Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2619/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, II. kerület Rómer Flóris utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovacs Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000134802019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000134802019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2019.évi útfelújítás-II.Rómer Flóris u. felújítása
Hivatkozási szám: EKR000134802019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: II. Rómer Flóris utca (Margit krt.- Szemlőhegy u.) felújítása:
A tervezési szakaszon 1384 fm hosszon felújításra kerül az útpálya, részben teljes pályaszerkezettel, részben egy és kétrétegű aszfalt burkolattal, helyenként aszfaltrács beépítésével. A folyópályában lévő buszmegállók erősített aszfalt burkolattal kerülnek kiépítésre.
A természetes szegélyek cseréje a buszmegállókban, a gyalogos átvezetések vonalában, a kapubehajtókban, illetve a kijelölt parkolóhelyeken történik. Kapubehajtók és a parkolóhelyek 3 sor döntött bazalt nagykockakő építésével kerülnek kialakításra.
A buszmegálló peronok és járdák a szegélykőépítés mögött teljes szélességben helyreállításra kerülnek. A buszmegállókban a gyalogos átvezetéseknél, illetve a kijelölt meglévő gyalogátkelőhelyeknél a taktilis jelek beépítendők. A gyalogos átvezetések akadálymentes kialakítással készülnek. A területen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel. Az útépítés keretein belül a közmű szerelvények és aknafedlapok szintbehelyezése ill. cseréje szükséges mind az út, mind a járda vonatkozásában. A növényzet űrszelvényes gallyazását el kell végezni.
Forgalomtechnikai beavatkozás a meglévő forgalomtechnikai elemek cseréjére, kiegészítésére vonatkozik.
Az útépítés több építési ütemben végezhető, melyre külön ideiglenes forgalomtechnikai terv készült.
Főbb mennyiségek összesen:
• hengerelt aszfalt burkolatépítés: 11.440 m2;
• öntöttaszfalt járda építés:1292 m2;
• szegélyépítés: 835 fm;
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 2019.évi útfelújítás-II.Rómer Flóris u. felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, II. kerület Rómer Flóris utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II. Rómer Flóris utca (Margit krt.- Szemlőhegy u.) felújítása:
A tervezési szakaszon 1384 fm hosszon felújításra kerül az útpálya, részben teljes pályaszerkezettel, részben egy és kétrétegű aszfalt burkolattal, helyenként aszfaltrács beépítésével. A folyópályában lévő buszmegállók erősített aszfalt burkolattal kerülnek kiépítésre.
A természetes szegélyek cseréje a buszmegállókban, a gyalogos átvezetések vonalában, a kapubehajtókban, illetve a kijelölt parkolóhelyeken történik. Kapubehajtók és a parkolóhelyek 3 sor döntött bazalt nagykockakő építésével kerülnek kialakításra.
A buszmegálló peronok és járdák a szegélykőépítés mögött teljes szélességben helyreállításra kerülnek. A buszmegállókban a gyalogos átvezetéseknél, illetve a kijelölt meglévő gyalogátkelőhelyeknél a taktilis jelek beépítendők. A gyalogos átvezetések akadálymentes kialakítással készülnek. A területen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel. Az útépítés keretein belül a közmű szerelvények és aknafedlapok szintbehelyezése ill. cseréje szükséges mind az út, mind a járda vonatkozásában. A növényzet űrszelvényes gallyazását el kell végezni.
Forgalomtechnikai beavatkozás a meglévő forgalomtechnikai elemek cseréjére, kiegészítésére vonatkozik.
Az útépítés több építési ütemben végezhető, melyre külön ideiglenes forgalomtechnikai terv készült.
Főbb mennyiségek összesen:
• hengerelt aszfalt burkolatépítés: 11.440 m2;
• öntöttaszfalt járda építés:1292 m2;
• szegélyépítés: 835 fm;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 felhívás M.2 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlet tapasztalata (legfeljebb 36 hó)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati átalány ár / / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A Kivitelezési Szerződés teljesítésének kezdete: a szerződés aláírását követően.
A Kivitelezés teljesítésének határideje:a munkaterület átadásától számított 180 naptári nap.
A munkaterület átadására a szerződés aláírását követő 30. naptári napon
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.5. pontjához az alábbi kiegészítést teszi:
A szakember önéletrajza az ajánlattal egyidőben benyújtandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: 321/2015. KR.) 17. §-ában meghatározottak szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. KR. 8. § i) pont ib) alpontja, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. KR. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni, azzal, hogy a vonatkozó pont tekintetében irányadó a 2017. LIII. törvény.
A 321/2015. KR. 17. § (2) bek. értelmében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő a 321/2015. KR. 17. § (1) bek. szerint köteles elfogadni, a vonatkozó rendelkezésnek megfelelően, figyelemmel a 321/2015. KR. 1. § (7) bek-re.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A 321/2015. KR. 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. KR. 6. §, 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. KR. 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő amennyiben nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Közös ajánlattétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös ajánlattevők vonatkozásában a névjegyzékben/ letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés követelménye tekintetében elegendő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös ajánlattevők közül egy szerepel a névjegyzékben/nyilvántartásban, illetve rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
Ezen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján, kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy a megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. KR. 24. § (1)-(2) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolás (ajánlatban):
A Kbt. 114. § (2) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani. Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alk-i követelménynek más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek/személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M/1: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. KR. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítés és/ vagy útfelújítás) szerinti munkára vonatkozó a szerződést kötő másik fél által adott igazolást - a 321/2015. KR. 22. § (3) bekezdése és 23. § alapján legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó, nap pontossággal, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpontja),
- teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél hivatalos megnevezése, címe, az információt adó neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
- az építési beruházás tárgya és mennyisége oly módon részletezve, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények megállapíthatóak legyenek,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;
- adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása.
A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év,hónap, szerinti bontásban kéri feltüntetni.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze, kérjük erre figyelemmel benyújtani az önéletrajzot.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (4), (6)-(9) bekezdéseire, valamint a 321/2015. KR. 22. § (5) bekezdésére, és 24. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap alatt szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, az alábbiak szerint:
Min. 1 db városi jogállású település közigazgatási határán belül elhelyezkedő területen, forgalom folyamatos fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munka, amely tartalmaz min. 7500 m2 hengerelt aszfaltburkolat építést, min. 800 m2 öntött aszfalt járdaépítést és min. 600 fm szegélyépítést.
Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevők legfeljebb 2 referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
igazolhatják.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:
- legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont, közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök/mélyépítési mérnök/közlekedésépítési mérnök/vízellátási mérnök/csatornázási mérnök/vízgazdálkodási mérnök végzettségek esetén 4 év), és aki ezen felül további, legalább 36 hónap útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett építésvezetői gyakorlattal rendelkezik
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő biztosítja a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésének megfelelően biztosítja a részszámla benyújtásának lehetőségét
Az előlegszámlán kívül 3 rész- és 1 végszámla nyújtható be.
Előleg: az Ajánlatkérő előleg igénybevételét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint.
A szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseit, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
A szerződés tartalékkeretet tartalmaz, amely a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő a fentieken túl, a részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződésben határozza meg.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 év (60 hónap) jótállást vállalni a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(....)
Az eljárás megindító felhívás VI.3.4 ( További információk) folytatása:
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést
Amennyiben ajánlatkérő úgy dönt. hogy tárgyalást tart az ajánlatok ajánlati kötöttség a tárgyalások
lezárásával áll be.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a szerződés tárgyára vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítással melynek kárérték limitje legalább:
 10 000 000,- Ft/káreseményt és 200 000 000,- Ft/évet fedez;
A biztosításnak fedezetet kell nyújtania a foglalkozás/tevékenység gyakorlása során elkövetett műhibára/tévedésre/mulasztásra, illetve a foglalkozási szabályok megsértése miatt bekövetkezett károkra.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.
A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő
a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembe vétele mellett tárgyalást tart a
szerződéses feltételekről, valamint az ellenszolgáltatás összegéről,
ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő a műszaki tartalomról nem tárgyal. A tárgyalásokon
Ajánlattevőt
cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások
tételére és írásban történő megerősítésére
felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát
módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási
fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő
távolmaradása nem akadálya a
tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési
dokumentumokat, az Ajánlattevő
jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és
feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy -
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan
mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki
, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével
végleges ajánlatot tenni, vagy - az értékelés
szempontjai vagy módszere változna. Ajánlatkérő tájékoztatja
Ajánlattevőket, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás megkezdésének
napjától eltérő napon történik.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66.
§ (2) bekezdésére. Amennyiben az
ajánlattevő a tárgyalás(ok) eredményeként ajánlattevő ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb
ajánlatot tehet, vagy ajánlatát
fenntarthatja, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került
véglegesítésre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról
jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevők részére ajánlatkérő átadja, vagy
két munkanapon belül megküldi. Az első tárgyalás időpontja: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 5. munkanap 10:00 óra. A
tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelye (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.) Ajánlatkérő
legalább két munkanappal az első tárgyalás időpontja előtt tárgyalási meghívót küld az EKR
rendszer felületén, vagy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart
tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Amennyiben ajánlatkérő
tárgyalásokat tart, úgy kötelező végleges ajánlat
benyújtása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésére figyelemmel.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: A bontás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. Az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; Szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Részletesen lásd a KD-ban
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,-HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001 00000069 99940008
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlatban az összeg rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot csatolni kell
VI.3.4 )
További információk: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem
emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más
dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - az
ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A gazdasági szereplőknek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot az EKR-ben történő
regisztrálás során kell megtennie, ajánlatban nyilatkozni nem szükséges. - a Kbt. 66. § (6) bek. a)
és b) pontok szerinti nyilatkozatát az
alvállalkozók igénybevételét illetően. (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot) 3. A 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2)
bekezdése alapján csak PDF, az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem
és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás is. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy
nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges
benyújtani. 5. Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás
keretében benyújtott dokumentumra vagy
hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás. A hiánypótlással kapcsolatos további információkat a közbeszerzési
dokumentumok I. kötete (Segédlet) tartamaz. 6. Az ajánlatba csatolni kell a
beárazott költségvetést aláírva, valamint xls fájlban is. 7. A Közbeszerzési Hatóság által
meghatározott minősítés szerint szigorúbb
szempontok: M.1., M.2.,
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, és
alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5)
bekezdésében foglaltakat. 9. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is,
18
ha az EKR működési hibája olyan
jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító
módon nem orvosolható. 10. A Kbt 117. §
szerinti eljárási szabályok ismertetése: -A Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza -Az
ajánlattételi határidő legalább 15 nap. -
Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok
valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon
belül ugyanaz az adat, információ több
ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok
valamely eleme eltér az eljárást
megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem
közzétett közbeszerzési dokumentumok
semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési
szerződésben nem alkalmazandó. -Amennyiben
nem hirdetményben közzétett, közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő
ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel
hirdetményt a módosításról, a
közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal
megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi. 11. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen
teljesítése alatt, valamint a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követően a jótállási időszak lezárultáig érvényes, a
tevékenységi körére vonatkozó
felelősségbiztosítással, mely részletes feltételeit a Segédlet 11. fejezete tartalmazza. 12. Nem
szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt
. rendelkezései irányadók. 13. Ajánlati biztosíték:Az átutalásról szóló bizonylatot, vagy a
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát/készfizető kezesség
biztosítását/készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt ajánlatba csatolni kell. Az
ajánlati
biztosíték bankgarancia esetén megfelelő, ha a VI.3.3) pontban feltüntetett összeg(ek)
megfizetéséről szól, korlátozás nélküli,
visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető.
folytatás. a III.2.2 pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges