Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2690/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Szentendre kerékpárút
Hivatkozási szám: EKR000003612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eurovelo 6 kerékpáros útvonal megvalósítása - Budapest és Szentendre közötti kerékpárút szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése (B001.01.73)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/02/12
Helyesen:
2019/02/19
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.Ajánlatkérő (AK) a Kbt.117.§ alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást.AK a Kbt. Második Részében megh. szabályok szerint jár el a Kbt.113.(6) bek., 114.§(2)-(3),(6), bek.-ben foglalt eltérésekkel,ill. az alábbiak szerint:az eljárás nyílt,a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul; az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik,azaz a Kbt.114.§(2)bek-től eltérően vmennyi csatolandó dokumentumot vmennyi ajánlattevőnek(AT) az ajánlat benyújtásával egyidejűleg,az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani,beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is;alkalmazandó kizáró okok a Kbt.117.§(4) bek. alapján a Kbt.62.§(1)bek.g)-k),m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok;kiegészítő tájékoztatásra a Kbt.114.§(6) bek-ben foglaltak az irányadók;ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6) bek. szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén.2.AK jelen eljárást a Kbt.41.§(3)bek., ill. a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.(EKRr.) szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges.Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.Az ajánlatot az EKRr. 5.§(2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.3.AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.4.AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény építési-szerelési biztosítási szerződés meglétét írja elő.5.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT által a felhívás III.1.3) M/2.1;M/2.2 alpontok szerinti szakembere rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal,továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.6.Az alkalmasság III.1.1.),III.1.2.) és III.1.3.) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.7.Az ajánlat részeként benyújtandó:felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles AT az ajánlat részeként kitölteni;felolvasólap„A”melléklete;Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat;Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal,adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt.35.§ és a közbesz. dok-ok,vmint az EKRr.13.§ előírásai szerint;Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten,és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKRr.11.§(4) bek. szerint;aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája,figyelemmel az EKRr.13.§ előírásaira;8.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.9. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az AK a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal,hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni(Kbt.71.§(6)bek.).10.Szakmai ajánlat a dokumentációban foglaltak szerint.11.Kieg. a VI.3.1) részhez:értékelése során adható pontszám két tizedesjegy pontossággal:0,00-10,00.12.A Kbt.53.§(6)bek. alapján feltételesen indítja meg az eljárást AK.13.A szerződés teljesítésére meghatározott 10 hónap Befejezési Határidőnek nem része–amennyiben a Befejezési Határidő ezen időtartamot érintené–az adott év december 10. napjától a következő év február 28. napjáig terjedő időszak.14.Az ajánlattételre és a kieg.táj-ra vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.15.A 14/2016. (V. 25.) MvM r. 6. § (7) bek.szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
Helyesen:
1.Ajánlatkérő (AK) a Kbt.117.§ alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást.AK a Kbt. Második Részében megh. szabályok szerint jár el a Kbt.113.(6) bek., 114.§(2)-(3),(6), bek.-ben foglalt eltérésekkel,ill. az alábbiak szerint:az eljárás nyílt,a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul; az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik,azaz a Kbt.114.§(2)bek-től eltérően vmennyi csatolandó dokumentumot vmennyi ajánlattevőnek(AT) az ajánlat benyújtásával egyidejűleg,az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani,beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is;alkalmazandó kizáró okok a Kbt.117.§(4) bek. alapján a Kbt.62.§(1)bek.g)-k),m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok;kiegészítő tájékoztatásra a Kbt.114.§(6) bek-ben foglaltak az irányadók;ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6) bek. szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén.2.AK jelen eljárást a Kbt.41.§(3)bek., ill. a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.(EKRr.) szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges.Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.Az ajánlatot az EKRr. 5.§(2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.3.AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.4.AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény építési-szerelési biztosítási szerződés meglétét írja elő.5.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT által a felhívás III.1.3) M/2.1;M/2.2 alpontok szerinti szakembere rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal,továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.6.Az alkalmasság III.1.1.),III.1.2.) és III.1.3.) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.7.Az ajánlat részeként benyújtandó:felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles AT az ajánlat részeként kitölteni;felolvasólap„A”melléklete;Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat;Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal,adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt.35.§ és a közbesz. dok-ok,vmint az EKRr.13.§ előírásai szerint;Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten,és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKRr.11.§(4) bek. szerint;aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája,figyelemmel az EKRr.13.§ előírásaira;8.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.9. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az AK a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal,hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni(Kbt.71.§(6)bek.).10.Szakmai ajánlat a dokumentációban foglaltak szerint.11.Kieg. a VI.3.1) részhez:értékelése során adható pontszám két tizedesjegy pontossággal:0,00-10,00.12.A Kbt.53.§(6)bek. alapján feltételesen indítja meg az eljárást AK.13.A szerződés teljesítésére meghatározott 10 hónap Befejezési Határidőnek nem része–amennyiben a Befejezési Határidő ezen időtartamot érintené–az adott év december 10. napjától a következő év február 28. napjáig terjedő időszak.14.Az ajánlattételre és a kieg.táj-ra vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.15.A 257/2018. (XII.18.) MvM r. 21. § (10) bek.szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám:01037
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Az eredeti hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidő az 1. sz. korrigendum keretében (KÉ-1213/2019) keretében egy alkalommal módosításra került.
2. Jelen, 2. sz. korrigendum keretében módosításra kerül a Közbeszerzési Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben