Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0246/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU120,HU311,HU321,HU322,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihály Gábor
Telefon: +36 66523200
E-mail: mihaly.gabor@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Samu Anna
Telefon: +36 76511511
E-mail: samu.anna@bacsviz.hu
Fax: +36 76481282
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacsviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035122018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035122018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia szállítása 2020
Hivatkozási szám: EKR001035122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2020.01.01. 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia szállítása 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU311,HU321,HU322,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajkerők.székhelyei,telephelyei,fióktelepei,központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények,épület objektumok Békés,Csongrád,Bács-Kiskun,Hajdú-Bihar,Borsod-Abaúj-Zemplén,Pest,Jász-Nagykun-Szolnok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2020.01.01. 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, a műszaki leírásban meghatározott fogyasztási helyeken. Az ajánlatkérő a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási helyeinek számát – az alábbi – mennyiségi korlátok figyelembevételével módosíthatja, melyről – a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és egyéb szabályzatokban előírt határidők betartásával – a nyertes ajánlattevőt írásban értesíti, aki köteles a bejelentett változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni.
Teljes mennyiség:
• Várható fogyasztás:
A szállítandó villamos energia 73 GWh, melyből
ALFÖLDVÍZ ZRT. részére: 46 GWh
BÁCSVÍZ ZRT. részére: 27 GWh
• Pótdíjmentes mérték (tolerancia sáv)
- Elszámolás alapja ajánlatkérő mindenkori tényleges fogyasztása, melynek keretében ajánlatkérő nem köteles pótdíj fizetésére, amennyiben tárgyévi tényleges fogyasztása nem haladja meg a feltüntetett teljes mennyiséget, illetve ha eléri legalább ennek hetven százalékát;
- Alulvételezés: ajánlatkérő alulvételezési pótdíjat fizet, ha tényleges fogyasztása nem éri el a pótdíjmentes mérték alsó határát, melynek mértéke az át nem vett mennyiség nettó árának 10 %-a, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 1%-a;
- Felülvételezés: ajánlatkérő felülvételezési pótdíjat fizet, ha tényleges fogyasztása meghaladja a pótdíjmentes mérték felső határát, melynek mértéke a fentiek szerinti teljes mennyiséget meghaladó mennyiség nettó árának 10 %-a.
Az egységár tartalmazza a Felhasználó teljes villamosenergia-igénye termelési és értékesítési költségeit, beleértve a mérlegkör-tagsági díjat, a kiegyenlítő energia díját, és a mérési adatszolgáltatás költségét, de nem tartalmazza a VET 13. § szerint a Kereskedők által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia külön jogszabályban meghatározott támogatott árából származó többletköltségeket.
Az ajánlatkérő célja az ajánlatkérői összefogással a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése (Kbt. 50.§ (2) és 61.§ (4) bekezdés).
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: a Kiadóhivatali gyakorlat miatt került rögzítésre jelen pontban tervezett keretszám, azonban ajánlatkérő ezt nem kívánja korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
a 2007.évi LXXXVI.tv a villamos energiáról (jelen felhívásban VET) és vonatkozó rendeletei. Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja (Kbt. 61.§ (4),mert az ajánlatkérő célja az egyes ajánlatkérők telephelyeinek összefogásával a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése,mely részajánlattétel biztosítása mellett nem valósítható meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet RJ, AV az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
A RJ és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani a RJ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a RJ erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal által kiadott érvényes villamosenergia kereskedelmi engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:
A részvételi jelentkezésben:
az ESPD benyújtásával. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Kbt. 69.§ szerinti igazolás:
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezés benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (Gsz) egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
P1) benyújtandó a részvételre jelentkező Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pont szerint nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19. § (3) bekezdés szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évek közül legalább egyben, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 800.000.000 HUF-ot.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezés benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja RJ figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) benyújtandó a részvételre jelentkező nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje /kezdő és befejező időpontja/, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pont és 22. § (1)-(2) bekezdés szerint)
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas részvételre jelentkező, ha rendelkezik jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett),
- legalább 1 db szerződés keretében,
vagy
- 1 db – közös ajánlatkérők beszerzési közössége által lefolytatott – eljárásban elnyert szerződés(ek) keretében összesen,
legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (azaz legalább 12 egymást követő hónapon keresztül megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább 54 GWh/év mértékű szerződésszerűen végzett, villamos energia szállítására vonatkozó referenciával.
Alanyi kör:
III.1.3./M1) pontban meghatározott követelménynek való megfelelés igazolására még lezáratlan szerződés alapján történő rész-teljesítés is elfogadott, ha az ebből már leigazoltan megvalósult rész-teljesítés megfelel az előírásnak.
Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér:a nyertes ajánlattevő szerződéstervezetben foglalt szerződésszegése esetén az ajánlatkérő részére a teljes nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő egyösszegű kötbért köteles fizetni.
Hibás teljesítési kötbér: a szerz. tervezetben foglalt szerződésszegése esetén a nyertes ajánlattevő–tevékenysége megszűnését vagy a nem szerződésszerű magatartás kezdő napját megelőző–a hibás teljesítéssel érintett felhasználási helyek hét nap átlagos villamos energia fogyasztási díja 50%-ának megfelelő összegű napi kötbért köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett napokra az ajánlatkérő részére,mindaddig,amíg a szerződés szerinti tevékenységét nem kezdi meg,illetve nem folytatja,legfeljebb azon napig,amíg az ajánlatkérő más kereskedelmi szerződést nem köt,de max. a szerződésszegés bekövetkezésétől számított 15napig.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét–alkalmazási körét, szabályait–a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, előlegszámlát nem fogad be.
Ajánlatkérő energiaátadási pontonkénti részletezést tartalmazó, havonta – tételes és átalányáras elszámolással – kiállított számla alapján átutalással fizet a Kbt.135.§(1) és (5)-(6) bekezdéseinek,továbbá a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek-nek megfelelően magyar forintban (HUF) és a számlán feltüntetett bankszámla számra történő átutalással teljesíti a kifizetéseket.
A részletes szabályokat a szerz. tervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös részvételre jelentkezők a részvételi jelentkezés részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell nevezniük a közös részvételre jelentkezők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított részvételre jelentkezőt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/03/01 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A IV.2.6 pontjában esetében egy 1 hónap = 30 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)bek.).AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. A II.1.5, II.2.6 pontokban technikai szám, kötelező kitöltés miatt, AK nem adja meg.
2. Alkalmasságának feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak:felhívás III.1.2) P.1.,III.1.3) M.1.pont.
3. A tárgyalásos eljárás jogcíme (Kbt.86.§(1) bek.): 307/2015.(X. 27.) Kormányrendelet 2.§ (2) bek.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. Ez esetben az ajánlattevő kötöttsége a benyújtott ajánlatra áll be, a benyújtás időpontjától számítva (Kbt. 87.§(6) bekezdés).
4. AK a Kbt.71.§ (6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr 2.§ alapján az EKR-ben történik. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.
6. Nyilatkozatok, igazolások: A jelentkezésnek –elsősorban,de nem kizárólagosan–tartalmaznia kell a Kbt.66.§(2), (4)-(5) és–adott esetben–a Kbt.65.§(7)-(8) bek-ben,valamint a Kbt.68.§(4) bek-ben, illetve – adott esetben – az EKR Kr 13.§(3)-(4) bek-ben, foglaltakat.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a jelentkezés részeként megtenni (EKR Kormányrendelet 10.§ (2) bekezdés), melyek vonatkozásában EKR Kormányrendelet 13.§ (1) szerinti vélelem az irányadó.
Közös jelentkezés esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők képviseletében a jelentkezést benyújtó GSz teszi meg az EKR Kormányrendelet 13.§(2) szerint.
AK köteles elfogadni, ha a részvételre jelentkező a Kormányrendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az igazolás tekintetében megkövetelt információkat. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel (Kormányrendelet 7.§ (1)).
A részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására az EKR Kormányrendelet 12.§ (2) szerint is jogosult.
7. AK nem írja elő,így a jelentkezésben nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5) bek-re.
8. Tájékozódási kötelezettség: AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől részvételre jelentkező tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) bekezdés szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK Kbt.73.§(4)-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,hogy a jelentkezésben feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) bek. szerinti követelményeknek. (Kbt.73.§(4)-(5) bek.)
9. A Kbt.75.§(2)e)pont nem kerül alkalmazásra.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)
Folyt VI.4.3) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/02/12 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § .
VI.3.pont folytatása
11. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a jelentkezésében a VET 21.§(2)bek. szerinti előírásának való megfelelésére vonatkozóan. Amennyiben a részvételre jelentkező nem felel meg a vonatkozó előírásnak, az a jelentkezés érvénytelenségét vonhatja maga után.
12. ALFÖLDVÍZ Zrt., a közbeszerzési eljárás során, az erre vonatkozó közös megállapodásuk alapján,gesztorként eljárva képviseli valamennyi alábbi közös ajánlatkérőt:ALFÖLDVÍZ Zrt., BÁCSVÍZ Zrt.
13. A felhívás II.2.7 pontjában megadott kezdő dátum tervezet, mely a közbeszerzési eljárás tényleges időtartamára tekintettel módosulhat. Mindez nem érinti a befejezési időpontként feltüntetet dátumot.
14. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt–a Kbt.69.§(6)ban foglaltakra is tekintettel–a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.
15. AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
16. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
18. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
19. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni
20. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák