Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23318/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fertőhomok Község Önkormányzata
Teljesítés helye:9492 Fertőhomok, Akác u. 10. Hrsz. 19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fertőhomok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93957160
Postai cím: Akác Utca 44.
Város: Fertőhomok
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9492
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 703692924
E-mail: sarolta.korenyi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fertohomok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fertohomok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fertőhomoki tájház bővítése
Hivatkozási szám: EKR001270192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
építési beruházás „A GINOP-7.1.6-16-2017-00003 kódszámú, „Fertő-táj ékkövei” című Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében építési beruházások megvalósítása” – Fertőho-moki tájház bővítése

Részletesebb bemutatás:
A jelenlegi tájház egy korábbi lakóház átalakítása, felújítása során alakult ki. Az északi, udvari vi-zesblokk is ekkor készült el, hagyományos építési technológiával, egyszerű nyeregtetős tö-meggel, a főépülethez igazodó anyaghasználattal. A vizesblokkban, udvar felőli, keleti megkö-zelítéssel, női és férfi mosdó és wc található, a létesítéskor még nem gondoltak az akadály-mentes használatra. A telken a múzeum funkcióhoz kapcsolódó egyéb építmények található-ak, a környékbeli, hasonló épületek felmérése alapján visszaépített valamikori pajta és ól épü-lete, és egy deszkapadlós színpad. A pajta favázas, deszkaburkolattal ellátott építmény, az ól falazott szerkezetű. A telek megközelítése gyalogosan és gépkocsival az Akác utca felől lehet-séges gyalogos és gépjármű forgalom számára kialakított kapun, behajtón keresztül.
TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A tervezési programnak megfelelően a bővítés célja a mai előírásoknak, szabványoknak való megfelelés biztosítása, a tájház és a telkén található egyéb kiegészítő funkciók használatához szükséges vizesblokk kialakítása. A módosított tervezési program alapján a meglévő vizesblokk nem kerül átépítésre, továbbra is kiszolgálja a rendezvényeket, az új akadálymentes vizesblokk a kerti foglalkoztató-szabadtéri kemence tömegében kerül elhelyezésre.
A tervezett vizesblokk kialakításán felül tervezett a meglévő színpad bővítése és lefedése, na-gyobb részén kültéri foglalkoztatóként történő használathoz, déli oldalán egy szabadtéri ke-mence létesítése, kialakításra kerül egy új szabadtéri színpad és nézőtér is.
A módosított tervezési programnak megfelelően az új akadálymentes vizesblokk a fedett kerti foglalkoztató-szabadtéri kemence tömegében kerül elhelyezésre.
A kerti foglalkoztató – szabadtéri kemence nyeregtetős lefedésű tömege a meglévő vizesblokk irányába kis mértékben megnyújtásra kerül, az akadálymentes közlekedéshez szükséges 1,50 m szabad tér biztosításával.
A szabadtéri kemence az udvar irányába eltolva létesül, így a meglévő kerítés falig elegendő hely marad az új vizesblokk számára, bejárata déli irányból kerül kialakításra.
Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat kérésére a kemence közelében vízvételi hely létesül, az akadálymentes vizesblokk foglalkoztató felé néző falán, a szabadtéri rendezvények során mosogatásra a pajtában van kiépített lehetőség, hulladékgyűjtésre mobil hulladékgyűj-tők kerülnek kihelyezésre, takarítás a falumúzeum meglévő infrastruktúrájára építve történik.
A tervezett fedett foglalkoztató a meglévő padozat újjáépítésével, felette fa oszlopokon álló nyeregtetős szerkezetű védőtető építésével újul meg. A fa tetőszerkezet a meglévő tégla kerí-tésfal felhasználásával épül, a fa tartóoszlopok pedig beton pilléralapokra kerülő acél szerelvé-nyekről indulnak. A dél-keleti oldali kemence a régi kemencék mintájára, azokkal azonos anyaggal és formai mintára készül. A faszerkezetek csomópontjai csak hagyományos ácskap-csolatokkal készíthetőek!
A tervezett fedett foglalkoztató a meglévő padozat újjáépítésével, felette fa oszlopokon álló nyeregtetős szerkezetű védőtető építésével újul meg. A fa tetőszerkezet a meglévő tégla kerí-tésfal felhasználásával épül, a fa tartóoszlopok pedig beton pilléralapokra kerülő acél szerelvé-nyekről indulnak. A déli oldali kemence a régi kemencék mintájára, azokkal azonos anyaggal és formai mintára készül. A faszerkezetek csomópontjai csak hagyományos ácskapcsolatokkal ké-szíthetőek!
A szabadtéri színpad tulajdonképpen egy a kerti terepből kiemelt podeszt, kezelt fa tartószer-kezettel megépítve, a burkolata pedig gyalult vörösfenyő pallózat. A nézőtér szárazon rakott ágyazattal, fagyálló tégla felülettel készül soronként kiemelt sávokkal. Az ülések időszakosan elhelyezett, rakásolható székekkel bútorozhatók. Az oldalsó közlekedő sáv burkolata egyezik a nézőtérivel, de az akadálymentes közlekedést biztosítva rámpás, pihenős kialakítással.
A meglévő pajta déli és északi oldalán lévő faburkolatos járófelületek átrakásra, felújításra ke-rülnek, a meglévő szintben, meglévő alapszerkezetre.
A kivitelezés részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumokban megtalálható Műszaki Tart-alom (tervek, jogerős ép.eng.,műszaki leírás,árazatlan kvetés) tartalmazza.
Mennyiségek:
4,76 m2 alapterületű akadálymentes mosdó építése, 1 db fa tüzelésű kemence építése, 30,4 m2 alap-területű fedett foglalkoztató építése, 64 m2-es színpad építése, 297 m2 téglaburkolat építése (kemence, nézőtér, udvari tér)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fertőhomoki tájház bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45237000-7
45262700-8
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9492 Fertőhomok, Akác u. 10. Hrsz. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
építési beruházás „A GINOP-7.1.6-16-2017-00003 kódszámú, „Fertő-táj ékkövei” című Európai Uniós társfinanszírozású projekt keretében építési beruházások megvalósítása” – Fertőhomoki tájház bővítése
Részletesebb bemutatás:
A jelenlegi tájház egy korábbi lakóház átalakítása, felújítása során alakult ki. Az északi, udvari vi-zesblokk is ekkor készült el, hagyományos építési technológiával, egyszerű nyeregtetős tö-meggel, a főépülethez igazodó anyaghasználattal. A vizesblokkban, udvar felőli, keleti megkö-zelítéssel, női és férfi mosdó és wc található, a létesítéskor még nem gondoltak az akadály-mentes használatra. A telken a múzeum funkcióhoz kapcsolódó egyéb építmények található-ak, a környékbeli, hasonló épületek felmérése alapján visszaépített valamikori pajta és ól épü-lete, és egy deszkapadlós színpad. A pajta favázas, deszkaburkolattal ellátott építmény, az ól falazott szerkezetű. A telek megközelítése gyalogosan és gépkocsival az Akác utca felől lehet-séges gyalogos és gépjármű forgalom számára kialakított kapun, behajtón keresztül.
TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A tervezési programnak megfelelően a bővítés célja a mai előírásoknak, szabványoknak való megfelelés biztosítása, a tájház és a telkén található egyéb kiegészítő funkciók használatához szükséges vizesblokk kialakítása. A módosított tervezési program alapján a meglévő vizesblokk nem kerül átépítésre, továbbra is kiszolgálja a rendezvényeket, az új akadálymentes vizesblokk a kerti foglalkoztató-szabadtéri kemence tömegében kerül elhelyezésre.
A tervezett vizesblokk kialakításán felül tervezett a meglévő színpad bővítése és lefedése, na-gyobb részén kültéri foglalkoztatóként történő használathoz, déli oldalán egy szabadtéri ke-mence létesítése, kialakításra kerül egy új szabadtéri színpad és nézőtér is.
A módosított tervezési programnak megfelelően az új akadálymentes vizesblokk a fedett kerti foglalkoztató-szabadtéri kemence tömegében kerül elhelyezésre.
A kerti foglalkoztató – szabadtéri kemence nyeregtetős lefedésű tömege a meglévő vizesblokk irányába kis mértékben megnyújtásra kerül, az akadálymentes közlekedéshez szükséges 1,50 m szabad tér biztosításával.
A szabadtéri kemence az udvar irányába eltolva létesül, így a meglévő kerítés falig elegendő hely marad az új vizesblokk számára, bejárata déli irányból kerül kialakításra.
Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat kérésére a kemence közelében vízvételi hely létesül, az akadálymentes vizesblokk foglalkoztató felé néző falán, a szabadtéri rendezvények során mosogatásra a pajtában van kiépített lehetőség, hulladékgyűjtésre mobil hulladékgyűj-tők kerülnek kihelyezésre, takarítás a falumúzeum meglévő infrastruktúrájára építve történik.
A tervezett fedett foglalkoztató a meglévő padozat újjáépítésével, felette fa oszlopokon álló nyeregtetős szerkezetű védőtető építésével újul meg. A fa tetőszerkezet a meglévő tégla kerí-tésfal felhasználásával épül, a fa tartóoszlopok pedig beton pilléralapokra kerülő acél szerelvé-nyekről indulnak. A dél-keleti oldali kemence a régi kemencék mintájára, azokkal azonos anyaggal és formai mintára készül. A faszerkezetek csomópontjai csak hagyományos ácskap-csolatokkal készíthetőek!
A tervezett fedett foglalkoztató a meglévő padozat újjáépítésével, felette fa oszlopokon álló nyeregtetős szerkezetű védőtető építésével újul meg. A fa tetőszerkezet a meglévő tégla kerí-tésfal felhasználásával épül, a fa tartóoszlopok pedig beton pilléralapokra kerülő acél szerelvé-nyekről indulnak. A déli oldali kemence a régi kemencék mintájára, azokkal azonos anyaggal és formai mintára készül. A faszerkezetek csomópontjai csak hagyományos ácskapcsolatokkal ké-szíthetőek!
A szabadtéri színpad tulajdonképpen egy a kerti terepből kiemelt podeszt, kezelt fa tartószer-kezettel megépítve, a burkolata pedig gyalult vörösfenyő pallózat. A nézőtér szárazon rakott ágyazattal, fagyálló tégla felülettel készül soronként kiemelt sávokkal. Az ülések időszakosan elhelyezett, rakásolható székekkel bútorozhatók. Az oldalsó közlekedő sáv burkolata egyezik a nézőtérivel, de az akadálymentes közlekedést biztosítva rámpás, pihenős kialakítással.
A meglévő pajta déli és északi oldalán lévő faburkolatos járófelületek átrakásra, felújításra ke-rülnek, a meglévő szintben, meglévő alapszerkezetre.
A kivitelezés részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumokban megtalálható Műszaki Tart-alom (tervek, jogerős ép.eng.,műszaki leírás,árazatlan kvetés) tartalmazza.
Mennyiségek:
4,76 m2 alapterületű akadálymentes mosdó építése, 1 db fa tüzelésű kemence építése, 30,4 m2 alap-területű fedett foglalkoztató építése, 64 m2-es színpad építése, 297 m2 téglaburkolat építése (kemence, nézőtér, udvari tér)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1.alkalm.megjelölt FMV(v.a jogosultsághoz szüks.végzettséggel&gyak.al rend.)szakember FMV-ként v.építésvez.ként rend.asztalos v.ács-munkákat és/v.burkolatépítési munkákat is tart.tapasztalattal?(0-3 20
2 A kötelező időtartamon (36 hónap) felül vállalt többlet-jótállás mértéke (maximum további 24 hónap) tekintetében: (hónapban történő megajánlás, minimum 0- maximum:24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00003
II.2.9) További információ:
1. Szakemberre vonatkozó értékelési szempont pontos megnevezése:
Rendelkezik-e az M.1. alkalmasság körében megajánlott, 266/2013. Korm.rendelet szerinti MV-É vagy MV-É-R (vagy az MV-É vagy MV-É-R felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező) szakember felelős műszaki vezetőként vagy építésvezetőként sikeresen (Műszaki átadás-átvételi eljárással) átadott épület tekintetében asztalos vagy ács-munkákat és/vagy burkolatépítési munkákat is magában foglaló építési és/vagy felújítási munkák során szerzett szakmai tapasztalattal?? (minimum 0 -maximum 3 projekt tekintetében)
2. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5%-a.
3.II.2.5) pont: ponthatárok:0-100 pont valamennyi részszempont tekintetében; bírálati módszer: 1.jótállás:egyenes arányosítás, 2.
szakember többlettapasztalata:pontkiosztás; 3.net.vállalk.díj: fordított arányosítás. Részletesen:Közbeszerzési Dokumentumok (KD)
4. A 6 hónapos teljesítési időpont a munkaterület átadásától a készre jelentésig tart. Előteljesítés lehetséges.
5. Előleg: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozó díj 5%-a.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Fertőhomoki tájház bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a fedezet mértékét a bontási eljárás során, és így a bontási jegyzőkönyvben közölte az eljárásban ajánlatot adó ajánlattevővel. A fedezet mértékét az eljárásban ajánlatot adó egyetlen ajánlattevő által tett ajánlat meghaladja. A fentiekre tekintettel ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján eredménytelennek nyilvánította, figyelemmel arra, hogy a valamennyi ajánlattevő ajánlata meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő az eredménytelenség jogszabályi hivatkozása tekintetében a Kbt. 70. § (1) bekezdése mellett – a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Szemle 2016/11. számában megjelent 14. kérdésre adott állásfoglalására tekintettel a Kbt. 75. § (2) b) pontját is megjelöli.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lokberg Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52386213
Postai cím: Szent Mihály Utca 18
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25185726208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot, melyek bírálatát és értékelését ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1)
bekezdése alapján nem végezte el: Lokberg Kft. 9400 Sopron Szent Mihály u.18.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges