Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2376/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Győr közigazgatási területe;Mosonmagyaróvár közigazgatási területe;Sopron közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Arrabona-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.;Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay András
Telefon: +36 96795767
E-mail: szalay.andras@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GYMSMKH - foglalkozás-egészségügy – 2019-2021.
Hivatkozási szám: EKR000652052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A Gy-M-S. M.-ei Korm.hivatal munkaváll.-i részére foglalkozás-egészségügyi (a továbbiakban: fogl.-eü.-i) alapszolg. és az ehhez kapcs. szakorvosi ellátást biztosító szolg. nyújtása – 2019-2021.” A munkav. szóló 1993. évi XCIII. törv.-ben foglaltaknak megf. fogl.-eü.-i szolgáltatást bizt. valamennyi kormánytisztviselő/állami tisztviselő/ügykezelő/munkavállaló számára az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghat. szerint. Ajánlattevő a mindenkor hatályos, ide vonatkozó jogszab.-oknak megfelelően köteles ellátni a fogl.-eü.-i alapszolgáltatást (részfeladat szerint; A, B, C, és D fogl.-eü.-i osztályokban), valamint fogl.-eü.-i alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szemészeti szakorvosi ellátás nyújtását, továbbá (részfeladat szerint; Kullancsencephalitis, Hepatitisz A, Hepatitisz B, Hastífusz elleni) oltóanyag beszerzését és a védőoltás beadását. 1. részben: szakpszichológiai szakorvosi ellátás (vadászati főfelügy.) Részl.: Dokumentáció és Műszaki Leírás
Mennyiségek: részeknél meghat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35475196 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: foglalkozás-egészségügy– 2019-2021. - Győr
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész tekintetében: Győr város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított rendelő(k)ben, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltaknak megfelelően foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosít valamennyi kormánytisztviselő/állami tisztviselő/ügykezelő/munkavállaló (a továbbiakban foglalkoztatott) számára az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlattevő a mindenkor hatályos, ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles ellátni a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást (A, B, C, és D foglalkozás-egészségügyi osztályokban). Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szemészeti szakorvosi ellátás nyújtását, valamint Kullancsencephalitis, Hepatitisz A, Hepatitisz B, Hastífusz elleni oltóanyag beszerzése (jelenlegi igény: Kullancsencephalitis 29 db, Hepatitisz A 38 db, Hepatitisz B 7 db, Hastífusz 20 db) és a védőoltás beadása a hivatal foglalkoztatottai részére a Dokumentáció szerint részletezve. A vadászati főfelügyelő munkakörben foglalkoztatott munkatársak részére az alkalmassági vizsgálathoz szükséges munka- vagy klinikai szakpszichológiai szakorvosi ellátás elvégzését. Ajánlatkérő székhelyén és a dokumentációban meghatározott telephelye(i)n (Győr, Pannonhalma, Tét). Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás (A, B, C, és D foglalkozás-egészségügyi osztályokban) biztosítására irányuló megbízási szerződés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál foglalkoztatottak számára, a Dokumentáció szerint részletezve, 1179 fő + 10 % számára („A” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 27 fő, „B” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 130 fő, „C” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 50 fő, „D” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 972 fő) a 89/1995. (VII. 4.) Kormányrendelet mellékletében foglalt foglalkozás-egészségi osztályok alapján a foglalkoztatottak besorolási kategóriája az ajánlattételi felhívás megküldésekor rendelkezésre álló, időközben változhat, ezért tájékoztató jellegűnek minősülő adatok alapján. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szemészeti szakorvosi ellátás 1179 fő + 10 % részére (jelenlegi igény: 1179 fő). A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vadászati főfelügyelő munkakörben foglalkoztatott munkatársai részére az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges munka- vagy klinikai szakpszichológiai szakorvosi ellátás 3 fő + 10 % részére (jogszabály által meghatározott díjszabás) (jelenlegi igény: 3 fő). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy mindenkori létszámkerete – elsősorban a felettes szervének döntése alapján – változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az igényelt egészségügyi ellátás biztosításának a bejelentkezéstől számított ideje (várakozási idő) (…… munkanap) (max. 5 munkanap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ár szempontok Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az eljárás mennyisége + 10 % opciót tartalmaz, azaz az eljárás eredményeként kötött szerződés kapcsán a szerződő félnek a jelenlegi létszámnál 10 %-al több foglalkoztatott ellátásával is számolnia kell. A szerződés 24 hónapra jön létre, mely az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzítettek szerint további 4 hónappal meghosszabbítható.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ért. ár: 1. F.-eü a.ell. díja „A” oszt. (nettó Ft/fő/év ) / 1 2. F.-eü a.ell. díja „B” oszt. (nettó Ft/fő/év) / 7 3. F.-eü a.ell. díja „C” oszt. (nettó Ft/fő/év) / 2,5 4. F.-eü a.ell. díja „D” oszt. (nettó Ft/fő/év) / 49,5 5. Szem.-ti ell. díja (nettó Ft/fő/alk.) / 30 6. Kull. oa. besz. (Ft/db) / 1,5 7. Hep. A oa. besz. (Ft/db) / 2 8. Hep. B oa. besz. (Ft/db) / 0,5 9. Hast. oa. besz. (Ft/db) / 1

II.2.1)
Elnevezés: foglalkozás-egészségügy– 2019-2021. - M.óvár
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Mosonmagyaróvár közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész tekintetében: Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított rendelő(k)ben, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltaknak megfelelően foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást biztosít valamennyi kormánytisztviselő/állami tisztviselő/ügykezelő/munkavállaló (a továbbiakban foglalkoztatott) számára az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlattevő a mindenkor hatályos, ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles ellátni a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást (A, B, és D foglalkozás-egészségügyi osztályokban). Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szemészeti szakorvosi ellátás nyújtását, valamint Kullancsencephalitis elleni oltóanyag (jelenlegi igény: 12 db) beszerzése és a védőoltás beadása a hivatal foglalkoztatottai részére a Dokumentáció szerint részletezve. Ajánlatkérő székhelyén és a dokumentációban meghatározott telephelye(i)n (Mosonmagyaróvár, Csorna, Jánossomorja). Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás (A, B, és D foglalkozás-egészségügyi osztályokban) biztosítására irányuló megbízási szerződés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál foglalkoztatottak számára, a Dokumentáció szerint részletezve, 199 fő + 10 % számára („A” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 9 fő, „B” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 22 fő, „D” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 168 fő) a 89/1995. (VII. 4.) Kormányrendelet mellékletében foglalt foglalkozás-egészségi osztályok alapján a foglalkoztatottak besorolási kategóriája az ajánlattételi felhívás megküldésekor rendelkezésre álló, időközben változhat, ezért tájékoztató jellegűnek minősülő adatok alapján. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szemészeti szakorvosi ellátás 199 fő + 10 % részére (jelenlegi igény: 199 fő). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy mindenkori létszámkerete – elsősorban a felettes szervének döntése alapján – változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az igényelt egészségügyi ellátás biztosításának a bejelentkezéstől számított ideje (várakozási idő) (…… munkanap) (max. 5 munkanap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ár szempontok Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az eljárás mennyisége + 10 % opciót tartalmaz, azaz az eljárás eredményeként kötött szerződés kapcsán a szerződő félnek a jelenlegi létszámnál 10 %-al több foglalkoztatott ellátásával is számolnia kell. A szerződés 24 hónapra jön létre, mely az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzítettek szerint további 4 hónappal meghosszabbítható.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ért. ár: 1. F.-eü a.ell. díja „A” oszt. (nettó Ft/fő/év ) / 3 2. F.-eü a.ell. díja „B” oszt. (nettó Ft/fő/év) / 7 3. F.-eü a.ell. díja „D” oszt. (nettó Ft/fő/év) / 51 4. Szem.-ti ell. díja (nettó Ft/fő/alk.) / 30 5. Kull. oa. besz. (Ft/db) / 4

II.2.1)
Elnevezés: foglalkozás-egészségügy– 2019-2021. - Sopron
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész tekintetében: Sopron város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított rendelő(k)ben, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltaknak megfelelően foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást biztosít valamennyi kormánytisztviselő/állami tisztviselő/ügykezelő/munkavállaló (a továbbiakban foglalkoztatott) számára az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlattevő a mindenkor hatályos, ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles ellátni a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást (A, B, C, és D foglalkozás-egészségügyi osztályokban). Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szemészeti szakorvosi ellátás nyújtását, valamint Kullancsencephalitis oltóanyag beszerzése (jelenlegi igény: 2 db) és a védőoltás beadása a hivatal foglalkoztatottai részére a Dokumentáció szerint részletezve. Ajánlatkérő székhelyén és a Dokumentációban meghatározott telephelye(i)n (Kapuvár, Sopron, Fertőd, Szombathely) Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás (A, B, C, és D foglalkozás-egészségügyi osztályokban) biztosítására irányuló megbízási szerződés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál foglalkoztatottak számára, a Dokumentáció szerint részletezve, 238 fő + 10 % számára („A” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 3 fő, „B” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 15 fő, „C” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 1 fő, „D” foglalkozás-egészségügyi osztályban jelenleg 219 fő) a 89/1995. (VII. 4.) Kormányrendelet mellékletében foglalt foglalkozás-egészségi osztályok alapján a foglalkoztatottak besorolási kategóriája az ajánlattételi felhívás megküldésekor rendelkezésre álló, időközben változhat, ezért tájékoztató jellegűnek minősülő adatok alapján. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szemészeti szakorvosi ellátás 238 fő + 10 % részére (jelenlegi igény: 238 fő). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy mindenkori létszámkerete – elsősorban a felettes szervének döntése alapján – változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az igényelt egészségügyi ellátás biztosításának a bejelentkezéstől számított ideje (várakozási idő) (…… munkanap) (max. 5 munkanap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ár szempontok Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az eljárás mennyisége + 10 % opciót tartalmaz, azaz az eljárás eredményeként kötött szerződés kapcsán a szerződő félnek a jelenlegi létszámnál 10 %-al több foglalkoztatott ellátásával is számolnia kell. A szerződés 24 hónapra jön létre, mely az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzítettek szerint további 4 hónappal meghosszabbítható.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ért. ár: 1. F.-eü a.ell. díja „A” oszt. (nettó Ft/fő/év ) / 1 2. F.-eü a.ell. díja „B” oszt. (nettó Ft/fő/év) / 4 3. F.-eü a.ell. díja „C” oszt. (nettó Ft/fő/év) / 0,5 4. F.-eü a.ell. díja „D” oszt. (nettó Ft/fő/év) / 58 5. Szem.-ti ell. díja (nettó Ft/fő/alk.) / 31 6. Kull. oa. besz. (Ft/db) / 0,5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GYB-09/36/2019. 1. részfeladat Rész száma: 1 Elnevezés: foglalkozás-egészségügy– 2019-2021. - Győr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arrabona-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49088986
Postai cím: Dózsa György Rakpart 77
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezetes@arrabona-med.hu
Telefon: +36 96624085
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96624085
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11875503208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26931776
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21403048
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás; szemészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849944
Postai cím: Csanády Utca 6/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: varga.katalin@hungariamed.hu
Telefon: +36 20/9402240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1/2360176
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 26931776 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849944
Postai cím: Csanády Utca 6/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241

Hivatalos név: Arrabona-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49088986
Postai cím: Dózsa György Rakpart 77
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11875503208

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GYB-09/36/2019. 2. részfeladat Rész száma: 2 Elnevezés: foglalkozás-egészségügy– 2019-2021. - M.óvár
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849944
Postai cím: Csanády Utca 6/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: varga.katalin@hungariamed.hu
Telefon: +36 20/9402240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1/2360176
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4456349
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5963535
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szemészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849944
Postai cím: Csanády Utca 6/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GYB-09/36/2019. 3. részfeladat Rész száma: 3 Elnevezés: foglalkozás-egészségügy– 2019-2021. - Sopron
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849944
Postai cím: Csanády Utca 6/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: varga.katalin@hungariamed.hu
Telefon: +36 20/9402240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1/2360176
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4843941
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8108613
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás; szemészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849944
Postai cím: Csanády Utca 6/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Összefoglaló tájékoztatás száma: EKR-OT-01675/2018
A szerződések ellentételezéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ajánlatkérő a nyertes ajánlatokra tekintettel a fedezet
tekintetében az egyes részfeladatok közötti átcsoportosítással élt az alábbiak szerint: 1. részfeladat összesen: 21.403.048,- Ft 2.
részfeladat összesen: 5.963.535,- Ft 3. részfeladat összesen: 8.108.613,- Ft Mindösszesen: nettó 35.475.196,- Ft
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges