Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:25237/2019
CPV Kód:90611000-3
Ajánlatkérő:Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Pákozd városának utcái, terei, parkjai az alábbi prioritás szerint: 1. körben a település fő közlekedési útjai, intézmények előtti közutak, igy pl. Hősök parkja, Damjanich u.- Arany J. u.- Iskola u.-Ingokő u. eleje, Rákóczi u., Petőfi u. Kossuth u. 2. körben Jókai M. u. Bem u. Honvéd u., Dózsa Gy u., Esze T., Sport u. 3. körben a település többi utcája NUTS kód: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZAKI-LAND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51507226
Postai cím: Hősök Tere 9.
Város: Pákozd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törjék Zoltán
Telefon: +36 22258403
E-mail: gazdalkodas@pakozd.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pakozd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pákozd közútjainak téli síkosság mentesítése
Hivatkozási szám: EKR001488122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás a Pákozd Nagyközség tulajdonában és kezelésében lévő, belterületi közutak téli hó- és síkosságmentesítési munkáinak végzésére vonatkozik, az alábbi előírások és elvárások szerint.
A vállalkozó mind a közbeszerzési eljárás előírásai, mind pedig a vállalkozói szerződésben rögzítettek alapján köteles a település hó- és síkosságmentesítési munkáit elvégezni. A feladat végzésére használt gépeknek, eszközöknek és adaptereknek az üzemeltetésükhöz szükséges hatósági engedélyekkel, a vállalkozásnak pedig a tevékenység végzésére vonatkozó felelőségbiztosítással kell rendelkeznie. Az esetleges károkozásokból eredő jogvitákat ennek megfelelően a vállalkozónak kell közvetlenül a károsulttal rendeznie a szükséges hatóságok bevonásával.
A hóeltakarítási munkákat a vállalkozó abban az esteben kezdheti meg, amennyiben a lehullott hó mennyisége eléri az 5 cm-t. A megbízó vagy annak képviselője utasítása alapján a hóeltakarítási munka előbb, vagy akár később is megkezdhető.
A hótolási munkák során kezelendő úthossz mindösszesen: 36 km
A hóeltakarítást az alábbi prioritás szerint kell végezni:
1. a település fő közlekedési útjait körben, az intézmények előtti közutakat - így pl. a Hősök parkja, a Damjanich u.- Arany J. u.- Iskola u.-Ingókő u. eleje, Rákóczi u., Petőfi u. Kossuth u.-,
2. a Jókai M. u., Bem u., Honvéd u., Dózsa Gy. u., Esze T., Sport utcákat körben
3. a település további utcáját körben
A síkosságmentesítést, a sószórást a vállalkozónak az alábbi helyeken kell elvégeznie:
a Budai útra csatlakozó utak lejtős vagy emelkedős torkolati szakaszán maximum 20 fm hosszban, valamint az iskola, az óvoda, az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal, illetve a köztemető előtti közutak szakaszain.
További síkosságmentesítés, sószórás a megbízó vagy annak képviselője egyedi megrendelése alapján és ütemben végezhető.
Az alkalmazott munkagépekre vonatkozó álltalános előírások a következők:
A munkavégzés során a munkagépnek hatósági engedély alapján használt sárga színű megkülönböztető jelzést kell alkalmaznia, továbbá a KRESZ által előírt közlekedési táblákkal kell azokat ellátni.
Az alkalmazott munkagépnek kapacitását és teljesítményét tekintve alkalmasnak kell lennie arra, hogy legalább 2,1 m széles hóeke vagy hótoló adapter használatával folyamatos munkavégzést tudjon végezni. Az adapterek műszaki állapotának és kialakításának olyannak kell lennie, hogy azok a közútban és annak tartozékaiban – pl. fedlapok – kárt ne okozzanak.
Amennyiben az időjárási viszonyok azt szükségessé teszik, Megrendelő jogosult 2020. március 31. napját követően is jelen közbeszerzés tárgya szerinti munkák megrendelésére a szerződésben meghatározott összegen a szerződés hatálya alatt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 156000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pákozd közútjainak téli síkosság mentesítése 2019-
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90611000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Pákozd városának utcái, terei, parkjai az alábbi prioritás szerint:
1. körben a település fő közlekedési útjai, intézmények előtti közutak, igy pl. Hősök parkja, Damjanich u.- Arany J. u.- Iskola u.-Ingokő u. eleje, Rákóczi u., Petőfi u. Kossuth u.
2. körben Jókai M. u. Bem u. Honvéd u., Dózsa Gy u., Esze T., Sport u.
3. körben a település többi utcája
NUTS kód: HU211
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás a Pákozd Nagyközség tulajdonában és kezelésében lévő, belterületi közutak téli hó- és síkosságmentesítési munkáinak végzésére vonatkozik, az alábbi előírások és elvárások szerint.
A vállalkozó mind a közbeszerzési eljárás előírásai, mind pedig a vállalkozói szerződésben rögzítettek alapján köteles a település hó- és síkosságmentesítési munkáit elvégezni. A feladat végzésére használt gépeknek, eszközöknek és adaptereknek az üzemeltetésükhöz szükséges hatósági engedélyekkel, a vállalkozásnak pedig a tevékenység végzésére vonatkozó felelőségbiztosítással kell rendelkeznie. Az esetleges károkozásokból eredő jogvitákat ennek megfelelően a vállalkozónak kell közvetlenül a károsulttal rendeznie a szükséges hatóságok bevonásával.
A hóeltakarítási munkákat a vállalkozó abban az esteben kezdheti meg, amennyiben a lehullott hó mennyisége eléri az 5 cm-t. A megbízó vagy annak képviselője utasítása alapján a hóeltakarítási munka előbb, vagy akár később is megkezdhető.
A hótolási munkák során kezelendő úthossz mindösszesen: 36 km
A hóeltakarítást az alábbi prioritás szerint kell végezni:
1. a település fő közlekedési útjait körben, az intézmények előtti közutakat - így pl. a Hősök parkja, a Damjanich u.- Arany J. u.- Iskola u.-Ingókő u. eleje, Rákóczi u., Petőfi u. Kossuth u.-,
2. a Jókai M. u., Bem u., Honvéd u., Dózsa Gy. u., Esze T., Sport utcákat körben
3. a település további utcáját körben
A síkosságmentesítést, a sószórást a vállalkozónak az alábbi helyeken kell elvégeznie:
a Budai útra csatlakozó utak lejtős vagy emelkedős torkolati szakaszán maximum 20 fm hosszban, valamint az iskola, az óvoda, az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal, illetve a köztemető előtti közutak szakaszain.
További síkosságmentesítés, sószórás a megbízó vagy annak képviselője egyedi megrendelése alapján és ütemben végezhető.
Az alkalmazott munkagépekre vonatkozó álltalános előírások a következők:
A munkavégzés során a munkagépnek hatósági engedély alapján használt sárga színű megkülönböztető jelzést kell alkalmaznia, továbbá a KRESZ által előírt közlekedési táblákkal kell azokat ellátni.
Az alkalmazott munkagépnek kapacitását és teljesítményét tekintve alkalmasnak kell lennie arra, hogy legalább 2,1 m széles hóeke vagy hótoló adapter használatával folyamatos munkavégzést tudjon végezni. Az adapterek műszaki állapotának és kialakításának olyannak kell lennie, hogy azok a közútban és annak tartozékaiban – pl. fedlapok – kárt ne okozzanak.
Amennyiben az időjárási viszonyok azt szükségessé teszik, Megrendelő jogosult 2020. március 31. napját követően is jelen közbeszerzés tárgya szerinti munkák megrendelésére a szerződésben meghatározott összegen a szerződés hatálya alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Nettó havi ügyeleti/készenléti díj (nettó Ft-ban meghatározva) 25
2 Szükség esetén a feladat végrehajtása során ajánlattevő egyszerre hány munkagépet képes a településen üzemelteti (a gépek darabszámát kérjük megadni) 20
3 A síkosságmentesítés /sószórás során használt munkagép óradíja (Egy munkagépre eső óradíj átlagolva) (anyagköltség + gép költség; nettó Ft-ban megadva) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Hótolás során használt mgép óradíja(Lsd.II.2.13.) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Jelen ajánlattételi felhívás II.7. pontjában meghatározott teljesítési idő: 2019. december 15. vagy szerződéskötés időpontja, amennyiben az később történik – 2020. március 31.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelen ajánlattételi felhívás II.2.5. pontjában meghatározott "Hótolás során használt mgép óradíja(Lsd.II.2.13.)" értékelési szempontot (súlyszám 50) teljes egészében a rendszer nem engedi meghatározni, az "ár" értékelési szemponthoz tartozó "megnevezés" mezőt karakterkorlátra figyelemmel a rendszer nem engedte kitölteni. Jelen értékelési szempont teljes egészében a következő: "A hótolás során használt munkagép óradíja (Egy darab munkagépre eső óradíj átlagolva): (nettó Ft-ban meghatározva)" melynek súlyszáma 50.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pákozd közútjainak téli síkosság mentesítése 2019-
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZAKI-LAND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95050285
Postai cím: Bem U. 17.
Város: Pákozd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8095
Ország: Magyarország
E-mail: szaki.landkft@freemail.hu
Telefon: +36 209745259
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14364497207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 156000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZAKI-LAND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95050285
Postai cím: Bem U. 17.
Város: Pákozd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14364497207

Hivatalos név: KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72637870
Postai cím: Fő Utca 63.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26257745207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges