléletformáló programok/előadások megtartása állatorvosi rendelő, állatorvos bevonásával, gyepmesteri telep munkája, prevenciós előadások, felelős állattartás szabályai.Felelős állattartással kapcsolatos szabályok ismertetése, állatkínzás és szankciói. Gyakoriság: felvilágosító előadások 6 havonta 1 alkalommal, ivartalanítás és begyűjtés alkalomszerűen.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
II.2.13) További információ AK alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Részajánlat kizárás indoka:A beszerzés természete azt nem teszi lehetővé, a teljesítés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan
részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lenne kezelhető.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q)pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k)m), és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 69.§ (4) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, a felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak tartalmaznia kell: -bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám), -mióta vezeti az adott bankszámláját, -volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás a felhívás feladását megelőző 2 évben az adott bankszámlán. Sorban állás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont. A Ctv. 24. § (6) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevőnek (i) ha olyan pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot csatol az ajánlatban, amely még nincs feltüntetve a cégkivonatban, kérjük, hogy erről a tényről külön nyilatkozni szíveskedjen illetve (ii) ha attól a pénzügyi intézménytől nyilatkozatot nem csatol az ajánlatban, amely még fel van feltüntetve a cégkivonatában, kérjük, hogy erről a tényről is külön nyilatkozni szíveskedjen. Ajánlatkérő a cégnyilvántartásban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében is vizsgálja az alkalmasságot, ahogyan, a cégnyilvántartásban még nem szereplő, de már élő pénzforgalmi számlák tekintetében igen. A már megszűnt számlák ellenőrzése is szükséges, azokról is nyilatkoznia szükséges a pénzügyi intézménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P.1.) a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok)szerint valamely
pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két évben 30 napot meghaladó
mértékű sorban állás fordult elő – akár már megszüntetésre került számláján is. A P.1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül figyelemmel arra, hogy a P.1.) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Az együttes megfelelés a P.1.) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P.1.) pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők. A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Kbt. 65. § (8) bek. alkalmazandó: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt . 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és a 21.§ (3a) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) év alatt befejezett, de legfeljebb 9 (kilenc) éven belül megkezdett legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 23. §-ára tekintettel ennek vonatkozásában csatolandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozata vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím);
- az elvégzett szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, amelynek alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható);
- a teljesítés ideje, kezdő és befejező időpont (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
M.2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Az önéletrajznak az egyes szakmai gyakorlat időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, azaz év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve az M.1., M.2. alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) év alatt befejezett, de legfeljebb 9 (kilenc) éven belül megkezdett 1 darab a közbeszerzés tárgya szerinti bűnmegelőzési és/vagy közbiztonság erősítésével és/vagy prostitúció megelőzésével kapcsolatos képzési és/vagy szemléletformálási program megvalósítására vonatkozó referenciával.
A fenti feltételeknek való megfelelés több referencia benyújtásával is igazolhatók.
M. 2.Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
- a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerinti rendészeti tárgyú szakképzettséggel
-legalább 3 év rendészeti szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal
-aki részt vett legalább egy a közbeszerzés tárgya szerinti bűnmegelőzési és/vagy közbiztonság erősítésével és/vagy prostitúció megelőzésével kapcsolatos képzési és/vagy szemléletformálási program és/vagy helyi bűnmegelőzési stratégia és cselekvési terv elkészítésére vonatkozó szolgáltatás megvalósításában.
AK az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad.
Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: További információk 22. pontja, karakterkorlát miatt: 22.Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.A Kbt. 117. § (2) bek.alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek-nek b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint -az alábbi eltérésekkel: -1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. -2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam –24 óra- áll rendelkezésre,az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra,ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,a közbeszerzési dokumentumok módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen az EKR-ben,közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. Amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül AK haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül. -3. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(9) bek- ben foglalt rend-ket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alk-i követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók. -4. AK a Kbt. 114. § (2) bek-nek 4. és 5.mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben,az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. - 5. Ak az alábbiak szerint alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek-ben meghatározottakat: Az AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben
meg kívánja nevezni, a 2. legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az AT ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő AT a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. Az AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot. AK a bírálat során ilyenkor is biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes -és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - AT ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az AK az AT nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. - A Kbt. 71. § (11) bek-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más –az ajánlatban megtalálható számításon alapuló– adatot.Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ha a Nyertes Ajánlattevő (olyan okból, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős) a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő napjától számított késedelembe esés időszakára a Nyertes Ajánlattevő késedelmi naponként köteles a szerződés nettó értéke 0,5 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni.
Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 30. naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 30. napot eléri vagy meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul, Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 15%-a. Ajánlatkérő a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes Ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződéstervezetben külön nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes Ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az Ajánlatkérő igazolt - kötbérrel nem fedezett - kárainak megtérítésére is.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a nyertes Ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő a felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: 100.000,- Ft/eset. Amennyiben Ajánlatkérő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra.
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás forrása: TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú „Közösen a kiútért” című projekt
A támogatás intenzitás mértéke: 100 % A finanszírozás metodikája: utófinanszírozás.
Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel – az előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja nyertes ajánlattevő részére a megkötött szerződésben foglalt – áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegig. Az előleg fizetését Ajánlatkérő nem teszi függővé ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az előlegszámla benyújtására és kifizetésére (amennyiben nyertes ajánlattevő előlegre tart igényt) a szerződéskötést követő 15 napon belül kerülhet sor. Ajánlattevő köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Ajánlattevő szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.
Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:
a.) 1 db előlegszámla
b.) a II.2.4.)pont szerinti I/1/1. pontban megnevezett feladatelem teljesítését követően nyújtható be egy számla, a Nyertes Ajánlattevő által az ajánlatában ezen feladatelem tekintetében megjelölt ellenérték szerinti mértékben;
c.) a II.2.4.)pont szerinti I/2.1-8. pontokban megnevezett feladatelemek teljesítését követően negyedévente nyújtható be számla a Nyertes Ajánlattevő által az ajánlatában ezen feladatelem tekintetében megjelölt ellenérték szerinti mértékben.
Nyertes ajánlattevő az előleggel legkésőbb a végszámla benyújtásakor köteles elszámolni.
A számla benyújtására a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének rendelkezései az irányadók.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően Ajánlattevő által benyújtott számla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Számlák benyújtása: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
- 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa.)
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
II.2.7) pont kiegészítése: a szerződés időtartama 36 hónap a szerződés megkötésétől számítva,de legkésőbb 2021.12.31. napja. A jelen felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 36 hónap időtartam a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejéből (előreláthatólag 2021.12.31. napja) számított, becsült időtartam. Amennyiben a támogatási szerződésben a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidő meghosszabbításra kerül, úgy a véghatáridő a mindenkor hatályos támogatási szerződés szerinti projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidővel egyezik meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása az EKR Rend.15. §-ának (2),(4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt.68.§(4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal-elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. értékelési szempont:fordított arányosítás; 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás. További inf. a közbesz dokumentumokban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése foglaltaknak megfelelően.
Közb.dok.elérése: Kbt.57.§ (2) bek szerinti elérés az elj-ban történő részv. feltétele, melyeket ajánlatonként egy ajánlattevőnek/
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő a közb.dokt vmennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek megf az elj. dokt. EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. 2. Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei (P.1, M.1, M.2.;) és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 3. AK jelen közb elj-t. az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Vmennyi elj. cselekm. lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls. AK felhívja AT-k figyelmét az EKR rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra. 4. AK= Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő 5. FAKSZ:dr. Erdélyi-Mester Enikő lajstromszám: 00513, illetve dr. Kovács Ádám László lajstromszám: 00499 6.Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik. (Kbt.76.§(2)bek. c) pontja). 7.Az ajánlathoz csatolni kell: - felolvasólapot a Kbt.66.§(5)bek. szerint (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!) - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek. szerint (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!) - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(6) bek.a)-b)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.67.§(4)bek-re vonatkozóan - a Kbt.62.§(1) bek,g)-k),m) és q) pontokban meghatározott kizáró okokra vonatkozó,a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Kbt. 114.§(2)bek.) - a Kbt.62.§(1)bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozó,a Kbt.67.§(1) bek. szerinti nyilatkozatot - ajánlattevő nyilatkozatát a pénzügy-gazdasági és a műszaki -szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan; - referencianyilatkozatot/referenciaigazolást - ajánlattevő nyilatkozatát Kbt.65.§(7) bek-re vonatkozóan Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell: -
ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta) - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozat is csatolandó! (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell. A nem az EKR-ben található, ajánlatkérő által kért további irat/nyilatkozatmintákat a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell az ajánlathoz csatolni. Karakterkorlát miatt a további információk a közbesz. dok-ban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges