Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:23946/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Intézményei (II.1.4. pont szerint)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wortex Kft.
Ajánlatkérő típusa:Szakképzési Centrum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66328193
Postai cím: Tanműhely Köz 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kirchhof Attila
Telefon: +36 209372338
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Fax: +36 26303678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Szakképzési Centrum
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartási és javítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001145292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (a továbbiakban: BKSZC) jelen közbeszerzés keretein belül kívánja biztosítani létesítményeinek biztonságos és rendeltetésszerű használatát. A műszaki tartalomban meghatározott elektromos, gépészeti és tetőfelületek javítási munkái az intézmények üzembiztonságát és a folyamatos, zavartalan oktatást szolgálják.
1. Elektromos karbantartási és javítási munkák munkarész
A megnevezett intézmények elektromos hálózatának biztonságos üzemeltetése, rendeltetésszerű használatának biztosítása; kapcsolók, lámpák, biztosítékok, főelosztók üzemeltetése stb. javítása, cseréje. Szükség szerinti javítások, illetve ütemezett szükséges karbantartási munkák elvégzése. A Megrendelő megbízottja(i) által telefonon, e-mailben jelzett hibák elhárítása.
Akár 24 órán belül, a hiba elhárítását meg kell kezdeni, a hiba súlyossága függvényében a lehető leghamarabb biztosítani kell a biztonságos üzemelést.
Üzemelés közben áthelyezhető villamos kisgép, elektromos kéziszerszám és hosszabbítók éves felülvizsgálata és jegyzőkönyvezése, annak tartalma, mindkét fél számára – baleset- és életveszély megelőzése miatt - kötelező érvényű.
Áramvédő kapcsolók rendszeres előírás szerinti ellenőrzése, jegyzőkönyv vezetéssel, valamint hiányosságainak kijavításával kapcsolatos ellenőrzés, nyomon követés.
Nem része a szerződésnek: Általános ÉV felülvizsgálat és jegyzőkönyvezése, valamint hiányosságainak kijavításával kapcsolatos ellenőrzés, nyomon követés. Villámvédelem kötelező felülvizsgálatai, lezáró jegyzőkönyvvel, valamint hiányosságainak kijavításával kapcsolatos ellenőrzés, nyomon követés. Az intézményben, ingatlanban gyengeáramú szerelés, belső hálózatok, internet, telefon, riasztó, tűzjelző, IT és ezekhez tartozó, kapcsolódó szerelések, vizsgálatok. Veszélyes gépek időszakos, elektromos és munkavédelmi felülvizsgálatai, vagy ezekkel kapcsolatos teendők. Az intézmény esetleges elöregedett elektromos hálózatán lokálisan nem javítható hibák elhárítása helyett új, szakaszos, vagy teljes hálózati csere.
2. Gépészeti karbantartási és javítási munkák munkarész
Minden egyes intézmény közös és nem közös használatú vizesblokkjainak, egyedi vizes berendezéseinek, mért szakaszon lévő gerincvezeték és elágazó vezetékeinek és a víznyomó hálózattal összefüggő szennyvíz elvezető rendszerek - nem a közműszolgáltatóhoz tartozó részeinek - karbantartási munkái. Vizes berendezések, szerelvények elhasználódásból, elöregedésből, rongálásból adódó hibáinak javítása, szerelvények teljes vagy részleges cseréje, vagy javítása, azok rendszeres ellenőrzése a folyamatos üzembiztonság biztosításának céljából.
A Megrendelő megbízottja(i) által telefonon, e-mailben jelzett hibák elhárítása.
Akár 24 órán belül, a hiba elhárítását meg kell kezdeni, a hiba súlyossága függvényében a lehető leghamarabb biztosítani kell a biztonságos üzemelést.
3. Lapostetők, magastetők karbantartási és javítási munkák munkarész
A megnevezett helyszíneken tető karbantartási munkák szakszerű és folyamatos elvégzése, valamint a váratlan meghibásodások elhárítása. Tavaszi és őszi általános nagy karbantartás, általános felülvizsgálatok készítése, csapadékvíz elvezetési rendszerek takarítása, csapadékvíz elvezetési rendszerek szükséges és azonnali beavatkozást igénylő feladatainak elvégzése, tetőfelületeken elhelyezett összefüggő villámvédelmi szerkezetek szemrevételezése, esetleges javaslattétel rendszer beavatkozások nélküli javítások, tető letakarítása, fedélszerkezet tartórészeinek szemrevételezése, rendszeres felülvizsgálatok, bádogozási szerkezetek nyomvonalak szükséges javítási, lejtés korrekciók, folyamatos vízelvezetés biztosításához, tetőhéjazatok pótlása, rögzítése.
Megrendelő megbízottja(i) által telefonon, e-mailben jelzett ázások, hibák soron kívüli javításai.
Akár 24 órán belül, a hiba elhárítását meg kell kezdeni, a hiba súlyossága függvényében a lehető
leghamarabb biztosítani kell a biztonságos üzemelést.
Nem része a szerződésnek: Az Intézmények tervezett és nagyobb beruházásai nem része a szerződésnek, még akkor sem, ha
műszaki összefüggés van közöttük.
BKSZC intézményei:
Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakiskola 1149 Bp., Egressy út 36
Kozma Lajos Faipari Szakgimn. 1041 Bp., Deák F. u. 40
Modell és Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakgimn. És Szki 1133 Bp., Vág u. 12-14.
Modell és Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakgimn. És Szki 1134 Bp, Szabolcs u. 27.
Pogány Frigyes Szakgimnázium 1183 Bp., Thököly út 11
Erzsébet Királnyé Szépészeti Szakgimnázium 1203 Bp., Kossuth L. u. 35
Erzsébet Királnyé Szépészeti Szakgimnázium 1066 Bp., Weiner Leó u. 6
Újbudai Szakiskola 1119 Bp., Leiningen u. 27-35.
Kézművesipari Szakgimn. 1083 Bp., Práter u. 31,
Kézművesipari Szakgimn. 1094 Bp. Tűzoltó u. 79
Weiss Manfréd Szakgim., Szki és Kollégium 1211 Bp., Tanműhely köz 7.
Ybl Miklós Építőipari Szakgimnázium és Szki 1149 Bp. Várna u. 21/b
Ybl Miklós Építőipari Szakgimnázium és Szki 1141 Bp., Öv u. 29-33.
Mándy Iván Szki és Szakiskola 1089 Bp., Elnök u. 3
Mándy Iván Szki és Szakiskola 1134 Bp., Róbert K. krt. 49-51.
Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimn. 1087 Bp., Mosonyi u. 6
Gundel Károly Szakképző Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 7
Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Székhely: 1212 Budapest, Petőfi tér 1., Telephely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 290000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Karbantartási és javítási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Intézményei (II.1.4. pont szerint)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (a továbbiakban: BKSZC) jelen közbeszerzés keretein belül kívánja biztosítani létesítményeinek biztonságos és rendeltetésszerű használatát. A műszaki tartalomban meghatározott elektromos, gépészeti és tetőfelületek javítási munkái az intézmények üzembiztonságát és a folyamatos, zavartalan oktatást szolgálják.
A szerződés keretösszege:290.000.000 Ft
1. Elektromos karbantartási és javítási munkák munkarész
A megnevezett intézmények elektromos hálózatának biztonságos üzemeltetése, rendeltetésszerű használatának biztosítása; kapcsolók, lámpák, biztosítékok, főelosztók üzemeltetése stb. javítása, cseréje. Szükség szerinti javítások, illetve ütemezett szükséges karbantartási munkák elvégzése. A Megrendelő megbízottja(i) által telefonon, e-mailben jelzett hibák elhárítása.
Akár 24 órán belül, a hiba elhárítását meg kell kezdeni, a hiba súlyossága függvényében a lehető leghamarabb biztosítani kell a biztonságos üzemelést.
Üzemelés közben áthelyezhető villamos kisgép, elektromos kéziszerszám és hosszabbítók éves felülvizsgálata és jegyzőkönyvezése, annak tartalma, mindkét fél számára – baleset- és életveszély megelőzése miatt - kötelező érvényű.
Áramvédő kapcsolók rendszeres előírás szerinti ellenőrzése, jegyzőkönyv vezetéssel, valamint hiányosságainak kijavításával kapcsolatos ellenőrzés, nyomon követés.
Nem része a szerződésnek: Általános ÉV felülvizsgálat és jegyzőkönyvezése, valamint hiányosságainak kijavításával kapcsolatos ellenőrzés, nyomon követés. Villámvédelem kötelező felülvizsgálatai, lezáró jegyzőkönyvvel, valamint hiányosságainak kijavításával kapcsolatos ellenőrzés, nyomon követés. Az intézményben, ingatlanban gyengeáramú szerelés, belső hálózatok, internet, telefon, riasztó, tűzjelző, IT és ezekhez tartozó, kapcsolódó szerelések, vizsgálatok. Veszélyes gépek időszakos, elektromos és munkavédelmi felülvizsgálatai, vagy ezekkel kapcsolatos teendők. Az intézmény esetleges elöregedett elektromos hálózatán lokálisan nem javítható hibák elhárítása helyett új, szakaszos, vagy teljes hálózati csere.
2. Gépészeti karbantartási és javítási munkák munkarész
Minden egyes intézmény közös és nem közös használatú vizesblokkjainak, egyedi vizes berendezéseinek, mért szakaszon lévő gerincvezeték és elágazó vezetékeinek és a víznyomó hálózattal összefüggő szennyvíz elvezető rendszerek - nem a közműszolgáltatóhoz tartozó részeinek - karbantartási munkái. Vizes berendezések, szerelvények elhasználódásból, elöregedésből, rongálásból adódó hibáinak javítása, szerelvények teljes vagy részleges cseréje, vagy javítása, azok rendszeres ellenőrzése a folyamatos üzembiztonság biztosításának céljából.
A Megrendelő megbízottja(i) által telefonon, e-mailben jelzett hibák elhárítása.
Akár 24 órán belül, a hiba elhárítását meg kell kezdeni, a hiba súlyossága függvényében a lehető leghamarabb biztosítani kell a biztonságos üzemelést.
3. Lapostetők, magastetők karbantartási és javítási munkák munkarész
A megnevezett helyszíneken tető karbantartási munkák szakszerű és folyamatos elvégzése, valamint a váratlan meghibásodások elhárítása. Tavaszi és őszi általános nagy karbantartás, általános felülvizsgálatok készítése, csapadékvíz elvezetési rendszerek takarítása, csapadékvíz elvezetési rendszerek szükséges és azonnali beavatkozást igénylő feladatainak elvégzése, tetőfelületeken elhelyezett összefüggő villámvédelmi szerkezetek szemrevételezése, esetleges javaslattétel rendszer beavatkozások nélküli javítások, tető letakarítása, fedélszerkezet tartórészeinek szemrevételezése, rendszeres felülvizsgálatok, bádogozási szerkezetek nyomvonalak szükséges javítási, lejtés korrekciók, folyamatos vízelvezetés biztosításához, tetőhéjazatok pótlása, rögzítése.
Megrendelő megbízottja(i) által telefonon, e-mailben jelzett ázások, hibák soron kívüli javításai.
Akár 24 órán belül, a hiba elhárítását meg kell kezdeni, a hiba súlyossága függvényében a lehető
leghamarabb biztosítani kell a biztonságos üzemelést.
Nem része a szerződésnek: Az Intézmények tervezett és nagyobb beruházásai nem része a szerződésnek, még akkor sem, ha
műszaki összefüggés van közöttük.
BKSZC intézményei:
Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakiskola 1149 Bp., Egressy út 36
Kozma Lajos Faipari Szakgimn. 1041 Bp., Deák F. u. 40
Modell és Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakgimn. És Szki 1133 Bp., Vág u. 12-14.
Modell és Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakgimn. És Szki 1134 Bp, Szabolcs u. 27.
Pogány Frigyes Szakgimnázium 1183 Bp., Thököly út 11
Erzsébet Királnyé Szépészeti Szakgimnázium 1203 Bp., Kossuth L. u. 35
Erzsébet Királnyé Szépészeti Szakgimnázium 1066 Bp., Weiner Leó u. 6
Újbudai Szakiskola 1119 Bp., Leiningen u. 27-35.
Kézművesipari Szakgimn. 1083 Bp., Práter u. 31,
Kézművesipari Szakgimn. 1094 Bp. Tűzoltó u. 79
Weiss Manfréd Szakgim., Szki és Kollégium 1211 Bp., Tanműhely köz 7.
Ybl Miklós Építőipari Szakgimnázium és Szki 1149 Bp. Várna u. 21/b
Ybl Miklós Építőipari Szakgimnázium és Szki 1141 Bp., Öv u. 29-33.
Mándy Iván Szki és Szakiskola 1089 Bp., Elnök u. 3
Mándy Iván Szki és Szakiskola 1134 Bp., Róbert K. krt. 49-51.
Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimn. 1087 Bp., Mosonyi u. 6
Gundel Károly Szakképző Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 7
Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Székhely: 1212 Budapest, Petőfi tér 1., Telephely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (kötelező 6 hónapon felüli hónapok, egész hónapokban, max. 24 hónap) 10
2 Gyorsszolgálati munka megkezdésének ideje a bejelentéstől számítva az érintett helyszínen (órákban mérve, minimum 1 óra, maximum 8 óra) 10
3 Rezsióradíj (nettó Ft/óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Karbantartási és javítási feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wortex Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67867510
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 55
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@wortexkft.hu
Telefon: +36 305626156
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13666741213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 290000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 290000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wortex Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67867510
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 55
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13666741213

Hivatalos név: Asturis Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10619665
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 72. II/8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23431887241

Hivatalos név: ÜZEMELTETŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32770454
Postai cím: Hunyadi Utca 78/C.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22956734215

Hivatalos név: TE-BÁD Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65329171
Postai cím: Lajos Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25006041243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges