Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2542/2019
CPV Kód:45221230-3
Ajánlatkérő:Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Magyarország, részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározva.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nova-Alpin Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Ezstergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Barlangok bejáratának kiépítése,lezárás felújítása
Hivatkozási szám: EKR000744232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221230-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A VEKOP-4.2.1-15-2016-00002 kódszámú „A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása” című pályázati megvalósításához kapcsolódóan 8 barlang és 1 mesterséges üreg bejáratának kiépítése, illetve lezárásának felújítása, járatbiztosítása, ajtócseréje és létracseréje vállalkozási szerződés keretében.
Barlangok Budai-hg:
Mátyás-hegyi-barlang
- a barlang 8 helyszínén járatbiztosítási munkálatokkal stabilizálni az omladékos és veszélyes járatszakaszokat
- bejárati akna 8 méter hosszú, nagyteherbírású acéllétra gyártása és beépítése, tüzihorganyzott kivitelben
- A létra mögötti falazat javítása, cementhabarcsba
- a létra előtti járófelület elbontása, ki- és elszállítása, és újraépítése
- létra előtti védőkorlát cseréje
Harcsaszájú-barlang
- a bejárati lezárás felújítása
- létracsere és új létrák beépítése (kb. 77 m),
- lépőfokok, lépőcsavarok stb. (kb. 180 db).
- kapaszkodókötelek (kb. 40 m) tartozékokkal (nittfül, alapcsavar és mailon kb. 14-14 db) beépítése,
- útkijelölés (rozsdamentes pálcák, hosszú élettartamú tartós zsinórral)
Királylaki-barlang
- barlang bejárat lezárása
- járat stabilizálása (a bejárat jobb oldalán, max. 2 m2 fal építése)
- a bejárati omlás stabilizálása (acélszerkezetű trepni/podesz kiépítése, részben a létrához, részben a falhoz rögzítve)
Barlangok Pilis:
Pilis-barlang
- a bejárati lezárás felújítása
Szopláki-ördödlyuk
- a bejárati akna alján található lezárás felújítása
- omladékos szakasz stabilizálása, a terem végében lévő szálkő falnál akna kiépítése
- a teremből nyíló folyosóból a rakott falak formájában felhalmozott törmelék eltávolítása
- tereprendezés, az eredetihez közeli állapot visszaállítása
- fix nittek telepítése az ajtó után
Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelőbarlang
- a mederszintbe ajtó kiépítése és lezárása
Klotild-barlang
- a barlang nagyterme utáni szűkület lezárása
Nagy-Somlyóhegyi-barlang
- a bejárati lezárás felújítása
- ragasztott fix nittfülek beszerelése
Mesterséges üreg
Szokolya – Lukácsszállási vasbánya
- felső bejárat lezárása
- felső bejárati zóna biztosítása
- Mindkét aknához védőkorlát kiépítése
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az egyes helyszínek esetében a munkavégzés tekintetében az alábbi korlátozások érvényesek:
Sorsz. Projekt környezet Denevértelelés, illetve nász miatti korlátozás
Barlang
1. Harcsaszájú-barlang augusztus 15.- április 30.
2. Mátyás-hegyi-barlang NR
3. Királylaki-barlang november 1.- április 30.
4. Pilis-barlang augusztus 15.- április 30.
5. Szopláki-ördöglyuk augusztus 15.- április 30.
6. Szurdok-völgyi 2.sz. vny. NR
7. Klotild-barlang november 1.- április 30.
8. Nagy-Somlyóhegyi-barlang november 1.- április 30.
Mesterséges üreg
9. Lukácsszállási-bánya augusztus 15.- április 30.
Azoknál a beavatkozásoknál ahol időbeli korlátozás van, ott ebben az időintervallumban a munkavégzés szigorúan tilos! Továbbá azokon a helyszíneken ahol nincs időbeli korlátozás, de a denevérek jelenlétére lehet számítani, ott fokozott körültekintéssel kell a munkát végezni.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44545000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Barlangok bejáratának kiépítése,lezárás felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221230-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés helye: Magyarország, részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározva.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A VEKOP-4.2.1-15-2016-00002 kódszámú „A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása” című pályázati megvalósításához kapcsolódóan 8 barlang és 1 mesterséges üreg bejáratának kiépítése, illetve lezárásának felújítása, járatbiztosítása, ajtócseréje és létracseréje vállalkozási szerződés keretében.
Barlangok Budai-hg:
Mátyás-hegyi-barlang
- a barlang 8 helyszínén járatbiztosítási munkálatokkal stabilizálni az omladékos és veszélyes járatszakaszokat
- bejárati akna 8 méter hosszú, nagyteherbírású acéllétra gyártása és beépítése, tüzihorganyzott kivitelben
- A létra mögötti falazat javítása, cementhabarcsba
- a létra előtti járófelület elbontása, ki- és elszállítása, és újraépítése
- létra előtti védőkorlát cseréje
Harcsaszájú-barlang
- a bejárati lezárás felújítása
- létracsere és új létrák beépítése (kb. 77 m),
- lépőfokok, lépőcsavarok stb. (kb. 180 db).
- kapaszkodókötelek (kb. 40 m) tartozékokkal (nittfül, alapcsavar és mailon kb. 14-14 db) beépítése,
- útkijelölés (rozsdamentes pálcák, hosszú élettartamú tartós zsinórral)
Királylaki-barlang
- barlang bejárat lezárása
- járat stabilizálása (a bejárat jobb oldalán, max. 2 m2 fal építése)
- a bejárati omlás stabilizálása (acélszerkezetű trepni/podesz kiépítése, részben a létrához, részben a falhoz rögzítve)
Barlangok Pilis:
Pilis-barlang
- a bejárati lezárás felújítása
Szopláki-ördödlyuk
- a bejárati akna alján található lezárás felújítása
- omladékos szakasz stabilizálása, a terem végében lévő szálkő falnál akna kiépítése
- a teremből nyíló folyosóból a rakott falak formájában felhalmozott törmelék eltávolítása
- tereprendezés, az eredetihez közeli állapot visszaállítása
- fix nittek telepítése az ajtó után
Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelőbarlang
- a mederszintbe ajtó kiépítése és lezárása
Klotild-barlang
- a barlang nagyterme utáni szűkület lezárása
Nagy-Somlyóhegyi-barlang
- a bejárati lezárás felújítása
- ragasztott fix nittfülek beszerelése
Mesterséges üreg
Szokolya – Lukácsszállási vasbánya
- felső bejárat lezárása
- felső bejárati zóna biztosítása
- Mindkét aknához védőkorlát kiépítése
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az egyes helyszínek esetében a munkavégzés tekintetében az alábbi korlátozások érvényesek:
Sorsz. Projekt környezet Denevértelelés, illetve nász miatti korlátozás
Barlang
1. Harcsaszájú-barlang augusztus 15.- április 30.
2. Mátyás-hegyi-barlang NR
3. Királylaki-barlang november 1.- április 30.
4. Pilis-barlang augusztus 15.- április 30.
5. Szopláki-ördöglyuk augusztus 15.- április 30.
6. Szurdok-völgyi 2.sz. vny. NR
7. Klotild-barlang november 1.- április 30.
8. Nagy-Somlyóhegyi-barlang november 1.- április 30.
Mesterséges üreg
9. Lukácsszállási-bánya augusztus 15.- április 30.
Azoknál a beavatkozásoknál ahol időbeli korlátozás van, ott ebben az időintervallumban a munkavégzés szigorúan tilos! Továbbá azokon a helyszíneken ahol nincs időbeli korlátozás, de a denevérek jelenlétére lehet számítani, ott fokozott körültekintéssel kell a munkát végezni.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt AF III.1.3) M1.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.2.1-15 számú pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Barlangok bejáratának kiépítése,lezárás felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nova-Alpin Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85018785
Postai cím: Ipari terület
Város: Szögliget
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3762
Ország: Magyarország
E-mail: info@nova-alpin.hu
Telefon: +36 703809212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10352638205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42519685
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44545000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alpin-Salewa Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52116821
Postai cím: Debreceni Út 106/b
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11903512215

Hivatalos név: Nova-Alpin Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85018785
Postai cím: Ipari terület
Város: Szögliget
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10352638205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges