Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2530/2019
CPV Kód:71322500-6
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Forgalomtechnikai beavatkozások tervezése
Hivatkozási szám: EKR000087782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gyalogátkelőhelyek tervezése (1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
-3. rész jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek tervezése:
Meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása és új jelzőlámpa létesítése tervezése 7 db helyszínen:
3.1. II. III. Szépvölgyi út - Folyondár utca, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely
3.2. IV. Leiningen Károly utca - Vécsey Károly utca, új jelzőlámpa létesítése
3.3. IV. Óceánárok utca - Farkaserdő utca, új jelzőlámpa létesítése
3.4. IV. Szent Imre utca - Bajza József utca, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely
3.5. XV. Szentmihályi út - Kőrakás park, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely
3.6. XIX. Kossuth L. u. - Nádasdy u., új jelzőlámpa létesítése
3.7. XIX. Pozsony u. - Kassa u., új jelzőlámpa létesítése
A nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban felsorolt helyszíneken a meghatározott feladatok kivitelezéséhez szükséges útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terv szintű engedélyezési tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése, engedély köteles beavatkozások esetén a jogerős építési engedély megszerzése.
A feladat megvalósításához szükséges minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, szükséges megvilágítottsághoz közvilágítási terv, út/járda víztelenítéshez szükséges víznyelő építési/áthelyezési terv, közművek ábrázolása esetleges kiváltásokkal, szabályozástechnikai terv, jelzőberendezés és alépítmény terv, zöldterület rendezési és fakivágási-pótlási terv) és ahhoz a szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni.
Az útépítési és minden szakági terv szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret és mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A nyertes ajánlattevő feladata a tervezés kezdeti fázisában javaslatot tenni a műszaki leírás 5. fejezetben szereplő fejlesztési beavatkozások kialakításáról és a tervezett pályaszerkezetről, melyet a közútkezelővel egyeztetni szükséges (az erről való döntés után folyhat tovább a tervezés).
További részletes követelményeket a részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 225 - 515257

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyalogátkelőhelyek tervezése (1)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17901021
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 21000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Módosítás időpontja: 2019.01.17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a 148. § (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntésesetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
-3. rész jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek tervezése:
Meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása és új jelzőlámpa létesítése tervezése 7 db helyszínen:
3.1. II. III. Szépvölgyi út - Folyondár utca, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely
3.2. IV. Leiningen Károly utca - Vécsey Károly utca, új jelzőlámpa létesítése
3.3. IV. Óceánárok utca - Farkaserdő utca, új jelzőlámpa létesítése
3.4. IV. Szent Imre utca - Bajza József utca, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely
3.5. XV. Szentmihályi út - Kőrakás park, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely
3.6. XIX. Kossuth L. u. - Nádasdy u., új jelzőlámpa létesítése
3.7. XIX. Pozsony u. - Kassa u., új jelzőlámpa létesítése
A nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban felsorolt helyszíneken a meghatározott feladatok kivitelezéséhez szükséges útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terv szintű engedélyezési tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése, engedély köteles beavatkozások esetén a jogerős építési engedély megszerzése.
A feladat megvalósításához szükséges minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, szükséges megvilágítottsághoz közvilágítási terv, út/járda víztelenítéshez szükséges víznyelő építési/áthelyezési terv, közművek ábrázolása esetleges kiváltásokkal, szabályozástechnikai terv, jelzőberendezés és alépítmény terv, zöldterület rendezési és fakivágási-pótlási terv) és ahhoz a szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni.
Az útépítési és minden szakági terv szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret és mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A nyertes ajánlattevő feladata a tervezés kezdeti fázisában javaslatot tenni a műszaki leírás 5. fejezetben szereplő fejlesztési beavatkozások kialakításáról és a tervezett pályaszerkezetről, melyet a közútkezelővel egyeztetni szükséges (az erről való döntés után folyhat tovább a tervezés).
További részletes követelményeket a részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 21000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17901021
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A tervezési feladat részét képező alábbi helyszín a csomagból törlésre kerül:
Szentmihályi út – Kőrakás park, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely (2.500.000,- Ft+ÁFA)
A vállalkozói díj a VII.2.3) pontban meghatározottak szerint csökken.
2018. november 13. napján egyeztető tárgyalásra került sor a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága és a Budapest Főváros XV. kerület Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya között a Szentmihályi út – Kőrakás park, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely tervezése és kivitelezése kapcsán.
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a Budapest Főváros Önkormányzata által finanszírozott, és így a Budapest Közút Zrt. által lebonyolított projektek között tett javaslatot a Szentmihályi út – Kőrakás park, jelzőlámpás szabályozású gyalogátkelőhely megvalósítására, tekintettel azonban arra, hogy a projekt megvalósítása bizonytalan volt, Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának képviselőtestülete a tervezést elvégeztette.
Az eljárás megindítására a Budapest Főváros Önkormányzata részéről 2018. június 28. napján került sor.
Tekintettel arra, hogy a Szentmihályi út – Kőrakás park, jelzőlámpás szabályozású gyalogos átkelőhely tervei már egy másik projekt keretében, másik ajánlatkérő megbízásából elkészültek, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alpontjára figyelemmel jelen tervezési csomagból a helyszín törlésre kerül. A tervezési helyszín vonatkozásában meghatározott tervezési díjjal a vállalkozási díj csökken.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alpontjában foglalt feltételek vizsgálata:
a) a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a tervezési feladatok csökkenésével összhangban a tervezési díj is csökken;
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Karakterkorlátozásra tekintettel a VII.2.1) pontban kifejtve.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 21000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 18500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben