Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:2479/2019
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085652018/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldfelületek fenntartása és fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000085652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó zöldfelületek, parkok, fasorok, gyalogutak, játszóterek, rekreációs területek, közhasználatba adott magánterületek fenntartására és fejlesztésére, felújítására, továbbá járdák és úttestek eseti tisztán tartására, továbbá az ezekhez tartozó tervezési feladatok elvégzésére; a Tételes feladatjegyzékben részletesen meghatározottak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöldfelületek fenntartása és fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233221-4
További tárgyak:45233293-9
50800000-3
71320000-7
71421000-5
77211500-7
77310000-6
77313000-7
90511000-2
90512000-9
90611000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, parkok, játszóterek építése, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése, továbbá az ezekhez kapcsolódó járdák és úttestek fenntartása és fejlesztése:
- közterületi rekreációs célú területek: 1.070.265m2
- fasori zöldsáv: 320.000 m2
- gyepfelület: 650.000 m2
- játszóterek: 54 db
- labdapályák: 18 db
- fitnesz tér: 11 db
- szökőkút, csobogó, párakút: 20 db
- talajvíz kutak automata öntöző hálózattal: 15 db
- kandeláberre szerelt virágtartók: 950 db
- kutyafuttatók: 20 db
- utcai sorfa és parkfa: 34 389 db
- járdák: 511.000 m2
- úttestek: 985.000 m2
- közvilágítási kandeláber kihelyezése: 20 db/év
- burkolatépítés: 4000 m2/év
- vízvezeték kiépítése: 100 fm/év
- talajvízkút telepítés 1 db/év
- komplex közparki, játszótéri felújítás 80 000 m2/év
- járdafelület gépi tisztítása: 100.000 m2/év
- köz-, ill. zöldterületek, utcai sorfák és parkfák integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérése és az adatok karbantartása.
Tételes feladatjegyzéket a dokumentáció melléklete tartalmazza.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek vállalni kell, hogy megrendelés esetén a tételes feladatjegyzék szerinti munkákat a Bp. XIII. kerület teljes területén ellátja, a munkavégzés helyétől függetlenül.
Jelen eljárásban keretszerződés kerül megkötésre, a becsült értékként meghatározott keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére. Ha a szerződés hatálya alatt a szerződéses keretösszeg kimerül, a keretszerződés automatikusan megszűnik.
Ajánlatkérő továbbá fenntartja a jogot arra, hogy egyes beruházási és tervezési feladatokra külön közbeszerzési vagy a beszerzési értékhatár szerinti versenyeztetési eljárást folytat le.
A szerződés szerinti feladatok részét képezi a XIII. kerület közparki területeire és fasorai rendelkezésre álló térinformatikai kataszter vezetése (felmérés és adatrögzítés).
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nagy volumenű (önálló költségvetési címmel rendelkező) közterületi építési beruházások esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél e-építési naplót köteles vezetni, az abban leírtakat felelős műszaki vezetővel ellenőriztetni.
Szakmai ajánlat részeként csatolni kell a lakossági panasz-kezelési rendszer bemutatását.
Telepítési munkák elvégzését követően – a teljeskörű fenntartás megrendelése esetén – a nyertes ajánlattevő köteles korlátlan és feltétel nélküli pótlási kötelezettséget vállalni.
Továbbá a telepített fák esetében az telepítést követő 1 évre jótállási kötelezettséget kell vállalni.
Az ajánlattévő kötbérezés terhe mellett kötelezettséget vállal arra, hogy a kerületi zöldterületeken lévő fasori és parki gyepfelületet (650.000 m2) a kaszálásra vonatkozó megrendelést követőn legfeljebb 15 munkanapon belül lekaszálja, a kaszálék elszállításáról gondoskodik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény a) pontja szerinti szakember alkalmassági követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
2 Reagálási idő (élet- és/vagy balesetveszély elhárításnál (percben megadva, minimum 60 perc, maximum 600 perc, a megrendeléstől számítva) 5
3 Jótállás a beépített elemekre (hónapban megadva, minimum 12 hónap, maximum 48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a szerződés időszaka alatti késedelmes vagy hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás esetére (lásd még a felhívás VI.4.3. pontját). Továbbá Ajánlatkérő 50 M Ft teljesítési biztosíték nyújtását írja elő. Részletes meghatározások a közbeszerzési dokumentumokban.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 163 - 372583
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: VI/5/9/2019 Rész száma: Elnevezés: Zöldfelületek fenntartása és fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14573736
Postai cím: Lomb Utca 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: parkfenntartokft@gmail.com
Telefon: +36 209647558
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12512860
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Parkfenntartási munkák, növényültetési munkák, növényvédelmi munkák, köztisztasági feladatok, faápolási munkák, virágos oszlop fenntartás, vízi infrastruktúra építése és fenntartása, szakipari munkák, játszó-testedző-ügyességi eszközök operatív ellenőrzése és főellenőrzése, parkiberendezések-játszóeszközök-sporteszközök-ügyességi eszközök kihelyezése, hulladékszállítás, bontási munkák, burkolatépí

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Lomb Utca 35.; 12252091241)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. tv.) rendelkezései az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)