Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2391/2019
CPV Kód:45260000-7
Ajánlatkérő:Magyar Képzőművészeti Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Képzőművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43724613
Postai cím: Andrássy Út 69-71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mke.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tetőzet felújítás - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000859042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MKE, 1062 Budapest, Andrássy út 69. szám alatti épület tetőzetének felújítási munkáihoz kapcsolódó kivitelezés - kivitelezési szerződés keretében, meglévő kiviteli tervek alapján
Az egyetem zavartalan működését biztosítva, és a Bábszínház nyári leállására (VI.3. 27. pont) figyelemmel kell a kivitelezést elvégezni.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány alapján értékeli az ajánlatokat. 1.részszempont: A jelen felhívás III.1.3. pont M2)a) alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-ÉM felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat és azon felül további műemléki szakterületen szerzett 36 hónapos építésvezetői szakmai gyakorlat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet MV-ÉM felelős műszaki vezetői feladatokkal egyenértékű tevékenység )(0 - 36 hónap). E tekintetben hónap átfedés esetén minden hónap egyszer vehető figyelembe, minden megkezdett hónap egynek számít.
A Miniszterelnökség útmutatója szerint a ponttkiosztás módszere:
P=((Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb))*(Pmax-Pmin))+Pmin, ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont).
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont).
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bek. lapján meghatározott legkedvezőbb érték (maximum 36 hónap), amire a maximális pontszámot adja”
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bek. alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, az érvényességi küszöbnek megfelelő érték (miminum 0 hónap), amire a minimális pontszámot adja.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A Kbt. 77.§ (1) bek. alapján ajánlatkérő jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, ezen részszempont esetében ez az érték 36 hónap és a képletben ajánlatkérő ezzel a 36 hónappal számol.
Kizárólag a felhívás III.1.3) pont M2)a) alpontjában alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember vehető figyelembe az értékelés szempontjából, továbbá amennyiben ajánlattevő értékelés alá eső többlettapasztalatot kíván igazolni, úgy a szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható! Részletek KD rövidítések nélküli AF-ban,
2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)/súlyszám 70
A 2. Értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. számában megjelent útmutatója szerint a fordított arányosítás módszerével a következő képlet szerint:
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: P= pontszám
Pmax:
Pontskála felső határa
Pmin: Pontskála alsó határa
Alegjobb:A legelőnyösebb megajánlható tartalmi elem
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme
AK a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb összegű ár) a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat azonos tartalmi elemére (ár) pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan, a fenti képlet szerint számolja ki a pontszámokat.
Ezt követően AK beszorozza az adott részszemponthoz/alszemponthoz tartozó súlyszámmal a kapott pontszámokkal, és ezeket összeadva kapja meg az adott ajánlat összpontszámát.
Az ajánlatok értékelése két tizedes jegy pontossággal történik minden számítási képlet esetén.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kizáró okok felsorolása
A következő helyett:
Az eljárásban nem lehet AT, közös AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
Karakter korlát miatt VI.3.12) További információk folyt:
6. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
- Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
- Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
8. AK felhívja AT figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes AT kötelezettsége a felelős műszaki vezető biztosítása (lásd M2.) szerinti alkalmassági követelményeket).
9. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet magába foglaló, összkockázati típusú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani.
A megkötött vagyon – és felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi 300 millió forint, káreseményenként pedig 30 millió forint összeget;
Vállalkozó köteles érvényben tartani a biztosítást mindarra, amiért felelős és köteles értesíteni a biztosítót a beruházás megvalósításának jellegében, mértékében, vagy programjában történt változásokról, és biztosítani a biztosítások kielégítő voltát összhangban a jelen szerződés feltételeivel. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a jelen szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.
A Szerződés megkötésének feltétele az építési szerelési biztosítás (kötvény, szerződés) másolatának, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolásának átadása AK részére, ami a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteként (2. sz. melléklet) kerül csatolásra. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Az előírt felelősségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.
10. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11. AK fokozottan felhívja AT figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
12. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó igazolások nem magyar nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is csatolni kell.
13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
14. AT ajánlatában nyilatkoznia kell KD szerinti formában és tartalommal.
AT ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
-322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:
 az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva).
 A szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható
A szakmai ajánlatként benyújtandó organizációs terv minőségére vonatkozó részleteket a KD tartalmazza
Folyt karakter korlát miatt: Szakmai tev.előírás és ig.
Helyesen:
Az eljárásban nem lehet AT, közös AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
Karakter korlát miatt VI.3.12) További információk folyt:
6. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
- Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
- Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
8. AK felhívja AT figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes AT kötelezettsége a felelős műszaki vezető biztosítása (lásd M2.) szerinti alkalmassági követelményeket).
9. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet magába foglaló, összkockázati típusú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani.
A megkötött vagyon – és felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi 300 millió forint, káreseményenként pedig 30 millió forint összeget;
Vállalkozó köteles érvényben tartani a biztosítást mindarra, amiért felelős és köteles értesíteni a biztosítót a beruházás megvalósításának jellegében, mértékében, vagy programjában történt változásokról, és biztosítani a biztosítások kielégítő voltát összhangban a jelen szerződés feltételeivel. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a jelen szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.
A Szerződés megkötésének feltétele az építési szerelési biztosítás (kötvény, szerződés) másolatának, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolásának átadása AK részére, ami a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteként (2. sz. melléklet) kerül csatolásra. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Az előírt felelősségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.
10. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11. AK fokozottan felhívja AT figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
12. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó igazolások nem magyar nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is csatolni kell.
13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
14. AT ajánlatában nyilatkoznia kell KD szerinti formában és tartalommal.
AT ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
-322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:
 az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva).
 A szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható
Folyt karakter korlát miatt: Szakmai tev.előírás és ig. pontban:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő nem a kizáró okokat módosítja, csak karakter korlát miatt oda fért be az eredeti felhívásban a VI.3.12 ) További információk 14. pontját ("14. AT ajánlatában nyilatkoznia kell KD szerinti formában és tartalommal.
AT ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
-322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:
- az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva).
- A szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható.
A szakmai ajánlatként benyújtandó organizációs terv minőségére vonatkozó részleteket a KD tartalmazza") módosítja,azzal, hogy adminisztratív okok miatt felhívásban maradt organizációs tervre vonatkozó utalást törli. A pont helyesen:
14. AT ajánlatában nyilatkoznia kell KD szerinti formában és tartalommal.
"AT ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
-322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:
- az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva).
- A szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható."
Ajánlatkérő nyílt, hirdetménnyel induló eljárásban megfelelő módosított határidő biztosításával tájékoztatja ezen pont (csatolandó irat) törléséről az érdekelt gazdasági szereplőket, akik ennek megfelelően el tudják dönteni, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban tudnak-e indulni. A közbeszerzési dokumentumok pontosítására is sor került.
Az EKR rendszer miatt a IV.1.1. pontot nem tudja ajánlatkérő kitölteni, a rendszerben ez nem aktív, ez a pont helyesen: 24370/2018
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben