Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2625/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3. és 6. szám, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 1–5.,1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19., 2011 Budakalász, Luppa-sziget 9000., 1182 Budapest, Nagyenyed u. 18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államhatalmi szerv tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Praszlicska Ágnes
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000107862019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000107862019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szerv tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése (725/2019)
Hivatkozási szám: EKR000107862019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia versenypiaci beszerzése az Országgyűlés Hivatala fogyasztási helyei teljes körére kiterjedően, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 63. §-ának (1) bekezdése alapján a hálózati csatlakozási, hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződések összevont kezelése, a hálózathasználathoz szükséges szerződések megkötése, az ajánlattevő által képviselt mérlegkörhöz történő csatlakozás. A villamos energia feszültségjellemzői az MSZ EN 50160:2011 (A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői) és az MSZ 1:2002 (Szabványos villamos feszültségek) szabványok által meghatározott értékek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3. és 6. szám, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 1–5.,1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19., 2011 Budakalász, Luppa-sziget 9000., 1182 Budapest, Nagyenyed u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia versenypiaci beszerzése az Országgyűlés Hivatala fogyasztási helyei teljes körére kiterjedően,teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül. A villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 63. §-ának (1) bekezdése alapján a hálózati csatlakozási,hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződések összevont kezelése, a hálózathasználathoz szükséges szerződések megkötése, az ajánlattevő által képviselt mérlegkörhöz történő csatlakozás. A villamos energia feszültségjellemzői az MSZ EN 50160:2011 (A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői) és az MSZ 1:2002 (Szabványos villamos feszültségek) szabványok általmeghatározott értékek szerint.
A közbeszerzés mennyisége: évi 6,5 GWh + 25 % tartományban. Fogyasztási helyek száma: 9 db.
A mennyiség meghatározása az előző évek statisztikai átlag-felhasználási adatai alapján prognosztizált.
Az ajánlatkérő a szerződéstervezetben a várható mennyiséghez viszonyítva a túlvételezés tolerancia sávját+25 %-ban, míg az alulvételezés tolerancia sávját -25 %-ban határozza meg, amely értékek a közbeszerzés opcióval együttes teljes mennyiségeként meghatározott sávon belül maradnak.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 13/A. §-a szerinti KÁT pénzeszközt, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFA-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, melyeket a nyertes ajánlattevő a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott összegben és mértékben számít fel az ajánlatkérőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális mennyiséget az időjárás és a rendezvények kiszámíthatatlanságára tekintettel az ajánlatkérő + 25 %-ban határozza meg. Az opciós jog gyakorlása körében felhasznált villamos energia díjának kiegyenlítésére a szerződésben foglaltak szerint az alapmennyiség díjának kiegyenlítésével azonos módon kerül sor. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő opciós joga gyakorlása során is köteles a szerződésszerű teljesítésére, különösen a felhasználni kívánt villamos energia mennyiséggel az átviteli hálózaton történő rendelkezésre állásra.
Az ajánlatkérő a szerződéstervezetben a várható mennyiséghez (6.500.000 kWh) viszonyítva a túlvételezés tolerancia sávját +25 %-ban, míg az alulvételezés tolerancia sávját -25 %-ban határozza meg, amely értékek a közbeszerzés opcióval együttes teljes mennyiségeként meghatározott sávon belül maradnak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés aláírása napjától kezdve hatályos.A szerződés időtartama: 2019. június hó 01. nap 00.00 órájától 2020. május 31. nap 24.00 órájáig.
A beszerzés tárgya villamos energia szállítása, amely jellemzői alapján szabványtermék, sem műszaki, sem gazdasági ésszerűség nem indokolja a részekre történő ajánlattételt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá.
Az EEKD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr. rendelet) 13. § (2) bek. alapján.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltésével nyújtja be.
A kizáró okok igazolása, vizsgálata kapcsán a Kbt. 63. § (3) bekezdése, 67. §-a, 69. §-a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2-16. §-a megfelelően alkalmazandó.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatkérő az e-Kr. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján megvizsgálja, hogy a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás megfelel-e a jelen közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek.
A minősített ajánlattevők igazolási kötelezettsége tekintetében a Kr. 12. §-a irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem határoz meg műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdései alapján, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyának egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából nem szükséges. A beszerzés tárgyának minőségét műszaki szabvány határozza meg, az ajánlattevők köre jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő gazdasági szereplő lehet, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély igazol.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az elszámolás illetve a számlázás havonta történik a tényleges villamosenergia-fogyasztás szerint. Az egyes fogyasztási helyekre külön-külön számlát kell kibocsátani.
A fizetési határidő a számla kézhezvételét követő 30 nap.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kerül sor.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza, mely az ajánlati felhívás dokumentációjában(közbeszerzési dokumentumok) található.
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: a VET és végrehajtási rendeletei, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal idevonatkozó rendeletei.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtésre vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2020. február
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő nem járul hozzá projekttársaság létrehozásához.
2) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
3) Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, figyelemmel a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy a villamos energia jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. A legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
4) Ajánlatkérő az ajánlatoknak a Kbt. 76. § szerinti értékelését követően az érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbbet a Kbt. 108. §-a szerinti elektronikus árlejtés alkalmazásával választja ki.
5) A VET 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett jegyzék (http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja) alapján ellenőrzi az ajánlattevő kereskedelmi engedélyére vonatkozó adatokat. Az érvényes kereskedelmi engedély az ajánlat érvényességének feltétele. A MEKH engedély érvényességének a szerződés hatálya alatt fenn kell állnia.
6) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
7) Az ajánlatkérő nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
8) Az ajánlatban szereplő valamennyi értéket forintban (HUF) kell megadni.
9) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
10) Az ajánlatban be kell nyújtani a VET 21.§ (2) bek. szerinti, a mérlegkörhöz történő csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot.
11) A Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
12) Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.
13) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra.
14) Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
15) Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczi Adél Ilona; lajstromszám: 01058.
16) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra vonatkozó nyilatkozatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák