Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2370/2019
CPV Kód:45232420-2
Ajánlatkérő:Pannon-Víz Regoinális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:H-9300 Csorna, külterület hrsz.: 0242/58
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MOTTÓ Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pannon-Víz Regoinális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99658085
Postai cím: Országút Út 4
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 704546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.pannon-viz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csorna szennyvíztelep ipari előtisztító fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000791982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232420-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A csornai tejüzem szennyvizei megfelelő szennyvíz-előtisztítás nélkül, a szennyvízcsatorna határértéket jelentősen meghaladó szennyezettséggel érkeznek a városi szennyvíztisztító telepre. A fejlesztés célja, hogy a tejipari előtisztítás vonaláról kibocsátott szennyvíz szennyezőanyag tartalmának a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet közcsatornai befogadóra vonatkozó határértékeknek megfeleljen, amelyhez szükséges a tejipari előtisztítás fejlesztése vegyszeres flokkulációval rendelkező oldott levegős flotáló megvalósításával.
Az előtisztító létesítésére a Pannon-Víz Zrt. a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35800/4867-10/2018.ált. ügyiratszámon kiadott érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik. Az ipari előtisztító vonal fejlesztése az Üzemeltető bonyolításában valósul meg.
A megtervezett szennyvíz előtisztító megvalósítandó fő technológiai elemei és műveletei az alábbiak:
1. A szennyvíztisztító telepre nyomócsőben érkező szennyvíz szűrése Ø2,5 mm lyukméretű ÉLINVEST ÉSE-100 típusú forgódobszűrő létestésével;
2. A szűrt szennyvíz kiegyenlítésére, homogenizálására 400 m³-es vasbeton medence épül. A szennyvíz átkeveréséhez egy INVENT Hyperclassic függőleges tengelyű keverő a medence geometriai középpontjába létesül.
3. Homogenizált szennyvíz tisztítása KEMEO (EMO) DELTA+100 típusú oldott levegős, diszperz-vizes flotálóban történik.
4. Flotátum és nehéz iszap gyűjtés, illetve tárolása a földszinti alépítményben megvalósítandó 100 m³-es iszaptárolóban, elszállíthatóság biztosítása biogáz termelés és hasznosítás célból.
Megvalósítandó építészeti elemek:
- 400 m³-es vasbeton medence szűrt szennyvíz kiegyenlítésére, homogenizálására;
- Gépház a gépészeti elemek, vegyszertároló berendezések és -adagolók részére;
- 100 m³-es iszaptároló.
Beépítésre kerülő technológiai gépészeti elemek:
- ÉLINVEST ÉSE-100 Forgó - dobszűrő nagynyomású mosóegységgel
- KEMEO (EMO) FCP 80 Vegyszeres DAF flotáló berendezés
- ProMinent 800-EB.3000 BOPAC vegyszertároló-adagoló tartály
- ProMinent 200610.4 NaOH vegyszertároló-adagoló tartály
- ProMinent 200610.4 HCl vegyszertároló-adagoló tartály
- Lutz DMP 1” Santopren BOPAC adagoló szivattyú
- ProMinent Beta BT4a 0413 PPE NaOH adagoló szivattyú
- ProMinent Beta BT4a 0413 PPE HCl adagoló szivattyú
- KEMEO CPA1 Polielektrolit oldó berendezés
- ProMinent Spectra AFJ 10H Polielektrolit oldat adagoló szivattyú
- BOGE Kompresszor légtartállyal
- INVENT HYPRCLASSIC Mixer HCMA/2500-26-9,2 kW keverő és levegőztető
- FLYGT SR 4640 15SJ búvárkeverő
- FLYGT NP 3085 MT 460 iszap átemelő szivattyú.
További részletes információk a II.2.4. pontban és a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki dokumentumokban valamint a mennyiségi kiírásként is szolgáló árazatlan költségvetésben találhatóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 297000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csorna szennyvíztelep ipari előtisztító fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232420-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9300 Csorna, külterület hrsz.: 0242/58
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ld. II.1.4. pontban foglaltakat.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás mértéke az építési munkák vonatkozásában (hónap) 15
2 Vállalt jótállás mértéke a gépészeti és technológiai munkák vonatkozásában (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csorna szennyvíztelep ipari előtisztító fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MOTTÓ Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33913555
Postai cím: Hédervári Út 102
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mottokft.hu
Telefon: +36 96526912
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10525951208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298956200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 297000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kapuvári Vízitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93503884
Postai cím: Wesselényi U. 17.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088458208

Hivatalos név: Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77891181
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 1/e
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10605376211

Hivatalos név: MOTTÓ Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33913555
Postai cím: Hédervári Út 102
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10525951208

Hivatalos név: GEO-ELIT ipari és szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809776
Postai cím: Baross tér
Város: Tarjánpuszta
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22484260208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges