Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2616/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Debreceni Közterület Felügyelet
Teljesítés helye:Debrecen közigazgatási területe, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12. Debreceni Zsibvásár, Debrecen, Vár u. 3. Nagypiac, Debrecen, Víztorony u. 13. Fényesudvari Kispiac;Debrecen közigazgatási területe, Debrecen, Bem tér 14. sz., Debrecen, Holló László sétány, Tócóskerti kispiac
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:1999. évi LXIII. tv. szerinti tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Közterület Felügyelet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39599241
Postai cím: Bem Tér 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lelesz György hivatalvezető
Telefon: +36 52502530
E-mail: kozbeszerzes@kozterf.hu
Fax: +36 52502538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozteruletfelugyelet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 1999. évi LXIII. tv. szerinti tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés_pénzsz_távfelügyelet_kamera_DKF részére
Hivatkozási szám: EKR000104492019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Debreceni Közterület Felügyelet részére személy- és vagyonvédelmi feladatok, pénzszállítás, távfelügyeleti szolgálat és a Debreceni Tavaszi és Őszi Kirakodóvásár teljes területének felügyeletét ellátó térfigyelő kamerarendszer biztosítása_vállalkozási szerződés
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Személy és vagyonvédelem, pénzszállítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:60000000-8
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12. Debreceni Zsibvásár, Debrecen, Vár u. 3. Nagypiac, Debrecen, Víztorony u. 13. Fényesudvari Kispiac
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Személy-és vagyonvédelmi (élőerős őrzés-védelmi) feladatok és pénzszállítás biztosítása
1./ Debrecen, Vágóhíd u. 10-12. Debreceni Zsibvásár területén személy és vagyonvédelem
- 1 fő kutyás biztonsági őr az év minden napján 24 órás szolgálatban (06 órától-06 óráig) a kijelölt járőrútvonalon a heti kirakó vásár területén. 06 és 14 óra között kutya nélkül látja el a szolgáltatás.

A Debreceni Zsibvásár és a hozzátartozó irodaház terület nagysága:
Kirakóvásár területe: 15.000 m2
Irodaház területe: 100 m2
2./ Debrecen, Vár u. 3. Nagypiac személy és vagyonvédelme
- 1 fő biztonsági őr munkaszüneti napok kivételével 14 órától reggel 6 óráig, munkaszüneti napokon 24 órában a monitorrendszer előtt folyamatos megfigyelést végez.
- 1 fő biztonsági őr nyitvatartási időben 4 órától 18 óráig a földszinti és az emeleti járőrútvonalon, zárástól nyitásig a terület három szintjén kialakított járőrútvonalon teljesít szolgálatot. Az árusok távozása után ellenőrzi az összes - a pinceszinten, a földszinten és a félemeleten lévő – nyílászárók zártságát, majd megkezdi a piac három szintjének folyamatos járőrözését. 18,00 órától – 4.00 óráig 2 órás idő - intervallumokban ellenőrzi a Csapó utca virágpiacon elhelyezett asztalokat, valamint a Nagypiac külső területét. (24 órás szolgálat)
- 1 fő biztonsági őr a pinceszinten kialakított rakodótérben, a rakodó gépjárművek és a szállítást végző liftek előtt intézkedik, segítséget nyújt a kereskedőknek, 4 órától 16 óráig (12 órás szolgálat)
Nagypiac terület nagysága:
Belső területe 3370 m2
Árufeltöltő folyosó területe: 1089 m2
Külső terület aszfalt: 550 m2
Térkő: 1003 m2
3./ Debrecen, Víztorony u. 13. Fényesudvari Kispiac személy és vagyonvédelme
- 1 fő biztonsági őr munkaszüneti napok kivételével 18 órától reggel 6 óráig, vasárnap 14 órától reggel 6 óráig, munkaszüneti napokon 24 órában a területen kialakított járőr útvonalon teljesít szolgálatot, illetve a monitorrendszer előtt folyamatos megfigyelést végez.
Fényesudvari Kispiac terület nagysága:
Belső területe 1456 m2
4./ Pénzszállítás
- A Vágóhíd utcai Debreceni zsibvásárról hétfő és munkaszüneti napok kivételével naponta, és a Vár utcai Nagypiacról munkanapokon egy alkalommal - a két piaci szállítást egy alkalomnak kell tekinteni- az OTP Bank Nyrt. Debrecen, Pásti u. 1-3. épületébe. Abban az esetben, ha az OTP Bank zárása után kerül a pénz átadásra, úgy a nyertes ajánlattevő saját értéktárába kell szállítani. A szállítást legalább 1 fegyveres őrrel és gépkocsival kell ellátni. A gépkocsi rendelkezzen kiépített ellenőrző rendszerrel.
- A nagyvásárok idején – tavasszal és ősszel – egy-egy alkalommal a nyertes ajánlattevő értéktárába kell szállítani a nagyvásárok alkalmával keletkezett pénzmennyiséget, mely megközelítőleg 40 millió Ft. A szállítást 2 fegyveres őrrel és 1 gépkocsival kell ellátni. A gépkocsi rendelkezzen kiépített ellenőrző rendszerrel.
- Igény szerint – előzetes egyeztetés alapján – az OTP Bank Nyrt. Debrecen, Pásti u. 1-3. épületébe. Abban az esetben, ha az OTP Bank zárása után kerül a pénz átadásra, úgy a nyertes ajánlattevő saját, legalább MABISZ G besorolási fokozatú, elektronikus jelzőrendszerbe bekötött értéktárába kell szállítani. A pénzszállítások tervezett alkalmainak száma: 340, melytől +10%-kal eltérhet Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján rögzíti, hogy az 1-3. pont szerinti feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike kell, hogy elvégezze. Erre tekintettel a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Élőerős őrzés védelmi tevékenység valós idejű ellenőrzésére alkalmas járőr ellenőrzési eszközrendszer alkalmazása a teljesítés során (igen/nem) 15
2 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki személy és vagyonvédelmi területen szerzett minőségirányítási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen képzett nettó ajánlati (HUF) / Súlyszám: 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 1. rész: Az 1. minőségi értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása pontozással történik az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy ajánlattevő a teljesítés egésze során alkalmaz-e élőerős őrzés védelmi tevékenység valós idejű ellenőrzésére alkalmas járőr ellenőrzési eszközrendszert.
Amennyiben ajánlattevő a teljesítés egésze során élőerős őrzés védelmi tevékenység valós idejű ellenőrzésére alkalmas járőr ellenőrzési eszközrendszert alkalmaz, azaz „IGEN” válasz esetén 10 pontot kap. Amennyiben ajánlattevő a teljesítés egésze során élőerős őrzés védelmi tevékenység valós idejű ellenőrzésére alkalmas járőr ellenőrzési eszközrendszert nem alkalmaz, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont.
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy a teljesítés egésze során élőerős őrzés védelmi tevékenység valós idejű ellenőrzésére alkalmas járőr ellenőrzési eszközrendszert alkalmaz, továbbá csatolni kell a rendszer bemutatását, leírását.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt járőr ellenőrzési eszközrendszer teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
2. minőségi értékelési szempont: Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő a teljesítésbe bevon–e egy olyan szakembert, aki vagyonvédelmi területen szerzett minőségirányítási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik.
A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakember teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
1. és 2. rész: Az értékelési szempont körében meghatározott összesen képzett nettó ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az ajánlati ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Távfelügyeleti szolgálat és térfigyelő kamera bizt
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79711000-1
További tárgyak:79713000-5
79714000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe, Debrecen, Bem tér 14. sz., Debrecen, Holló László sétány, Tócóskerti kispiac
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Távfelügyeleti szolgálat ellátása és a Debreceni Tavaszi és Őszi Kirakodóvásár teljes területének felügyeletét ellátó térfigyelő kamerarendszer biztosítása
1./ Távfelügyeleti szolgálat:
Debrecen, Bem tér 14. sz. valamint Debrecen, Holló László sétány, Tócóskerti kispiacon
üzemeltetett riasztóberendezések, a vagyonvédelmi figyelőszolgálat és elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetése (üzemeltetése).
2./ A Debreceni Tavaszi és Őszi Kirakodóvásár teljes területének felügyeletét ellátó mobil irányítási központ létesítése kamerákkal és annak kezelését ellátó személyzet biztosítása a vásári hétvége péntek 17.00 órától, vasárnap 22.00 óráig, évente 2 alkalommal.
A létesítendő rendszer műszaki követelményei:
- legalább 8 db a debreceni tavaszi és őszi kirakodóvásár területén (50.000 m2) az Ajánlatkérő által meghatározott helyen telepített, vezeték nélküli, távirányítással vezérelhető, színes, magas képfelbontású (legalább HD minőségű), 3600 szögben forgatható, közeli kép megtekintésére és rögzítésére is alkalmas kamera,
- bárhol telepíthető, szükség esetén mobilizálható, a kamerák által továbbított kép azonnali megtekintését lehetővé tevő állomás,
- a működési idő teljes tartalma alatt nyertes ajánlattevőnek a rendszer telepítéséhez, kezeléséhez szükséges személyzetet kell biztosítania,
- a rendszer működtetéséhez esetlegesen szükséges villamos energiát Ajánlatkérő biztosítja.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kivonulás maximális időtartama (perc) (a riasztási jelzéstől számítva (legkedvezőbb szintje: 10 perc, maximuma 20 perc) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó képzett ajánlati ár / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 2. rész: 1. minőségi értékelési szempont: Kivonulás maximális időtartama (perc) (a riasztási jelzéstől számítva (legkedvezőbb szintje: 10 perc, maximuma 20 perc)
Kivonulás maximális időtartama (perc) (a riasztási jelzéstől számítva minimum 10 perc, maximum 20 perc)
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési részszempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje, a riasztás jelzésétől számított 10 perc, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő, azaz 10,00 pontot!
Amennyiben ezen értékelési részszempont tekintetében ajánlattevő a riasztás jelzésétől számított maximum 20 percet ajánl meg, úgy a minimális pontszámot, azaz 0,00 pontot kapja. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a 20 percnél magasabb kivonulási idő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
Kivonulás maximális időtartama (perc) (a riasztási jelzéstől számítva maximum 10 perc, legfeljebb 20 perc): az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb megajánlás (a legalacsonyabb kivonulási idő) a felső ponthatárral (10) azonos számú pontot kap, a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlet szerint:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben Ajánlattevő jelen értékelési részszempont tekintetében tett megajánlása kedvezőbb a fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintnél (min. 10 perc), úgy Ajánlatkérő a pontszámok kiosztásánál is a maximális értékkel (10 pont) számol, azaz a maximális pontszámot veszi alapul az arányosítás során.
Ajánlatkérő az adott részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel megállapított pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő minden esetben 2 tizedesjegyre kerekítve számol.
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend.12.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2005.évi CXXXIII. tv. 5.§-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó érvényes működési engedéllyel.
VI.3.4. pont folytatása:
8. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
17. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlat részeként csatolni szükséges a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott - érvényben lévő működési engedély másolatát, annak valamennyi mellékletével együtt.
VI.3.4. pont folytatása:19. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
20. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: P.1.), M.1.) és M.2) alkalmassági követelmény.
21. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket az összesen képzett nettó ajánlati ár részét képező egységárak tekintetében is vizsgálja.
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
22. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet az irányadóak. előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
23. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.
24. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Felolvasólapon megadott ajánlati árat megalapozó árrészletezőt, a közbeszerzési dokumentumok részét képező iratminta szerint.
25. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
26. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
VI.3.4. pont folytatása:
28. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárásról(EKR elektronikus űrlap formájában).Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eljárást megindító felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
29. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen:
- az 1. részajánlat vonatkozásában az élőerős őrzés-védelem tekintetében a szolgáltatás tárgyára vonatkozó (A Debreceni Közterület Felügyelet részére személy-és vagyonvédelmi feladatok biztosítása) minimum 10 millió Ft/káresemény és min. 50 millió Ft/év kártérítési összegű, a szolgáltatás tárgyában okozott károk záradékával kiegészített,
- a pénzszállítás tekintetében a szolgáltatás tárgyára vonatkozó (A Debreceni Közterület Felügyelet részére pénzszállítás biztosítása) minimum 40.000.000.-Ft/káresemény és minimum 80.000.000.-Ft/év kártérítési összegű szakmai felelősségbiztosítással, a szolgáltatás tárgyában okozott károk záradékával kiegészített szakmai felelősségbiztosítással.
- A 2. részajánlat tekintetében a szolgáltatás tárgyára vonatkozó (A Debreceni Közterület Felügyelet részére távfelügyeleti szolgálat ellátása) minimum 1 millió Ft/káresemény és minimum 10 millió Ft/év kártérítési összegű, a szolgáltatás tárgyában okozott károk záradékával kiegészített szakmai felelősségbiztosítással.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosításokat megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítását az ajánlatkérő által a fentiekben meghatározott mértékű és időtartamú felelősségbiztosításra kiterjeszti. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül a felelősségbiztosítási kötvényt ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére kell bocsátani. A felelősségbiztosítási kötvényekből egyértelműen lekövethető legyen, hogy az Ajánlatkérő által elvárt mértékű felelősségbiztosítás limitekkel a nyertes ajánlattevő rendelkezik. (Ajánlatkérő nevesítve jelenjen meg a felelősségbiztosítási kötvényekben)
Amennyiben a szerződés megkötésekor nyertes ajánlattevő nem rendelkezik a fentiekben felsorolt felelősségbiztosításokkal, abban az esetben Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.
30. 1. és 2. rész: Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlattevő, valamint a szerződés teljesítésében résztvevő személy- és vagyonőrök megfelelnek a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt valamennyi követelménynek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek
- az 1. részajánlattételi kör tekintetében a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés védelmi valamint pénzszállítási szolgáltatás ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 115 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 115 millió Ft-ot).
- a 2. részajánlattételi kör tekintetében a közbeszerzés tárgyából (távfelügyelet üzemeltetése és kamerarendszer telepítése és működtetése) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 1,5 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 1,5 millió Ft-ot).
VI.3.4. pont folytatása:
31. A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek a személy és vagyon védelemi tevékenységre kiterjedően az alábbi minőségbiztosítási rendszerekkel kell rendelkeznie:
- munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer,
- integrált minőség-, és környezetközpontú irányítási rendszer,
- információbiztonság irányítási rendszer.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fentiekben felsorolt rendszerekről szóló tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lennie, valamint a szerződés egész időtartama alatt gondoskodni kell a tanúsítványok meghosszabbításáról, érvényesítéséről és fenntartásáról.
Ajánlatában Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy a szerződés megkötésének időpontjában érvényes tanúsítványokkal fog rendelkezni személy és vagyon védelmi tevékenységre vonatkozóan, továbbá Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a szerződés egész időtartama alatt gondoskodni fog a tanúsítványok meghosszabbításáról, érvényesítéséről és fenntartásáról.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételkor már rendelkezik a fentiekben felsorolt személy és vagyon védelmi tevékenységre irányuló minőségbiztosítási tanúsítványokkal, úgy ajánlatában a jelen pontban foglalt nyilatkozaton felül ezeket is csatolnia kell.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a fentiekben felsorolt minőségbiztosítási tanúsítványokkal. Abban az esetben, ha nyertes AT nem rendelkezik ezen tanúsítványokkal, úgy Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.
32. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételül szabja, hogy nyertes ajánlattevő az 1. rész tekintetében a szerződés teljesítéshez rendelkezzen legalább MABISZ G besorolási fokozatú, elektronikus jelzőrendszerbe bekötött értéktárral.
Ajánlatában Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevő egyike csatoljon nyilatkozatot arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezni fog legalább MABISZ G besorolási fokozatú, elektronikus jelzőrendszerbe bekötött értéktárral. A szerződés melléklete a legalább MABISZ G besorolási fokozatú, elektronikus jelzőrendszerbe bekötött értéktár minősítéséről szóló tanúsítvány.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a fentiekben felsorolt eszközzel, abban az esetben, ha nyertes AT nem rendelkezik ezen eszközzel, úgy Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági feltételek vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (kivéve az 1. rész tekintetében az élőerős személy és vagyonvédelmi tev-re vonatkozó referencia, a 2. rész tekintetében a kamerarendszer működtetésére vonatkozó alkalmassági feltételek igazolása) az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 12.§ (4) bekezdésében foglaltakra.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását. A leírásnak legalább a következőket tartalmaznia kell: az eszköz megnezvezése, gyártmánya, típusa, főbb műszaki paraméterei. (A főbb műszaki paramétereket akképpen kell meghatározni, hogy abból a minimális alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.)
VI.3.4. pont folytatása:
34. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéskor az Őrutasítását a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani.
34. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződések hatályba lépésnek napja a szerződések mindkét fél általi aláírásának napját követő nap 000 óra, de legkorábban 2019. április 01. 0 óra azzal, hogy Debrecen MJV Közgyűlése a beszerzés forrásául szolgáló költségvetési fedezetet biztosítja és Ajánlatkérő erről a nyertes ajánlattevő(ke)t tájékoztatta.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített,
- az 1. részajánlattételi kör vonatkozásában
- összesen legalább 15 000 m2 nagyságú területen, legalább 12 hónapos folyamatos élőerős őrzés-védelmi tevékenység végzésére vonatkozó referenciával, továbbá
- összesen minimum 2 darab pénzszállításra vonatkozó referenciával, melyből az egyik minimum 30 millió Ft értékű készpénz szállítására vonatkozik.
Az 1. rész tekintetében fentiekben előírt követelmények több referenciával is teljesíthetők.
- a 2. részajánlattételi kör vonatkozásában
- legalább 1 darab 12 hónapos folyamatos teljesítésű távfelügyeleti rendszer működtetéséről szóló referenciával és
- legalább 1 db minimum 35.000 m2 területnagyság felügyeletét biztosító térfigyelő kamerarendszer telepítéséről és annak működtetéséről szóló referenciával.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján rögzíti, hogy az 1. rész tekintetében a műszaki leírás 1-3. pont szerinti élőerős személy és vagyonvédelmi feladatokat Ak alapvető fontosságú feladatnak minősíti, így ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike kell, hogy elvégezze. Erre tekintettel M.1.) pontban az 1. rész tekintetében az élőerős személy és vagyonvédelmi tev-re vonatkozó referencia tárgyú alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2. 2. részajánlattételi kör tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, legalább az alábbi műszaki, technikai felszereltséggel:
- legalább 6 körös térfigyelést lehetővé tevő olyan térfigyelő kamerával felszerelt térfigyelő rendszerrel, valamint a hozzájuk kapcsolódó mobil irányító központtal, mely szabad területen is telepíthető, vezeték nélküli adattovábbítási technológiával működtethető, távirányítással vezérelhető és képrögzítésre alkalmas.
- folyamatosan működő távfelügyeleti központtal és ehhez kapcsolódó napi 24 órás diszpécserszolgálattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
A vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A vállalkozó az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke - minden megkezdett késedelmes óra után - 10.000 Ft/óra azzal, hogy a késedelmi kötbér maximális összege legfeljebb 500.000 Ft lehet.
Hibás teljesítési kötbér: Nem szerződésszerű teljesítés esetén a hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke esetenként 300.000 Ft.
Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból, melyért megbízott a felelős meghiúsul, valamint abban az esetben, ha a megbízott késedelmére tekintettel a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximális összeget, továbbá ha a hibás teljesítési kötbér háromszori érvényesítését követően megbízott ismételten hibásan teljesít, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, nyertes ajánlattevő pedig egyösszegű meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. A meghiúsulási kötbér összege a teljes vállalkozói díj 20%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási díjnak a tényleges teljesítés, illetőleg az egységár alapul vételével számított összegét az Ajánlatkérő - a szerződésszerű teljesítés leigazolása esetén - havonta utólagosan esedékesen egyenlíteni ki a vállalkozó részére, a vállalkozó által átadott alakszerű, a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel banki átutalással. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
- A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
A VI.3.3. pont folytatása:
Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15460008-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
- A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Hely: ---
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Karakterkorlátra tekintettel a módszer a II.2.8. pontban kerül meghatározásra
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 1.500.000.-Ft, 2. rész: 20.000.-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15460008
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlátra tekintettel a III.1.8. pont tartalmazza.
VI.3.4 )
További információk: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
1. Az ajánlatot a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektonikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.jpg, v .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha a rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelésére irányul.
4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésére jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges.
Folytatva a III.1.1, III.1.2 és III.1.3. pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges