Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2632/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:8154 Polgárdi-Tekerespuszta 0319 hrsz. alatti ingatlanon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál Mária
Telefon: +36 206200511
E-mail: pal.maria@szgyf.gov.hu
Fax: +361 2251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00017 Fejér építés (SZGYF 1104)
Hivatkozási szám: EKR001158982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés keretében férőhely korszerűsítése az EFOP-2.2.3-17-2017-00017 azonosítószámú pályázat keretében”
Ellenszolg. telj. folyt.:
Ajánlatkérő a Rendelet 32/A. § szerinti esetben a Rendelet 32/B. § szerint teljesíti a fizetést, azaz a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A végszámla elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a megrendelő részére és a munkaterület megrendelő általi visszavétele. Ennek tényének rögzítése az e-naplóban.
További információk folyt.:
- A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, teljes körű építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján, amelynek legalább 10 000 000,- Ft/káreseményt és 25 000 000,- Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie. A nyertes ajánlattevőnek felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a fentiek szerint, és a biztosítási okmányt (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító nyilatkozatát/(fedezet)igazolását a fedezeti időszakról (díjrendezettségről) ajánlatkérőnek átadni a szerződéskötéssel egyidejűleg. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlat részeként köteles benyújtani.
- Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs (lajtromszám:000308)
- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmassági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
- Benyújtandó az ajánlattevők Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozata.
- A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
A lebonyolító szervezet tekintetében bekövetkezett változásra figyelemmel a Felhívás I.1) pontja az alábbiak szerint módosul:
Lebonyolító szervezet adatai helyesen:
Hivatalos név: "Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18446270, Postai cím: Város: Budapest, NUTS-kód: HU110, Postai irányítószám: 1026, Ország: Magyarország, Egyéb cím adatok: Pasaréti út 83.
Kapcsolattartó személy: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, e-mail: szollosi@eszker.eu, telefon: +36 17888931, fax: +36 17896943
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00017 Fejér építés (SZGYF 1104)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231300-8
45261400-8
45300000-0
45310000-3
45331000-6
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8154 Polgárdi-Tekerespuszta 0319 hrsz. alatti ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Polgárdi-Tekerespuszta 0319 hrsz. alatti ingatlanon, a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézményben 50 férőhely korszerűsítésének kivitelezése a „Lépések a világ felé” elnevezésű, EFOP-2.2.3-17-2017-00017 azonosítószámú projekt keretében, a műszaki leírás és annak mellékletei szerint (1670 m2 alapterületen).
A kivitelezési munkálatok megvalósítása során elvárt műszaki tartalom teljes körűen a kiviteli tervekben áll rendelkezésre. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban és mellékleteiben, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Értékelés folyt.:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat a következő szempontokra figyelemmel:
Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 3. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott Útmutató 1. sz. mellékletének B.1. pontja szerinti pontozás szerint történik az ajánlatok értékelése.
Számlázás folyt.:
•1.észsz: Vállalkozó az első részszámla kiállítására 10%-os műszaki készültségi foknál, a Megrendelő által biztosított előleg összegével csökkentett nettó vállalkozói díj 10%-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybevett előleg összege az első részszámlában kerül elszámolásra;
•2.részsz: Vállalkozó a részszámla kiállítására 20%-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 10%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
•3.részsz: Vállalkozó a részszámla kiállítására 30%-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 10%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
•4. részsz: Vállalkozó 40 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
•5. részsz: Vállalkozó 50 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
•6.részsz: Vállalkozó 60 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
•7.részsz: Vállalkozó 70 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
•8.részsz: Vállalkozó 80 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
•9.részsz: Vállalkozó 90 %-os műszaki készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
•végsz: Vállalkozó a végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően a nettó vállalkozói díj fennmaradó 10%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hó, min. 0 hó, max. 36 hó) 25
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 0 fő, max. 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00017
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pont részletesen:
Telj kezdete: A munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését – a szerződés mindkettő fél által történő aláírásának a napja – követően haladéktalanul, de legkésőbb a hatályba lépést követő első munkanapon belül sor kerül.
Telj befejezése:A munkaterület átadásától számított 4 hónap, de legkésőbb 2019. július 31. napjáig terjedő határozott időtartam.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24544 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00017 Fejér építés (SZGYF 1104)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja értelmében az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezés.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.12.) 7. pontjában úgy rendelkezett, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
Tekintettel arra, hogy az eljárásban összesen 1 db ajánlatot nyújtottak be, az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Innord Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36427471
Postai cím: Tábornok Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24121505242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges