Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25357/2019
CPV Kód:30232100-5
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:1148 Budapest, Róna u. 54-56. alatti, Ajánlatkérő telephelyére (központi raktár)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Távközlési és informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Földesi Gábor
Telefon: +36 301578899
E-mail: foldesi.gabor@dkuzrt.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Annus Tímea
Telefon: +36 306906321
E-mail: annus.timea@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001568022019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001568022019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Távközlési és informatikai szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biztonsági nyomtatók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001568022019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kormányablak kialakításhoz szükséges biztonsági nyomtatók beszerzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerülő valamennyi nyomtató készüléknek ugyanazon gyártótól kell származnia., tekintettel arra, hogy üÜgyviteli szempontból elengedhetetlen azonos gyártótól származó eszközök használata tekintettel arra, hogy jelen eljárásban beszerzendő eszközöknek egy zárt hálózatba integráltan telepítve kell működni, továbbá a telepítés helye tekintetében egy helyszínen több típusú gép lesz elhelyezve, egy felhasználó több típusú eszközt használ. Ebben a környezetben a megajánlandó, speciálisan átalakított biztonsági lézer okmánynyomtatónak, biztonsági tintasugaras okmánynyomtatónak képesnek kell lennie a speciális nyomatokat a papír típusától és az elkészítendő dokumentum okmányvédelmi kategóriájának besorolásától függően létrehozni. A részajánlattétel biztosítása a felelős gazdálkodás érvényre juttatása mellett ezen okból is észszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kormányablak kialakításhoz biztonsági nyomtatók
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1148 Budapest, Róna u. 54-56. alatti, Ajánlatkérő telephelyére (központi raktár)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevőnek az alábbiakban részletezett követelményeknek megfelelő termékeket kell szállítania:
Asztali tintasugaras biztonsági okmánynyomtató:
Fix mennyiség: 70 db
Opciós mennyiség 20 db
Asztali biztonsági lézer okmánynyomtató
Fix mennyiség 80 db,
Opciós mennyiség 20 db
Ezek az eszközök egy zárt hálózatba integráltan telepítve fognak működni, telepítés helye tekintetében egy helyszínen több típusú gép lesz elhelyezve, egy felhasználó több típusú eszközt használ. A megajánlandó, speciálisan átalakított biztonsági lézer okmánynyomtatónak, biztonsági tintasugaras okmánynyomtatónak képesnek kell lennie a speciális nyomatokat a papír típusától és az elkészítendő dokumentum okmányvédelmi kategóriájának besorolásától függően létrehozni.
A beszerzendő termékekkel kapcsolatos részletes elvárásokat, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 395
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Asztali tintasugaras biztonsági okmánynyomtató:
Opciós mennyiség 20 db
Asztali biztonsági lézer okmánynyomtató
Opciós mennyiség 20 db
Ajánlatkérő egyedi megrendelések leadására jogosult az opciós mennyiségek erejéig, szerződés hatálybalépésétől (mindkét fél általi aláírásától) számított 365 napon belül egy vagy több részletben, nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával (megrendelésével) azzal, hogy egy egyedi megrendeléssel minimum 5 db eszközt kell megrendelnie Ajánlatkérőnek Az egyedi megrendelés teljesítési határideje 30 naptári nap.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7. pontban feltüntetett 395 napos időtartam alatt 395 naptári napot kell érteni, amely az egyedi megrendelések leadására ajánlatkérő számára nyitva álló 365 naptári napos határidő utolsó napján leadott egyedi megrendelés teljesítési véghatáridejét jelöli, és amely határidőt a szerződés hatályba lépésétől kell számítani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az alkalmassági követelmények igazolásához általa igénybe vett személy, vagy szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Csatolni kell a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 23. § alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, az ajánlattételi felhívás III.1.3. pont „Az alkalmassági minimum követelmények” rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét
- a szállítás tárgyát, mennyiségét (olyan részletességgel melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – legalább év, hónap és nap – megjelölésével), valamint
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 23. §-a alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont hat év, befejező időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bekezdései.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, a 21/A. §-ban valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, irányadó a Kbt. 67. § (3) bekezdése, azaz az igazolások benyújtásakor a szervezetnek, vagy személynek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést.
Az alkalmasság előzetes igazolása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak irányadók, azaz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő továbbá – amennyiben a gazdasági szereplő az alkalmassági követelményeknek való megfelelése igazolása érdekében más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodik – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és az előírt igazolásokat (az ajánlattevő, adott esetben a kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy vonatkozásában) abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint felhívja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 110 darab biztonsági nyomtató szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb három referencia bemutatásával igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetését írja elő.
Késedelemi kötbér minden megkezdett késedelmes nap után: - a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 % - a késedelem 11. napjától napi 1 %. A késedelmi kötbér alapja a szerződés fix részére (alapmennyiség(ek)re) vonatkozó késedelem esetében: a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke; míg az egyedi megrendelés (opciós mennyiség) esetében az egyedi megrendelés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 30 %-a mind a fix rész, mind az egyedi megrendelés esetében.
Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés fix része meghiúsulása esetén: a szerződés fix része nettó értékének 30%-a; míg az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén az egyedi megrendelés nettó értékének 30%-a.
Nyertes ajánlattevő a leszállított eszközökre 12 hónap teljes körű jótállást vállal.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Teljesítés igazolás kiállítása: a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő (Vevő) a jelen szerződés alapján nyertes Ajánlattevőt (Eladót) megillető ellenértéket adott teljesítéshez tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását követően kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg.
Ajánlattevő (Eladó) a fix rész (alapmennyiség(ek)) teljesítéséről egy, míg az opcióból történő lehívás esetén lehívásonként (egyedi megrendelésenként) egy számla benyújtására jogosult.
A számla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot és a külön jogszabályban (2016.évi IX. tv.) meghatározott költségátalányt fizet.
A részletes fizetési feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Kbt. 35.§ (8) bek. alapján: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: VI.3.12) További információk:
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) jelen közbeszerzési eljárást az EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. (továbbiakban: EKR.r.), továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadóak.
2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció a Kbt. és az EKR.r. előírásai szerint történik. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3. Az ajánlatban előírt dokumentumok az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyújthatók be, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumként. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is (Kbt. 41/A. § (1)-(3) bek.).
4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bek. szerint AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat.
5. Az ajánlat részeként továbbá benyújtandó: (Részletesen: Közbeszerzési Dokumentumok /KD/)
a) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
b) a kizáró ok fenn nem állása igazolásának dokumentumai (III.1.1. pont szerint);
c) alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumok (III.1.3 pont szerint);
d) változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat EKR űrlapként, (nemleges nyilatkozat is), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Kr. 13. § szerinti iratok;
e) amennyiben AT a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;
f) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat benyújtó AT, alkalmasság igazolásában résztvevő személy, vagy szervezet nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot;
g) nyilatkozat üzleti titok vonatkozásában;
h) a szakmai ajánlat részeként: részletes árajánlat, és nyilatkozat a megajánlott termékek műszaki megfelelőségéről.
6. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ irányadó.
8. AK a KD-t a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően térítésmentesen az ajánlati felhívás feladásával egyidejűleg az EKR-ben bocsátja AT-k rendelkezésére.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció más nyelven nem fogadható el, az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.
10. Valamennyi határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.
11. AK felhívja a figyelmet, hogy az AT-k szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságát a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.3.
12. AK NEM alkalmazza. a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. Kbt. 35.§ (8) bek. alapján: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
14. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerülő valamennyi nyomtató készüléknek ugyanazon gyártótól kell származnia, tekintettel arra, hogy ügyviteli szempontból elengedhetetlen azonos gyártótól származó eszközök használata tekintettel arra, hogy jelen eljárásban beszerzendő eszközöknek egy zárt hálózatba integráltan telepítve kell működni, továbbá a telepítés helye tekintetében egy helyszínen több típusú gép lesz elhelyezve, egy felhasználó több típusú eszközt használ. Ebben a környezetben a megajánlandó, speciálisan átalakított biztonsági lézer okmánynyomtatónak, biztonsági tintasugaras okmánynyomtatónak képesnek kell lennie a speciális nyomatokat a papír típusától és az elkészítendő dokumentum okmányvédelmi kategóriájának besorolásától függően létrehozni. A részajánlattétel biztosítása a felelős gazdálkodás érvényre juttatása mellett ezen okból is észszerűtlen.
15. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.
16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
17. A DKÜ jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként eljárva, járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le. A felhívás I.1) és I.2) pontjai e tekintetben kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.
18. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
19. A szerződéskötés feltétele, hogy a Nyertes Ajánlattevő az ajánlatában megajánlott biztonsági nyomtatók és a hozzá tartozó kellékanyagok vonatkozásában rendelkezzen a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1196. (VI.14.) Korm. rendelet 6. § (14) bekezdése szerinti Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által kiadott engedéllyel, Fentiekről Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges