Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2521/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Teljesítés helye:9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dunép Épitőipari és Szolgáltató kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53862934
Postai cím: Fő Utca 11.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: kozbeszerzes@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajléktalan szálló bővítése és felújítása_4. (1092)
Hivatkozási szám: EKR001046162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Mosonmagyaróvár Barátság u. 20. sz. –HRSZ: 5225/1- alatti ingatlanon jelenleg egy többszörösen bővített földszintes épület áll, szabadon álló beépítéssel.
A bővítéssel a meglévő létesítményhez, az üzemeltetéshez szükséges irodahelyiségeket - vezetői irodát, szociális munkás irodát, teakonyhát, interjú szobát- és személyzeti WC-kézmosó-zuhanyzót, valamint a bentlakók részére egy társalgó helyiséget, továbbá nemenként elkülönített fürdő-wc.-zuhanyzó blokkot kapcsolunk. A meglévő "B" épületrészben felszabaduló irodahelyiségekből egy hálóhelyiség, és a legrégibb "A" épületrészben a hálóhelyiségek és kiszolgáló helyiségei átszervezésével praktikusabb alaprajzi elrendezésű egység kialakítása tervezett, a vizesblokkok teljes átalakításával, felújításával. Az épület fűtési és víz-szennyvíz hálózatának rendszere is felújításra kerül. További felújítás szükséges a "B" épületrészben található férfi WC-kézmosó-zuhanyzó blokkban, teljes burkolat és szanitercsere formájában.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja, tekintettel arra, hogy a teljesítési határidő hosszabbítása a támogatási szerződésben folyamatban van (ajánlatkérő kezdeményezte a Támogatónál a támogatási szerződés módosítását), azonban annak elfogadása még nem történt meg. A fentiek alapján az eljárás az alábbi esetekben eredményes:
a) amennyiben a Támogató részéről pozitív döntés születik, azaz a Támogató hozzájárul, hogy ajánlatkérő a hosszabbított, jelen közbeszerzési eljárásban megadott teljesítési határidőnek megfelelően valósítsa meg az építési beruházást az eljárás eredményéről szóló ajánlatkérői lezáró döntés meghozatalának napjáig, akkor az eljárás eredményes, feltéve, hogy az ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezet elegendő az értékelési szempontok szerint tett legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötésre;
b) amennyiben a Támogató részéről negatív döntés születik, azaz a Támogató nem járul hozzá a támogatási szerződés módosításához (azaz nem támogatja a tárgyi eljárásban megadott teljesítési határidő szerint történő megvalósítását az építési beruházásnak) az eljárás eredményéről szóló ajánlatkérői lezáró döntés meghozatalának napjáig, úgy az eljárás eredménytelenné nyilvánítható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60378795 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hajléktalan szálló bővítése és felújítása_4. 1092
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262500-6
45310000-3
45324000-4
45410000-4
45430000-0
45450000-6
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A épület: 88,03 nm
B épület:177,83 nm
C épület: 109,35 nm
D épület 97,02 nm
Összesen:472,23 nm
Előzmények: A Mosonmagyaróvár Barátság u. 20. sz. –HRSZ: 5225/1- alatti ingatlanon jelenleg egy többszörösen bővített földszintes épület áll, szabadon álló beépítéssel. Az épületben hajléktalan szálló található. A tervdokumentációban jelölt "A" épületrész épült a legrégebben, melyet ca. 20 éve bővítettek a "B" épületrésszel, mely 2010-ben a "C" épületrésszel bővült. A tervezett bővítést a tervdokumentáción "D"-vel jelöltük. Az intézmény üzemeltetője a szóban forgó épületet – az üzemeltetéshez szükséges irodahelyiségek, valamint az ellátottak részére létesülő társalgó és kiszolgáló blokk kialakításának céljából – bővíteni kívánja. A bővítésen túl a meglévő "B" épületrészben felszabaduló irodahelyiségekből további hálóhelyiség, valamint az "A" épületrészben a hálóhelyiségek és kiszolgáló helyiségei átszervezésével praktikusabb alaprajzi elrendezésű egység kialakítása tervezett, a vizesblokkok teljes felújításával.
Telepítés: A tervezett épületet az érvényben lévő rendezési terv értelmében az építési hely határain belülre terveztük, szabadon álló kialakítással, az oldalkert előirt méretének megtartásával. A telepítéssel, tömegalakítással igazodunk az épített környezethez.
Épített környezet: A rendezési terv szerint a Barátság utcától nyugatra fekvő területen kereskedelmi-szolgáltatói gazdasági övezet került kialakításra, 7,5 m épületmagassággal, 40%-os beépíthetőséggel, szabadon álló telepszerű beépítési móddal. A fent körülhatárolt terület környezetében még beépítetlen telkek, illetve egy- és kétszintes irodaépületek, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, ipari csarnokok találhatóak egyszerű tömegalakítással és változatos anyaghasználattal.
Tervezési program: A megbízó által összeállított tervezési program alapján kialakított koncepciónk szerint az épületet az oldalkert irányába bővítjük. A tervezett bővítéssel a meglévő létesítményhez, az üzemeltetéshez szükséges irodahelyiségeket - vezetői irodát, szociális munkás irodát, teakonyhát, interjú szobát- és személyzeti WC-kézmosó-zuhanyzót, valamint a bentlakók részére egy társalgó helyiséget, továbbá nemenként elkülönített fürdő-wc.-zuhanyzó blokkot kapcsolunk. A bővítésen túl a meglévő "B" épületrészben felszabaduló irodahelyiségekből egy hálóhelyiség, valamint a legrégibb "A" épületrészben a hálóhelyiségek és kiszolgáló helyiségei átszervezésével praktikusabb alaprajzi elrendezésű egység kialakítása tervezett, a vizesblokkok teljes átalakításával, felújításával. Az épület fűtési és víz-szennyvíz hálózatának rendszere is felújításra kerül. A fűtőhelyiségben egy kondenzációs kazán beépítése tervezett. További felújítás szükséges a "B" épületrészben található férfi WC-kézmosó-zuhanyzó blokkban, teljes burkolat és szanitercsere formájában.
Részletes feltételek a műszaki leírásban és tételes, árazatlan költségvetésben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik? (igen/nem) 15
2 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:30 - 18:00 óra közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00óra közötti időszakban végez?(igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00006
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban a teljesítés kezdeteként megjelölt időpont tervezett, a szerződés teljesítésének megkezdésére a szerződéskötés követően haladéktalanul kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hajléktalan szálló bővítése és felújítása_4. 1092
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dunép Épitőipari és Szolgáltató kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18488401
Postai cím: Hubertusz Utca 1/a
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: dunepkft@t-online.hu
Telefon: +36 309562235
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11124113208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57449900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60378795
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: állványozás, kőműves munkák, szárazépítés, nyílászáró, épületgépészet, villamos munkák, fölmunkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dunép Épitőipari és Szolgáltató kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18488401
Postai cím: Hubertusz Utca 1/a
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11124113208

Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71466325
Postai cím: Bükk Utca 6
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201208

Hivatalos név: Magdács Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71421977
Postai cím: Juhar Utca 6
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11124742208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges