Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:23734/2019
CPV Kód:79300000-7
Ajánlatkérő:Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Teljesítés helye:Magyarország teljes területe. Nyertes ajánlattevő székhelye. Ajánlatkérő székhelye.;Magyarország teljes területe. Nyertes ajánlattevő székhelye. Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság;M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56532074
Postai cím: Pihenő Út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 13913346
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koranyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ifjúsági és Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019
Hivatkozási szám: EKR001067112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. ajánlati rész: ”Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2019”. II. ajánlati rész: "Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019”:
Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019
CÉLKITŰZÉS
A kutatási elsődleges célja a WHO Dohányzásellenőrzési Keretegyezménye (FCTC) témaköreinek, valamint az új EU Dohánytermék Irányelv (TPD) hazai joganyagba való átültetésének hatásvizsgálata, különös tekintettel az egyéni pszichoszociális és viselkedési hatások elemzésére.
A felmérés a felnőtt hazai lakosság kérdőíves lekérdezése útján gyűjt információt dohányzási és elektronikus cigaretta használati szokásaikról, dohányzással kapcsolatos ismereteikről és attitűdjükről.
TARTALMI LEÍRÁS ÉS KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ
Ajánlattevő feladatai
A kutatás javasolt formája: kérdőíves felmérés a 18 év feletti hazai lakosság körében, egyéni lekérdezéssel, országosan reprezentatív - a rendelkezésre álló források függvényében 4 ezer fős - mintán a 2019/2020. év során. A felmérés kérdőívének kérdéscsoportjai fontos, hogy kiterjedjenek a dohányzási jellemzőkön (pl. a használat jellemzői, a leszokás története, a leszokás módszerei, a függőség mérése), az e-cigaretta használati jellemzőkön és a demográfiai alapadatokon (pl. kor, nem, iskolai végzettség, jövedelem) túlmenően a Keretegyezmény (FCTC) intézkedési területeire és az EU TPD vonatkozó szabályozásaira is (pl. a dohánytermékeken található kombinált egészségvédelmi figyelmeztetések észlelésére és értelmezésére vonatkozó kérdések).
A kutatás kapcsán a demográfiai változók (pl. nem, kor, szocio-ökonómiai státusz) mellett további változók (pl. a veszélyeztetett lakosság, az alacsony jövedelmű/ társadalmi-gazdasági státuszú csoportok, a társult légúti megbetegedésben szenvedők) vizsgálatára is lehetőség nyílhatna a dohányzási jellemzőkkel való összefüggésben.
A kutatás kérdőívének összeállítása a már meglévő korábbi kérdőívek (pl. CDC GATS, ITC projekt kérdőíve) hazai adaptálásának megvalósításával történhetne, az előző két felmérés tapasztalatainak alapján.
A kérdőíves felmérés során az alábbiakban felsorolt feladatokat kell végrehajtani:
• A felmérés során alkalmazandó kérdőív formai kialakításában való részvétel (nyomdakész verzió)
• Kérdőívfelvétellel kapcsolatos anyagok nyomtatása, a kérdőív nyomdai sokszorosítása
• Mintavétel kivitelezése az előre meghatározott szempontok és adatbázis alapján
• Elővizsgálat
• Fővizsgálat: terepmunka, kérdőívek lekérdezése
• Logisztikai feladatok
• Adatrögzítés, ellenőrzés, adattisztítás, az utólagos súlyozáshoz szükséges súlyok elkészítése és adatbázisba illesztése, adatszótár készítése.
• A felmérés minőségbiztosítása
• Adatelemzés, kutatási zárójelentés összeállítása magyar nyelven (Word és Ppt formátumban)
• Rövid kutatási összefoglaló készítése angol nyelven
A feladatok végrehajtását nyertes ajánlattevő a Részletes feladatleírás pontban megadottak szerint és az Ütemtervben megadott határidőre köteles végrehajtani.
Műszaki leírás tervezet
Dohányzással kapcsolatos országosan reprezentatív, iskola-alapú felmérés a Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés (Global Youth Tobacco Survey, GYTS) című nemzetközi kutatássorozat keretében:
”Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2019”
CÉLKITŰZÉS
A kutatási elsődleges célja a WHO Dohányzásellenőrzési Keretegyezménye (FCTC) témaköreinek, valamint az új EU Dohánytermék Irányelv (TPD) hazai joganyagba való átültetésének hatásvizsgálata, különös tekintettel az egyéni pszichoszociális és viselkedési hatások elemzésére.
A felmérés a hazai 13-15 éves korú lakosság, iskolai alapú kérdőíves lekérdezése útján gyűjt információt dohányzási és elektronikus cigaretta használati szokásaikról, dohányzással kapcsolatos ismereteikről és attitűdjükről.
TARTALMI LEÍRÁS ÉS KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ
Ajánlattevő feladatai
A kutatás javasolt formája: kérdőíves felmérés önkitöltős kérdőív segítségével a 13-15 év közötti hazai lakosság körében, országosan reprezentatív - a rendelkezésre álló források függvényében 4 ezer fős - mintán a 2019/2020. év során. A felmérés kérdőívének kérdéscsoportjai kiterjednek a dohányzási jellemzőkön (pl. a használat jellemzői, a leszokás története, a leszokás módszerei, a függőség mérése), az e-cigaretta használati jellemzőkön és a demográfiai alapadatokon (pl. kor, nem, iskolai végzettség, családi jövedelem) túlmenően a Keretegyezmény (FCTC) intézkedési területeire és az EU TPD vonatkozó szabályozásaira is (pl. a dohánytermékeken található kombinált egészségvédelmi figyelmeztetések észlelésére és értelmezésére vonatkozó kérdések).
A kutatás kapcsán a demográfiai változók (pl. nem, kor, szocio-ökonómiai státusz) mellett további változók (pl. a veszélyeztetett lakosság, az alacsony jövedelmű/ társadalmi-gazdasági státuszú csoportok, a társult légúti megbetegedésben szenvedők) vizsgálatára is lehetőség nyílhatna a dohányzási jellemzőkkel való összefüggésben.
A kutatás kérdőívének összeállítása a már meglévő korábbi kérdőívek (pl. CDC GYTS, ITC projekt kérdőíve) hazai adaptálásának megvalósításával történhetne, az előző két felmérés tapasztalatainak alapján.
A kérdőíves felmérés során az alábbiakban felsorolt feladatokat kell végrehajtani:
• A felmérés során alkalmazandó kérdőív formai kialakításában való részvétel (nyomdakész verzió)
• Kérdőívfelvétellel kapcsolatos anyagok nyomtatása, a kérdőív nyomdai sokszorosítása
• Mintavétel kivitelezése az előre meghatározott szempontok és adatbázis alapján
• Kapcsolatfelvétel az iskolákkal, a kérdezés engedélyeztetése, időpont egyeztetés, szülői hozzájárulások beszerzése.
• Elővizsgálat
• Fővizsgálat: terepmunka, önkitöltős kérdőívek lekérdezése
• Logisztikai feladatok
• Adatrögzítés, ellenőrzés, adattisztítás, az utólagos súlyozáshoz szükséges súlyok elkészítése és adatbázisba illesztése, adatszótár készítése.
• A felmérés minőségbiztosítása
• Adatelemzés, kutatási zárójelentés összeállítása magyar nyelven (Word és Ppt formátumban)
• Rövid kutatási összefoglaló készítése angol nyelven
Továbbiak az adott résznél és a KD-ben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18538000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ”Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2019”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország teljes területe. Nyertes ajánlattevő székhelye. Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dohányzással kapcsolatos országosan reprezentatív, iskola-alapú felmérés a Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés (Global Youth Tobacco Survey, GYTS) című nemzetközi kutatássorozat keretében:
”Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2019”
CÉLKITŰZÉS
A kutatási elsődleges célja a WHO Dohányzásellenőrzési Keretegyezménye (FCTC) témaköreinek, valamint az új EU Dohánytermék Irányelv (TPD) hazai joganyagba való átültetésének hatásvizsgálata, különös tekintettel az egyéni pszichoszociális és viselkedési hatások elemzésére.
A felmérés a hazai 13-15 éves korú lakosság, iskolai alapú kérdőíves lekérdezése útján gyűjt információt dohányzási és elektronikus cigaretta használati szokásaikról, dohányzással kapcsolatos ismereteikről és attitűdjükről.
TARTALMI LEÍRÁS ÉS KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ
Ajánlattevő feladatai
A kutatás javasolt formája: kérdőíves felmérés önkitöltős kérdőív segítségével a 13-15 év közötti hazai lakosság körében, országosan reprezentatív - a rendelkezésre álló források függvényében 4 ezer fős - mintán a 2019/2020. év során. A felmérés kérdőívének kérdéscsoportjai kiterjednek a dohányzási jellemzőkön (pl. a használat jellemzői, a leszokás története, a leszokás módszerei, a függőség mérése), az e-cigaretta használati jellemzőkön és a demográfiai alapadatokon (pl. kor, nem, iskolai végzettség, családi jövedelem) túlmenően a Keretegyezmény (FCTC) intézkedési területeire és az EU TPD vonatkozó szabályozásaira is (pl. a dohánytermékeken található kombinált egészségvédelmi figyelmeztetések észlelésére és értelmezésére vonatkozó kérdések).
A kutatás kapcsán a demográfiai változók (pl. nem, kor, szocio-ökonómiai státusz) mellett további változók (pl. a veszélyeztetett lakosság, az alacsony jövedelmű/ társadalmi-gazdasági státuszú csoportok, a társult légúti megbetegedésben szenvedők) vizsgálatára is lehetőség nyílhatna a dohányzási jellemzőkkel való összefüggésben.
A kutatás kérdőívének összeállítása a már meglévő korábbi kérdőívek (pl. CDC GYTS, ITC projekt kérdőíve) hazai adaptálásának megvalósításával történhetne, az előző két felmérés tapasztalatainak alapján.
A kérdőíves felmérés során az alábbiakban felsorolt feladatokat kell végrehajtani:
• A felmérés során alkalmazandó kérdőív formai kialakításában való részvétel (nyomdakész verzió)
• Kérdőívfelvétellel kapcsolatos anyagok nyomtatása, a kérdőív nyomdai sokszorosítása
• Mintavétel kivitelezése az előre meghatározott szempontok és adatbázis alapján
• Kapcsolatfelvétel az iskolákkal, a kérdezés engedélyeztetése, időpont egyeztetés, szülői hozzájárulások beszerzése.
• Elővizsgálat
• Fővizsgálat: terepmunka, önkitöltős kérdőívek lekérdezése
• Logisztikai feladatok
• Adatrögzítés, ellenőrzés, adattisztítás, az utólagos súlyozáshoz szükséges súlyok elkészítése és adatbázisba illesztése, adatszótár készítése.
• A felmérés minőségbiztosítása
• Adatelemzés, kutatási zárójelentés összeállítása magyar nyelven (Word és Ppt formátumban)
• Rövid kutatási összefoglaló készítése angol nyelven
A feladatok végrehajtását nyertes ajánlattevő a Részletes feladatleírás pontban megadottak szerint és az Ütemtervben megadott határidőre köteles végrehajtani.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pont kitöltése az EKR miatt csak technikai jellegű. Irányadó ugyanis a felhívás II.1.5. pontban rögzített teljesítési határidő.

II.2.1)
Elnevezés: "Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország teljes területe. Nyertes ajánlattevő székhelye. Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019
CÉLKITŰZÉS
A kutatási elsődleges célja a WHO Dohányzásellenőrzési Keretegyezménye (FCTC) témaköreinek, valamint az új EU Dohánytermék Irányelv (TPD) hazai joganyagba való átültetésének hatásvizsgálata, különös tekintettel az egyéni pszichoszociális és viselkedési hatások elemzésére.
A felmérés a felnőtt hazai lakosság kérdőíves lekérdezése útján gyűjt információt dohányzási és elektronikus cigaretta használati szokásaikról, dohányzással kapcsolatos ismereteikről és attitűdjükről.
TARTALMI LEÍRÁS ÉS KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ
Ajánlattevő feladatai
A kutatás javasolt formája: kérdőíves felmérés a 18 év feletti hazai lakosság körében, egyéni lekérdezéssel, országosan reprezentatív - a rendelkezésre álló források függvényében 4 ezer fős - mintán a 2019/2020. év során. A felmérés kérdőívének kérdéscsoportjai fontos, hogy kiterjedjenek a dohányzási jellemzőkön (pl. a használat jellemzői, a leszokás története, a leszokás módszerei, a függőség mérése), az e-cigaretta használati jellemzőkön és a demográfiai alapadatokon (pl. kor, nem, iskolai végzettség, jövedelem) túlmenően a Keretegyezmény (FCTC) intézkedési területeire és az EU TPD vonatkozó szabályozásaira is (pl. a dohánytermékeken található kombinált egészségvédelmi figyelmeztetések észlelésére és értelmezésére vonatkozó kérdések).
A kutatás kapcsán a demográfiai változók (pl. nem, kor, szocio-ökonómiai státusz) mellett további változók (pl. a veszélyeztetett lakosság, az alacsony jövedelmű/ társadalmi-gazdasági státuszú csoportok, a társult légúti megbetegedésben szenvedők) vizsgálatára is lehetőség nyílhatna a dohányzási jellemzőkkel való összefüggésben.
A kutatás kérdőívének összeállítása a már meglévő korábbi kérdőívek (pl. CDC GATS, ITC projekt kérdőíve) hazai adaptálásának megvalósításával történhetne, az előző két felmérés tapasztalatainak alapján.
A kérdőíves felmérés során az alábbiakban felsorolt feladatokat kell végrehajtani:
• A felmérés során alkalmazandó kérdőív formai kialakításában való részvétel (nyomdakész verzió)
• Kérdőívfelvétellel kapcsolatos anyagok nyomtatása, a kérdőív nyomdai sokszorosítása
• Mintavétel kivitelezése az előre meghatározott szempontok és adatbázis alapján
• Elővizsgálat
• Fővizsgálat: terepmunka, kérdőívek lekérdezése
• Logisztikai feladatok
• Adatrögzítés, ellenőrzés, adattisztítás, az utólagos súlyozáshoz szükséges súlyok elkészítése és adatbázisba illesztése, adatszótár készítése.
• A felmérés minőségbiztosítása
• Adatelemzés, kutatási zárójelentés összeállítása magyar nyelven (Word és Ppt formátumban)
• Rövid kutatási összefoglaló készítése angol nyelven
A feladatok végrehajtását nyertes ajánlattevő a Részletes feladatleírás pontban megadottak szerint és az Ütemtervben megadott határidőre köteles végrehajtani.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pont kitöltése az EKR miatt csak technikai jellegű. Irányadó ugyanis a felhívás II.1.5. pontban rögzített teljesítési határidő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ”Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2019”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12. 3. em 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: robert.schumann@szociometrum.hu
Telefon: +36 205195517
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7874015
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4898000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Experiva Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48571935
Postai cím: Naphegy Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26345851241

Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12. 3. em 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: "Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64754327
Postai cím: Kossuth László Utca 2.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: mast@mast.hu
Telefon: +36 309608507
Internetcím(ek): (URL) www.mast.hu
Fax: +36 12251288
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12465743213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19685040
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13640000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17236137
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
E-mail: acsana@szociograf.hu
Telefon: +36 209443550
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11543376202
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Experiva Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48571935
Postai cím: Naphegy Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26345851241

Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17. II/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241

Hivatalos név: "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17236137
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11543376202

Hivatalos név: M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64754327
Postai cím: Kossuth László Utca 2.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12465743213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges