Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:24798/2019
CPV Kód:45233123-7
Ajánlatkérő:Hajdúdorog Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hajdúdorog, külterület, 0184/8., 0171/2., 0175., és 0185/2. hrsz-ú utak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60000727
Postai cím: Tokaji Út 4.
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csige Tamás Polgármester
Telefon: +36 52572137
E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu
Fax: +36 52572136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdudorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajdudorog.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000932312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett út külterületi gazdasági út, mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút (3.1.3.2.), „S” akadályoztatással, tervezési sebesség 30 km/h, a forgalmi sávok száma 1, melynek szélessége 3,0 m, az útpadka szélessége 1,0 m, az útkorona szélessége 5,0 m. A tervezett út hossza 3721,46 m.
- Az állami közúthoz való csatlakozásoknál sárrázó burkolatot kell építeni. A létesítmény szélessége 25 m hosszon 6,0 m, majd 10,0 m átmenet után 4,0 m, a szilárd burkolat hossza 50 m, az útpadka 1,0 m szélességű. A 4,0 m szélességű útszakaszon 1,0 m szélességű nemesített útpadka épül. Az állami közút burkolatához R=8 m sugarú ívekkel kell csatlakoz-ni.
- A mellékirányok forgalmát „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” KRESZ-táblával, valamint helyzetjelző vonal és STOP szimbólum felfestésével kell szabályozni. A helyzetjelző vonaltól 20 m hosszon záróvonalat kell felfesteni. A csatlakozástól 150 m-re, az állami köz-úton, mindkét irányban, „Útkereszteződés alárendelt úttal” KRESZ-táblát kell kihelyezni.
- A tervezett út egyenes és íves szakaszokból áll, vonalvezetését a meglévő fasorok, a meglévő földút, valamint a telekhatárok határozzák meg. Az út a kezdőszelvényénél (0+000) csatlakozik a 3317. j. ök. út aszfaltburkolatához, a végszelvénynél (3+721,46) csatlakozik a 3503. j. ök. út burkolatához.
- A stabilizált földúton kitérőhelyeket kell építeni. A kitérő szélessége 2,5 m, hossza 18,0 m, így két szerelvény váltakozó egyirányú közlekedése lehetséges, az útpadka igénybevétele nélkül. A kitérő 1:5 hajlású vonallal csatlakozik a stabilizált földút széléhez, a be- és kihajtási szakasz hossza 12,5 m. A tervezett útépítés idegen területet nem érint.
Kitérő épül:
- a 0+418,67 km szelvényben,
- a 0+899,11 km szelvényben,
- az 1+353,29 km szelvényben, - az 1+693,50 km szelvényben, - az 1+971,81 km szelvényben, - a 2+430,90 km szelvényben,
- a 2+899,68 km szelvényben,
- a 3+262,54 km szelvényben.
- A becsatlakozó földutakon a telekhatárig sárrázó burkolatot kell építeni, 3,0 m szélességgel, a tervezett út pályaszerkezetével. A tervezett sárrázó burkolatok építése idegen területet nem érint. Az 1+161,12 km szelvényben szintén a telekhatárig kell sárrázó burkolatot építeni.
Sárrázó burkolat épül:
- az 1+925,03 km szelvényben (0165. és 0180/2. hrsz-ú utak),
- a 2+899,68 km szelvényben (0168/10. hrsz-ú út),
- a 3+206 km szelvényben (0171/2. hrsz-ú út).
- A tervezési terület síkvidéki. A magassági vonalvezetést a meglévő útburkolatok, vala-mint a terepszint határozza meg. A stabilizált földút kis (0,1-0,2 m) töltésben épül, a csapadékvíz burkolatról való levezetése biztosított lesz. Az útpadkát a burkolat szintjéig fel kell tölteni, töltés esetén a terep felé a rézsűhajlás 1:1,5. Idegen területet nem érint az útépítés és a töltésépítés.
- A tervezett aszfaltburkolat oldalesése 2,5%, a stabilizált földút oldalesése 3,0%, egyoldali eséssel, az árok felé. A kitérők burkolatának oldalesése szintén 3,0%, az árok felé. A földpadka oldalesése 5%.
- Azokon a szakaszokon, ahol nem található árok, egyoldali szikkasztó árok épül, mely kizárólag az út vízelvezetését biztosítja. A szikkasztó árok árokfeneke vízszintes, minimális mélysége 40 cm, fenékszélessége 40 cm, rézsűhajlása 1:1,5.
- A stabilizált földút esetén a pályaszerkezet méretezése az e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai című tervezési útmutató alapján történik. Az útmutató 4.2. táblázata alapján a terhelési osztály: A1.
- A tervezési terület kedvező (K) éghajlatú terület, a talaj feltételezett teherbírási modulusa E2, talaj=30 MN/m2, a földmű teherbírási modulusa E2=60 MN/m2 legyen. Az M56 mechanikai stabilizáció felszínén E2=100 MN/m2 teherbírást kell biztosítani, a tömörség min. 95% legyen. A 4.4. táblázat szerint a javítóréteg vastagsága 20 cm. A javítóréteg oldalesése 3%.
- A 4.5.c. táblázat adatait felhasználva a tervezett pályaszerkezet:
10,0 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
20,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
A sárrázó burkolatok esetében a tervezett pályaszerkezet:
4,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
5,0 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltbeton kötőréteg
20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció útalap, kiékeléssel
20,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
A beavatkozások szélességében a szerves anyaggal szennyezett talajréteget le kell tolni és ki kell szállítani. A feltöltések anyagát bevizsgált anyagnyerőhelyről kell szállítani és beépíteni. A nemesített útpadkát (10 cm vtg. mészkőzúzalék) és a földpadkát az előírásoknak meg-felelően, gondosan tömöríteni kell, a tömörség min. 90% legyen. Az úton szegélyezés nem épül.
- A sárrázó burkolatok építése során az állami közutak útburkolatának szélén 0,5 m széles sávot el kell korlátozni. A megmaradó 5,2 m, illetve 2,8 m szélességű burkolatokon váltakozó egyirányú forgalom lebonyolítása lehetséges.
- Az elkorlátozás idején a közút forgalmát korlátozni kell, előzési tilalmat és 40 km/h sebességkorlátozást kell bevezetni, el kell helyezni az „Útszűkület” és az „Úton folyó munkák” jelzőtáblákat.
- Az útépítés során a megkülönböztető jelzést használó járművek behajtását folyamatosan biztosítani kell.
Az útépítés idegen területet nem érint.
- Az útépítés során közműkiváltásra nem kerül sor.
- Az építés során be kell tartani a technológiai előírásokat és meg kell teremteni a biztonságos munkavégzés feltételeit.
- A tervezési területen műtárgy nem épül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúdorog, külterület, 0184/8., 0171/2., 0175., és 0185/2. hrsz-ú utak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett út külterületi gazdasági út, mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút (3.1.3.2.), „S” akadályoztatással, tervezési sebesség 30 km/h, a forgalmi sávok száma 1, melynek szélessége 3,0 m, az útpadka szélessége 1,0 m, az útkorona szélessége 5,0 m. A tervezett út hossza 3721,46 m.
- Az állami közúthoz való csatlakozásoknál sárrázó burkolatot kell építeni. A létesítmény szélessége 25 m hosszon 6,0 m, majd 10,0 m átmenet után 4,0 m, a szilárd burkolat hossza 50 m, az útpadka 1,0 m szélességű. A 4,0 m szélességű útszakaszon 1,0 m szélességű nemesített útpadka épül. Az állami közút burkolatához R=8 m sugarú ívekkel kell csatlakoz-ni.
- A mellékirányok forgalmát „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” KRESZ-táblával, valamint helyzetjelző vonal és STOP szimbólum felfestésével kell szabályozni. A helyzetjelző vonaltól 20 m hosszon záróvonalat kell felfesteni. A csatlakozástól 150 m-re, az állami köz-úton, mindkét irányban, „Útkereszteződés alárendelt úttal” KRESZ-táblát kell kihelyezni.
- A tervezett út egyenes és íves szakaszokból áll, vonalvezetését a meglévő fasorok, a meglévő földút, valamint a telekhatárok határozzák meg. Az út a kezdőszelvényénél (0+000) csatlakozik a 3317. j. ök. út aszfaltburkolatához, a végszelvénynél (3+721,46) csatlakozik a 3503. j. ök. út burkolatához.
- A stabilizált földúton kitérőhelyeket kell építeni. A kitérő szélessége 2,5 m, hossza 18,0 m, így két szerelvény váltakozó egyirányú közlekedése lehetséges, az útpadka igénybevétele nélkül. A kitérő 1:5 hajlású vonallal csatlakozik a stabilizált földút széléhez, a be- és kihajtási szakasz hossza 12,5 m. A tervezett útépítés idegen területet nem érint.
Kitérő épül:
- a 0+418,67 km szelvényben,
- a 0+899,11 km szelvényben,
- az 1+353,29 km szelvényben, - az 1+693,50 km szelvényben, - az 1+971,81 km szelvényben, - a 2+430,90 km szelvényben,
- a 2+899,68 km szelvényben,
- a 3+262,54 km szelvényben.
- A becsatlakozó földutakon a telekhatárig sárrázó burkolatot kell építeni, 3,0 m szélességgel, a tervezett út pályaszerkezetével. A tervezett sárrázó burkolatok építése idegen területet nem érint. Az 1+161,12 km szelvényben szintén a telekhatárig kell sárrázó burkolatot építeni.
Sárrázó burkolat épül:
- az 1+925,03 km szelvényben (0165. és 0180/2. hrsz-ú utak),
- a 2+899,68 km szelvényben (0168/10. hrsz-ú út),
- a 3+206 km szelvényben (0171/2. hrsz-ú út).
- A tervezési terület síkvidéki. A magassági vonalvezetést a meglévő útburkolatok, vala-mint a terepszint határozza meg. A stabilizált földút kis (0,1-0,2 m) töltésben épül, a csapadékvíz burkolatról való levezetése biztosított lesz. Az útpadkát a burkolat szintjéig fel kell tölteni, töltés esetén a terep felé a rézsűhajlás 1:1,5. Idegen területet nem érint az útépítés és a töltésépítés.
- A tervezett aszfaltburkolat oldalesése 2,5%, a stabilizált földút oldalesése 3,0%, egyoldali eséssel, az árok felé. A kitérők burkolatának oldalesése szintén 3,0%, az árok felé. A földpadka oldalesése 5%.
- Azokon a szakaszokon, ahol nem található árok, egyoldali szikkasztó árok épül, mely kizárólag az út vízelvezetését biztosítja. A szikkasztó árok árokfeneke vízszintes, minimális mélysége 40 cm, fenékszélessége 40 cm, rézsűhajlása 1:1,5.
- A stabilizált földút esetén a pályaszerkezet méretezése az e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai című tervezési útmutató alapján történik. Az útmutató 4.2. táblázata alapján a terhelési osztály: A1.
- A tervezési terület kedvező (K) éghajlatú terület, a talaj feltételezett teherbírási modulusa E2, talaj=30 MN/m2, a földmű teherbírási modulusa E2=60 MN/m2 legyen. Az M56 mechanikai stabilizáció felszínén E2=100 MN/m2 teherbírást kell biztosítani, a tömörség min. 95% legyen. A 4.4. táblázat szerint a javítóréteg vastagsága 20 cm. A javítóréteg oldalesése 3%.
- A 4.5.c. táblázat adatait felhasználva a tervezett pályaszerkezet:
10,0 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
20,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
A sárrázó burkolatok esetében a tervezett pályaszerkezet:
4,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
5,0 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltbeton kötőréteg
20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció útalap, kiékeléssel
20,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
A beavatkozások szélességében a szerves anyaggal szennyezett talajréteget le kell tolni és ki kell szállítani. A feltöltések anyagát bevizsgált anyagnyerőhelyről kell szállítani és beépíteni. A nemesített útpadkát (10 cm vtg. mészkőzúzalék) és a földpadkát az előírásoknak meg-felelően, gondosan tömöríteni kell, a tömörség min. 90% legyen. Az úton szegélyezés nem épül.
- A sárrázó burkolatok építése során az állami közutak útburkolatának szélén 0,5 m széles sávot el kell korlátozni. A megmaradó 5,2 m, illetve 2,8 m szélességű burkolatokon váltakozó egyirányú forgalom lebonyolítása lehetséges.
- Az elkorlátozás idején a közút forgalmát korlátozni kell, előzési tilalmat és 40 km/h sebességkorlátozást kell bevezetni, el kell helyezni az „Útszűkület” és az „Úton folyó munkák” jelzőtáblákat.
- Az útépítés során a megkülönböztető jelzést használó járművek behajtását folyamatosan biztosítani kell.
Az útépítés idegen területet nem érint.
- Az útépítés során közműkiváltásra nem kerül sor.
- Az építés során be kell tartani a technológiai előírásokat és meg kell teremteni a biztonságos munkavégzés feltételeit.
- A tervezési területen műtárgy nem épül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 36 hónapon felül, min 0, max. 24 hónap, (hónap) 10
2 Többlet szakmai tapasztalat egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap; részletesen lsd. II.2.12) pont 10
3 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38688225
Postai cím: Keleti Utca 30
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772805209

Hivatalos név: Kelet-Épszer Építőipari, szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90716245
Postai cím: Bencsik Sándor Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14506468209

Hivatalos név: KOVÁCS BAU-TRANS Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19998736
Postai cím: Eötvös Utca 19.fszt.7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23479238242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
1. Ajánlattevő neve: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4087 Hajdúdorog, Keleti utca 30.
Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 36 hónapon felül max. 24 hónap, (hónap): 0
Többlet szakmai tapasztalat egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap: 10
Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során:
A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem): igen
A szerződés teljesítése során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak vagy annál korszerűbbek (igen/nem): igen
Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítése (igen/nem): igen
Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem): igen
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)/: 105 095 501

2. Ajánlattevő neve: Kelet-Épszer Építőipari, szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4032 Debrecen, Bencsik Sándor Utca 5.

Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 36 hónapon felül max. 24 hónap, (hónap): 0
Többlet szakmai tapasztalat egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap: 0
Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során:
A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem): igen
A szerződés teljesítése során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak vagy annál korszerűbbek (igen/nem): igen
Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítése (igen/nem): igen
Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem): igen
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)/: 140 428 355

3. Ajánlattevő neve: KOVÁCS BAU-TRANS Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 19. fszt.7.

Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 36 hónapon felül max. 24 hónap, (hónap): 4
Többlet szakmai tapasztalat egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap: 70
Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során:
A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem): igen
A szerződés teljesítése során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak vagy annál korszerűbbek (igen/nem): igen
Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítése (igen/nem): igen
Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem): igen
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)/: 97 945 782
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges