Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2565/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Győr, Arató út. 5. (2216 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Klaudia Lilla
Telefon: +36 96795767
E-mail: markus.klaudia@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123312019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123312019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr, Arató út 5. épület energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000123312019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr, Arató út 5. épület energetikai
korszerűsítése tárgyú beszerzés - vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az eljárás tárgyát képező építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen, amely összetettsége és az energiahatékonyság javítása miatt nem bontható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Győr, Arató út 5. épületenergetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45315100-9
45321000-3
45410000-4
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Arató út. 5. (2216 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés Az építési munkahely megjelölése: Cím: 9028 Győr, Arató út 5., 2216 hrsz., Az építési
beruházással érintett területek nagysága: Telek: 9 000 m2 Épület hasznos nettó alapterület: 1 465,51 m2 Külső nyílászáró csere és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 121 db Belső nyílászáró csere és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 45 db Külső vakolat és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1498,7 m2 Hideg padlóburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 357,8 m2 Meleg
padlóburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 361,29 m2 Falazás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 156 m2 Belső
vakolás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 725 m2 Bádogozás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 480 m Szigetelés (tető,
homlokzat) és ehhez kapcsolódó szakipari munkák : 1665,8 m2 Lépcsőkorlát és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 20,5 m
Diszperziós festés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 3558 m2 Mész festés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1960 m2
Csempe falburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 180 m2 Állmennyezet szerelés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák:
620,28 m2 Tér- vagy járdaburkolat készítése: 30 m2 Aszfalt helyreállítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 900 m2 Kerítés
felújítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1 klt. Melléképület külső vakolat helyreállítása és az ehhez kapcsolódó szakipari
munkák: 429,70 m2 Árnyékoló és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 52 db Udvari világítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 8
db Gázkazán csere és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 2 db Termosztatikus szelepfej felszerelése: 58 db Gépészeti szigetelés és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 300 m Melléképületben fűtési rendszer átalakítása: 1 klt Illemhelyek felújítása és kialakítása és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 4 db Klímatizálás: 2 klt Napelemes rendszer kialakítása: 27,72 kWp Lámpatestek cseréje és ehhez
kapcsolódó szakipari munkák: 155 db Vezetékek cseréje és ehhez kapcsolódó szakipari munkák 9 340 m Kapcsolók és dugaljak cseréje
és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 267 db Tűzvédelmi renszer kiépítése 1 klt. A munka részét képezi továbbá a teljesítés során
különösen: o - ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, stb.) kialakítása, munkavégzés
körülményeinek biztosítása, a folyamatos rendeltetésszerű működés körülményeinek biztosítása, a munkaterület őrzése, építési víz- és
áramvételezés biztosítása, ideiglenes takarások és védőszerkezetek, építési anyagmozgató berendezések/gépek telepítése és
üzemeltetése, munkavégzés utáni takarítások és helyreállítások; o - építési segédszerkezetek (állványok, védőtetők, korlátok, fóliafal,
stb.) építése, kialakítása, helyszínen tartása kapcsolódó kiegészítő szerkezetekkel, illetve a szükséges épületszerkezeti (pl. tetőfedés,
stb.) megbontásokkal és helyreállításokkal együtt; o - bontott anyagok és bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre
lerakóhelyi költséggel együtt; o - a munkavégzést követő átadási munkarészek: - átadási dokumentáció elkészítése és átadása; -
kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az eredeti/tervezett állapotnak megfelelően; - próbaüzem lefolytatása. Az
elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az
eljárás tárgyát képező építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen, amely összetettsége és az energiahatékonyság javítása
miatt nem bontható részekre. A műszaki, funkcionális egység miatt a részek szerinti ajánlattétel nem összeegyeztethető a műszaki,
gazdasági, jogi ésszerűséggel. Továbbá a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt, a részajánlat biztosítása műszaki/minőségi, és a szerződés teljesítésével közvetlenül összefüggő szempontok alapján ésszerűtlen lenne, különösen a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság szem előtt tartása mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (min 12. max 60 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 10
3 A felhívás III.1.3) M/3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár, Ft-ban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 GYMSMKH ép.en. fejl.-ei
II.2.13) További információ
II.2.5) pont: 1. Jótállás minős. részsz.: Egész hónapban kell megadni. Min. 12 hónap. Az ért. legkedv. szintje max. 60 hónap [Kbt. 77. § (1) bek.]. 2. 3. Többlet szakm. tap. minős. részsz.: Egész napban kell megadni. Az alk. min.köv.-en felüli szakm. tap. ajánlható meg. Az ért. legkedv. szintje max. 730 nap [Kbt. 77. § (1) bek.].

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (a tov.: AT) az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bek., val. a közb. elj.okban az alk. és a kiz. okok igaz.nak, val. a közb. műsz. leír. meghat. módj. sz. 321/2015. (X. 30.) Kr. (a tov.: Kr.) 17. § (1) bek. szer. egysz. nyil.al kell igaz., hogy nem tart. a Kbt. 62. § (1) bek.g)-k), m) és q) pont. hat. alá. Ajánlatkérő (a tov.: AK) a Kr.ben részl. szer. ell. tov. a kiz. okok hiány. a rend. álló e. nyilvántart.ból is. A Kbt. 67. § (4) bek.ben és a Kr. 17. § (2) bek.ben fogl. ért. az ajánlatban be kell nyújt. az AT arra von. nyil.át, hogy nem vesz ig. a szerz. telj.hez a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont. szer. kiz. okok hat. alá eső alváll.ót és alk. igaz. résztv. más szerv.et. A nyil.ot akkor is be kell nyújt., ha az AK az elj.ban nem írta elő a már ism. alváll.ók megnev.ét. A Kbt. 67. § (4) bek. szer. nyil.ot (EKR űrlap) az ATnek abban az es. is szüks. az ajánlathoz csat., amennyiben a közb. szerz. telj.vel ö.függ. nem kív. alváll.ót ig. venni. Az alk. igaz.ban résztv. más szerv.et tek. AT a Kr. 17. § (2) bek. szer. csak nyil. köt. a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont. szer. kiz. okok hat. hiányáról. A Kbt. 67. § (3) bek. fogl. ért., amennyiben az előírt alk. köv. az AT más szerv. kap. tám. felel meg, az alk. igaz.ban résztv. más szerv.nek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek. szer. nyil.al kell igaz., hogy nem tart. a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont. hat. alá. A 114. § (2) bek. szer. nyil. tek. az EU Biz. ált. meghat. egys. formany. nem alkalm., az „EEKD” alatt a nemz. rezs.ben lefolyt. elj.ban a 67. § (1) bek. szer. nyil. kell ért. A Kr. 8. §-a ért. a MO-on letelep. AT es. az AK a Kbt. 62. §-a tek. a köv. ig. és írásb. nyil.at köt. elfog., ill. köt. ell. a kiz. okok hiányát: i) a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont. von. ib) a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont. a pénzm. és a terr. finansz. m.előz. és m.akad. sz. 2017. évi LIII. tv. (a tov: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpont. szer. def. valamennyi tényl. tul. nev. és áll. lakóh. bemut. tart. nyil.ot szüks. benyújt.; ha a gazd. sz.nek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpont. szer. tényl. tul.a, úgy erre von. nyil.ot szüks. csat. A kiz. okokra von. előz. ig. egysz. nyil.tal, val. a 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont. von. Kr. 8. § i) pont ib) alpont. és a 10. § (1) bek. g) pont gb) alpont. rögz. szer. tört., azzal, hogy a Kr.ben meghat. Pmt. helyett AK a 2017. évi Pmtv 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpont. szer. tényl. tul.át érti, az alát. igaz.at pedig (utól. igaz.) ebben az es. is a Kbt. 69. § (4) bek. szer. fh.ra kell benyújt. Öntiszt.: A Kbt. 64. §-a ért. a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szer. lehet. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont. alapj. az AK kizárja az elj.ból azt az ATt, alváll.ót vagy az alk. igaz. részt vevő szerv.et, akivel szemb. az előírt kiz. okok az elj. során követk. be. A Kbt. 62. § (1) bek. h) és j) pont. meghat. időtart.ot mindig a kiz. ok fenn nem áll. ell.se időp.tól számít. AK. AK alkalm. a Kbt. 69. § (11) bek.ét. AK rögz., hogy a Kr. 1. § (7) bek. alapj., hogy a kiz. okokra von. a közb. megkezd.ét megelőz. kiáll. igaz.ok is benyújth. (felhasználh.) mindaddig, ameddig az igaz.okban fogl. tény, ill. adat tart. valós. Az AK – ellenkező biz.ig – az adat valóságtart.át az AT erre von. külön nyil. nélk. vélelmezi. AK felhív. a figy. a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. A Kbt. 65. § (7) szer. nyil. neml. vál. es. is csat.ó. Az e. közb. részl. szab. sz. 424/2017. (XII. 19.) Kr . 12. § (2) bek. hiv. AK rögz., hogy az alk. köv. megf. és a kiz. okok fenn nem áll. igaz.nak kör. nem kérh. a gazd. sz.től olyan igaz. benyújt., amelyet ua. AK részére a gazd. sz. kor. közb. elj.ban az EKR-ben e. úton már benyújtott. Ebben az es. a gazd. sz. nyil., hogy mely kor. elj.ban benyújt. igaz.t kéri figy. venni a bír. során. Az AK attól függetl. vizsg. meg, hogy a kor. benyújt. igaz. megf.-e az adottközb. elj.ban benyújt. igaz.ra ia. tart. köv.nek, hogy a kor. igaz. adott es. megj., hogy azt mely közb. elj.ban való felh. célj. áll.ák ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha Nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. (Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja alapján előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv
.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt.
71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik
végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. A Kbt. 69. § (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás, ha az
ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns
információhoz. Amennyiben ajánlattevő azért nem szerepel a névjegyzékben, mert nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő, úgy a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolása ajánlattevő feladata. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő, ezen alkalmassági pontnak való megfelelést igazolhatja oly módon, hogy egyszerű másolatban benyújtja a
letelepedés szerinti országában vezetett nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást végző szerv által kiállított igazolásnak vagy a
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot egyszerű másolatban. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az
ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő ezen alkalmassági
szempontnak megfelelést a Közbeszerzések Tanácsának 2016. 06. 01-én kiadott 62. számú útmutatójában foglaltaknak megfelelően a
https://www.e-epites.hu/Kamara/ honlapon ellenőrzi. Amennyiben a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő jogosult lenne a
névjegyzékben való szereplésre, de ott adminisztrációs hiba miatt vagy egyéb okból nem szerepel, úgy ezen alkalmassági pontnak való
megfelelést ajánlattevő igazolhatja a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a
nyilvántartás tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával. Előzetes igazolás: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1
) bekezdés c) pontja alapján előírt alkalmassági követelmény kapcsán, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint rögzíti, hogy a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos
igazolás: Részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívásra köteles benyújtani. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szer. Szakm. tev. végz. von. alk. előír. kör. az AK az utól. igaz.ok benyújt.ra
hívhatja fel az ATt a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint, mely alk. köv.nek való megf.t a felh.ban rögz. módon köt. igaz., amennyiben a Kbt.
69. § (11) bek. szer. nyilv.tart.ban a von. ad., ill. tény. ell. ingyen nincs mód.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az M.1. pont szer. alk. felt. az ajánlattevőnek (a tov.: AT) a szerz. kötő másik fél ált. ad. igaz.al kell igaz. a 321/2015.(X. 30.) KR. (
a tov.: Kr.) 22. § (3) bek. és 23. §-a szer. Ajánlatkérő (a tov.: AK) alkalmazza a Kr. 21/A. §-ban fogl. Amennyiben a korábbi telj. az alk.
igaz. szerv. (személy) nem önállóan vég., a ref.igaz.nak a részv. mód. is tart. kell, ill. az igaz.nak az alk. min.köv. szer. adat. (ahol az
elhat. elv.hető és ért.hető) az igaz. kív. szolg. tek. a részv. ar. is tart. kell. A részv. ar. az hat. meg, hogy milyen ar. rész. az alk. igaz.
szerv. (személy) a szerz. szer. ellenszolg. nettó össz.ből. A Kr. 22. § (5) bek. fogl. szer., ha a nyert. köz. ATként telj. ép. ber. von. ref.
igaz. - a telj. oszthatatlan. miatt - nem áll. ki az egyes ATk által végz. munk. elkülön., úgy az AK a ref. igaz.t bárm., a telj. részt vett AT
részéről az ismertet. ép. ber. tek. olyan ar. köt. elfog., amilyen ar. az igaz. beny. AT vagy részv. jelent. az ált. elv. telj. alapj. az
ellenszolg.ból rész. AT az előírt alk. köv. (M/1). bárm. más szerv. (vagy szem.) kap. tám. is megfelelhet, a köz. fennálló kapcs. jogi jell.
függ.ül. Kap. szerv. igényb. esetén AT a Kbt. 65. § (7) és (11) bek. fogl. figy. köt. eljárni. Ebben az es. meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szerv. és a felhív. von. pont. megj.azon alk. köv. vagy köv., amelynek igaz. érd. az AT ezen szerv. erőforr. vagy arra is tám. Csat. kell
az ajánlatban a kap. rend. bocs. szerv. olyan szerz. vagy előszerz. váll. köt.váll. tart. okiratot, amely alátám., hogy a szerz. telj. sz. erőf.
rend. áll. majd a szerz. telj. időt. alatt. AK felh. a figy. a Kbt. 65 § (9) bek M/2.-M/3 Az ajánlatnak tart. kell: a) A bemutatott szakember (a
tov.: sz.emb.)/felelős műszaki vezető (a tov.: fel. műsz. vez.) nyil.át a névj./kam. nyilv.tart. számról és a nyilv. kamara nevéről. Ha a
bem. sz.emb. az elektronikus nyilv.ban adm. okokból nem szer., úgy az előírt jog. fennáll. az illet. kam. ált. kiáll., a tárgyévre von. érv.
igaz.al igaz. vagy b) Amennyiben a bemut. sz.emb. MV-É és MV -ÉVfel. műsz. vez. jog. még nem rend., az esetben be kell nyújt. - az erre von.
nyilatk., - a végz. igaz. dok. egysz. más. Csat. kell tov. - a sz.emb. által aláírt önéletrajzot, mely tart. az MV-É és MV-ÉV fel. műsz. vez. jog.
megszerz. szüks., a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szer. gyak. bemutat. olyan részl. (a dátumokat év/hónap/nap pont. jel.), amelyből AK
kétséget kiz. meggyőződhet, hogy a bemut. sz.emb. a MV-É -MV-ÉV fel. műsz. vez. jog. megszer. szüks. gyak. idővel rend. - a sz.emb.ek által saját
kezűleg aláírt rend. áll. nyil. Amennyiben a megj. sz.emb.ek a jog.-al a szerződésköt. időpontjában nem rend., az a Kbt. 131. § (4) bek.
alapj. a szerz.köt. tört. visszalépésnek min. Ha az ajánlatban megnev. sz.emb. tek. a 244/2006. (XII. 5.) Kr. szer. szakter./részszakter.
jel. az i.adó a szerz.köt. időpont., úgy az AK által előírt jog. köv. - e rend. alapj. – egyenért. jog. kell az ér. sz.emb. rend.[a 266/2013. (
VII. 11.) Kr. 47. § (4) bek. figy.]. A Kbt. 114. §-ának (2) bek. ért. AT ajánlatában csup. arról köt. nyil., hogy az ált. igaz. kív. alk. köv. telj.
, az alk. köv. telj. von. részl. adat. nem köt. megad. Az AT az alk. köv. telj. von. részl. adat. tart., az elj. megind. felh. előírt saját nyil. az
alk. köv., val. az elj. megind. felh. előírt igaz. benyújt. von. szab. szer., az AK 69. § sze. felh. köt. benyújt. A Kr. 24. § (1) bek.: „A. az es.,
amely. a 28. §-ban és a 36. §-ban meghat. min. ATk hiv. j. – figy. a 30. §-ban és a 39. §-ban fogl. is – biz., hogy a gazd. sz. megf. az adott
alk. köv., a min. ATk elektr. elérh. hiv. j. való szer. tényét, ill. az EU egy másik tagáll. letel. gazd. sz. ált. benyújt., a letel. hely. szer., az
elism. ATk hiv. list. vez. szerv. szárm. j. szer. igaz. is köt. az AK elfog. a 21. § (1)-(3) bek. fogl. egyéb igaz. mód. helyett.”
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárását megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett összességében legalább 1 db, 250 m2 alapterületet elérő a teljesítési előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházás és/vagy felújítás építési beruházás tárgyú szerződéssel. Igazolási mód [Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pont kiegészítése]: M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti az ajánlattevő ajánlatában ismertesse és igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgyának megfelelő legjelentősebb munkáit, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára (kezdő és befejező időpont - év, hó, nap bontásban), helyére (cím és hrsz), a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szerződés tárgyára, mennyiségére, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletesnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. FMV 1. részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetőt. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 65. § (10) bekezdésben foglaltakkal, mely szerint elvárja Ajánlattevőtől, hogy az M/2. pontban jelölt szakember személyét Ajánlattevőnek maga kell, hogy biztosítsa, így ezen alkalmassági feltételek igazolásához Ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására.M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. FMV 1. részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetőt. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 65. § (10) bekezdésben foglaltakkal, az M/2. pontban jelölt szakember személyét Ajánlattevőnek maga kell, hogy biztosítsa, így ezen alkalmassági feltételek igazolásához Ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására.Ajánlatkérő az M/2. és M/3 pont rövidítései alatt a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személya 266/2013. (VII.11.) Kormrend rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik. A fenti alki köv a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Igazolási mód [Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pont kiegészítése]: M/2-M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/ 2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti az ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk is.Egy szakember egy pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett az M/2 – M/3 pont szakemberek között)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási
biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított 2%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási
biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak utolsó napjáig kell
rendelkezésre állnia. A jótállási kötelezettség a vállalkozási szerződés teljesítését jelentő műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultával
kezdődik, melynek ideje minimum 12 hónap az Ajánlattevő vállalásának megfelelően. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés
késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, maximális
mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-a. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérésekor Megbízó jogosult
azonnali hatállyal a szerződés felmondására. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza. Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: „
Meghiúsulási Kötbér”) érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében
bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A
Meghiúsulási Kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a
kötbéralap 10 %-a (tíz). A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A Meghiúsulási Kötbér
érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási Kötbér
összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget
tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelőnek a meghiúsulásból eredő, a Meghiúsulási
Kötbért meghaladó mértékű, igazolt káraik megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel
együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani.
Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles nyilatkozni a biztosíték rendelkezésre bocsátása
tárgyában. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186.§-ában foglaltakra. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre a szerződéstervezet tartalmaz további rendelkezéseket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő (a tov.: AK) tájékoztatja ajánlattevőt (a tov.: AT), hogy a beruházás pénzügyi fedezetének megteremtéséhez európai uniós
és hazai támogatás igénybevételét tervezi. AK az árazatlan költségvetésben az egyes tételek mellett azok finanszírozási forrását
feltüntette. AK az uniós és a hazai támogatás elszámolását külön kezeli, ezért az elvégzett munkákról a rész- és végszámlák a
kiállítására való jogosultság megnyíltakor külön-külön állítandók ki finanszírozási forrás szerint megbontva. Az uniós források
finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 projektből történik, utófinanszírozással. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható
összköltségének 100,00 %-a. Vállalkozó a vállalkozói díj – ÁFA és tartalékkeret nélkül számítva - 10 %-nak megfelelő mértékű, de
legfeljebb hetvenötmillió forint előleget igényelhet a Kbt. 135. § (7)- (8) bek. megfelelően. Az előleg igénylése nem kötelező. Az
előleget a Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépését követően igényelheti. A Vállalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a
váll. szerz.ben meghat. kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel. AK a biztosított előleg kapcsán felh. a figy. a 322/2015. (
X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ára, mely előírja, hogy az előleget az AKként szerződő fél köteles AT kérésére legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizetni az előleg első részét. AK az előleg igénylését a Kbt. 135. § (7) és (8) bek. meghat
. esetben nem köti biztosíték nyújtásához, de felh. az ATk figy. a Kbt. 62. § (1) bek. p) pontjában meghat. kizáró okra. Előleg
igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra. A munka elszámolása egyösszegű átalányár
alapján történik. Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza. Számlázás hazai és uniós forrásból megvalósuló munkarészek esetében: nyertes AT a megvalósított
műszaki tartalommal arányosan összesen 4-4 db számla benyújtására jogosult az adott forrás szerinti munkarészek esetében, amely
legfeljebb 3-3 db részszámla és 1-1 db végszámla lehet. A nyertes AT az első részszámlát a nettó ellenérték 25%-nak megfelelő
teljesítés elérésekor jogosult benyújtani. További részszámlák benyújtására a nettó ellenérték 50, 70 és 100%-ának elérésekor jogosult
. Az ellenérték a szerződésben meghat. mód és tart. szerinti teljesítést követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre 30 napon belül a
Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. rend., valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figy.
vételével. A 322/2015. (X. 30.) Korm rendelet 32. § (6) bek. megf. a részszámla összegét az AK által teljesítésigazolással elismert
szerződés szerinti teljesítés mértékének megf. kell meghat.ni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés
megvalósult értékét nem haladhatja meg. A számlákat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal nevére kell kiállítani és
benyújtani. Tartalékkeret: Mértéke a nettó váll. díj 2%-a. A tartalékkeret terhére az ajánlati időszakban előre nem kalkulálható
munkák kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhetőek. A tartalékkeret az építési beruházás teljesítéséhez,
rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolásához használható fel. A tartalékkeret
terhére elvégzett munka elszámolása az ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén legfeljebb az ajánlati egységárakkal, egyéb
esetben legfeljebb a TERC VIP program szerinti árképzési tényezőkkel történhet, Megrendelő műszaki ellenőre által ellenjegyezve. A
váll. díj inflációs vagy beszállítói áremelésre való hivatkozás, tervhiányosságból eredő többletmunka esetén sem változhat. Megrendelő
a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény figy. vételével teljesíti. Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban meghat. (6:
155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A 1084/2016. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti döntés támogatásról. A szükséges fedezet rendelkezésre bocsátásának hiányában Ajánlatkérőnek nem áll érdekében a beruházás megvalósítása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az értékelés 0-10 pontig történik, az ár esetében fordított arányosítással, a jótállás esetében az arányosítás, a többlet szakmai tapasztalatok esetében pedig egyenes arányosítással.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Az ajánlat összeáll. és benyújt. költs. az ajánlattevő (a tov.: AT) viseli. 2.) EKR üzemelt. és fenntart. a NEKSZT Kft. végzi (http://
nekszt.hu). Útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu 3.) A nyil. benyújt.: 424/2017. (XII.19.) Kr. 10. §. 4.)
Az elj. nyelve a magyar. Ajánlatkérő (a tov.: AK) felh. figy. a Kbt. 47. § (2) bek. 5.) A közb. dok.ok: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szer., val. a
424/2017. (XII. 19.) Kr. von. bek. elektr. úton. (https://ekr.gov.hu) 6.) Az elj.-ra jelentkezés előfelt. az EKR rendsz.ben tört. regisztr. 7.)
Az ajánlatba felolvasólapot kell elhelyezni (az EKR rendszer, elektr. űrlap). 8.) A Kbt. 138. § (1) alapján a szerz.t a közb. elj. alapján
nyertes ATként szerz. félnek, ill. köz. ajánlatot tevő ATknek kell telj. 9.) Üzleti titok: 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bek., valamint Kbt.
44. § (1)-(4) bek. 10.) Az ajánlatnak tart. kell a szakmai ajánlat részeként az árazott költségvetést és az organizációs tervet. 11.) Az
ajánlathoz csat. kell azokat az iratokat is, amelyek nem lettek külön megnev., azonban a Közb. Dok. (ill. annak mell.) tart., vagy
amelyek a Kbt., ill. végrehajt. rend. előír. 12.) Hiányp.: Kbt. 71. § (1)-(10) bek. szer. 13.) Kap. nyújt.: a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. szer. 14.)
Közös ajánlattétel: a Kbt. 35. § (1)-(7) bek. szer. 15.) A közb. műszaki leírást a Közb. Dok. tart. 16.) Kieg. táj.: a Kbt. 114. § (6) bek. szer
., az EKR-en keresztül. 17.) Változásbej.: a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapj. 18.) AK felh. ATk figy. a Kbt. 73. § (4) bek.re foglaltakra.
Táj.: Közb. Dok. 19.) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 20.) AK 2019. feburár 14. napján 9:00 órai kezd. helyszíni bejárást tart.
Találk. helysz.: Győr, Arató út 5. bejárata. A helysz. bej.ról jkv. készül, melyet AK öt napon belül val. a Kbt. 56. § (6) bek. szer. gazd. sz.
részére egyid. megküld az EKR-en keresztül. A helysz. bej. alapján ATk által írásban feltett kérdésekre AK írásban küldi meg vál. az
arra meghat. hat.idő figy.. Amennyiben AT nem járja be a helysz., vagy elmulasztja a körülm. részl. megism.t, az nem menti fel azon
köt. és fel. alól, amelyért később a megvalós. során felel. 21.) Ajánlatot a közb. dok.ban előírt minimális műszaki paraméterei tek. „
azzal egyenértékű vagy jobb” termékre/eljárásra/stb. lehet tenni. Az egyenért. biz. az AT fel. 22.) Az AK NEM TESZI LEHETŐVÉ az AT
számára, hogy a költségvetési kiírást műszaki észrevételekkel (további költségvetési tételekkel) egészítse ki. 23.) AT köteles a 322/
2015. (X. 30.) Kr.ben előírt, 20 millió Ft éves kárlimit értékű, teljes körű felel.bizt. (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) szerz.t a
konkrét építési beruh. nev. megköt./vagy a már meglévő felel.bizt.t jelen építési beruh. kiterjeszt. és azt a telj. id. fenntart. azzal a
megköt., hogy a káres.k összér. évente a bizt. fed. egészére vonatk. Mért. káres.ként legalább 10 millió Ft . 24.) EKR azonosító szám:
EKRSZ_24133650 25.) FAKSZ: Dr. Deli András, Lajstromszám: 01000 26.) AK engedi a 24 órás munkavégzést a nyert. AT számára,
azonban a körny. zaj és rezgés elleni véd. egy. szab.ról sz. 284/2007. (X. 29.) Kr.ben fogl. betart. köt. 27.) Ért. szemp.: legjobb ár-érték
ar. 28.) AK táj. ATkt, hogy a jelen közb. elj. a 1084/2016. (VI. 27.) K. hat. (a tov.: K.hat) fogl. tek. feltételes közb. elj. ker. kerül lefolyt.
a Kbt. 53. § (5) bek. hivatk. Amennyiben a K.hatban fogl. összefügg. döntés szül. AK részére további forrás rend. bocs. a tárgyi elj.
eredm. nem befolyásolja, ellenkező esetben a KHnak nem áll érdekében az érintett beruh. megvalósítása. Fent. tek. AK tov. a Kbt. 53.
§ (6) bek. fogl. is hivatk., miszer. támogatási szerz.-mód.ot kíván majd benyújt. a határozat megjelenését követően. A szerz.mód. el nem
fogadása esetén AK az elj. eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján AK a közb. elj. eredményeként megkötendő
szerz. hatályba lép. feltételeként (felfüggesztő feltétel) kiköti a fenti bizonytalan jövőben esemény bekövetkeztét.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges