Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:24970/2019
CPV Kód:33651600-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Népegészségügyi Központ
Teljesítés helye:HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80204561
Postai cím: Albert Flórián Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Müller Cecília
Telefon: +36 14761258
E-mail: muller.cecilia@nnk.gov.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oltóanyag beszerzés Kárpátaljának
Hivatkozási szám: EKR000571052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33651600-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő „A kárpátaljai gyermekek immunizációs programjáról 2017-2021. szóló 1670/2016. (XI. 25.) számú Korm. határozat alapján adásvételi szerződés keretében, alapimmunizálásra és emlékeztető oltáshoz Kombinált, diphtheria, tetanus, acelluláris pertussis, Haemophilus influenzae b és inaktivált poliovírus vakcinát (a továbbiakban: „oltóanyag”) szerez be a kritikus kárpátaljai immunizációs helyzet kezelése és Magyarország határain túlról érkező járványügyi kockázatok csökkentése érdekében. A beszerzésre kerülő oltóanyag Ukrajnában, Kárpátalja régióban kerül felhasználásra, ezért szükséges, hogy megfeleljen az Ukrán Köztársaság oltóanyag forgalomba-hozatali szabályainak is.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 134707500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált DTPa+Hib+IPV vakcina
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Disztribútor hűtőraktára: Hungaropharma Zrt. 1061 Budapest Király u. 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében oltóanyagot szerez be Kombinált, diphtheria, tetanus, acelluláris pertussis, Haemophilus
influenzae b és inaktivált poliovírús vakcina alapimmunizálásra és emlékeztető oltáshoz a kritikus kárpátaljai immunizációs helyzet kezelése
és Magyarország határain túlról érkező járványügyi kockázatok csökkentése érdekében. A beszerzésre kerülő oltóanyagok Ukrajnában
, Kárpátalja régióban kerülnek felhasználásra, ezért szükséges, hogy azok megfeleljenek az Ukrán Köztársaság oltóanyag
forgalomba-hozatali szabályainak is. A részvételre jelentkezők, illetve későbbi ajánlattevők feladata az alábbi műszaki leírásnak
megfelelő oltóanyagok leszállítása és betárolása az ajánlatkérő által meghatározott Szolgáltató hűtőraktárába. Az oltóanyagok Ukrajna
Kárpátalja régiójába történő kiszállításáról és az ottani felszabadításáról az oltóanyagot fogadó ukrán fél gondoskodik. Műszaki leírás:
Mennyisége: 22 500 adag ATC-kód:J07CA06; Kiszerelés: A szállító által megajánlott kiszerelés. Amennyiben a megajánlott termék
előtöltött fecskendő, de tű nélküli kiszerelésű, úgy a szerződés teljesítésekor mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, a WHO által
megajánlott típusú 2 db tűt. Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell a beadáshoz szükséges, a
WHO által megajánlott típusú fecskendőt és 2 db tűt. Minőségi követelmény: az oltóanyagnak meg kell felelnie: - WHO TRS 897:
Recommendation for the production and control of Haemophilus influanzae type b conjugate vaccines, - WHO TRS 980:
Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of DT-based combined vaccines, - WHO TRS 979: Recommendations to
assure the quality, safety and efficacy of acellular pertussis vaccines, - WHO TRS 926: Recommendation for the safe production and
quality control of inactivated poliomyelitis vaccines, - WHO TRS 993: Recommendation to assure the quality, safety and efficacy of
poliomyelitis vaccines (inactivated) - Európai Gyógyszerkönyv 07/2018:2065 monográfia követelményeinek. Felhasználhatóság: Az
Oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 12 hónapig felhasználhatónak kell lennie. Tervezett betárolási határidő: Ajánlatkérő az oltóanyag betárolását értékelési szempontként határozza
meg. Az oltóanyag betárolási határideje a szerződés aláírásának napját követően meghatározott naptári nap. Szállítás alatt az
oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítása,betárolás alatt az
oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő
rendelkezésre bocsátása értendő. Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban
GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/2006/EK európa
parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott
oltóanyagra vonatkozó érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. A megajánlott oltóanyagnak rendelkeznie kell továbbá hatályos és
érvényes ukrán forgalomba-hozatali engedéllyel is. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: A részvételre jelentkezőnek az ajánlat
benyújtásakor rendelkezni kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti
gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel. Ukrán és magyar nyelvű betegtájékoztató szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Oltóanyag betárolási ideje (szerz. aláírást követő 60. n.nap=0 pont; szerz.aláírást követő 20 n.nap=100 pont) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 144 - 354276
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kombinált DTPa+Hib+IPV vakcina
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10867853
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atlaspharma.hu
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 134280000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 134707500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattevő a teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni logisztikai szempontból.
Alvállalkozó megnevezése: Euromedic International Hungária Kft. (adószám:10850868-2-41)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 131. § (8) bek. b) pont értelmében az adásvételi szerződés a Kbt. 131. § (6) bekezdésben rögzített tíznapos időtartam előtt is
megköthető.
Nyertes Ajánlattevő neve: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft.
Székhely: 1051 Budapest Dorottya Utca 1.
Adószám: 25567072-2-41

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)