Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2623/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Almási Balogh Pál Kórház
Teljesítés helye:3600 Ózd, Béke u 1-3.;3600 Ózd, Béke u 1-3.;3600 Ózd, Béke u 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72352577
Postai cím: Béke Utca 1-3
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szekanecz Tímea
Telefon: +36 48574400
E-mail: gazdigaz@hosp.ozd.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087922019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087922019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi eszközök beszerzése - 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000087922019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész Röntgen berendezések beszerzése
2. rész Diagnosztikai és egyéb eszközök beszerzése
3. rész Gasztroenterológiai labor eszközeinek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Röntgen berendezések beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
További tárgyak:33111200-3
33111400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Béke u 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1) Digitális átvilágító berendezés 1 db
2) Univerzális Digitális S-karos röntgenfelvételi berendezés 1db
Eszközök leszállítása, beszerelése, az üzembe helyezés, és a próbaüzem lefolytatása, a kezelő személyzet maximum 5 fő minimum 4 (négy) órás betanítása is a nyertes Ajánlattevő feladata. Próbaüzem minden készülékre 24 óra.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a beüzemelése is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a beüzemelése is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Digitális átvilágító berendezés vonatkozásában Asztallap teherbírása(min. 250 kg, előny a nagyobb) (a 300 kg és afeletti érték a maximális pontszámot kapja) 10
2 Digitális átvilágító berendezés vonatkozásában Motoros távirányítású kompressziós tubus, vízszintes irányba elforgatható(Igen/Nem)  10
3 Univerzális Digitális S-karos röntgenfelvételi berendezés vonatkozásában SID motoros és kézi változtatásának lehetősége (Igen/Nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00063
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztikai és egyéb eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
További tárgyak:33112320-7
33121500-9
33123210-3
33124100-6
33164100-8
33192210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Béke u 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1) EKG készülék 1 db
2) Futószőnyeg 1 db
3) Betegátfektető kocsi 1 db
4) EKG készülék2 db
5) ABPM készülék 1 db
6) Kolposzkóp 2 db
7) CTG 1 db
8) Nőgyógyászati vizsgálóasztal 2 db
9) Baby doppler 2 db
10) Vérnyomásmérő 2 db
11) Hüvelytükör 20 db
12) Ultrahang készülék, 5 fejes 1 db
Eszközök leszállítása, beszerelése, az üzembe helyezés, és a próbaüzem lefolytatása, a kezelő személyzet maximum 5 fő minimum 4 (négy) órás betanítása is a nyertes Ajánlattevő feladata. Próbaüzem minden készülékre 24 óra.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a beüzemelése is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ultrahang készülék, 5 fejes vonatkozásában Érintőképernyő dönthetősége(Min. 20°, előny a nagyobb) (a 30 ° és afeletti érték a maximális pontszámot kapja.) 10
2 Ultrahang készülék, 5 fejes vonatkozásában Digitális adatfeldolgozó csatornák száma (Min. 7.000.000, előny a több ) (10.000.000 és afeletti érték a maximális pontszámot kapja) 10
3 Ultrahang készülék, 5 fejesvonatkozásában Vector Flow (bármely áramlás esetén a készülék színkódolt vektoros formában meg tudja határozni az áramlás irányát és sebességét) vagy vele egyenértékű mérés 10
4 EKG készülék (számítógép, kocsi, lézernyomtató) vonatkozásában Frekvencia válasz (min. 0,01-150 Hz, előny a magasabb felső határérték) (300 Hz és afeletti érték a maximális pontszámot kapja) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00063
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gasztroenterológiai labor eszközeinek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168100-6
További tárgyak:33191100-6
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Béke u 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1) Videoendoszkópos torony (rendszervideogasztroszkóp és videokolonoszkóp) 1 db
2) Flexibilis endoszkópmosó 1db
3) Kézi endoszkóp mosó 1 db
4) Fertőtlenítő kád 1 db
Eszközök leszállítása, beszerelése, az üzembe helyezés, és a próbaüzem lefolytatása, a kezelő személyzet maximum 5 fő minimum 4 (négy) órás betanítása is a nyertes Ajánlattevő feladata. Próbaüzem minden készülékre 24 óra.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a beüzemelése is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Videóendoszkópos torony vonatkozásában Színes, érintőképernyős vezérlés (Igen/Nem)  10
2 Videóendoszkópos torony vonatkozásában A videoprocesszor rendelkezik a csatlakoztatott endoszkóp fizikai rögzítésére alkalmaskarral a biztonságos eszköz használat és stabil képek érdekében (Igen/Nem)  10
3 Videóendoszkópos torony vonatkozásában Videogasztroszkóp rendelkezik forgatható konnektorral (gasztroszkóp fénykábele –fényforrás közötti csatlakozó) a hurkolódás mentesség érdekében (Igen/Nem)  10
4 Videóendoszkópos torony vonatkozásában Videokolonoszkóp rendelkezik forgatható konnektorral (kolonoszkóp fénykábele –fényforrás közötti csatlakozó)a hurkolódás mentesség érdekében (Igen/Nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP- 2.2.19-17-2017-00063
II.2.14) További információ:
III.2.2. AT 1 db részszámlát állít ki a leszállítást követően, a fizetendő ellenérték 90%-os mértékében és 1 db végszámla benyújtására jogosult a szerződésben rögzítettek szerint a berendezések szerződésszerű telepítését és üzembehelyezését, valamint a próbaüzem lefolytatását követően a fennmaradó ellenértékről, azaz 10%-os mértékben.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2016/62. számú Útmutatójában foglaltakra (2016.06.01.), amely szerint, ha a KR nem tartalmazza a Kbt. 69.§ (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartást, az ajánlattevőnek a nyilvántartást és annak elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell megjelölnie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek - a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján - csatolnia kell a cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani - az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott, és kötelezően alkalmazandó - táblázatos formában ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállításából származó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződő fél kapcsolattartóját, telefonszámát, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján csatolnia kell a cégszerűen aláírt, EEKD-bafoglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/2 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az M/2 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a megajánlatott terméknek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványát. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Nem kell a tanúsítványt csatolni, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, ez esetben Ajánlatkérő kéri benyújtani az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!
Ajánlattevőnek az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M.1/ nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves (36 hónap) időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett és szerződésszerűen teljesített referenciával:
1. rész esetében legalább 1db röntgenfelvételi és/vagy átvilágító diagnosztikaiberendezés szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
2. rész esetében legalább 1. db terheléses EKG diagnosztikai eszköz és/vagy legalább 1 db Ultrahang diagnosztikai eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
3. rész esetében legalább 1db videoendoszkópos rendszervideogasztroszkóppal és/vagy videokolonoszkóppal eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M.2/ valamennyi rész tekintetében a szállítandó termék nem rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi érvényes értékelési tanúsítvánnyal vagy amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges érvényes CE tanúsítvánnyal, kivéve, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé. Úgy alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem kerül benyújtásra az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!
A műszaki egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata és felelőssége. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A kötbér alapja, valamennyi rész tekintetében, a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termékek nettó vételára. Ajánlatkérő választása szerint dönt, hogy hibás teljesítési vagy szavatossági igényét kívánja értékesíteni jogosultsága esetén az alábbiak szerint:
A késedelmi kötbér mértéke a kötbér alap 1%-a/késedelemmel érintett naptári nap. Minden megkezdett naptári nap késedelmes nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 naptári nap után 10%-a.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbér alap 1%-a /hibás teljesítéssel érintett naptári nap. Minden megkezdett naptári nap késedelmes nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 naptári nap után 10%.
A teljesítés Eladónak részéről történő meghiúsulása esetén a kötbér mértéke 20 %.
Fizetésre vonatkozó jogszabályi feltételek valamennyi rész tekintetében: Ptk.6:130.§(1)-(2). Valamennyi rész vonatkozásában a számla kiegyenlítése a Kbt.135.§ (1),(5),(6) bek. és szerződés szerint. Folyt: 1.rész II.2.14.) pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az eljárás lefolytatása az EKR-ben történik, az EKR szerinti érdeklődés jelzése az eljárásban való részvétel feltétele.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen letölthetők az EKR-ről2)A formai követelményeket, ajánlatok benyújtásának módját a KD tartalmazza.3)AK a Kbt. 71. § értelmében az összes AT számára azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít.4) AT a termékek árát HUF-ban köteles megadni, mely ár AK székhelyére értendő és tartalmaz minden járulékos költséget. AK egyéb fizetőeszközben megadott árakat nem fogad el és az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.5)424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 11.§ (1) értelmében az EKR-ben az AK által a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintáját, az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.6)A felhívás III.1.3) M.1pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.7)Az eljárásnak és a szerződés teljesítésének is a hivatalos nyelve és munkanyelve magyar.8)AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, v. – a nyertes visszalépése esetén–az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.9) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a CET idő az irányadó.10)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.11) AK érvényesíti a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okokat.12) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére alapján nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
13) Az ajánlatok értékelése valamennyi részben: a legjobb ár-érték arány szempont alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja),az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ár. fordított arányosítás, 1. rész 1., 2. rész 1-2. és 4. értékelési szempont: arányosítás, 1. rész 2-3, és 2. rész 3. és 4 rész valamennyi részszempont abszolút értékelés (pontkiosztás)
14) FAKSZ: Dr. Weisz Gyula (00940)
15) A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. ,a végrehajtási rendeletek, a Ptk. előírásai irányadók.
16) Az AF III.2.2) ponthoz:
Felmondás, elállás, jótállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk.6:213.§. és a szerződéstervezet részletes szabályai szerint. Az Eladó a leszállított termékekre, valamint a szolgáltatásokra a Ptk. szerinti teljes körű, 12 hónap jótállást vállal, valamint az átadott termékekkel kapcsolatban köteles a gyártó által biztosított jótállást Vevő részére biztosítani. A jótállási időszak az átadás-átvétel napján kezdődik és azt követő 12 hónap leteltével zárul. Részletes szabályokat lásd a szerződéstervezet III.7) pontjában.
A jótállás időszaka alatt:
1. rész: Eladó köteles a gépet 72 órán belül megjavítani.
2. rész: Amennyiben a javítás időtartama meghaladja a 48 órát Eladó köteles cserekészüléket biztosítani.
3. rész: Amennyiben a javítás időtartama meghaladja a 48 órát Eladó köteles cserekészüléket biztosítani.
A fin.formája: utófinanszírozás az EFOP-2.2.19-17-2017-00063azonosító számú „Az Almási Balogh Pál Kórház járóbeteg szakellátásának fejlesztése című” c. projekt keretében, utófinanszírozás,Támogatási intenzitás: 100%.
17) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukban minden eszköz tekintetében tüntessék fel a konkrét típusmegjelölést, valamint azok származási helyét.
18) AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni.
19) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy eljárás kapcsán előleg igénylésére nincs lehetőség, AK előleget nem biztosít.
20) Előzetes alk. igazolás: EEKD IV. alfa pont kitöltése (minden részben).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák