Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23373/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Nyíregyházi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.;A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.;A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.;A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.;A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.;A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.;A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.;A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.;A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyházi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10463853
Postai cím: Sóstói Út 31/b.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fegyver Nóra
Telefon: +36 42795240
E-mail: nora.fegyver@kk.gov.hu
Fax: +36 42795240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/nyiregyhaza
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001562732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001562732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: képzési szolgáltatások megrendelése(EFOP-3.1.6-16)
Hivatkozási szám: EKR001562732019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: EFOP-3.1.6-16-2017-00005 projekt keretében képzési feladatok
ellátása 9 (kilenc) részajánlattétel biztosításával.Az egyes részek megnevezése: 1. rész: Fejlesztő program tanulási zavarok megelőzésére, 2. rész: Szociális képességfejlesztési képzés, 3. rész: Nyelvlökéses nyelés diagnosztikája és terápiája képzés, 4. rész: Orrhangzós beszéd terápiája képzés, 5. rész: Diszfónia diagnosztikája és terápiája képzés, 6. rész: Gyógytestnevelő tanárok képzése, 7. rész: Komplex mozgásterápia képzés, 8. rész: Szenzoros integrációs terápia képzés, 9. rész: Sport
Poha-rak képzés. Valamennyi rész esetében irányadó rendelkezések: a képzéseket a szerződéskötéstől számított legkésőbb 140 naptári napon belül teljes körűen le kell bonyolítani bonyolítani azzal, hogy a képzések időbeli ütemezése egyeztetést igényel Ajánlatkérővel.A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 30 napon belül egyeztetni. A képzéseket a nyertes ajánlattevő Magyarországon köteles lebonyolítani. A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolításához szükséges egyéb tárgyi és a személyi feltételek biztosítása. Az ajánlati ár a képzések díján kívül tartalmazza különösen a szükséges jegyzetek - tananyagok,oktatási-és segédanyagok, tankönyvek - árát, a szervezési és koordinátori díjakat, a kötelező munkavédelmi ruházatot, az oktatáshoz szükséges eszközöket, az oktatók napidíját és utazási költségeit is. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: - a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálása, - a képzések képzési programjait elkészítése a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint szükséges esetben azok engedélyének beszerzése a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
A további részleteket az egyes részek tekintetében jelen felhívás II.2.4) pontja, valamint a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 9
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Fejlesztő program tanulási zavarok megelőzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A fejlesztő program tanulási zavarok megelőzésére az alábbi típusú képzéseket tartalmazza:
- Sindelar- Zsoldos program 1-2., 20 fő részére, az alábbiak szerint:
Sindelar- Zsoldos program 1. • A képzés 30 órás, akkreditáció nem előírás. • Az 5-7 éves óvodás és iskolát kezdő gyermekek számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program alkalmazására készítsen fel, melynek célja a neurogén tanulási zavarok kialakulásának megelőzése.
Sindelar- Zsoldos program 2. • A képzés 30 órás, akkreditáció nem előírás. • Az iskoláskorúak számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program alkalmazására készítsen fel, melynek célja a neurogén tanulási zavar csökkentése, illetve a kognitív tanulási képességek megerősítése.
A képzések részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Szociális képességfejlesztési képzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szociális képességfejlesztési képzés a következő típusú képzést tartalmazza:
"COOL-élés törvényei" szociális készségfejlesztő program, 25 fő részére, A képzés 1 napos. Az akkreditáció nem előírás.
A képzés részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Nyelvlökéses nyelés diagnosztikája,terápiájaképzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nyelvlökéses nyelés diagnosztikája és terápiája képzés összesen 35 fő részére, mindösszesen 35 órás képzés. Az akkreditáció nem előírás. A képzés részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Orrhangzós beszéd terápiája képzés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az Orrhangzós beszéd terápiája képzés 35 fő részére 30 órás képzés. Az akkreditáció nem előírás. A képzés részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Diszfónia diagnosztikája és terápiája képzés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Diszfónia diagnosztikája és terápiája képzés 35 fő részére 10 órás képzés. Az akkreditáció nem előírás. A képzés részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Gyógytestnevelő tanárok képzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Gyógytestnevelő tanárok képzése az alábbi típusú képzést tartalmazza:
- Schroth terápia 16 fő részére 5+3 napos képzés. Az 5 napos Modern Scoliosis Terápia Schroth szerint és 3 napos Scoliosis Terápia Speciál ráépülő Schroth képzések.A képzésen résztvevők sajátítsák el Scoliosis diagnosztika, Schroth szerinti besorolás módját. Az akkreditáció nem előírás. A képzés részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Komplex mozgásterápia képzés
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Komplex mozgásterápia képzés az alábbi típusú képzést tartalmazza:
- Kulcsárné féle Komplex mozgásterápia 20 fő részére, 60 órás képzés.
Az akkreditáció nem előírás. A képzés részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Szenzoros integrációs terápia képzés
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Szenzoros integrációs terápia képzés az alábbi típusú képzést tartalmazza:
- Szenzoros integrációs terápia, 9 fő részére, mindösszesen 150 órás képzés.
A 150 órás képzés megoszlása: A tanfolyam résztvevői 60 órában ismerjék meg a dinamikus szenzoros integrációs terápia elméletét, 30 órás saját élményű csoport keretében éljék meg a tapasztalatokat, 30 órás képzés biztosítsa a szenzoros integrációs terápiák diagnosztikájának elsajátítását. Továbbá 30 órás képzés során, esetfeldolgozó csoport keretében ismertesse meg a terápia felhasználását különböző tüneti konstellációk esetében.
Az akkreditáció nem előírás. A képzés részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Sport Poha-rak képzés
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: A képzéseket a nyertes ajánlattevőnek Magyarország területén kell megvalósítania.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Sport Poha-rak képzés az alábbi típusú képzést tartalmazza:
- Sport Poha-rak képzés 3 x 26 főnek, 3x1 napos képzés.
A képzés során a résztvevők ismerjék meg a Sport Poha-rak előnyeit.
Az akkreditáció nem előírás. A képzés részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás III.1.3)MSZ1.pontban megjelölt alk.követelményt igazoló szakember e rész III.1.3)MSZ1.pontban előírt képzési,vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (0 db-max.3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a 140 nap alatt 140 naptári nap értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében irányadó rendelkezés:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell
zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében irányadó rendelkezés:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások
felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. §
(2) bekezdése alapján ellenőrzi. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésre, valamint a Kbt. 41/A.§ rendelkezéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében irányadó rendelkezés:
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9)
bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és –
szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
MSZ.1. Ajánlattevő mutassa be a Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján, cégszerűen aláírt nyilatkozatban azt a szakembert megnevezésével, végzettségének és képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő
szakember szakmai tapasztalatát. (képzési, vagy tréning tevékenység db száma). A szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. Ajánlatkérő az előírt gyakorlati/szakmai
tapasztalat meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot képzési, vagy tréning tevékenység db száma szerinti mennyiségben kell feltüntetni - megadva a teljesítés(ek) pontos napját/napjait is - annak érdekében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény megállapítható legyen.
A gyakorlati/szakmai tapasztalati képzési, vagy tréning tevékenység db számainak időbeli átfedése megengedett.
A 321/2015. Korm. rendelet 24.§(1) bekezdés alapján azokban az esetekben,amelyekben a 28.§-ban és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§-ban és 39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja,hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,illetve az EU Hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. Korm. rendelet 21.§(1)-(3) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják az alkalmasságot.
A végzettséget, képzettséget/minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimum vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, amennyiben ajánlatevő több részre tesz ajánlatot, úgy a szükséges dokumentumokat minden érintett rész vonatkozásában, az EKR-ben az eljárás adott részéhez be kell töltenie ajánlattevőnek. Egy szakember több rész esetén is igazolhatja az adott rész szerinti alkalmassági minimumkövetelményt, ha megfelel az adott rész szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ1. Részenként: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, legalább 1 db,
- 1. rész esetében: Fejlesztő program tanulási zavarok megelőzésére vagy azzal egyenértékű,
- 2. rész esetében: Szociális képességfejlesztési vagy azzal egyenértékű,
- 3. rész esetében: Nyelvlökéses nyelés diagnosztikája és/vagy terápiája vagy azzal egyenértékű,
- 4. rész esetében: Orrhangzós beszéd terápiája vagy azzal egyenértékű,
- 5. rész esetében: Diszfónia diagnosztikája és/vagy terápiája vagy azzal egyenértékű,
- 6. rész esetében: Gyógytestnevelő és/vagy testnevelő tanárok vagy azzal egyenértékű,
- 7. rész esetében: Komplex mozgásterápia vagy azzal egyenértékű,
- 8. rész esetében: Szenzoros integrációs terápia vagy azzal egyenértékű,
- 9. rész esetében: Sport Poha-rak vagy azzal egyenértékű,
az eljárást megindító felhívás feladásakor már befejezett képzési, vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén részenként kell megfelelni az MSZ1. előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
Amennyiben ajánlattevő esetlegesen több szakembert kíván az adott résznél bevonni, úgy azok szakmai tapasztalata nem adódik össze, Ajánlatkérő a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében irányadó rendelkezés:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint, utófinanszírozás keretében. Ajánlatkérő résszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Teljesítésigazolás: Kbt. 135. § (1) bek. szerint. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
- 2013. évi V. törvény,
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Késedelmi kötbér: A teljes nettó ajánlati ár összegének 1 %- a/naptári nap. A kötbér maximuma 1 naptári napra jutó összeg. Az 1 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: A teljes nettó ajánlati ár 15%-a. Meghiúsulás a szerződés felmondását megalapozó súlyos szerződésszegés, illetve az Ajánlatkérői elállás, amennyiben a meghiúsulásra a teljesítés megkezdését megelőzően kerül sor. Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a szerződésszegésért. A
késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Valamennyi rész esetén irányadó, hogy Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§(9)bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,mind közös ajánlattevők tekintetében.
A Kbt. 117 .§(2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok karakterkorlát miatt ezen pontban kerülnek ismertetésre,
melyek valamennyi részre irányadóak:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: -1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72.§-a szerinti rendelkezéseket,valamint a 73.§(2) bek.-t. - 2. Ajánlatkérő az eljárás során Kbt. 113.§ rendelkezéseit nem alkalmazza,kivéve a 113.§(6) bek.-t, következő eltérésekkel: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban,valamint közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket.A felhívás módosított elemeiről, illetve a közbeszerzési dokumentum módosított elemeiről vagy - amennyiben a közbeszerzési dokumentum módosítása nagyobb terjedelmű - a közbeszerzési dokumentum módosításának tényéről és a módosított közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről,beszerzési helyéről egyidejűleg és közvetlenül Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,akik Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.Az eljárást megindító felhívás,valamint közbeszerzési dokumentum módosítása esetén az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő meghosszabbíthatja oly módon,hogy megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattételhez. Ajánlatkérő a felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja,melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,akik Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. Ajánlatkérő a felhívás visszavonása során Kbt.113.§(6) bek. szerint
jár azon eltéréssel,hogy Ajánlatkérő,ha hirdetményben közzé nem tett,azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumokat módosít,a módosításról az ajánlattételi határidőt megelőző 2.napig egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.Ez esetben az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen,közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi az EKR-ben. Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt.52.§(4)-(5)bek.-t. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján történik,utólagos igazolási eljárás nélkül.Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók. -4.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására Kbt.56.§(1)-(6)bek-ben foglaltak - Kbt.114.§(6)bek.-ben foglalt eltérésekkel az irányadóak.Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb ajánlattételi határidő lejárta előtt 5 nappal lehet benyújtani.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/portal
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi részre irányadó: Ajánlatkérő az ár értékelési szempont esetében a fordított, a minőségi értékelési szempont esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszer ismertetését lásd közbeszerzési dokumentumban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Valamennyi részre irányadó információk:
1) Ajánlatkérő korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan biztosítja a közbeszerzési dokumentumok elérhetőségét EKR rendszerben. 2) EKR használatához e-Kr. rendelet 6.§szerint regisztráció szükséges. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill.http://nekszt.hu/tamogatas/. 3) Az ajánlatok
benyújtása EKR-ben elektronikus úton történik. 4) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.41/A.§, e-Kr. rendelet 11-12.§-ai tartalmaznak. 5) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(2) bek. szerint. 6) A Kbt.66.§(5)alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása e-Kr. rendelet 11.§(1)alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik. 7) Az EKR-ben elektronikus űrlap
benyújtásával ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. Ajánlattevőnek csak akkor kell benyújtani az EKR-ben erre rendszeresített űrlapot, amennyiben ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe. 8) Ajánlatkérő kizárja Kbt.35.§(9)alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 9) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy 2006.évi V.tv.9.§(1)szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.10) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. 11) Közös ajánlattétel esetén felhívjuk figyelmet Kbt.35.§, valamint Kbt.41/A.§-ban foglaltakra. 12) Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a közbeszerzési dokumentum és a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat és dokumentumokat. 13) FAKSZ: dr. Bendik Tamás (Lajstromszám:00079). 14) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 15) Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. § (5) bekezdést. 16) Ajánlatkérő 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 30.§(4) bek.-re hivatkozással jelzi,hogy jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.1.3) pontban. 17)Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést.A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131.§(4) bek. szerint eljárva. 18) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.,végrehajtásai rendeletei,e-Kr. rendelet (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) irányadó. 19) A Kbt. 117.§(2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályokat karakterkorlát miatt lásd jelen felhívás III.1.8.) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges