Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2488/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU120;HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Postai szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
Telefon: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093392019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093392019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
x Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pest megye postai telephelyeinek takarítása
Hivatkozási szám: EKR000093392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés keretében összesen 120 darab telephely napi és heti takarítási munkáinak elvégzése, a telephely(ek) opcionálisan megrendelhető nagytakarítása, valamint opcionálisan megrendelhető havaria körébe tartozó takarítása a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával az alábbi kettő részben.
1. rész: Észak-Pest megye
2. rész: Dél-Pest megye
A részletes feltételeket az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Észak-Pest megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
További tárgyak:90610000-6
90620000-9
90630000-2
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Észak-Pest megye területéhez tartozó összességében 56 darab telephelyek 14655 m² belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, opció keretében nagytakarítás, valamint évente legfeljebb nettó 1.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a telephely(ek) opcionálisan megrendelhető havaria körébe tartozó takarítása) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.
Értékelési szempont rendszer:
1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám : 90
2. szempont: Havaria körébe tartozó takarítási díj (nettó Ft/m2/alkalom) Súlyszám : 6
3. szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)
Súlyszám : összesen 4
1. alszempont: Érd 1 posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám : 2
2. alszempont: Szentendre 1 posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám : 2
Értékelési skála 0-3 fő
„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez
„1” érték 4 pontot eredményez
„2” érték 7 pontot eredményez
„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez.
„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!
Az 1. és 2. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.
A 3. értékelési szempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik mindkét alszempont esetében.
Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.
Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (fő) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 96
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal, valamint nyertes ajánlattól függően összesen évente legfeljebb nettó 1.000.000,-Ft összegnek megfelelő mennyiségben (alkalommal) havaria körébe tartozó takarítási feladat a műszaki leírásban részletezettek szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.
Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépését követően, de legkorábban 2019. május 1. napjától kezdődően nyújtja.

II.2.1)
Elnevezés: Dél-Pest megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
További tárgyak:90610000-6
90620000-9
90630000-2
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Dél-Pest megye területéhez tartozó összességében 64 darab telephelyek 13983 m² belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, és opció keretében nagytakarítás, valamint évente legfeljebb nettó 1.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a telephely(ek) opcionálisan megrendelhető havaria körébe tartozó takarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.
Értékelési szempont rendszer:
1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám : 90
2. szempont: Havaria körébe tartozó takarítási díj (nettó Ft/m2/alkalom) Súlyszám : 6
3. szempont: Cegléd 1 posta telephelyre megajánlott a szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)
Súlyszám : 4
Értékelési skála 0-3 fő
„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez
„1” érték 4 pontot eredményez
„2” érték 7 pontot eredményez
„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez.
„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!
Az 1. és 2. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.
A 3. értékelési szempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.
Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma (fő) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 96
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal, valamint nyertes ajánlattól függően összesen évente legfeljebb nettó 1.000.000,-Ft összegnek megfelelő mennyiségben (alkalommal) havaria körébe tartozó takarítási feladat a műszaki leírásban részletezettek szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.
Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépését követően, de legkorábban 2019. május 1. napjától kezdődően nyújtja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1 -(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-16.§ szerint. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1 -(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Akr.3.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az Akr.15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben– azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a rendelet előírja.
Azon esetekben amikor az ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel Ajánlatkérő az Akr.12. § alapján jár el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdése alapján az öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Akr. 1.§ (7) bekezdésére.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR Rendelet) 12.§ (2) bekezdésére, valamint az EKR Rendelet 13.§-ra.
Kbt.69. § (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában az Akr. 8. §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) esetében az ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolására vonatkozó szabályokat az Ajánlati Dokumentáció I. fejezet – Eljárási útmutató – 4. pontja is tartalmaz.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő előírja az Akr. 2. § (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő felhívja az EKR Rendelet 12.§ (2) bekezdésére, valamint az EKR Rendelet 13.§-ra.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
M/1: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett) takarítási szolgáltatásainak ismertetését.
Ajánlattevőknek a teljesített szolgáltatásokat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni. Az Akr. 22. § (2) bekezdés alapján az Akr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (takarított felület m2), valamint a konzorciumi teljesítés esetén saját teljesítés mértékét
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége
- a takarított felület területét (m2),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesített (befejezett) szolgáltatásnak a sikeres teljesítésigazolással lezárt szerződés tekintendő.
M/2: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21 § (3) bekezdés c) és g) pontja alapján MSZ EN ISO 9001:2009 és ISO 14001:2005 minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével).
Az Akr. 24. § (3)-(4) bekezdése értelmében ajánlatkérő az M/2 alkalmassági követelmény tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek az előírt minőségbiztosítási szabványokkal.
M/3: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt takarító szakember(ek) megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát. Továbbá csatolja a bevonni kívánt szakembernek a képzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését és a rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazó, a szakember saját aláírásával ellátott nyilatkozatát. A nyilatkozathoz csatolni kell a szakember képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát.
M/4: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt takarító szakember(ek) megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát. Továbbá csatolja a bevonni kívánt szakembernek a képzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését és a rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazó, a szakember saját aláírásával ellátott nyilatkozatát. A nyilatkozathoz csatolni kell a szakember képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik részenként külön-külön az ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legalább 6 éven belül megkezdett és legalább 12 hónapon át folyamatosan végzett takarítási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséről szóló referenciával, melyben a takarított belső terület (iroda) nagysága eléri mindkét rész tekintetében a 5.000 m2 alapterületet a napi gyakorisággal végzett belső takarítására vonatkozóan
A referencia munka a vizsgált időszakban (azaz nem évenként) teljesítendő.
M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001:2001 és ISO 14001:2005
szabványoknak megfelelő az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényes tanúsítványokkal, vagy ezekkel az Akr. 24. § 3)-(4) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítványokkal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
M/3: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként legalább 1 (egy) fő takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel, és minimum 3 (három) éves szakmai (takarítás) gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz (munkaszervező, irányító, ellenőrzést végző).
M/4: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként az alábbiakban megjelölt telephelyeken, telephelyenként legalább 1 (egy) fő takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz (napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakember).
1. rész: Észak-Pest megye
Érd 1 posta telephely
Szentendre 1 posta telephely
2. rész: Dél-Pest megye
Cegléd 1 posta telephely
Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem mutatható be, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.
Közös ajánlattétel esetén az M1, M2, M3, M4 pontokban meghatározott alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (9)-(11) bekezdéseiben meghatározott módon támaszkodhat.
Az Akr. 30.§ (4) bekezdésre tekintettel a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban - a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Ajánlatkérő az M1, M2, M3 és M4 pontokban meghatározott alkalmassági követelményeket a fentebb megjelölt minősítési szempontoknál szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Mindkettő Ajánlati rész esetében a dokumentációban részletezettek szerint:
I. Kötbér (hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
II. Ajánlattevőként szerződő félnek szerződés hibás teljesítésével és a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. (2) és (3) bekezdése szerint, összesen a nettó éves szerződéses érték 5%-ának megfelelő értékben biztosítékot kell nyújtania.
A biztosíték nyújtása a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontja alapján.
A biztosítéknak a szerződés megszűnését követő 60. napig kell Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkettő Ajánlati rész esetében: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően Kbt. 135.§ (5) bekezdés alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) egyik Ajánlati rész esetében sem.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatban a Kbt. 135.§-ának rendelkezései irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz az EKR Rendeletben foglaltakat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. A részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció I.14.2 pontja tartalmazza. Ajánlatkérő az árlejtést az alábbi értékelési szempontok vonatkozásában folytatja le: 1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft) és 2. szempont Havaria körébe tartozó takarítási díj (nettó Ft/m2/alkalom).
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a EKR Rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, EKR Rendelet szabályai szerint.
2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR Rendelet 10-13. §-ai tartalmazzák.
3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 1.rész: 1.100.000,- Ft; 2.rész: 1.000.000,- Ft.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdése alapján teljesíthető.
Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett befizetési számlaszáma:10918001-00000003-00330225
Ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű .pdf másolatban /pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény a Pp. 325. § (1) bekezdés f)-h) pontjai szerinti teljes bizonyító erejű elektronikus okiratként az EKR-en keresztül benyújtandó.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni Ajánlati részenként külön-külön.
5. Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani.
6. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, mindhárom Ajánlati rész tekintetében (Kbt. 81.§ (4) bekezdés).
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza egyik ajánlati rész esetében sem.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) vonatkozóan.
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Akr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.
10. Az Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét (mindkettő Ajánlati rész tekintetében), hogy amennyiben az ajánlattevők részéről nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, és az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó Szabó Tamás (lajstromszám 00253).
12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR Rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;
illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák