Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2499/2019
CPV Kód:42931100-2
Ajánlatkérő:Batthyány Kázmér Szakkórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Batthyány Kázmér Szakkórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47702264
Postai cím: Iskola Utca 11,
Város: Kisbér
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2870
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mogyorósi József
Telefon: +36 34552600
E-mail: titkarsag@kisberkorhaz.hu
Fax: +36 34352350
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisberkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi eszközök beszerzése - EFOP-2.2.19-17
Hivatkozási szám: EKR000001722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42931100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Járóbeteg szakellátás fejlesztése” elnevezésű EFOP- 2.2.19-17 azonosítójú projekt kapcsán egészségügyi eszközök beszerzés adásvételi szerződés keretében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 0228 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 006 - 008922
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/04/13
Helyesen:
2019/04/20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. A közbeszerzési dokumentumok jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig.
3. Ak nem ír elő ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó kötelezettséget.
4. Ak nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5. Ak az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1. III.1.3. pont M1., M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében pontozás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.

7. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok)
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát.,
− a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is),
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot,
− szakmai ajánlatot (a megajánlott termék gyártói vagy a gyártó által aláírt műszaki leírását/prospektusát, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a termék típusát, egységárát, származási helyét, műszaki paramétereit. A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat a KD tartalmazza)
− nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszköz orvostehnológaiai eszköznek minősül-e, amennyiben igen, az orvostechnológiai eszköz kockázati besorolására vonatkozó információ megadásával.
8. Ak jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, 00102
Helyesen:
1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. A közbeszerzési dokumentumok jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig.
3. Ak nem ír elő ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó kötelezettséget.
4. Ak nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5. Ak az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1. III.1.3. pont M1., M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében pontozás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.

7. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok)
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát.,
− a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is),
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot,
− szakmai ajánlatot (a megajánlott termék gyártói vagy a gyártó által aláírt műszaki leírását/prospektusát, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a termék típusát, származási helyét, műszaki paramétereit. A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat a KD tartalmazza)
− ajánlati ár részletezése (a megajánlott termékek egységárait tartalmazó nyilatkozat)
− nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszköz orvostehnológaiai eszköznek minősül-e, amennyiben igen, az orvostechnológiai eszköz kockázati besorolására vonatkozó információ megadásával.
8. Ak jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, 00102
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A hirdetmény módosításával egyidejűleg módosításra kerülnek a Közbeszerzési Dokumentum I.3.2. pontja (Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ