Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2587/2019
CPV Kód:42996900-3
Ajánlatkérő:Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bi-Line Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fias Balázs
Telefon: +36 84501320
E-mail: fias.balazs@drv.hu
Fax: +36 84501263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-2.2.1.-15 "K+F" projekt
Hivatkozási szám: EKR000009072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42996900-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-2.2.1.-15-2017-00069 azonosító számú "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" projekt keretében Regionális beruházási támogatás kategóriában lokális kísérleti technológiai sor beszerzése, mely alkalmas bio nyersanyag termékskála kialakítására, és annak tesztelésére üzemi körülmények között
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
Érték: 188540000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-2.2.1.-15 lokális kísérleti technológiai sor
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42996900-3
További tárgyak:42310000-2
43411000-7
43414000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Új siófoki szennyvíztisztító telep, Siófok hrsz.: 039/61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GINOP-2.2.1-15-2017-00069 számú pályázati terv megvalósításához, egyedi gyártású lokális technológiai sor telepítése, amely alkalmas bionyersanyag termékskála előállítására és a keletkezett termék hasznosíthatósági vizsgálataira.
Bionyersanyag hasznosítására alkalmas kísérleti technológiai sor telepítése, beüzemelése (próbaüzem lefolytatása 1 hónap időtartamban) és a szükséges – létesítési és üzembehelyezési - engedélyek beszerzése, valamint 10 fő kezelő részére 40 óra időtartamban betanítás - részeként munka és tűzvédelmi oktatás - biztosítása, az alábbiak szerint:
1. 1 db Bionyersanyag hasznosítására alkalmas kísérleti energiahasznosító berendezés tervezése, telepítése, beüzemelése és a szükséges engedélyek beszerzése:
- Bionyersanyag hasznosítására alkalmas kísérleti energiahasznosító berendezés konténeres kialakítással.
- 1 db égőfej
- 4 db hőlégfúvó
- Tüzelőanyag betöltésre alkalmas tetőre épített garat
- Hamukihordó és tároló rendszer
- Zsaluk égéslevegő és vészventillátorok
- Vezérlés, világítás, erősáram kiépítése
- Távadatközlés, hőmennyiségmérés
- Vasbeton alaplemez méretezése és elkészítése
- Kísérleti energiahasznosító berendezés elhelyezése szigetelt konténerekbe, előtetővel
2. A bionyersanyag termékskálában szereplő termékek gyártásához, tárolásához, csomagolásához szükséges szilárdburkolatú kísérleti terület kialakítás:
- mintegy 2000 m2 vasbeton alaplemez méretezése és létesítése
- mintegy 1200 m2-es (20m x 60m) zárt, mobilizálható 3,9 méter oldalmagasságú a bionyersanyag hatásainak ellenálló sátor rendszer telepítése, engedélyeztetése a megfelelő technológiai, felvonulási területek kialakításával.
- Bionyersanyag tárolására alkalmas depóniák kialakítása.
- Kiszolgáló közművek (csurgalékvíz, tűzivíz, locsolóvíz, villamos vezetékek) méretezése létesítése.

3. 1 db Önjáró Bionyersanyag forgató berendezés szállítása és telepítése.
4. 1 db Mobil áramlástechnikai berendezés puffer térfogattal szállítása és telepítése.
5. 1 db Vontatható Bionyersanyag dobrosta szállítása és telepítése
6. 1 db Bionyersanyag aprítására szolgáló félmobil, kalapácsos aprító szállítása és telepítése.
7. 2 db 9 m3-es konténer
8. 1 db Minta termékek csomagolásához szükséges termék csomagoló és mérlegelő berendezés szállítása és telepítése, technológiai szerelvényeivel és légellátással.
- Beazonosítható termékjelölés megoldása a minta termék csomagolásán
A vállalkozó a kibocsátott káros anyagok mérése független akkreditált labor bevonásával az alábbiakban rögzített paraméterek vonatkozásában:
- Kéndioxid (SO2)
- Nitrogéndioxidok (NOx)
- Szilárd anyag
A kísérleti energiahasznosító berendezés kazánhatásfok mérése kalibrált mérőeszközökkel a vállalkozó által biztosított hőmennyiség-mérő és füstgázelemző mérőberendezésekkel a hőleadási ponton.
További részletes információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Kéndioxid (SO2) kibocsátás (minimum 800 mg/Nm3 maximum 1000 mg/Nm3) 3
2 Nitrogéndioxidok (NOx) kibocsátás (minimum 585 mg/Nm3 maximum 650 mg/Nm3) 3
3 Szilárd anyag kibocsátás (minimum 45 mg/Nm3 maximum 50 mg/Nm3)  3
4 A kísérleti energiahasznosító berendezés kazánhatásfoka (minimum 60% maximum 75 %)  11
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1.-15-2017-00069 azonosító számú "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" projekt keretében Regionális beruházási támogatás kategóriában kísérleti technológiai sor beszerzése
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 175 - 397770
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SAP4606000116 Rész száma: Elnevezés: GINOP-2.2.1.-15 lokális kísérleti technológiai sor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Bi-Line Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62094276
Postai cím: Bercsényi Utca 32/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: bi.line.szerviz@gmail.com
Telefon: +36 307481299
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 188540000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § pontban meghatározott információk
a) -
b) a nyertes ajánlattevő adószáma; 24728236-2-43
c) Bi-Line Szerviz Kft. (1117 Budapest Bercsényi utca 32/B.)
Adószáma: 24728236-2-43
d) Kéndioxid (SO2), Nitrogéndioxidok (NOx) és Szilárd anyag kibocsátás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)