Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2514/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest X. kerület Újhegyi sétány (a Gergely utca és Bányató utca közötti szakasz). (A kivitelezési tervdokumentációban jelölt tervezési határvonal által határolt terület. )
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83769081
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kobanya.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000098962019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000098962019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újhegyi sétány komplex megújítása III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000098962019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében a Budapest X. kerület, Kőbánya Újhegyi sétány komplex közterület-megújítása munkái – 3. ütem – Gergely utca – Bányató utca közötti szakaszán, mely a Lépték-Terv Tájépítész Iroda (1132 Budapest, Visegrádi u. 9.) Generál tervező Kiviteli tervdokumentációja alapján valósul meg. A megújuló terület határvonala az ÉNy-i oldalon az épületek falsíkja. A területbe tartozik az Oltó utcánál a tűzivíztároló környezete. A Bányató utcában a járda is megújul. A sétány DK-i oldalán a határ a Széchenyi István Általános Iskola és Aprók Háza Óvoda kerítésvonala, és beletartozik még a Sütöde utca és az óvoda és az iskola közötti gyalogos útszakasz.
Ajánlatkérő (AK) a továbbiakban rövidítéseket alkalmaz a karakterkorlátra tekintettel.
Nyertes Ajánlattevő (AT) a vállalkozási szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles:
A fejlesztés főbb pontjai:
-Átalakul az üzletház előtti támfalrendszer, ülőlépcsőkkel, rámpával az üzletek, szolgáltatók számára jobb ráláthatóság és megközelíthetőség biztosítása érdekében
-Az üzletház udvara felújításra kerül, közösségi tér kerül kialakításra
-Megújul az Aprók Háza Óvoda kerítése és bejárata
-Megújul a Sütöde utca útburkolata, a rézsű tetején fiataloknak ücsörgő terület lesz kialakítva
-Megújul a Széchenyi István Általános Iskola előtti terület
-Az iskola előterébe párafúvókával ellátott vízjáték létesül
-Széchenyi-szobor elhelyezésére terület kialakítása
-Megállító játékok – Geoball – kötélmászó félgömb
-Térburkolatok felújítása
-Közvilágítás felújítása
-Új utcabútorok kihelyezése
-Automata öntöző rendszerrel ellátott zöldterületek létesítése
-Sétány végpontját jelölő térplasztika – „Jel” kialakítása
Főbb munkanemek:
-Kertépítészet; Forgalomtechnika; Támfalak, műtárgyak szerkezetépítési munkái; Víziközműépítési munkák; Közvilágítás és díszvilágítás; Vízgépészet; Automata öntözőhálózat; Támfal és kerítés komplex felújítása
-Organizáció (Vállalkozó saját organizációja alapján: ideiglenes építési energiaellátás, közműdíjak, munkaterület határolás, őrzés, közterületfoglalási engedély, behajtási engedély, mobil WC)
-E-Közművek, fakivágási engedély beszerzése AT feladatát képezik.
-Az AT a szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítania kell 1 db zárható irodakonténert, amely egyidejűleg 3 személy párhuzamos munkavégzésre és további 4 személy "leülésre" alkalmas módon, fűtés-hűtéssel és széles sávú internetkapcsolattal rendelkezik.
-Az AT-nek a szerződés teljesítése során biztosítania kell a helyszíni kooperációhoz szükséges tárgyaló helyiséget.
-AK előírja az AT részére, hogy a használatbavételhez az építési hatósági tudomásulvételi eljárást lefolytassa, a használatbavételi engedély hatósági bizonyítványának megszerzése feltétele a teljesítésnek.
-Az AT-nek az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során és a hatóságok, közművek által esetlegesen feltárt észrevételezett hibákat, hiányosságokat a hatóságok és /vagy az AK által előírt határidőig meg kell szűntetnie. Az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányosságok megszűntetése során az AT köteles a befejezési határidő megtartására figyelemmel lenni.
Az AK felhívja az AT figyelmét, hogy a szerződés szerinti munkákra vonatkozó Támogatási Szerződés megkötését követően az AT köteles az abban foglaltak szerinti előírások, dokumentálási kötelezettségek betartására, abban az esetben is, amennyiben a Támogatási szerződés a projekt befejezését követően – legfeljebb 1 (egy) éven belül – kerül megkötésre. Az AT felszólítására az AT köteles kiegészíteni, javítani a szükséges dokumentumokat a közösen megállapított határidőn belül, annak érdekében, hogy azok a Támogatási Szerződében rögzített előírásoknak megfeleljenek.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Újhegyi sétány komplex megújítása III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest X. kerület Újhegyi sétány (a Gergely utca és Bányató utca közötti szakasz). (A kivitelezési tervdokumentációban jelölt tervezési határvonal által határolt terület. )
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében a Budapest X. kerület, Kőbánya Újhegyi sétány komplex közterület-megújítása munkái – 3. ütem – Gergely utca – Bányató utca közötti szakaszán, mely a Lépték-Terv Tájépítész Iroda (1132 Budapest, Visegrádi u. 9.) Generál tervező Kiviteli tervdokumentációja alapján valósul meg. A megújuló terület határvonala az ÉNy-i oldalon az épületek falsíkja. A területbe tartozik az Oltó utcánál a tűzivíztároló környezete. A Bányató utcában a járda is megújul. A sétány DK-i oldalán a határ a Széchenyi István Általános Iskola és Aprók Háza Óvoda kerítésvonala, és beletartozik még a Sütöde utca és az óvoda és az iskola közötti gyalogos útszakasz. AT a vállalkozási szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles:
A fejlesztés főbb pontjai:
-Átalakul az üzletház előtti támfalrendszer, ülőlépcsőkkel, rámpával az üzletek, szolgáltatók számára jobb ráláthatóság és megközelíthetőség biztosítása érdekében
-Az üzletház udvara felújításra kerül, közösségi tér kerül kialakításra
-Megújul az Aprók Háza Óvoda kerítése és bejárata
-Megújul a Sütöde utca útburkolata, a rézsű tetején fiataloknak ücsörgő terület lesz kialakítva
-Megújul a Széchenyi István Általános Iskola előtti terület
-Az iskola előterébe párafúvókával ellátott vízjáték létesül
-Széchenyi-szobor elhelyezésére terület kialakítása
-Megállító játékok – Geoball – kötélmászó félgömb
-Térburkolatok felújítása
-Közvilágítás felújítása
-Új utcabútorok kihelyezése
-Automata öntöző rendszerrel ellátott zöldterületek létesítése
-Sétány végpontját jelölő térplasztika – „Jel” kialakítása
Főbb munkanemek:
-Kertépítészet; Forgalomtechnika; Támfalak, műtárgyak szerkezetépítési munkái; Víziközműépítési munkák; Közvilágítás és díszvilágítás; Vízgépészet; Automata öntözőhálózat; Támfal és kerítés komplex felújítása
-Organizáció (Vállalkozó saját organizációja alapján: ideiglenes építési energiaellátás, közműdíjak, munkaterület határolás, őrzés, közterületfoglalási engedély, behajtási engedély, mobil WC)
-E-Közművek, fakivágási engedély beszerzése AT feladatát képezik.
-Az AT a szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítania kell 1 db zárható irodakonténert, amely egyidejűleg 3 személy párhuzamos munkavégzésre és további 4 személy "leülésre" alkalmas módon, fűtés-hűtéssel és széles sávú internetkapcsolattal rendelkezik.
-Az AT-nek a szerződés teljesítése során biztosítania kell a helyszíni kooperációhoz szükséges tárgyaló helyiséget.
-AK előírja az AT részére, hogy a használatbavételhez az építési hatósági tudomásulvételi eljárást lefolytassa, a használatbavételi engedély hatósági bizonyítványának megszerzése feltétele a teljesítésnek.
-Az AT-nek az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során és a hatóságok, közművek által esetlegesen feltárt észrevételezett hibákat, hiányosságokat a hatóságok és /vagy az AK által előírt határidőig meg kell szüntetnie. Az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányosságok megszüntetése során az AT köteles a befejezési határidő megtartására figyelemmel lenni.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (KD) és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
-AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint aKD-ban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek-e alapján az azzal egyenértékű ajánlatot elfogadja. Az egyenértékűséget AT-nek kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség AK részére egyértelműen megállapítható legyen.
Részekre bontás mellőzése: A beszerzés tárgya műszaki és gazdasági egységet képez, az egyes munkák egymástól nem elválaszthatók, komplex megvalósítást igényelnek. AK-nek kiemelkedő, észszerű és méltányolható gazdasági érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (maximum 24 hónap) 15
2 2. A szavatossági biztosíték mértéke %-ban meghatározva (szerződés szerinti ténylegesen felhasznált tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) ) minimum 1,5% - maximum 3 %-a 10
3 3. A III.1.3)M.1.1. pontban előírt szakember MV-É jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését követően szerzett szakmai tapasztalata(max. 36  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Helyszíni bejárás időpontja: 2019.02.13. 9:00 óra, találkozó: Újhegyi sétány - Bányató utca kereszteződés.
A II.2.7. pont szerinti kezdő időpont tájékoztató jellegű. A munkaterület-átadás a szerz. hatálybalépésétől 5 napon belül. Kivitelezés 100%-os befejezésének határideje: 2019.09.02., használatbavételi engedély beszerzése (tudomásulvételi eljárás keretében): 2019.09.23. Legjobb ár-érték arány.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet ) előírásait figyelembe véve fog eljárni. 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan – a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetőleg a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – alábbi nyilatkozatát EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap felhasználásával: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha az AT-nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a Kbt. 67. § (4) bek.-e és a Korm. rendelet 17. § (2) bek.-e szerint - az AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban előírt (a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt) kizáró okok. Az AK a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra (az öntisztázás lehetőségére). A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bek.-e alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1. AT a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1); III.1.2), III.1.3) pontok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. AT csatolja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított – igazolást az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartása szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében, úgy az igazolás benyújtása nem szükséges. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő mindösszesen arról köteles nyilatkozni, hogy az által igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. AK az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatot az előírt alkalmassági követelmények tekintetében, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles AK rendelkezésére bocsátani. AK felhívja az AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.
Az ajánlatban az Ajánlattevőnek (vagy adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek) nyilatkoznia kell arról, hogy az P/1. alkalmassági követelménynek megfelel.
Az alkalmasság igazolására – az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására – az Ajánlattevőnek (vagy adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő vagy a könyvelő (könyvvizsgáló) által kiadott nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év tekintetében az adózott eredményről (évenkénti bontásban). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P/1. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (bontás, építési, felújítási, kivitelezési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AT legalább nettó 170.000.000,- Ft, közbeszerzés tárgyából származó árbevétel elérését köteles nyilatkozatával igazolni. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)–(5) és (7) bekezdése. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők valamelyike megfelel. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek.-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az AT, amennyiben saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év beszámolói szerint a cég adózott eredménye több, mint egy évben volt negatív.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról. AK ez esetben, a névjegyzékben szereplést a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http:// mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági szám alapján ellenőrzi. Amennyiben a szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, csatolandó a végzettséget igazoló okiratok másolata, a szakember sajátkezűleg aláírt, keltezett önéletrajza akként, hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen [szakmai gyakorlati követelmények abban az esetben kerülnek megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a rendeletben elvárt időtartamot. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra (alkalmassági követelményre) jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy tagsági jogviszonyban állnak-e. Csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt AT rendelkezésére áll. AK felhívja az AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban AT mindösszesen arról köteles nyilatkozni, hogy az által igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. AK az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt nyilatkozatot a M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles AK rendelkezésére bocsátani. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseire. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.1. 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építési szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-É, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M.1.2. 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-M, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M.1.3. 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, közlekedési építmények szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M.1.4. 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, vízgazdálkodási építmények szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-VZ, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő e körben felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4 alkalmassági feltételeknek az Ajánlattevő azonos szakemberekkel is megfelelhet.
M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4.:
Az ajánlatban az AT-nek (vagy adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek) nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmassági követelménynek megfelel.
Az alkalmasság igazolására – az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására – az AT-nek (vagy adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek) csatolnia kell M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4. alkalmassági feltételek vonatkozásában:
A Kbt. 65. § (4) bek.-e és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből egyértelműen kiolvasható a szakmai tapasztalat megléte, és az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés, valamint csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát.
Ha az AT (vagy kapacitást nyújtó szervezet) által megjelölt szakember rendelkezik az adott alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultsággal (nem csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel), elegendő, ha a szakember az önéletrajzban a jogosultság megszerzése időpontját tünteti fel. Ez esetben AT nyújtsa be a szakember jogosultságát megállapító határozat egyszerű másolatát, vagy az ajánlatban (önéletrajzban) tüntesse fel a nyilvántartási számát és a nyilvántartó szervezetet, amely alapján AK ellenőrzi a jogosultság meglétét a MMK, vagy más nyilvántartó szervezet névjegyzékében. Más tagállami állampolgár által szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Amennyiben a szakember a vizsgált jogosultságokkal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik, AK előírja, hogy a szakmai önéletrajzban az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát legalább év/hónap részletezettséggel (eleje-vége) ismertetesse. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Amennyiben az AT által bemutatott szakemberek a szerződés megkötésének időpontjára nem rendelkeznek a jelen pontban előírt jogosultságokkal, az az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek.-e alapján, amely esetben az AK – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződés
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Ajánlatkérő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződéstervezetben meghatározott esetekben és mértékben.
A szerződéstervezetben rögzített befejezési határidő elmulasztása esetére késedelmi kötbér kerül kikötésre. Kötbérterhes határidőnek minősül a szerződéstervezet 4.2. pontjában meghatározott 4. részhatáridőhöz, valamint a 4.3. pontban meghatározott véghatáridőhöz képest történő szerződésszegésből, mulasztásból bekövetkezett késedelem. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó Szerződéses Ár, mint kötbéralapnak 1 %/megkezdett naptári nap. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Szerződéses Ár, mint vetítési alap 15 %-a.
Hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása esetén az AT hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibajavítással, hiánypótlással érintett Szerződéses Ár nettó értékének, mint vetítési alapnak 1 %-a a késedelem minden megkezdett naptári napja után, a kötbér maximuma a hibával érintett munkarész nettó Szerződéses Árának 15 %-a.
AT-nek felróható lehetetlenülés, az AT által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, az AT felróható magatartása miatt jogszerűen gyakorolt felmondás (meghiúsulás) esetén az AT kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár, mint kötbér alap 30 %-át kitevő összeg.A kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
2. Biztosíték: A) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó Ajánlati ár 5%-át kitevő biztosítékot köt ki. B) Ajánlattevő a jótállási időszakra köteles jótállási biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a szerződés szerinti ténylegesen felhasznált tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 5%-ával egyenlő mértékben.3. A szavatossági időszakra az AT köteles az AK rendelkezésére bocsátani egy szavatossági biztosítékot. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a jótállás többlet időtartama (kötelező 36 hónapon felül) és a szavatossági biztosíték mértéke értékelési részszempont. 4. Kötelező felelősségbiztosítás mértéke: 600 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény .
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ellenszolgáltatás teljesítése, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésszerűen és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-a alapján, valamint a szerződésben foglaltak szerint egy (1) előlegszámla, négy (4) részszámla és egy végszámla alapján történik. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Ajánlatkérő, jelen közbeszerzés vonatkozásában a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében nettó hetvenötmillió forint összegű előleg igénybevételét biztosítja, kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik, az igénybevételről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
1 előlegszámla: 75.000.000,- Ft
1. részszámla: A szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák elvégzésének 25%-os készültségi fokánál, számla összege a szerződés szerinti – tartalékkeret nélkül számított – ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár) 25%-a. Levonva belőle az előleg összegének 50%-át.
2. részszámla: A szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák elvégzésének 50%-os készültségi fokánál, számla összege a szerződés szerinti – tartalékkeret nélkül számított – ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár) 25%-a. Levonva belőle az előleg összegének 50%-át.
3. részszámla: A szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák elvégzésének 75%-os készültségi fokánál, számla összege a szerződés szerinti – tartalékkeret nélkül számított – ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár) 25%-a.
4. részszámla: (köbérterhes) A szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák elvégzésének 100%-os készültségi fokánál, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, számla összege a szerződés szerinti – tartalékkeret nélkül számított – ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár) 15%-a.
Végszámla: (kötbérterhes) A tudomásulvételi eljárás lezárása, használatbavételi engedély megszerzését követően, számla összege a szerződés szerinti – tartalékkeret nélkül számított – ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár) 10%-a.
Az ajánlattétel, a szerződéses kifizetések pénzneme: HUF. Tartalékkeret a nettó ajánlati ár 5%-a.
Nyertes ajánlattevőknek az általa kibocsátott előlegbekérővel egyidejűleg köteles felhasználási tervet készíteni és az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtani, mely tervben részletezni kell az előleg felhasználásának célját, rendeltetését. Az előleg folyósításának feltétele a felhasználási terv Ajánlatkérő részére történő szolgáltatása.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (8), (10)-(11) bek.-i, a Kbt. 136. § (1) bek., valamint a Ptk. 6:155. § (1) és a 2016. évi IX. törvény.
Részhatáridők a szerződésben kerülnek meghatározásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes AT-(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
Saját beszerzési szabályok leírása: (VI.3.4) További információk folytatása)
1.
Az első ajánlat körében benyújtandó dokumentumok:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (EKR űrlap) (3. részszempont esetén a többlettapasztalattal érintett szakember megnevezésével)
-a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
-aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-minta, természetes személy, egyéni vállalkozó vagy külföldi illetőségű AT, gazdálkodó szervezet esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot [pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú előtt aláírt)];
-meghatalmazás (adott esetben)
-közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
-az árazott költségvetést (szakmai ajánlat) nem szerkeszthető pdf, és szerkeszthető excel formátumban is;
A tárgyalást követően, a végleges ajánlat körében benyújtandó dokumentumok:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (EKR űrlap) (3. részszempont esetén a többlettapasztalattal érintett szakember megnevezésével)
-a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
-a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
-a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
-a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
-nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bek.-e alapján a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaira vonatkozóan [a Kbt. 62. § (1) be. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot is]
-a Kbt. 67. § (4) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint;
-nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, változásbejegyzési kérelem és érkezéséről igazolás;
-aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-minta, természetes személy, egyéni vállalkozó vagy külföldi illetőségű AT, gazdálkodó szervezet esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot [pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú előtt aláírt];
-meghatalmazás (adott esetben)
-az árazott költségvetést (szakmai ajánlat) nem szerkeszthető pdf, és szerkeszthető excel formátumban is;
-alkalmasságot igazoló szervezet bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bek-e szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melynek tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat;
-nyilatkozat a szerződéskötés időpontjára teljesítendő további ajánlatkérői előírásokról.
-nyilatkozat teljesítési és jótállási és szavatossági biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.
-az AF III.1.3) pont M.1.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember szakmai önéletrajza a 3. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztásául.
-nyilatkozat az előleg igénybevételéről.
- számlázási ütemezés (VI.3.4.)
Tételes igazolás - Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra.
2. Kbt. 47. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az AK a közb-i eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az AK előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. AK felhívja a figyelmet az EKR Rendelet 10-12. § foglalt rendelkezésekre.
3.Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. §-ban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bek. Bármely gazdasági szereplő, aki a közb.-i eljárásban AT lehet a felhívással és az egyéb KD-kal kapcsolatban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jogszabályi különleges feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AT-nek - saját szakmai kompetenciája alapján - kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a szerződés teljesítéséhez minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának nyertessége esetén képes a feladat teljes körű teljesítésére a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. AT ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden - a szerződés szükséges - információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és benne megfogalmazott igényeket teljesítésre alkalmasnak találta.
Saját beszerzési szabályok leírása: (VI.3.4) További információk folytatása)
4. Az ajánlattételi meghosszabbítására a Kbt. 52. § (5) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb ötödik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb nyolcadik napra esik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, mely olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni, az ezzel kapcsolatosan a hiányok a tárgyalások befejezéséig pótolhatóak.
AK tárgyalást tart a közbeszerzési műszaki leírásról és a szerződéstervezetről, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, AT-k
megajánlásairól. AK nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon AT-t cégjegyzésre jogosult vagy
jognyilatkozat tételére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az AT jogosult az ajánlatát módosítani a vonatkozó jogszabályok szerint. AK egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a tárgyalások megtartásának. A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy a) az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon. AK rögzíti, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (10) bekezdése szerint, ahol a Kbt. tárgyalási jegyzőkönyv átadását vagy megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt vett AT-nek megküldeni. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyalások a Végső felhívás kiküldésével lezártnak minősülnek, azt követően további tárgyalási forduló tartására nincs lehetőség. A végleges ajánlatokat az első ajánlat benyújtásával egyező módon az EKR-ben generált felolvasólap és a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés ismételt kitöltésével tehetik meg a III.1.8. pontban rögzítettek figyelembevételével. A végső ajánlat benyújtására az ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlattal egyezően az EKR-ben kerülhet sor. Ettől eltekinteni nem lehet, a végső ajánlat benyújtásának elmulasztása esetén az ajánlati kötöttséggel nem terhelt, első (indikatív) ajánlatot AK-nak nem áll módjában figyelembe venni. AK a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A tárgyalás helye: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. II. emeleti 211. tárgyaló, időpontja: 2019. március 01. 10:00. Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, úgy az új időpontról, illetve helyről az AK az EKR-ben értesíti az AT-ket.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/03/01 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (E-Kr.) 15. §-ának megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Értékelési részszempont: 1. és 3. - arányosítás (univerzális képlet), 2. egyenes arányosítás, 4. fordított arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: -Az AT-nek a szerződéskötés időpontjára csatolnia kell napi bontású, az időbeli ütemezést és a kritikus tevékenységeket ábrázoló Gantt diagramot, továbbá olyan tevékenység felbontási rendszert (WBS), amely alkalmas annak igazolására, hogy a rendelkezésre álló műszaki, anyagi erőforrások elegendőek a projekt határidőn belüli megvalósításához. A tartalékkeret felhasználása nem tervezhető!
-A szerződéskötés időpontjára organizációs helyszínrajzon mutassa be az AT a kivitelezés helyszíni adottságainak célszerű kihasználását, a lekerítések ütemezésével, a lakossági forgalom zavartalan biztosítása mellett, szükséges forgalomtechnikával. A bontási és építési szakaszok ütemezésével, létesítmények, üzletek zavartalan megközelíthetőségének állandó biztosításával. Az AT az organizációs helyszínrajzot a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése által az 5/2017. (V. 6.) számú MMK Küldöttgyűlési határozatával elfogadott és 2017. 05. 9. napja óta hatályos MMK Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzatában foglalt követelmények (Organizáció, felvonulás 22.2.8 pont) szerint köteles elkészíteni.
-AT-nek az ajánlat részeként (azaz nem csak a szerződéskötésre) csatolni kell a számlázási ütemezést, a részszámlák teljesítésének időpontjával megjelölve az előírt és elkészült műszaki tartalommal összhangban. Az AK a dokumentum esetleges hiánya, hiányossága esetén hiánypótlási lehetőséget biztosít; a dokumentumot nem tekinti a Kbt. 71. § (8) bek.-e szerinti körbe tartozó dokumentumnak.
Saját beszerzési szabályok leírása:
5) Ajánlatok értékelése, bírálata:
AK a beérkezett ajánlatokat az alábbiak szerint értékeli és bírálja el:
a) AK az első ajánlatokat megvizsgálja, ezzel kapcsolatosan a hiányok a tárgyalások befejezéséig (végleges ajánlat benyújtása) pótolhatóak;
b) AK az AT-kel tárgyal és a tárgyalás lezárásaként végleges ajánlattételi felhívást küld;
c) A tárgyalások befejezésekor a végleges ajánlatokat AK értékeli, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
d) AK a c) alpont szerinti ajánlat(ok) bírálata [Előzetes ellenőrzés] során elfogadja az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére AT nyilatkozatát, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
e) AK ezt követően a megfelelőnek minősített AT-(ket)t felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására
f) Az e) alpont szerint benyújtott dokumentumok körében AK elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség szerint a Kbt. 71. § szerinti jogintézményeket alkalmazza.
g) Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan AT-t nevezhet meg nyertes AT-ként, aki a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
6. AK a Kbt. 73. § bek.-t alkalmazza, az eljárásban a 44-45. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. Kiegészítő tájékoztatásban közli az AK, hogy ha a KD valamely eleme semmis, ha a KD-okon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a KD valamely eleme eltér az EMF-tól. A KD semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közb.-i eljárásban és a közb-i szerződésben nem alkalmazandó.
9. AK a Kbt. 73. § (5) bek. alapján a KD-ban közli a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti követelményeket, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
10. A Kbt. 71. § (6) bek.-e alkalmazandó.
11. AK a (Kbt.) II. Részében meghatározott szabályok szerint, a Kbt. 114. § (2) és (6) és (13) bek.-ben foglalt eltérésekkel, ill. a magyar jogszabályok előírásai szerint jár el. AK a Kbt. 117. § (2) bek.-re figyelemmel felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. hivatkozott rendelkezéseit a IV.1.4. és VI.3.4. pontban foglalt 1.,3.,4.,5. és 8. alpontokban rögzített eltérésekkel alkalmazza.
FAKSZ: dr. Szabó Andrea (00779)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges