Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2352/2019
CPV Kód:45230000-8
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Szajol és Debrecen közötti vasúti vonalszakasz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Deres Szilárd
Telefon: +36 17927404
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087542019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087542019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szajol-Debrecen ETCS vonatbefolyásoló rendszer
Hivatkozási szám: EKR000087542019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45230000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Szajol (kiz.) – Ebes (bez.) vonalszakaszon az ETCS 2, az Ebes (kiz.) – Debrecen (kiz.) vonalszakaszon ETCS 1 vonatbefolyásoló rendszer tervezése és kivitelezése [PST: V100.33.80]
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szajol-Debrecen ETCS vonatbefolyásoló rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48140000-1
További tárgyak:72212140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szajol és Debrecen közötti vasúti vonalszakasz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szajol (kiz) – Ebes (bez) mintegy 100 km hosszúságú és 5 db (+3 db jelenleg épülő) elektronikus állomási biztosítóberendezést tartalmazó vonalszakaszon a meglévő és a jelenleg telepítés alatt álló elektronikus biztosítóberendezésekhez illesztett ETCS L2 rendszer tervezése és kivitelezése, az Ebes (kiz) – Debrecen (kiz) vonalszakaszon ETCS 1 vonatbefolyásoló rendszer tervezése és kivitelezése.
Szajol (kiz.) - Ebes (bez.) ETCS 2 rendszer létesítése:
A Szajol (kiz.) – Ebes (bez.) vonalszakaszon legalább 90 db egyidejűleg bejelentkezett vonat irányítására, legalább 120 km/h sebességre alkalmas ETCS 2 pályamenti alrendszer létesítése.
- A Püspökladány (kiz.) – Ebes (bez.) szakasz számára RBC berendezés létesítése Püspökladány állomás üzemi helyiségében
- Az RBC berendezés csatlakoztatása az állomási- és vonali biztosítóberendezésekkel
- A püspökladányi RBC-k és a GSM-R rendszer csatlakoztatása
- A meglévő Szajol – Püspökladány vonalszakaszt felügyelő RBC bővítése a Monor – Szajol, illetve a Szajol – Gyoma vonalszakaszokat felügyelő RBC-k irányába L2 szintű NRBC kapcsolatok megvalósításával
- A Monor – Szajol, illetve a Szajol – Gyoma vonalszakaszokat felügyelő RBC-k bővítése a meglévő Szajol – Püspökladány vonalszakaszt felügyelő RBC irányába L2 szintű NRBC kapcsolatok megvalósításával
- A csatlakozó irányok felől a be/kiléptetés kiépítése
- A püspökladányi RBC-k kezelő felületeinek kiépítése az újonnan létesülő debreceni üzemi forgalomirányító helyiségben és Püspökladány állomás forgalmi irodában
Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) ETCS 1 rendszer létesítése:
- Háromszekciós menetengedély kiadása a fedélzet részére, az ehhez szükséges előttes jelzőkről történő információ visszavitel biztosítása
- a csatlakozó irányok felől a be/kiléptetés kiépítése
A „Szajol (kiz.) – Debrecen (kiz.) vasúti vonalszakaszon ETCS vonatbefolyásoló rendszer tervezése, kivitelezése” Szerződés részeként az ETCS rendszer létesítésével (azaz a fenti pontokban foglalt munkák elvégzésével) kapcsolatban a Vállalkozó feladatát képezi:
- a pályamenti alrendszer átjárhatóságának tanúsítására (a 2008/57/EK irányelv alapján) jogosult bejelentett szervezettel való tanúsíttatása, a 19/2010 (III.12.) KHEM rendeletre a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK hitelesítési nyilatkozat beszerzése
- ETCS üzemi koncepció készítése és jóváhagyatása
- a Szajol (kiz.) – Debrecen (kiz.) vonalszakasz ETCS rendszerére Engedélyezési tervet, majd előtervet kell készíteni, egyeztetni és jóváhagyatni, a MÁV és a Hatóság által előírt a műszaki tervek tartalmi és formai követelményei szerint, a létesítési engedély megszerzése
- a funkciók ellátásához szükséges számú statikus és vezérelt balíz telepítése és felprogramozása, a szükséges kábelezések kialakítása
- Nyílt hozzáférésű vasútvonalon a közút-vasút szintbeni kereszteződés biztosítását ellátó vonali sorompók biztosításának bevonása az ETCS rendszerbe, több mint 20 db önműködő útátjáró fedező berendezés ETCS L1 szintű biztosításának tervezése és kivitelezése
- diagnosztikai felület kiépítése a püspökladányi RBC-k telepítési helyén és távdiagnosztikai hozzáférés biztosítása az érintett biztosítóberendezési szakaszszékhelyeken
- a LEU-k meghibásodásának visszajelentése és bekötése a diagnosztikai távfelügyeletbe
- a szerződésben rögzítésre kerülő ETCS 2 rendszer MÁV követelményekhez, valamint az adott telepítési feltételekhez történő adaptálása
- a telepítésre kerülő rendszer biztonságügyi eljárásainak lefolytatása, valamint Független vasútbiztonsági szakértői vélemény beszerzése
- NoBo és DeBo tanúsításhoz szükséges, a műszaki dokumentációkban részletezett dokumentáció biztosítása
- a telepítésre kerülő rendszer kockázatelemzésének elvégzése és független szakértő által kiállított kockázatértékelés beszerzése
- a teljes (nyílt hozzáférésű, egybefüggő, mintegy ~110 km hosszú vasúti vonalszakaszon) ETCS rendszer létesítési engedélyéhez, üzembe helyezéséhez és hatósági használatbavételéhez szükséges valamennyi feladat elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A felhívás III.1.3) M/2. A) pontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 24 hónap) 10
2 2. A felhívás III.1.3) M/2. B) pontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 24 hónap) 10
3 3. A felhívás III.1.3) M/2. C) pontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 42 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel nem megengedett. A megvalósítandó projekt összefüggő létesítmény, melynek sem tervezése, sem kivitelezése nem bontható részekre, figyelembe véve a határidőket, a teljesítendő feladat összetettségét, komplexitását, a részekben történő esetleges változások térben és időben történő visszahatását a tervezés, illetve kivitelezés többi részére, valamint a gazdasági hatékonyságot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:
SZT1) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 21. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.
SZT2) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5)-re is. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) is irányadók.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZT2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére vezetett - a jelen felhívás feladásának napján fennálló - valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti közbeszerzés tárgyából (vasúti biztosítóberendezés és/vagy ETCS rendszerrel/rendszerekkel kapcsolatos kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya - vasúti biztosítóberendezés és/vagy ETCS rendszerrel/rendszerekkel kapcsolatos kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák - szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik - a jelen felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (vasúti biztosítóberendezés és/vagy ETCS rendszerrel/rendszerekkel kapcsolatos kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 6 000 000 000,- HUF összeget.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. (a továbbiakban, mint „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése ajánlattevő cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdésének és befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel) idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 11 éven belül megkezdődött. [Kr. 21. § (2b)]
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia munka teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő az országos vasúti pályahálózat alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontjában meghatározott fogalmat érti.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Amennyiben a szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/szakképzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/1. a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi, akár egy akár több szerződés keretében teljesített referenciákkal:
A) Legalább 120 km/h sebességre alkalmas nyílt hozzáférésű, legalább 40 vonalkilométer hosszúságban egybefüggő vasútvonalon létesített legalább 3 db elektronikus állomási biztosítóberendezéshez illesztett ETCS L2 rendszer tervezése és kivitelezése;
B) Nyílt hozzáférésű vasútvonalon vonali, közút-vasút szintbeni kereszteződés biztosítását ellátó, összesen legalább 2 db önműködő útátjáró fedező berendezés ETCS L1 szintű biztosításának tervezése és kivitelezése;
M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:
A) 1 fő projekt menedzser, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer telepítése területén szerzett legalább 12 hónap gyakorlattal, továbbá legalább 24 hónap biztosítóberendezés kivitelezési területen (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás) szerzett tapasztalattal;
B) 1 fő projekt menedzser helyettes, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint legalább 24 hónap biztosítóberendezés kivitelezési területen (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás) szerzett tapasztalattal;
C) 1 fő szakember a vasúti biztosítóberendezések tervezéséhez, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 24 hónap vasúti biztosítóberendezés(ek) tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal;
Egyazon szakember egyetlen pozícióra ajánlható meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) Kr. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § (1)-(6) és (12), a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)-nek megfelelően történik, figyelemmel a 272/2014.(XI. 5.) Kr. vonatkozó rendelkezéseire, az utófinanszírozás szabályai szerint. A tartalékkeret mértéke a nettó vállalkozói díj 1,5 %-a.
Ajánlatkérő 30 % előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 272/2014.(XI.5.) Kr. 1. mell. 134/B.1. és 134/B.2. szerint, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetének megfelelő mértékű biztosíték ellenében. Az igényelhető előlegre a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó. A szerződést biztosító kötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték) és a finanszírozási-fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§(6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, az 1-3. minőségi értékelési szempont tekintetében az Útm. 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti arányosítás. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A Kbt. 77.§(1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje: az 1-3. minőségi szempont tekintetében egyaránt 24 hónap.
Az 1. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. A) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, biztosítóberendezés kivitelezési területen (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás) szerzett tapasztalat.
A 2. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. B) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, biztosítóberendezés kivitelezési területen (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás) szerzett tapasztalat.
A 3. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. C) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, vasúti biztosítóberendezés(ek) tervezésében szerzett tapasztalat.
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Az ajánlati biztosíték mértéke 10 millió HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
5. A Kbt. 35.§(8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
6. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt két hónapon 60 napot ért.
7.Az „Ár” szempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.
8. A 257/2018.(XII.18.) Kr.21.§(10) szerinti adat: dr. Panácz István, lajstromszám: 00037.
9. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontját.
10. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M/2. pontjában szereplő alkalmassági feltételek tekintetében megajánlott szakembereknek az adott alkalmassági feltételben hivatkozott jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, továbbá a vállalkozó rendelkezzen:
• legalább 1 fő rendszermérnökkel, aki elektronikus vasúti biztosítóberendezés alapszoftverének fejlesztésében és/vagy tesztelésében szerzett 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
11. A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
12. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be és a Kbt. 53. § (6)-nak megfelelően a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, e körülményt egyben a Kbt. 135. § (12) szerinti, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is minősíti.
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.3) További információk folytatása:
13. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban előírt terjedelemben, a következő mértékben: 200 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár limitösszeg.
A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban előírt terjedelemben, a következő mértékben: 1 milliárd HUF/év és 500 millió HUF/kár limitösszeg.
A felelősségbiztosításokkal kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
14. A II.2.7) pont szerinti határidő lejárta nem lehet későbbi, mint 2022.12.31.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák