Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2381/2019
CPV Kód:79418000-7
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
Telefon: +36 17956535
E-mail: bernadett.fucsko@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közbeszerzési tanácsadási/FAKSZ feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001157712018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés közbeszerzési tanácsadási és felelős akkreditált közbeszerzési szakta-nácsadói feladatok ellátása tárgyában a II.2.4) szerinti mennyiségekben (értékben), a közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001600 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 022 - 048022
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/02/20
Helyesen:
2019/02/28
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
II.2.7) ponthoz: a megbízási keretszerződés kezdő időpontja indikatív, jelen közbeszerzési eljárás befejezésétől függ, a megbízási keretszerződést az AK legfeljebb a megjelölt 2019/02/20 (év/hónap/nap) napjától 2019/05/31 (év/hónap/nap) napjáig köti
Helyesen:
II.2.7) ponthoz: a megbízási keretszerződés kezdő időpontja indikatív, jelen közbeszerzési eljárás befejezésétől függ, a megbízási keretszerződést az AK legfeljebb a megjelölt 2019/02/28 (év/hónap/nap) napjától 2019/05/31 (év/hónap/nap) napjáig köti
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg ugyanezen § (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság (KH) Kbt. 188.§ (4) szerint véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64.§]
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. (KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg
A KNY a KR 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a KR 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a KR 1. § (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá
AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte
A KR III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a KR V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
Nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fej-nek megfelelően ellenőrzi
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67. §(4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [KR 1. §(7)]
AK felhívja a figyelmet a védett műhely vagy fejlesztő foglalkoztatói státuszt a felhívás VI.4.3) pont 3) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Helyesen:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg ugyanezen § (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság (KH) Kbt. 188.§ (4) szerint véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64.§]
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. (KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg
A KNY a KR 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a KR 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a KR 1. § (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá
AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte
A KR III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a KR V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
Nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fej-nek megfelelően ellenőrzi
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67. §(4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [KR 1. §(7)]
AK felhívja a figyelmet a védett műhely vagy fejlesztő foglalkoztatói státuszt a felhívás VI.4.3) pont 3) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Alkalmazandó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. 12. § (2) bekezdése is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása során teljesített, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzése) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a teljesítés idejét (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a teljesítés tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, így különösen a lefolytatott közbeszerzési eljárások eljárásrendje és adott esetben pénzügyi forrása), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5.§ (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetésére vonatkozó nyilatkozat (a dokumentációban csatolt minta szerint), valamint a szakember vonatkozásában a végzettséget igazoló oklevél másolatának illetve saját kezűleg aláírt önéletrajz (benne: a végzettség megjelölése, a szakmai tapasztalat olyan részletességű bemutatása, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés és a tapasztalat megszerzése kezdetének és időtartamának megjelölése év/hónap pontossággal) és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21.§ (3) b)]
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Helyesen:
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Alkalmazandó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. 12. § (2) bekezdése is.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása során teljesített, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzése) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a teljesítés idejét (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a teljesítés tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, így különösen a lefolytatott közbeszerzési eljárások eljárásrendje és adott esetben pénzügyi forrása), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5.§ (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetésére vonatkozó nyilatkozat (a dokumentációban csatolt minta szerint), valamint a szakember vonatkozásában a végzettséget igazoló oklevél másolatának illetve saját kezűleg aláírt önéletrajz (benne: a végzettség megjelölése, a szakmai tapasztalat olyan részletességű bemutatása, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés és a tapasztalat megszerzése kezdetének és időtartamának megjelölése év/hónap pontossággal) és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21.§ (3) b)]
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben [Kbt. 40. § (1)-(2)]
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, AK kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/AT. Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell:
3.1) felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az összesített ajánlati árat (nettó HUF) és a felhívás III.1.3) pont M2) alpont szerinti bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatát (hónap)
3.2) az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot, III.1.3) pont M2) alpont sze-rinti szakember igazolási mód körében előírt tapasztalatának igazolását
3.3) a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6) és 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyi-latkozatot is);
3.4) közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást;
3.5) AT aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, cégkivonatot vagy annak elérhetőségét (URL), adott esetben változásbejegyzés iratait (vagy nemleges nyilatkozatot)
3.6) védett műhely vagy fejlesztő foglalkoztatói státusz igazolását a felhívás VI.4.3) pont 3) al-pontjában foglaltak szerint
4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
7) II.2.5) pont szerinti értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 1-10. Értékelés módszere: 1. részszempont (M2) szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata) tekintetében: arányosítás (egyenes arányosítás); a 2. részszempont (Ár) tekintetében: arányosítás (fordított arányosítás)
8) Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: AK közli, hogy az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot kell érteni, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályaira [Kbt. 81. § (11)]
9) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
10) AK a minősített AT jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontban az M1) és M2) foglaltak szerint
11) AK eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
12) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
13) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pont szerinti eredménytelen-ségi okot [Kbt. 75. §(6)]
14) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók
További információk a VI.4.3) pontban
Helyesen:
1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben [Kbt. 40. § (1)-(2)]
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, AK kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/AT. Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell:
3.1) felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az összesített ajánlati árat (nettó HUF) és a felhívás III.1.3) pont M2) alpont szerinti bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatát (hónap)
3.2) az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot, III.1.3) pont M2) alpont sze-rinti szakember igazolási mód körében előírt tapasztalatának igazolását
3.3) a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6) és 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyi-latkozatot is);
3.4) közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást;
3.5) AT aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, cégkivonatot vagy annak elérhetőségét (URL), adott esetben változásbejegyzés iratait (vagy nemleges nyilatkozatot)
3.6) védett műhely vagy fejlesztő foglalkoztatói státusz igazolását a felhívás VI.4.3) pont 3) al-pontjában foglaltak szerint
4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
7) II.2.5) pont szerinti értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 0-10. Értékelés módszere: 1. részszempont (M2) szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata) tekintetében: arányosítás (egyenes arányosítás); a 2. részszempont (Ár) tekintetében: arányosítás (fordított arányosítás)
8) Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: AK közli, hogy az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot kell érteni, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályaira [Kbt. 81. § (11)]
9) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
10) AK a minősített AT jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontban az M1) és M2) foglaltak szerint
11) AK eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
12) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
13) Alkalmazandók a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. 11. § (4) és 13. § (3)-(4) bekezdései is.
14) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pont szerinti eredménytelen-ségi okot [Kbt. 75. §(6)]
15) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) Kiegészítés II.1.6) ponthoz (a részajánlattétel kizárásának indokolása): a beszerzés tárgya olyan komplex szolgáltatás, amelynek egységes kezelése alapvető szakmai érdek. A közbeszerzési eljárások egységes szakmai megközelítésének (lebonyolításának), koordinációjának-, továbbá az Ajánlatkérővel történő gördülékeny együttműködés hiánya a tervezett eljárások hatékony lebonyolításának meghiúsulásával járhatna. Előbbieken túl az eljárást képező szolgáltatás tárgyának további, akár időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna AK számára, mind a szerződéskötés, mind a teljesítés során, így az eljárás során megrendelésre kerülő szolgáltatásra, valamint az eljárás becsült értékére figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a részekre történő ajánlattétel mellett az ajánlati ár(ak) jelentős emelkedésére lehet számítani. Végül: a szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján az egyes eljárásrendekben és eljárás típusokban különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében. [Kbt. 61. § (4)]
3) Kiegészítés III.1.5) ponthoz: Ajánlattevő(k)nek az ajánlattétel során hitelt érdemlően igazolniuk kell, hogy a Kbt. 33. § (1) szerinti feltételeknek megfelelő védett műhelynek vagy fejlesztő foglalkoztatónak minősülnek.
Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban meg kell jelölniük azon internetes elérhetőséget (internetes útvonalat/linket), ahonnan ajánlattevő védett műhelyként-, illetve a fejlesztő foglalkoztatóként való nyilvántartásba vétele ellenőrizhető. Ezen túl ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell a munkavállalóik teljes létszámáról, valamint a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók-, illetve a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő foglalkoztatottak számáról, és arról, hogy utóbbiak aránya meghaladja a teljes munkavállalói létszám 30 %-át. AK felhívja a figyelmet, hogy a III.1.5) pont szerinti feltételt a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani köteles, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek meg kell felelnie az előbbi szabályoknak.
4) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei, ill. a KH tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
5) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Süvöltős András (00170) (elérhetőségi adatok a KD-ben)
Helyesen:
1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) Kiegészítés II.1.6) ponthoz (a részajánlattétel kizárásának indokolása): a beszerzés tárgya olyan komplex szolgáltatás, amelynek egységes kezelése alapvető szakmai érdek. A közbeszerzési eljárások egységes szakmai megközelítésének (lebonyolításának), koordinációjának-, továbbá az Ajánlatkérővel történő gördülékeny együttműködés hiánya a tervezett eljárások hatékony lebonyolításának meghiúsulásával járhatna. Előbbieken túl az eljárást képező szolgáltatás tárgyának további, akár időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna AK számára, mind a szerződéskötés, mind a teljesítés során, így az eljárás során megrendelésre kerülő szolgáltatásra, valamint az eljárás becsült értékére figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a részekre történő ajánlattétel mellett az ajánlati ár(ak) jelentős emelkedésére lehet számítani. Végül: a szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján az egyes eljárásrendekben és eljárás típusokban különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében. [Kbt. 61. § (4)]
3) Kiegészítés III.1.5) ponthoz: Ajánlattevő(k)nek az ajánlattétel során hitelt érdemlően igazolniuk kell, hogy a Kbt. 33. § (1) szerinti feltételeknek megfelelő védett műhelynek vagy fejlesztő foglalkoztatónak minősülnek.
Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban meg kell jelölniük azon internetes elérhetőséget (internetes útvonalat/linket), ahonnan ajánlattevő védett műhelyként-, illetve a fejlesztő foglalkoztatóként való nyilvántartásba vétele ellenőrizhető. Ezen túl ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell a munkavállalóik teljes létszámáról, valamint a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók-, illetve a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő foglalkoztatottak számáról, és arról, hogy utóbbiak aránya meghaladja a teljes munkavállalói létszám 30 %-át. AK felhívja a figyelmet, hogy a III.1.5) pont szerinti feltételt a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani köteles, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek meg kell felelnie az előbbi szabályoknak.
4) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei, ill. a KH tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
5) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Süvöltős András (00170) (elérhetőségi adatok a KD-ben)
6) AT(k)nek a szerz. telj. alatt a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján káreseményenként legalább 25.000.000,- Ft, évente legalább 50.000.000,- Ft (biztosítási összeg) szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.
7) Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ