Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:25383/2019
CPV Kód:60440000-4
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
Telefon: +36 13041446
E-mail: wagnerz@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001656592019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001656592019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Helikopteres vezetékbejárás támogatása
Hivatkozási szám: EKR001656592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60440000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a MAVIR ZRt. átviteli hálózata helikopteres vezetékbejárásának támogatására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Helikopteres vezetékbejárás támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60424100-7
További tárgyak:60424120-3
60440000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MAVIR ZRt. átviteli hálózatának helikopteres vezetékbejárásának támogatása az alábbiak figyelembevételével:
Az átviteli hálózati távvezetékek nyomvonalának bejárása légi jármű igénybevételével üzemzavar, nem tervezett esemény vagy tervezetten végrehajtandó állapotfigyelő bejárás kapcsán, melynek során a vezetékfelügyelőségek szakemberei szemrevételezéssel megvizsgálják az átviteli hálózat elemeinek (alapok, oszlopszerkezetek, szigetelőláncok és szerelvények, áram- és védővezető sodronyok), valamint fizikai környezetének állapotát.
A szolgáltatás keretében a légi járművek biztosítása szükséges személyzettel, Part SPO tevékenység végzéséhez, a vonatkozó rendelkezésre állás és földi kiszolgálás mellett éves szinten 200, azaz a szerződés teljes időtartama alatt 600 repült órával.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az Ajánlati felhívás III.1.3) pont M3) alpont szerinti szakemberek együttes többlettapasztalata (min: 0 max: 4000 repülési óra)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő opciós jogként a teljes mennyiséget (összesen 600 repült óra) meghaladóan a szerződés időtartama alatt további 5 %, azaz maximum 30 repült óra megrendelésére jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 61. § (4) bek. szerinti indokolás: A hálózat helyismeretére vonatkozó információk megszerzése és megosztása hatékonyan egy szerződés esetén oldható meg műszaki-szakmai és gazdaságossági szempontból.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) és a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a Kr. 8-9.§, 10-11.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) és a 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, figyelemmel a Kr. 14. § és a 16. §-ában foglaltakra is. A Kr. 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a 63. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a és a 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész:„Alfa”:„Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkozni az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelésről.
Az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P1) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje – a számviteli jogszabályok szerinti – beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.
P2) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (helikopteres légi felmérés céljából végzett helikopteres repülés) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése, továbbá a 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója részét képező eredménykimutatás alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló részét képező eredménykimutatás közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
A Kr. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell a közbeszerzés tárgyából (helikopteres légi felmérés céljából végzett helikopteres repülés) származó nettó árbevételére vonatkozó nyilatkozatát. A Kr. 19. § (2) bekezdése szerint esetben alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (helikopteres légi felmérés céljából végzett helikopteres repülés) származó árbevétele nem éri el a nettó 280.000.000,- HUF összeget.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (helikopteres légi felmérés céljából végzett helikopteres repülés) származó árbevétele összesen nem éri el a nettó 280.000.000,-HUF összeget.
Ajánlatkérő helikopteres légi felmérés alatt a következőt érti: Helikopterrel végzett, földfelszíni környezet/létesítmények állapotáról történő információgyűjtés.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P2) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az ajánlati felhívás III.1.2) pontjában előírt alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész:„Alfa”:„Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkozni az előírt műszaki illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelésről.
Az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatát, illetve a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolást a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint. Az igazolásnak tartalmaznia kell a Kr. 22. § (2) bek-nek megfelelően:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye) kapcsolattartójának neve és elérhetősége,
- referencia tárgya és mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelményre figyelemmel),
- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát arról, hogy az általa megajánlott eszközök paraméterei teljesítik az ajánlatkérő által jelen alkalmassági minimumkövetelményben előírt elvárásokat, továbbá csatolja a megajánlott helikopter műszaki adatlapját a megajánlott helikopter típusának egyértelmű feltüntetésével, valamint a megajánlott helikopter légi alkalmassági bizonyítványát.
M3) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésére figyelemmel is ajánlattevő mutassa be azon szakembereket a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Szakember bemutatása során csatolandó:
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakemberek mely szervezettel és milyen jogviszonyban állnak (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony)
- nyilatkozat a szakemberek szakmai tapasztalatának igazolására (amelyből a szakemberek minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel)
- 1178/2011/EU rendelet szerint kiadott, érvényes EÜ 1. orvosi minősítésre vonatkozó igazolás
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok (ideértve a szakszolgálati engedélyt) egyszerű másolata
- szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és az adatkezelésről szóló nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11)-(12) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése alapján kell eljárni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ban foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább 150 órányi, villamos távvezeték légi felmérése céljából végzett helikopteres repülésre vonatkozó repült időt igazoló referenciával/referenciákkal.
Ajánlattevő a fenti referencia követelményt több referencia útján is igazolhatja.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök nem felelnek meg az alábbi előírások bármelyikének:
M2.1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha a teljesítéséhez rendelkezésre álló helikopter nem felel meg az alábbi minimális elvárásoknak:
- megfelel a 965/2012/EU rendelet helikopterekre vonatkozó Category A Performance Class 1. vagy 2. előírásnak,
- legalább 3 utas szállítására (pilótán kívül) elegendő üléshellyel rendelkezik,
- alkalmas – a navigációs tartalékkal és a pilóta mellett 3 utast feltételezve – legalább 3 óra folyamatos repülésidőre,
- alkalmas – tele üzemanyagtartályt és 3 utast feltételezve – a levegőben, legalább 10 percnyi egyhelyben történő megállásra normál motorteljesítmény mellett,
- biztosítja a pilóta mellett ülő légi figyelő kilátását ülőhelyzetből fejmagasságban vízszintes 120°-os látószögben,
- biztosítja az ablak mellett ülő hátsó légi figyelők kilátását ülőhelyzetből fejmagasságban vízszintes 90°-os látószögben,
- alkalmas – tele üzemanyagtartályt és 3 utast feltételezve – 30 km/óra sebességű lassú haladásra,
- EASA „Type Certificate” típusalkalmassági engedéllyel rendelkezik.
M2.2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha a teljesítéséhez rendelkezésre álló üzemanyag kiszolgáló gépjármű, nem alkalmas az ajánlattevő által megajánlott típusú helikopter üzemanyagának közúti szállítására.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő, az alábbi követelményeknek egyenként megfelelő pilótával:
- az ajánlattevő által megajánlott típusú légi jármű vezetésére jogosult érvényes, fel nem függesztett CPL(H) (Commercial Pilot License) vagy ATPL(H) (Airline Transport Pilot License vagy ezzel egyenértékű szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, valamint
- a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben legalább 450 óra repült idővel, és ennek részeként legalább 150 repült órányi távvezeték légi ellenőrzésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik az ajánlattevő által megajánlott géptípuson,
- a 1178/2011/EU rendelet szerint kiadott, érvényes EÜ 1. osztályú orvosi minősítéssel rendelkezik,
- magyar anyanyelvű vagy a szakszolgálati engedélyében bejegyzett minimum ICAO level 4 szintű magyar nyelvi kiterjesztéssel rendelkezik
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték a nettó szerződéses ár 5%-a. A teljesítési biztosíték a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtható.
Rendelkezésre állási kötbér, meghiúsulási kötbér: a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés pénzneme: HUF.
Fizetési ütemezés és fizetési határidők:
Havi elszámolás alapján: a rendelkezésre állás a havi díj, a repülések a valós repülési idők alapján kerülnek kifizetésre a Kbt. 135 §(1), (5) és (6) bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Szolgáltatási szerződéstervezet rögzíti.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, projekttársaság létrehozását a nyertes közös ajánlattevők számára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1) és (1b)-(1c), (4), valamint (6)-(7) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (AK) jelen közbesz elj-t a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektr úton bonyolítja. Vmennyi elj csel lebony-ra a regisztr-hoz kötött EKR-en keresztül kerül sor.
2. A dok telj terj-ben hozzáférh az EKR-en, szerkeszth form-ban is. Eltér esetén a nem szerk form dok tart-a a mérvadó.
3. Dok-ok AT ált benyújt: Kbt. 41/A.§. szerint. Elfogadott fájlform-ok: olvasható és nem szerk pdf, xls, zip.
4. Jelen közb elj-ban a szakmai aj-ot az Árjegyz és a telj-be bevonni kívánt szakemb-ek többlettap-ról szóló nyil alkotja (hp Kbt. 71. § (8) bek szerint).
5. Érvényt az aj, ha a közb Műsz leír-ban fogl-nak nem tesz eleget.
6. Az aj-ban szereplő vmennyi adatot HUF-ban kell megadni.
7. Az EKR útján elekt úton benyújt aj-nak tart kell (ha az EKR erre formanyomt-t biztosít, annak kitölt-vel):
- a Kbt. 65.§ (7) bek szer nyil-ot a kap-t rendelk-re bocsátó szerv-ekről
- a Kbt. 66.§ (5) bek szer felolv.lapot a Kbt. 68. § (4) bek. szer tartalommal
- a Kbt. 66.§ (2) bek szer nyil-ot a feltét-ek elfogad-ról
- a Kbt. 66.§ (6) bek szer nyil-ot az alváll-ról (nemleges tartalommal is)
- a Kbt. 67.§ (4) bek szer nyil-ot a kiz okokról az alvállal-ra von-an
- egys eur közbesz dok (EEKD)
- nyil vált.bejegyz-ről
- nyíl biztosítékok rendre bocs-ról
- nyíl ford-ról
- aláír jogosults ig
- egyéb, a közbesz dok-okban rögz dok.
8. A Kbt. 54. §-a szerint az elj-ban való részvétel 3.500.000,- HUF (EUR-ban tört telj esetén a jelen felh megjelen-nek napján érv hiv MNB devizaárfoly-on átszámolva a jelen pt-ban feltünt HUF összegnek megf EUR) össz aj bizt adásához kötött, amit az AT-nek az aj.tételi hat.idő lejártáig kell az AK rend-re bocsátania. Az aj bizt az aj kötötts megtart-t biztosítja. Érv ideje az aj kötötts lejárat napján 24:00 óra (ha az aj kötötts utsó nap munkaszün nap, úgy az a Kbt. 48. § (3) bek alapján a köv munkanapon jár le). Az aj kötötts beálltáig AT-nek ig kell, hogy a bizt-ot az AK rendelk-re bocsátotta.
Aj bizt rendelk-re bocs-a - AT vál szerint - az alábbi módok vmelyikén telj-hető:
- AK 10918001-00000024-90010211 (IBAN HU95 1091 8001 0000 0024 9001 0211) sz. számlájára (HUF-ban történő telj esetén) vagy 10918001-00000024-90010228 (IBAN HU24 1091 8001 0000 0024 9001 0228) IBAN: HU24 1091 8001 0000 0024 9001 0228 sz. számlájára (EUR-ban tört telj esetén) átut megbíz-sal v. átutalással. Ez esetben be kell nyújtani az átut tényét bizonyító banki visszaig-t ill. internetes ut esetén a kinyomt átut ig-t. Közlemény: AK neve és a közbesz elj tárgya.
- Felt nélk, visszavonhatatlan p.ügyi intézm v. biztosító által vállalt garanc v. készfiz kezesség bizt-val.
- Bizt szerz alapján kiállított – készfiz kezváll-t tart – kötelezv-nyel.
Utóbbi két esetben AT-nek a kötelezv-t úgy kell benyújtania, hogy az elekt. okiratként feleljen meg a polg perrendtart-ról szóló tv szer telj biz erejű magánokir köv-einek.
Az aj bizt-ra von részl előírásokat a tov közbesz dok-ok tartalm.
9. Az értékelésre von részl szab-okat a további közbesz dok-ok tartalm. Az értékelés során adható pontszám: 0-100. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt.esetében az egyenes arányosítás.
10. IV.2.6)-ban jelölt aj kötötts min időtart-ban megadott 1 hónap 30 napban értendő.
11. Kieg táj kér a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR-en keresztül.
12. AK a Kbt.71. § szerint, az EKR-en kereszt bizt a hp lehetőségét.
13. AK az elj-ban nem alk a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
15. A bírálat során AK alk a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-t.
16. AK felh a figy-et a Kr. 30.§ (3)bek-ére és arra, hogy az aj felh alk felt-i a Kr. 28.§ (1)-(5)bek-e alapján meghat min. szpontokhoz képest szigorúbbak, így a min AT-kre a Kr. 30.§ (4)bek von.
17. Szerzköt időpontjára AT-nak rend kell: légi munkavégz-re von EN ISO 9001 vagy azzal egyenért minirányítási rendszer működtetését ig. érvényes tanúsítv-nyal, vagy azzal egyenért, az EU más tagáll-ban bejegyzett szerv-től szárm egyenért tanús-nyal, vagy a szabv-ban rögz egyenért minbizt intézk-ekkel.
18. FAKSZ: dr. Léka-Papp Petra (00559)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák