Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25241/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4. Ch ép. alagsor
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kővári Eszter
Telefon: +36 14633305
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633308
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001502462019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001502462019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1db ALD reaktor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001502462019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db új ALD reaktor beszerzése a műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal,az ALD reaktor telepítése( installálása) és 3 nap alatt napi 8 órában 6 személy betanítása, minimum 1 év jótállással.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ALD reaktor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4. Ch ép. alagsor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új ALD reaktor beszerzése, számítógépes vezérlőrendszerrel táppal és vákuumpumpával történő leszállítása, telepítése (installálása) és 3 nap alatt napi 8 órában 6 személy betanítása, minimum 1 év jótállással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Prekurzor forrás portok száma (min.2-max.4 db) (a nagyobb érték a jobb) 10
2 3. A behelyezhető minta magassága (min. 6 mm-max. 30mm) (a nagyobb érték a jobb) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP 2.3.2-16-2017-00013
II.2.14) További információ:
Az értékelés módszere :Az 1. részszempontnál (nettó ajánlati ár (HUF)) a fordított arányosítás módszerét, a 2., 3. részszempontoknál a A Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerinti arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia - amennyiben EKR nyilatkozatminta van rá, úgy az EKR rendszerben - hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében - az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett - nyilatkozatot kér. Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a Korm. rendelet 8. §, 10.§ 12-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból ellenőrzi a gazdasági szereplőt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Korm rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában valamint a Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. A 321/2015 (X.30.) Korm.r. 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet köteles csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M.1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a Kbt. 69. § (4)-(7 ) bekezdéseinek alkalmazása esetén az eljárást megindító felhívás feladás napjától (VI. 5. pont) visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításainak ismertetése, valamennyi referencia esetében megadva: • a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont,év/hó/nap) , • a szállítás tárgyát, szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége), • teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; • az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja az alkalmasság igazolása körében a figyelmet a Kbt. 65. §-ban foglaltak, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra is. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: Első körben a Kbt. 67.§ (1) (EEKD) benyújtásával, majd a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy csak egyszerű nyilatkozatot kér Ajánlattevőtől az EEKD-ban. Ajánlatkérő nem írja elő az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk rögzítését, ezért a megkövetelt alkalmassági követelményeket nem kell feltüntetni a formanyomtatványban! Az M1) referencia bemutatáshoz a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész: Alkalmatlan az ajánlattevő, M.1) ha az eljárást megindító felhívás feladásának (VI. 5. pontban szereplő) időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik legalább 1 db bármilyen műszaki követelménnyel rendelkező ALD reaktor szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1.§ (1), illetve 21/A. §, valamint 22. § (1)-(2) bekezdése.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér minden késedelmes naptári napra 1-10 napig a nettó vételár 0,1 %-a,a 11. naptól a nettó vételár 0,3 %-a, a késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vételár 10%-át,ha eléri rendkívüli felmondás.Meghiúsulási kötbér a nettó vételár 20%-a, hibás teljesítési kötbér a nettó vételár 20%-a. Fő finanszírozási feltételek: 1. rész VEKOP-2.3.2-16-2017-00013 projektből, K123631 számú OTKA pályázatból, saját bevétel. A pályázatok 100 % finanszírozásúak.A kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) -ben foglaltak, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései, 2007. évi CXXVII. tv., és 2011. évi CXCV tv. rendelkezései szerint történik.Fizetési késedelemre a Ptk. 6: 155 § irányadó.
AK előleget nem biztosít. A sz.-t biztosító mellékkötelezettségekre és kifizetésre vonatkozó részletes előírásokat a Kb-i dok. és a szerz.terv. tartalmazza.Utólag részenként 1 számlát állít ki eladó, AK 30 napra fizet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben biztosítja a hiánypótlás, a felvilágosítás-kérés lehetőségét. Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.2)Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), 65. § (7), 67. § (4) bekezdésekre vonatkozóan a dokumentációban foglaltak szerint. 3.)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát.4) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 36. §-ban foglaltakra. 5) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131.§ (4) bekezdés rendelkezéseit, 6) A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 7) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját, tekintettel arra, hogy a piacon korlátozott számú ajánlattevő található a beszerzés tárgyát illetően. 8.) Értékelés módszere: 1. ajánlati árnál: fordított arányosítás 2., 3 műszaki értékelési szempontoknál:a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerinti arányosítás. Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019.11.26.) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont. 9.)Ak-nek megajánlásában fel kell tüntetnie a termék konkrét típusmegjelölését és a származási helyét.10.) FAKSZ: Dr. Mohácsi Ildikó (00282) 10. Jelen Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a vonatkozó végrehajtási rendeletek és a közbeszerzési dokumentumok az irányadóak. 11. A II. 2. 7. pontokban írt határidőhöz képest AK előteljesítést elfogad. 12. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren
keresztül teszi közzé.13. EKR regisztráció szükséges mind az AT mind az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet részéről.és az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül kell benyújtatni.14. Az eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelvű dokumentum(ok)nak magyar fordítását csatolnia kell AT-nek.15. Amennyiben az AT a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti, úgy az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza és nyilatkozatot köteles becsatolni a részletes indoklásra vonatkozóan. 16. Ajánlatkérő a ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában szereplő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.17. Az ellenérték kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, az ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott és az ajánlatkérő által befogadott 1 db végszámla alapján, utólag, annak igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint. 18. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. 19. Ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
20. AK részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, mivel a beszerzendő 1 db ALD reaktor egy egységet képez a műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint, ezért a beszerzés tárgya természete és egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását [Kbt. 61. § (4)].
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák