Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0239/2019
CPV Kód:31000000-6
Ajánlatkérő:ELMŰ Hálózati Kft.
Teljesítés helye:HU110,HU31
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELMŰ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30336720
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
Telefon: +36 12382228
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elmu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001122592018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001122592018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 145 kV-os maximális feszültségű GIS berendezések
Hivatkozási szám: EKR001122592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
145 kV-os maximális feszültségű GIS berendezések beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 7902005 Pénznem: EUR
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 145 kV-os GIS berendezések beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31000000-6
További tárgyak:09300000-2
09310000-5
31121110-4
31200000-8
31210000-1
31213000-2
31213400-6
31218000-7
31710000-6
42992000-6
51112000-0
51112100-1
51112200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU31 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. alállomásai Magyarország területén, Pest megye, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gázszigetelésű, fémtokozott kapcsolóberendezés beszerzése összességében a keretmegállapodás 5 évére körülbelül:
Gyűjtősín kialakítása Szükséges mezők (db)
Távvezeték Transzformátor Sínbontó Sínáthidaló
Egysínes 10 11 4 0
Két sínes 3 2 0 1
Összesen 13 13 4 1
A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel fenti termékcsoportok részletes ismertetése a részvételi dokumentumokban találhatók.
A szerződés típusa árubeszerzés/adásvételi szerződés.
A megadott mennyiségi adatok a jelenlegi igényeknek megfelelően 5 (öt) évre kalkulált, kizárólag tájékoztató jellegű információk, melyek megadására a tervezhetőség és az ajánlatok összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében került sor.
A tényleges megrendelés a megadott termékekre vonatkozóan az Ajánlatkérőnél felmerülő aktuális igények figyelembe vételével történik. Megrendeléskor biztosított az átjárhatóság termékek mennyisége tekintetében, a szerződéses keretösszeg mértékéig.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes összeg.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 7902005 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretmegállapodás lejártáig a teljes összeg nem kerül lehívásra, a keretmegállapodás időtartama legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható további 12 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 20
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem korlátozza a részvételre jelentkezők számát, kitöltésére a feladó rendszer miatt került sor.
A részvételi szakaszban alkalmasnak minősített, érvényes jelentkezést benyújtó valamennyi vállalkozó részére megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás. A tárgyalások lezárultával – az 5 (öt) legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt keretmegállapodást Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontban foglaltak szerint (keretszám: 5).
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A részvételre jelentkező a II.2.6. pontban megjelölt érték felett online monitoringot, kikapcsolás nélküli javítás lehetőségét, fázisonkénti hajtás lehetőségét, valamint előbbieken fölül 35% mennyiségi opciót köteles biztosítani valamennyi árú vonatkozásában. Az ajánlatkérő a mennyiségi opció igénybevételéről a keretmegállapodás megkötésétől számított 54. hónap végéig írásban köteles tájékoztatni az ajánlattevőket. Az opció(k) lehívása ajánlatkérő döntése.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részvételi felhívás II.2.9. pontja kizárólag azért kerül kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED adatbankba. Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok állnak fenn.
Az előzetes igazolási mód (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. és 3. § alapján):
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében részvételi jelentkezésének benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt (ESPD).
Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Tekintettel arra, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatkérő a Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében részvételre jelentkezőnek jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód az alkalmassági feltételek igazolásához:
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata, mely legalább a következő adatotokat tartalmazza: az eljárást megindító felhívás feladásának (az eljárást megindító részvételi felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) időpontjától visszafelé számított 24 hónapban fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett-e, azaz a vizsgált időszakban volt-e sorba állított tétele, és ha igen, az 30 napot meghaladó volt-e; Attól függően, hogy a Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A pénzügyi intézményi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzforgalmi számla vagy számlák számát és a számla vagy számlák megnyitásának időpontját is.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés szerinti előzetes igazolásra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján, Részvételre jelentkezőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész “α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban.
Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Tekintettel arra, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatkérő a Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmény, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) A Részvételre jelentkező akkor alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett, azaz nem volt 30 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele.
A sorba állítás alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2.§ 25. pontjában meghatározottakat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes Igazolási mód:
A Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés szerinti előzetes igazolásra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján, Részvételre jelentkezőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész “α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban.
Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Tekintettel arra, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatkérő a Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az alkalmassági feltételek igazolásához:
M1)
Az ajánlattevő alkalmassága igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb GIS berendezések gyártására vagy szállítására vonatkozóreferenciáinak bemutatásával (ismertetésével).
Szállításonként részletezni kell a vonatkozó termékek esetében legalább az alábbiakat (olyan részletességgel, amelyből az előírt alkalmassági előírásnak történő megfelelés egyértelműen megállapítható):
- A szállítás tárgya
- A szállított mennyiség/tömeg (tonna) pontos megadásával (évenkénti bontásban)
- A szerződést kötő másik fél megnevezése (neve, földrajzi címe, internetes elérhetősége)
- A teljesítés kezdő és befejező időpontja (mindkét időpont tekintetében: év, hónap, nap)
- Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciá(ka)t a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni a fentiek figyelembevételével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolása során az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen eljárás ajánlattételi szakaszában, a referencia összesítő űrlapot be kell nyújtania az arra felkért Ajánlattevőknek.
M2)
A megajánlásra kerülő termék(ek) gyártási folyamatára vonatkozó, a megajánlott termék(ek) konkrét gyártóhelyére kibocsátott bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított, érvényes, felügyeleti audittal alátámasztott ISO 9001, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének rendelkezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvány és az érvényesség feltételéül szolgáló felügyeleti auditra vonatkozó igazolást vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait egyszerű másolatban csatolnia kell.
M3)
A megajánlásra kerülő termék gyártóhelyére vonatkozó környezetközpontú irányítási rendszerére vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított, érvényes ISO 14001 tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány és az érvényesség feltételéül szolgáló felügyeleti auditra vonatkozó igazolás.
Amennyiben Részvételre jelentkező több gyáregységben gyártott termékkel kíván jelentkezni, ebben az esetben minden egyes gyáregységre csatolni kell az M2) és M3) szerinti dokumentumot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik:
M1)
Az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 23 db 123 kV-175 kV maximális feszültségű GIS berendezések gyártására és szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, melyből a vizsgált időszakban a 145 kV-os maximális feszültségű GIS berendezések vonatkozásában összesen legalább 20 db gyártására és szállítására vonatkozó referencia(k) szükséges(ek).
Ajánlatkérő a GIS berendezés alatt az MSZ EN 62271-203:2013 szabvány előírásainak megfelelő GIS berendezéseket érti.
M2)
Az Ajánlatkérő által beszerezni kívánt termékek gyártási folyamatára vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított, érvényes, felügyeleti audittal alátámasztott minőségbiztosítási rendszer (ISO 9001) tanúsítványával vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M3)
Az Ajánlatkérő által beszerezni kívánt termékek gyártási folyamatára vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított, érvényes ISO 14001 tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal és az érvényesség feltételéül szolgáló felügyeleti auditra vonatkozó igazolással.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Késedelmi kötbér
2. Meghiúsulási kötbér
3. Garanciális feltételek: minimum 36 havi jótállás, amelynek kezdési időpontja a termék átadás-átvételének időpontja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket/szerződést megerősítő biztosítékok részleteit /keretmegállapodást jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.;
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. számú tv;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv;
Ajánlatkérő a szerződés szerinti ellenértéket a szerződésben rögzített feltételek szerinti a teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás alapján a Szállító által szabályszerűen kiállított számla szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése es a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése figyelembevételével átutalással egyenlíti ki a szerződésben feltüntetett banki számlaszámra.
A számlát a Szállítónak forintban (HUF) kell kiállítania a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: forint (HUF).
A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő, és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az egyes megrendelések teljesítését követő sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően teljesítésigazolást állít ki, ami alapján a nyertes ajánlattevő a megrendelés ellenértékéről számlát nyújthat be. Ajánlatkérő a számla összegét banki átutalással egyenlíti ki. A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési dokumentumot készít, amely korlátlanul, díjmentesen elérhető a https://ekr.gov.hu felületen - az érdeklődés jelzését követően.
Amennyiben egy regisztrált felhasználó a megjelent részvételi felhívás alapján a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat meg szeretné tekinteni, azt az „Érdeklődés jelzése” funkció indításával teheti meg az EKR publikus felületén történő bejelentkezést követően.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő felhívja az érdeklődők figyelmét arra, hogy a részvételi jelentkezéseket a jelen részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően elektronikus úton, az EKR-ben kell benyújtani. A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet! Részvételi határidő: 2019.02.18. 11:00 óra.
4. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja, helye: 2019.02.18. 13:00 óra; A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés(ek)ről a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésben szerepelnek - a részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
5. A részvételi szakasz eredményéről Ajánlatkérő, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően az EKR felületén keresztül tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, majd a Kbt. 83.§ (3) bekezdése alapján - a részvételi szakasz eredményének közlésétől számított 5 munkanapon belül az ajánlattételi felhívást megküldi.
6. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
7. Ajánlatkérő az árat az alábbiak szerint határozza meg:
Ellenszolgáltatás összege termékenként: Mennyiség (db) x Egységár [HUF])
A termékek egységárának és mennyiségének szorzatából számított ellenszolgáltatás összegek összesítésre kerülnek. Az így számított összesített ellenszolgáltatás képezi az értékelésnél az ár szempont alapját.
Az Ajánlattevőnek ajánlati szakaszban kell majd megadnia az ellenszolgáltatás értékét!
8. Tárgyalásos eljárás jogcíme: a 307/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (2) bek. alapján. Ajánlatkérő a tárgyalásosok során nem kíván élni az ajánlattevők létszámának csökkentésével, azonban a keretmegállapodást, az 5 (öt) legalacsonyabb árat benyújtó gazdasági szereplővel köti meg. (Keretszám: 5)
9. Keretmegállapodás megvalósításának típusa: Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitással. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti versenyújranyitások során a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszert fogja alkalmazni az alábbiak szerint. Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (EUR), súlyszám: 95; Minőségi szempont – Többletjótállás (hónap), súlyszám: 5.
10. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontban foglaltakkal.
11. A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
12. FAKSZ: Darida Éva 00380
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/02/18 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. § (2) bekezdés rendelkezései az irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák