Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2434/2019
CPV Kód:16611000-1
Ajánlatkérő:Szarvasi Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:5540 Szarvas, Ipartelep út 5. 3551 hrsz.;5540 Szarvas, Ipartelep út 5. 3551 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;ITALPACK s.r.l.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vegyes gazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szarvasi Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75267205
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 30
Város: SZARVAS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darida Csaba
Telefon: +36 66814617
E-mail: agrarrt@agrarrt.hu
Fax: +36 66312742
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.agrarrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vegyes gazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rizsüzemi technológiai eszközök beszerzése - VP-3-4.2.1-15
Hivatkozási szám: EKR000929862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16611000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
CPV kód:
Fő tárgy: 16611000-1 - Terménytisztító gép
42921320-7- Csomagológép
További tárgyak:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás keretében a beszerzendő eszközökkel kívánja fejleszteni a termékeit egy olyan gépsor összeállításával, amelyen a learatott, kombájn tiszta biotermény végighalad a feldolgozási folyamaton és a feldolgozás végén a mai igényeknek megfelelő végtermék jönne létre.
A beszerezni kívánt eszközök részletes specifikálását a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett bizonyítási eszközök.
Az adott ajánlati elemmel kapcsolatban az Ajánlatkérő oldaláról felmerült minden kétséget a megfelelő igazolás rendelkezésre bocsátásával az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait teljes körűen alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és minden kétséget kizáró módon meg kell győznie Ajánlatkérőt arról, hogy a megajánlott termék elfogadása nem jelent kockázatot Ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz kellő információt, nem ad meg minden adatot, tényt az Ajánlatkérő megalapozott döntéséhez, nem vagy nem ellenőrizhető módon indokolja meg az egyenértékűséget, az Ajánlatkérő az indoklást nem fogadja el, és az ajánlatot érvénytelennek minősíti. Helyettesítő termék megajánlása esetén a kompatibilitás megteremtése és többletköltségek vállalására az ajánlattevő külön nyilatkozatban is köteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 161258040 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tisztító- és szín szerint osztályozó gépsor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16611000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Ipartelep út 5. 3551 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fő tárgy: 16611000-1 - Terménytisztító gép

További tárgyak:
A beszerezni kívánt eszköz(ök) főbb műszaki paraméterei:
Toklászoló berendezés:
• teljesítmény (búza finomtisztítás): min. 6 t/h
Vetőmagüzemi tisztító berendezés:
• teljesítmény búza finomtisztítás esetén: min. 6 t/h
1 db serleges felhordó a triőr töltéséhez:
• szállítási teljesítmény búza esetén: min. 10 t/h
2 db triőr berendezés:
• teljesítmény búza esetében: min. 6 t/h
Fajsúlyszeparátor:
• bemenő teljesítmény: min. 3 t/h
2 db serleges felhordó a szeparátorhoz:
• szállítási teljesítmény kukorica esetén: min. 7 t/h
Big-Bag zsáktöltő:
• méréshatár: min. 1500 kg
1 db szállítószalag:
• teljes hossza: 5 m
2 db szállítószalag:
• teljes hossza: 6 m/db

1 db konténertartó keret Vibroadagolóval:
• befoglaló mérete (alapterület): 1500 x 1500 mm
1 db konténertartó keret tolózárral:
• befoglaló mérete (alapterület): 1500 x 1500 mm
Szín szerint osztályozó teljes színképes feldolgozáshoz:
• teljesítmény kukorica esetén: min. 1,5 x 2 t/h
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre is ki kell terjednie. A termékek betanítást nem igényelnek.
A közös átadás-átvételi eljárásra az eszköz üzembe helyezését és 8 (nyolc) órás hibamentes próbaüzemét követően kerül sor. Amennyiben a próbaüzem nem megfelelő, úgy azt a felek közösen megismétlik. Sikertelen vagy nem megfelelő próbaüzem után a vevő a hibás teljesítés esetére biztosított jogaival élhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Interneten keresztüli távfelügyelet/hibaelhárítás biztosítása a színre válogató gép esetén (megajánlható 0, 1, 2 év, előny a magasabb években megadva) 15
2 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forintban, előny az alacsonyabb Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1771989123
II.2.9) További információ:
Vidékfejlesztési Program VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban c. pályázati felhívásban

II.2.1)
Elnevezés: Csomagoló gép beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42921320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Ipartelep út 5. 3551 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fő tárgy: 42921320-7- Csomagológép
További tárgyak:
A beszerezni kívánt eszköz főbb műszaki paraméterei:
• Csomagolandó termék: búzaliszt, rizsliszt
• Tervezett adag: 1000 gramm
• Tasakforma: előregyártott, hasábforma, 70/80 grammos
• Tasakzárás: pillanatragasztó
• Teljesítmény: min. 25 adag/perc
• Hálózati feszültség: 380V – 50/60 Hz.
• Kezelési feszültség: 24 V
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre, valamint a kezelő személyzet számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanításra is ki kell terjednie. A betanítandó személyzet száma: 2 fő, a betanítás elvárt óraszáma: 5 óra/fő.
A közös átadás-átvételi eljárásra az eszköz üzembe helyezését és 8 (nyolc) órás hibamentes próbaüzemét követően kerül sor. Amennyiben a próbaüzem nem megfelelő, úgy azt a felek közösen megismétlik. Sikertelen vagy nem megfelelő próbaüzem után a vevő a hibás teljesítés esetére biztosított jogaival élhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Interneten keresztüli távfelügyelet/hibaelhárítás biztosítása (megajánlható 0, 1, 2 év, előny a magasabb években megadva) 15
2 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (euróban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1771989123
II.2.9) További információ:
Vidékfejlesztési Program VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban c. pályázati felhívásban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tisztító- és szín szerint osztályozó gépsor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96078583
Postai cím: Pásztor Tér 14
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9029
Ország: Magyarország
E-mail: beatrix.plevza@chh.hu
Telefon: +36 30/4245271
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13224697208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111966674
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110499940
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96078583
Postai cím: Pásztor Tér 14
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13224697208

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Csomagoló gép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ITALPACK s.r.l.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96148545
Postai cím: Andrea Costa Út 106
Város: Santarcangelo di Romagna (RN)
NUTS-kód: ITI
Postai irányítószám: 470822
Ország: Olaszország
E-mail: runtikft@gmail.com
Telefon: +36 304145206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 01457530408
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56056587
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50758100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ITALPACK s.r.l.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96148545
Postai cím: Andrea Costa Út 106
Város: Santarcangelo di Romagna (RN)
NUTS-kód: ITI
Postai irányítószám: 470822
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 01457530408

Hivatalos név: ASTRAPACK Csomagolástechnikai, Kereskedelmi, Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69788842
Postai cím: Major Utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24939113243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges