Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2380/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Dalmand Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14. hsz. 315. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ermibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dalmand Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70934292
Postai cím: Hősök Tere 5
Város: Dalmand
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bondorné Nagy Ibolya Julianna
Telefon: +36 74539006
E-mail: dalmand7211@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dalmand.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Dalmandi óvoda épületének fejlesztése” elnevezésű, a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám: EKR000988722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kocsolai Gyermeklánc Óvoda Dalmandi Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése, bővítése. Az épület meglévő rendeltetése két csoportos óvoda, Az épület meglévő rendeltetése két csoportos óvoda. A harmadik csoportszoba funkciója megváltozik, tornaszoba lesz. A korszerűsítést, a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírtaknak, a hőszigetelési szabvány előírásainak
megfelelő kialakítással valósítottuk meg.
Az épület és az átalakítás részletes leírása:
Hagyományos szerkezetű óvoda területei: 559,07 BR m2 461,31 NE m2 73,20 KÜ m2. Az épület két részből állt, a megépült L alakú kétcsoportos, konyhával, étteremmel. Jelen korszerűsítéssel az óvoda épülete C alakot kap, a kiszolgáló helyiség csoport kialakításával. A telek közművesített út, járda, víz, házi csatorna, villany van.
A telekre, a tervezett és esetlegesen a meglévő építményekre vonatkozó, jogszabályban előírt fontosabb paraméterek:
Az Óvoda korszerűsítés műszaki adatai
A telek falusi környezetben, a főutcán van.
Helyrajzi száma 315. házszáma 14. elöl az óvodai szárny az utcával párhuzamosan, rá merőlegesen jön az első építési ütem konyhát és éttermet magában foglaló része. Hátul ehhez kapcsolódik, az utcával párhuzamos, most tervezett kiszolgáló szárny.
A telek besorolása: Vt n, (SZ, max 25%, min 40%, ém: 7,5 m, t: 2000 m2) nem védett.
A telek területe: 2744,0 m2 (2000 m2)
Beépített terület: 73,20+472,45+86,62= 632,27 m2
A telek beépítettsége: 632,27:27,44= 23,04% (25%)
Beépített és burkolt terület: 632,27+230= 862,27 m2
Tervezett zöldfelület aránya 2744-862,27=(1881,73):27,44=68,58% (40%)
A legközelebbi épület távolsága: 4,0 m
A kertek mérete: Kialakult előkert 7,5 m (5,00)
Beépítési mód: szabadon álló
Az oldalkertek az átlós elrendezés miatt növekednek 3, illetve 6 m-ről indulva.
A hátsókert is így alakul 12 m-ről indulva.
Az épület magassága kialakult 4,45m (7,50)
Gk parkolók száma 201,61 m2/20=10,08 db 10db +1db MGK
Kp parkolók száma 201,61 m2/25 =8,06 db=9+1= 10db
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 73097698 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dalmandi óvoda épületének fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45262700-8
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14. hsz. 315. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kocsolai Gyermeklánc Óvoda Dalmandi Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése, bővítése. Az épület meglévő rendeltetése két csoportos óvoda, Az épület meglévő rendeltetése két csoportos óvoda. A harmadik csoportszoba funkciója megváltozik, tornaszoba lesz. A korszerűsítést, a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírtaknak, a hőszigetelési szabvány előírásainak
megfelelő kialakítással valósítottuk meg.
Az épület és az átalakítás részletes leírása:
Hagyományos szerkezetű óvoda területei: 559,07 BR m2 461,31 NE m2 73,20 KÜ m2. Az épület két részből állt, a megépült L alakú kétcsoportos, konyhával, étteremmel. Jelen korszerűsítéssel az óvoda épülete C alakot kap, a kiszolgáló helyiség csoport kialakításával. A telek közművesített út, járda, víz, házi csatorna, villany van.
A telekre, a tervezett és esetlegesen a meglévő építményekre vonatkozó, jogszabályban előírt fontosabb paraméterek:
Az Óvoda korszerűsítés műszaki adatai
A telek falusi környezetben, a főutcán van.
Helyrajzi száma 315. házszáma 14. elöl az óvodai szárny az utcával párhuzamosan, rá merőlegesen jön az első építési ütem konyhát és éttermet magában foglaló része. Hátul ehhez kapcsolódik, az utcával párhuzamos, most tervezett kiszolgáló szárny.
A telek besorolása: Vt n, (SZ, max 25%, min 40%, ém: 7,5 m, t: 2000 m2) nem védett.
A telek területe: 2744,0 m2 (2000 m2)
Beépített terület: 73,20+472,45+86,62= 632,27 m2
A telek beépítettsége: 632,27:27,44= 23,04% (25%)
Beépített és burkolt terület: 632,27+230= 862,27 m2
Tervezett zöldfelület aránya 2744-862,27=(1881,73):27,44=68,58% (40%)
A legközelebbi épület távolsága: 4,0 m
A kertek mérete: Kialakult előkert 7,5 m (5,00)
Beépítési mód: szabadon álló
Az oldalkertek az átlós elrendezés miatt növekednek 3, illetve 6 m-ről indulva.
A hátsókert is így alakul 12 m-ről indulva.
Az épület magassága kialakult 4,45m (7,50)
Gk parkolók száma 201,61 m2/20=10,08 db 10db +1db MGK
Kp parkolók száma 201,61 m2/25 =8,06 db=9+1= 10db
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012
II.2.9) További információ:
A szerződés időtartama, a teljesítés véghatárideje: a szerződés hatályba lépéstől számított 150 naptári nap, de legkésőbb 2019. május 31. - a munkaterület átadásától számítva azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot nem haladhatja meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dalmandi óvoda épületének fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ermibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32959592
Postai cím: Liget Lakótelep 10
Város: Kaposszekcső
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7361
Ország: Magyarország
E-mail: topa.imre@ermibau.hu
Telefon: +36 203346890
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12783544217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73097698
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ermibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32959592
Postai cím: Liget Lakótelep 10
Város: Kaposszekcső
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7361
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12783544217

Hivatalos név: GÉVÉ és Társa Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69060920
Postai cím: Körte Utca 6
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136828203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges